Benvidas e benvidos ao noso centro

Día Internacional da Muller

A primeira celebración do Día Internacional da Muller tivo lugar o 19 de marzo de 1911 en Alemaña, Austria, Dinamarca e Suíza, e a súa conmemoración veuse estendendo, desde entón, a numerosos países.

En 1972 a Asemblea Xeral das Nacións Unidas declarou 1975 Ano Internacional da Muller e 1977  convidou a todos os Estados a declarar, conforme ás súas tradicións históricas e costumes nacionais, un día como Día Internacional polos Dereitos da Muller.

«No Día Internacional da Muller, debemos comprometernos a facer todo o posible para superar os prexuízos arraigados, apoiar a participación e o activismo e promover a igualdade de xénero e o empoderamiento da muller».

Este vídeo é unha pequena homenaxe para que recordemos que os dereitos da muller son todos os días do ano.

 

Así é o noso centro!

Comeza o periodo de preinscripción e de xornadas abertas.

Desde o noso cole queremos presentaros nun video algunhas das características do noso centro e , por suposto, invitarvos a subir ao noso barco!

 

clicade na imaxe!

 

CONCURSO MATEMÁTICAS

O pasado venres 17 de febreiro un grupo do alumnado de 5 anos do noso centro participou na segunda edición do MATHS CHAMPIONS. Un concurso no que se achega aos máis pequenos ao mundo das matemáticas dun xeito lúdico e divertido. En grupos de 5 compoñentes, o alumnado resolveu diferentes probas de lóxica, seriación, numeración... gozando dunha xornada educativa diferente e motivadora. 

       

A TVG tamén se sumou a cita:

http://www.crtvg.es/informativos/uns-xenios-dos-numeros-conecemos-os-participantes-do-certame-infantil-de-matematicas

NO TE RINDAS

Comeza o mes no que celebramos o Día Mundial da Poesía, 21 de marzo, e queremos rendir homenaxe ao mesmo coa publicación do video grabado no Día Escolar da Non Violencia e a Paz, este ano adicado aos refuxiados pero no que tamén tivemos moi presente a convivencia no centro.

O video comeza cunha preciosa poesía de Mario Benedetti "No te rindas" e continua coa canción de El Langui "Se buscan valientes" que estivemos a escoitar nestas datas. 

Esperamos que disfrutedes do mesmo e queremos agradecer a particiapación e implicación de toda a Comunidade Educativa.

No te rindas from CEIP VICTOR LÓPEZ SEOANE on Vimeo.

COMEZA O PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2017/2018

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-2018

 

 

A admisión de alumnado neste centro para o curso 2017-2018, axustarase á  lexislación e proceso que se indican:

 

                        1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

 

                        - Decreto 254/2012, do 13 de decembro. (DOG, 26 /12/2012).

 

- Orde do 12 marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos.. (DOG 15/03/2013).

 

-Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG 1 de febreiro de 2017) pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 marzo 2013) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

 

 

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPONIBLES:

              

ETAPA

Nº UNIDADES

CURSO

POSTOS ESCOLARES VACANTES

EDUCACIÓN INFANTIL

2

4º INFANTIL     (3 ANOS A/B)

44 + 6* : 50

2

5º INFANTIL    ( 4 ANOS A/B)

6

2

6º INFANTIL     (5 ANOS A/B)

0

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

2

1º A/B

4 + 6*:  10

2

2º A/B

0

2

3º A/B

3

2

4º A/B

8

2

5º A/B

9

1

6º A

1

*Postos escolares postos a disposición da comisión de escolarización para a escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo ( art. 3º da Orde do 12 marzo de 2013, DOG do 15 marzo de 2013).

 

 

 

3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES. DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

 

A área de influencia do Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio é o que figura no plano exposto neste taboleiro de anuncios. Aos efectos de continuidade dos estudios de Educación Secundaria Obrigatoria o Centro está adscrito, indistintamente, ao IES de Adormideras  e ao IES Ramón Menéndez Pidal de Zalaeta.

 

  

4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

 

Co obxecto de que as persoas interesadas en solicitar praza para Educación Infantil podan coñecer o noso Centro, este ano teremos a Xornada de Portas Abertas o vindeiro luns, 6 de marzo ás 16:00 horas.

 

 

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 

Do 1 ao 20 de marzo.

 

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (Anexo II), a recoller en conserxería ou descargar no portal da Consellería de Educación:

 

                        Admisionalumnado: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio, acompañadas da copia do DNI, copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

 

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

 

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.

                       

 

            6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS.

 

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril . Porén, para facilitar trámites e evitar viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

 

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de : domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegue a consulta automática de datos ( art.17.1).

 

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

 

                       

7.-  PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO.

 

Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto  de reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de cinco días hábiles.

 

            Antes do 15 de maio: Unha vez resoltas as posibles reclamacións presentadas, farase pública a resolución definitiva de alumnado admitido e non admitido. Contra esta resolución poderase presentar recurso de alzada ante a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U. no prazo dun mes.

 

8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 

O alumnado admitido formalizará a súa matrícula na Secretaria do centro , do 20 ao 30 de xuño.  Se finalizado o prazo de matrícula, non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito a praza obtida.

