Axudas, convocatorias

Servizo de comedor escolar para o curso 2012-2013. Resolución definitiva do Consello Escolar.

Para visualizar ou descargar a Resolución definitiva de alumnos admitidos para o curso 2012 - 2013 no servizo de comedor escolar pique aquí.

Servizo de comedor escolar para o curso 2012-2013. Resolución provisional do Consello Escolar.

Para visualizar ou descargar a Resolución de alumnos admitidos para o curso 2012 - 2013 no servizo de comedor escolar pique aquí.

Lista de libros de texto para o curso 2012-2013

Para visualizar e descargar a lista de libros de texto para o curso 2012 2013 pique aquí.

Solicitude do servizo de comedor escolar para o curso 2012-2013

Para solicitar o servizo de comedor escolar para o curso 2012-2013, as familias interesadas poden recoller no centro a instancia de solicitude ou descargala desta web. O prazo de solicitude será do 8 ao 22 de xuño, ámbolos dous inclusive en horario de secretaría do centro.

Aquelas familias que soliciten o uso gratuíto do servizo de comedor ou a bonificación do 50% do prezo, deberán aportar a documentación precisa. Se nas instrucións que deberá publicar a Secretaría Xeral da Consellería houbera modificación nas condicións para a bonificación do prezo público no servizo de comedor, informarase aos interesados, quedando estes obrigados a cumprilas e/ou achegar a documentación complementaria que sexa necesaria.

Documentación que pode visualizar ou descargar:

Instacia de solicitude do servizo de comedor.

Circular informativa

Prezos públicos do servizo de comedor escolar. Información para o cálculo económico.

Instancia de solicitude para colaborar no servizo de comedor.

Axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2012-2013

Toda a información e documentación relativa ás axudas para a adquisición de libros de texto para o curso 2012-2013 está dispoñible na páxina web de Consellería de Educación.Para acceder pique aquí.

Ademais pode descargar directamentre os seguintes documentos:
-Circular informativa.
-Orde de convocatoria.
-Impreso de solicitude.

CONVOCATORIA DO CONCELLO DE SADA : AXUDAS ÁS FAMILIAS

O Concello de Sada ven de publicar a convocatoria para a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.
As axudas distribuirase na forma seguinte:
-Para estudos de educación infantil un máximo de 35 euros.
-Para os estudos de 3º e 4º de primaria, e os catro cursos da ESO, a contía de 40 euros para os gastos indicados na convocatoria, agás dos libros de texto xa que está en vigor o Programa de Gratuidade de Libros de Texto.
-Para estudos de 1º,2º,5º e 6º de educación primaria e programas de garantía social un máximo de 60 euros.
-Para aquelas familias en situación de RISGA ou PNC a axuda incrementarase en 30 euros cada unha.
Prazo. As solicitudes deberán presentarse no prazo ata o 6 de decembro de 2011 no Rexistro Xeral do Concello de Sada.
As bases da convocatoria, nas que se especifica a documentación que se deberá presentar, están dispoñibles no taboleiro de anuncios e na web do Concello. Se quere consultalas ou descargalas pique aquí.

 

AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN DO CONCELLO DE SADA E ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DA ANPA 2019-2020

Convocatoria de axudas económicas ás familias para atender aos gastos do comezo do curso escolar da Concellería de Educación do Concello de Sada.

Enlace á web municipal onde se atopa a información da convocatoria 

 

As actividades extraescolares comezaron onte, lémbrase ás familias que aínda quedan prazas dispoñibles en algunhas delas.

Oferta de actividades extraescolares da Asociación de Nais e Pais para o curso 2019-2020 e boletín de inscrición:

Educación Infantil.

Educación Primaria.

ADMISIÓN DE COLABORADORES NO COMEDOR ESCOLAR. CURSO 2011-2012

COMEDOR ESCOLAR

ANUNCIO DE APERTURA DO PRAZO DE ADMISIÓN DE MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA DO CEIP SADA Y SUS CONTORNOS, COMO COLABORADORES VOLUNTARIOS NAS TAREFAS DE ATENCIÓN E APOIO AO ALUMNADO USUARIO DO COMEDOR ESCOLAR DURANTE O CURSO 2011-2012.

As nais, os pais e os/as titores/a legais de alumnos deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2011-2012, colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares  usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión, que, habilitadas para este fin, se atopan en Dirección.
O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 30 de setembro de 2011, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 31 de decembro de 2011.
Durante o curso escolar 2011-2012 so se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.
Sada, 1 de setembro de 2011

 

Impreso de solicitude.

 

Solicitude para bonificación ou gratuídade no servizo de comedor

Do 1 ao 20 de setembro de 2011, aquelas familias que soliciten o uso gratuíto do servizo de comedor ou a bonificación do 50% do prezo, deberán aportar a documentación precisa.
A partir do día 1 de setembro teñen a información e documentación necesaria na web do centro e na conserxería.
O 22 de setembro publicarase no taboleiro de anuncios e na web unha lista provisional. Os interesados disporán dun prazo de reclamacións de cinco días.
Sada a 31 de agosto de 2011.

 

Prezos públicos do servizo de comedor escolar. Información para o cálculo económico pique aquí.
Instacia de solicitude para bonificación ou gratuídade no servizo de comedor. Pique aquí.

Servizo de comedor escolar para o curso 2011-2012. Resolución do Consello Escolar.

Para visualizar ou descargar a Resolución de alumnos admitidos para o curso 2011 - 2012 no servizo de comedor escolar pique aquí.
Distribuir contido