Axudas, convocatorias

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO CURSO 2024-2025

O Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deportes vén de publicar no seu portal web as becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo (neae) para o curso 2024 2025. Acceso ao Extracto da Resolución.

Poderán solicitar as axudas o alumnado que presente necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade, trastornos graves de conduta ou trastorno grave da comunicación e da linguaxe , incluído alumnado TDAH e TEA.

Así mesmo, poderán solicitar as axudas o alumnado  con necesidade específica de apoio educativo asociado a Altas Capacidades.

Os/As solicitantes deben cubrir o formulario por internet no seguinte ligazón. Unha vez cuberta, se non se conta co sistema de firma aceptado pola sede electrónica,  poderán  imprimir, asinar e entregalo no centro educativo no que o alumno/a estea matriculado no curso 24-25 xunto coa documentación complementaria requerida (certificado da  conta bancaria do alumno/a, diagnóstico médico do SERGAS, certificado de discapacidade, título de familia numerosa, de selo caso…).

Toda a información e as explicacións para realizar a solicitude dispoñibles aquí:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

Prazo de presentación de solicitudes: desde o 30 de abril ata o 13 de setembro de 2024.

AXUDAS A ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA CURSO 2023-2024

Está dispoñible na páxina web do Concello de Sada a información sobre a convocatoria que ten por obxecto a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados. 

https://www.sada.gal/axudas-a-escolarizacion-do-concello-de-sada-curso-2023-2024

As solicitudes deberán presentarse no prazo máximo de 15 días hábiles a partir da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, esto é ata o 16 de novembro.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2023-2024

Están dispoñibles as listaxes definitivas de admitidos/as e de excluídos/as do FONDOLIBROS para o curso 2023-2024.

Cumprindo co artigo 13 da Orde do 10 de maio de 2023,as listaxes provisionais e definitivas publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do recinto escolar.

 

BANCO DE LIBROS DA ANPA

Unha vez que comproben a lista de Fondolibros, cada familia poderá solicitar a ANPA os libros que necesite para os cursos de 3º e 4º de primaria a través do seguinte formulario:

FORMULARIO DE SOLICITUDE DO BANCO DE LIBROS DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS.

*Lembren que en 3º e 4º de Primaria non se utiliza libro de Lingua Galega, só o caderno de actividades que debe mercar a familia.

** As familias tamén deben adquirir o Activity Book de inglés.

Os libros entregaranse ao inicio do próximo curso.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE FONDOLIBROS PARA O CURSO 2023-2024

Están dispoñibles as listaxes provisionais de admitidos/as e de excluídos/as do FONDOLIBROS para o curso 2023-2024.

Cumprindo co artigo 13 da Orde do 10 de maio de 2023,as listaxes provisionais e definitivas publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do recinto escolar.

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

Cando se publique a resolución definitiva tamén se habilitará o acceso a un formulario para solicitar libros de texto do Banco de Libros da ANPA a aquelas familias que non reciben libros do Fondolibros da Consellería ou que non lles concederon todos os que necesitan.

Lémbrase que para acceder aos libros do banco da ANPA é necesario ser socio da mesma.

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR, FONDO SOLIDARIO E BANCO DE LIBROS DA ANPA

No DOG de 19 de maio de 2023 publicouse a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/2024.

No curso 2023/2024 o Fondo solidario de libros de texto estará accesible para o alumnado matriculado en 3º e 4º de Primaria. O alumnado matriculado no curso 2023/24 en 5º e 6º de EP no noso centro, ao formar parte do Proxecto E-DIXGAL, está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúnan os requisitos establecidos na orde.

En 1º e 2º de educación primaria haberá as axudas para a adquisición de libros de texto. No caso do material escolar, convócanse axudas para a súa compra destinadas ao alumnado matriculado en toda a Educación Primaria.

Os requisitos e termos da convocatoria poden consultarse no taboleiro de anuncios da entrada do colexio, na páxina web do centro e no portal da Consellería de Educación http://www.edu.xunta.gal/portal/node/39924

O prazo para a presentación das solicitudes remata o 21 de xuño de 2023, inclusive.

Para presentar a solicitude presencialmente no centro é preciso concertar cita previa (881880022 – ceip.sada@edu.xunta.gal). 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal . Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes  presencialmente  no centro  ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. O formulario tamén está dispoñible no centro. 

No caso das axudas para a adquisición de libros de texto, os tramos de renda e as súas correspondentes axudas son as seguintes para 1º e 2º cursos de Educación Primaria:

  • Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros: 240 euros.
  • Renda per cápita familiar superior a 6.000 ata 10.000euros: 160 euros 

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria será a seguinte:                                                                                                              

a) Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 75 €.                                                                 

b) Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 60 €.