 

 

9.- RECURSOS QUE DISPÓN O CENTRO

 

              Profesorado especialista en Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Física, Música e Inglés.

               Departamento de Orientación: Orientadora, Profesora especialista en Audición e Linguaxe e  Pedagoxía Terapéutica.

. Aulas de:  Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe, Informática, Música, Biblioteca, Aula múltiple, Pavillón, Comedor escolar, Parque infantil e Patios exteriores.

 

 

10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

 

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 

10.1.- Transporte Escolar

 

As rutas, tanto de ida como de volta do transporte escolar, pódese ver no croques que figura neste taboleiro de anuncios.

                        . Lexislación aplicable:

  Real Decreto 443/2001, do 27 abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores (BOE, 02/05/2001).

 

10.2.- Comedor Escolar

 

- Organizado e xestionado pola ANPA do Colexio.

 

- Lexislación aplicable.

Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG, 06/02/2007).

 

Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do sevizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ( DOG, 05/03/2007).

 

10.3.- Madrugadores

 

Organizado e xestionado pola ANPA do Colexio.

 

10.4.- Outras actividades Extraescolares

 

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre as actividades que se poidan organizar.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 

                        A solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarse no centro indicado en primeiro lugar.

 

Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade.

 

No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás, que a patria potestade estea atribuida, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantia de permanencia nun centro, se presenta solicitude noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 

           Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

 

-         

A presentación fora de prazo.

-         

A presentación de máis dunha solicitude.

-         

A presentación de solicitudes estando vinculado por reserva. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario  de presentación de solicitudes de admisión.

-         

As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumnado.

-         

As solicitudes que estan acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 

As familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado  ( https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante ( art. 13.3).

 

 

A Coruña,  23 de febreiro de 2017

 

 

                  Vº e Pr.

             A DIRECTORA                                                                                                                        A SECRETARIA

 

 Asdo.: Carmen Franco                                                        Asdo.:  Mª Victoria Yáñez

CAMIÑO DO VIXÍA

Querida veciñanza e amizades do Camiño do Vixía,

 

Xa está próxima a celebración do terceiro Foro de Participación do proceso do Camiño do Vixía, que será o próximo venres, día 24, a partir das 18:00h no Centro Cívico de Monte Alto. 

 

3º Foro de Participación: Contemos o Camiño

 

Neste encontro repasaremos o realizado, poñendo en común os resultados e pensando como seguir. Tamén aproveitaremos para celebrar e premiar os traballos feitos por nenas e nenos para o concurso "Aquí @s nen@s pintamos, e moito!"

 

E para rematar, o sábado 25 pola mañá, imos construír e recuperar entre todas un novo espazo para a veciñanza, no cruce da rúa da Torre con Curros Enríquez. Pero para darlle novos usos a este espazo precisamos da vosa axuda. 

 

Que vos gustaría facer? Sentar e descansar conversando; xogar á mariola; debuxar con xiz; escoitar música; deixar unha mensaxe; facer un mercado de troco; bailar ou tocar unha batucada; arranxar as bicis; xogar a petanca... Hai tantas posibilidades!

 

Así que pensade o que vos gustaría facer, dicídenolo canto antes e reservamos o espazo. Vémonos para a semana!

 

ALERTA POR TEMPORAL

No día de hoxe, venres 3 de febreiro, a Comisión Escolar de Alertas acordou a suspensión das actividades no exterior a partir das 15 horas (tanto escolares como extraescolares) das instalacións do centro escolar situados en tódolos Concellos de Galicia, polo que o Centro permanecerá pechado unha vez rematado o servizo de comedor.

BUSCANDO REFUXIO PARA OS MEUS FILLOS

DÍA ESCOLAR DA PAZ E DA NON VIOLENCIA 2017

Estimados pais e nais:

Este ano, para traballar o Día Escolar da Paz e da Non Violencia, eliximos un tema de total actualidade: “ MIGRACIÓN E REFUXIO”, co fin de sensibilizar ao noso alumnado cara a situación pola que están a pasar milleiros de persoas e nenos no mundo.

Ao longo da semana, traballaremos nas aulas estes e outros conceptos relacionados, adaptados a cada grupo de idade. Veránse cortos de animación, contos, leránse noticias relacionadas, traballos de investigación...

E para rematar a semana, o venres 27, contamos cunha visita moi importante e interesante: a xornalista Patricia Simón, Premio da Asociación de Mulleres dos Medios de Comunicación de España 2013, e do fotoxornalista gañador do Premio Pulitzer 1995, Javier Bauluz.

Por esa razón, queremos invitarvos o VENRES 27 XANEIRO, ás 18:30, na Sala de Usos Múltiples do centro, a un Encontro con Javier Bauluz, no que vai falar do seu último traballo BUSCANDO REFUXIO PARA OS MEUS FILLOS, no que conta a súa experiencia no percorrido a pe que fixo cos refuxiados na súa ruta desde Grecia hasta Alemania, protagonizado pola mirada dos nenos.

A invitación vai extensiva para aquelas persoas que coñezades e que poidan estar interesadas nesta temática, ata encher o aforo.

 

Moitas grazas pola vosa colaboración e participación.

Mais información 

Distribuir contido