AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA

Aquí vos deixamos a circular coa información referente á avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de 3º de Educación Primaria.

Premede aquí

 

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS

(DOG 96 do 22 de maio de 2017)

a) Poderá acceder a fondo solidario de libros de texto o alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

b) O alumnado de 1º e 2º de Primaria poderá optar ás axudas da Consellería para a adquisición de libros, que varía entre 90 e 170 euros segundo a renda per cápita

c) A maiores estabécese un vale de 50 euros para a compra de material escolar, destinado a familias cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

  • Recollida de impresos en Conserxería.
  • Entrega de solicitudes en Secretaría.
  • Prazo: do 23 de maio ao 23 de xuño do 2017.

 Premede sobre a imaxe para obter máis información

II CARREIRA CONTRA A FAME

Queremos agradecer a toda a Comunidade Educativa, pais, nais e familias en xeral, e a ANPA pola participación nesta actividade que esperamos que se convirta nunha tradición no Centro. Aos nenos e nenas pola súa ilusión e entusiasmo, ás familias pola colaboración tanto na organización como nas enerxías postas na mesma carreira e a ANPA que se preocupou de que non nos faltara de nada ao rematar tanto exercicio. Como di o cartel, sen todos non sería posible! Premede nel se queredes acceder aos videos da mesma.

 

Condolencias

A Comunidade Educativa do CEIP Victor López Seoane quere amosar o seu profundo pesar polo falecemento do alumno do CEIP San Francisco Xavier.

LISTAXE DEFINITIVO DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2017/2018

No seguinte enlace podedes consultar o alumnado admitido para o vindeiro curso 2017/2018. A formalización da matrícula é do 20 ao 30 de xuño, non obstante podedes pasar polo centro a partir do 17 de maio.

Listaxe de alumnado admitido

Así é o noso centro!

Comeza o periodo de preinscripción e de xornadas abertas.

Desde o noso cole queremos presentaros nun video algunhas das características do noso centro e , por suposto, invitarvos a subir ao noso barco!

 

clicade na imaxe!

 

COMEZA O PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018

 

 

A admisión de alumnado neste centro para o curso 2017-2018, axustarase á  lexislación e proceso que se indican:

 

                        1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

 

                        - Decreto 254/2012, do 13 de decembro. (DOG, 26 /12/2012).

 

- Orde do 12 marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos.. (DOG 15/03/2013).

 

-Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 de febreiro de 2017) pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 marzo 2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

 

 

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPONIBLES:

              

ETAPA

Nº UNIDADES

CURSO

POSTOS ESCOLARES VACANTES

EDUCACIÓN INFANTIL

2

4º INFANTIL     (3 ANOS A/B)

44 + 6* : 50

2

5º INFANTIL    ( 4 ANOS A/B)

6

2

6º INFANTIL     (5 ANOS A/B)

0

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

2

1º A/B

4 + 6*:  10

2

2º A/B

0

2

3º A/B

3

2

4º A/B

8

2

5º A/B

9

1

6º A

1

*Postos escolares postos a disposición da comisión de escolarización para a escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( art. 3º da Orde do 12 marzo de 2013, DOG do 15 marzo de 2013).

 

 

 

3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES. DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

 

A área de influencia do Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio é o que figura no plano exposto neste taboleiro de anuncios. Aos efectos de continuidade dos estudios de Educación Secundaria Obrigatoria o Centro está adscrito, indistintamente, ao IES de Adormideras  e ao IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta.

 

  

4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

 

Co obxecto de que as persoas interesadas en solicitar praza para Educación Infantil podan coñecer o noso Centro, este ano teremos a Xornada de Portas Abertas o vindeiro luns, 6 de marzo ás 16:00 horas.

 

 

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Do 1 ao 20 de marzo.

 

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (Anexo II), a recoller en conserxería ou descargar no portal da Consellería de Educación:

 

                        Admisionalumnado: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio, acompañadas da copia do DNI, copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

 

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

 

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.

                       

 

            6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS.

 

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril . Porén, para facilitar trámites e evitar viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

 

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de : domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegue a consulta automática de datos ( art.17.1).

 

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

 

                       

7.-  PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO.

 

Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto  de reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de cinco días hábiles.

 

            Antes do 15 de maio: Unha vez resoltas as posibles reclamacións presentadas, farase pública a resolución definitiva de alumnado admitido e non admitido. Contra esta resolución poderase presentar recurso de alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U. no prazo dun mes.

 

8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

O alumnado admitido formalizará a súa matrícula na Secretaria do centro , do 20 ao 30 de xuño.  Se finalizado o prazo de matrícula, non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito a praza obtida.

 

 

9.- RECURSOS QUE DISPÓN O CENTRO

 

              Profesorado especialista en Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física, Música e Inglés.

               Departamento de Orientación: Orientadora, Profesora especialista en Audición e Linguaxe e  Pedagoxía Terapéutica.

. Aulas de:  Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, Informática, Música, Biblioteca, Aula múltiple, Pavillón, Comedor escolar, Parque infantil e Patios exteriores.

 

 

10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 

10.1.- Transporte Escolar

 

As rutas, tanto de ida como de volta do transporte escolar, pódese ver no croques que figura neste taboleiro de anuncios.

                        . Lexislación aplicable:

  Real Decreto 443/2001, do 27 abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores (BOE, 02/05/2001).

 

10.2.- Comedor Escolar

 

- Organizado e xestionado pola ANPA do Colexio.

 

- Lexislación aplicable.

Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG, 06/02/2007).

 

Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do sevizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG, 05/03/2007).

 

10.3.- Madrugadores

 

Organizado e xestionado pola ANPA do Colexio.

 

10.4.- Outras actividades Extraescolares

 

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre as actividades que se poidan organizar.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 

                        A solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarse no centro indicado en primeiro lugar.

 

Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade.

 

No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás, que a patria potestade estea atribuida, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantia de permanencia nun centro, se presenta solicitude noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

           Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

 

-         

A presentación fora de prazo.

-         

A presentación de máis dunha solicitude.

-         

A presentación de solicitudes estando vinculado por reserva. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario  de presentación de solicitudes de admisión.

-         

As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumnado.

-         

As solicitudes que estan acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 

As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado  ( https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante ( art. 13.3).

 

 

A Coruña,  23 de febreiro de 2017

 

 

                  Vº e Pr.

             A DIRECTORA                                                                                                                        A SECRETARIA

 

 Asdo.: Carmen Franco                                                        Asdo.:  Mª Victoria Yáñez

CORRECCIÓN DA CIRCULAR DE INICIO DE CURSO

   Compre facer unha corrección na circular que recibichedes ao principio de curso no apartado "Calendario e horario escolar" tal e como aparece no documento adxunto.

   O Concello acordou para o ano 2017 establecer como festivo o mércores 8 de marzo "Día Internacional da Muller". Esto quere dicir que o 2 de maio que propuxera o Consello Escolar quedará como día lectivo.

Recibide un cordial saúdo, 

 A Dirección

Distribuir contido (C01 _th3me_)