Para os efectos de renda terase en conta o exercicio fiscal do ano 2021 e para as circunstancias familiares a alegar serán a composición familiar a 31 de decembro de 2021, agás cando unha sentencia de separación ou divorcio posterior a esta data atribúa a custodia a un dos dous proxenitores e nos casos de violencia de xénero que se aplicará o disposto na súa lexislación específica.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2021, sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460); cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Fondo público solidario. Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros de texto. A asignación de libros de texto correspondente aos cursos de 3º e 4º de Primaria, de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros complementarios necesarios.

Banco de libros da Asociación de Nais e Pais. 

  • 3º de EP: Para aquelas familias que non se lles concedan libros a través do Fondo solidario (por superar os límites de renda) hai libros da ANPA suficientes. 
  • 4º de EP corresponde cambiar os libros de texto  para vincular o mesmo ao proceso de implantación da Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica de educación (LOMLOE).  Por isto a ANPA, en principio, no contaría cun banco de libros. Pero está estudando a maneira de, unha vez publicada a listaxe definitiva de admitidos/as no fondo libros, cubrir as necesidades das familias do centro non admitidas nel.

 A ANPA comunicará máis adiante como acollerse ao Banco de libros (para facelo é preciso ser socio/a).

Orde da convocatoria

Documentación obrigatoria.

Solicitude en galego

Solicitude en castelán

Fondo libros.

Sede electrónica.

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO CURSO 2023-2024

Ata o día 20 de setembro de 2023, inclusive, estará aberto o prazo para solicitar a beca para alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Poderán solicitar as axudas o alumnado que presente necesidade específica de apoio educativo asociado a discapacidade, trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe, incluíndo ao alumnado con TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) o alumnado con TEA (Trastorno do espectro autista). Así como, axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

As solicitudes deben ser cubertas por Internet e entregadas posteriormente no centro educativo.

Acceso á apliación: https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Convocatoria no BOE

Máis información no seguinte enlace: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html

CONVOCATORIA DE AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA CURSO 22 23

Está publicada na web do Concello de Sada a convocatoria de axudas económicas para a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.

As bases atópanse no taboleiro de anuncios da entrada do centro e na web do Concello de Sada:

Bases da convocatoria.

ELECCIÓNS PARA A RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

O Consello Escolar é o máximo órgano de participación do Centro. Del forman parte representantes dos distintos sectores da comunidade educativa. Pola importancia que ten o Consello Escolar na vida do Centro anímase a todas as nais e pais a participar neste proceso electoral.

Durante o mes de novembro do presente curso procederase á renovación de 3 representantes  das nais e pais e 2 do profesorado no Consello Escolar do centro.

A Xunta Electoral, reunida o 7 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

DO 9 AO 16 DE NOVEMBRO (ámbolos dous inclusive)

-Exposición dos censos electorais de nais e pais e do profesorado. Durante este período poderanse presentar reclamacións aos mesmos. Os censos estarán expostos no taboleiro de anuncios da entrada do centro e na sala de profesores respectivamente.

Impreso para presentar relamacións ao censo.

-Prazo de presentación de candidaturas ao Consello Escolar. O prazo remata o día 16 ás 14:00 horas.

Impreso para presentación de candidatura.

Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar. Para a presentación da candidatura e reclamacións ao censo farase un escrito dirixido ao director do centro. Quen o desexe ten modelos á súa disposición na conserxería ou pode descargalos da web do centro.

21 DE NOVEMBRO

Reunión da Xunta Electoral na que se procederá a:

-Admisión das candidaturas, aprobación definitiva de censos electorais, aprobación de modelos de papeletas e sobres.

-Publicación de candidaturas.

-Publicación definitiva do censo electoral.

-Sorteo público, na entrada do centro para a designación dos integrantes mesa electoral para a votación das nais e pais.

29 DE NOVEMBRO

Votacións. 

AMPLIACIÓN DA AXUDA PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR

No Diario Oficial de Galicia do día 14 de outubro de 2022 publicouse a Resolución do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022.

Nesta resolución establécese que os beneficiarios do vale para adquirir material escolar por importe de 50€ recibirán un vale adicional de 25€

As familias beneficiarias poden pasar a partir de mañá pola Secretaría do centro en horario de 09:00 a 09:45 a recoller o vale. No caso de que acuda unha persoa distinta da beneficiaria é preciso presentar unha autorización.

O vale debe empregarse preferentemente na libraría/establecemento antes do 1 de decembro de 2022.

Distribuir contido