MADRUGADORES

Xa está aberto o prazo de solicitude para o servizo de madrugadores. Este servizo que oferta o Concello de Corcubión en colaboración co Ceip Praia de Quenxe lévase a cabo na biblioteca do noso colexio en horario de 07:45h a 09:15h. A solicitude hai que tramitala nas oficinas do Concello.

Para máis información entra AQUÍ.

Xornadas de Portas Abertas

Desde o xoves 23 de febreiro ata o venres 17 de marzo teremos xornadas de portas abertas. Se estás interesado/a en coñecer o noso centro e como traballamos co noso alumnado chama ao 881880533 para concertar unha cita cun membro do equipo directivo. Poderás visitar as nosas instalacións, coñecer o noso sistema de traballo e resolver todas as dúbidas que teñas. 

Procedemento de Admisión e Matrícula

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

Presentación de solicitude admisión: Do 1 ao 20 de marzo

DECRETO 13/2022, do 3 de Febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na LOE.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 • O número de postos escolares ofertados (vacantes) pódese consultar aquí.
 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro para o que solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma poderá determinar a perda dos dereitos de prioridade. A solicitude virá acompañada do Libro de Familia

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do 28 de febreiro.

 • A solicitude terá que estar asinada polos 2 proxenitores ou representantes legais (un asina a solicitude e outro autoriza a consulta de datos). No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a custodia estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. (achegar documentación xustificativa)

 • As solicitudes poderán presentarse de forma presencial centro educativo, ou de forma electrónica a través da aplicación admisión alumnado (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado).

 • O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da mesma aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 • A notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal) realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

 • O CEIP Praia de Quenxe está adscrito ao IES Fernando Blanco.

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non-admitidos: antes do 25 de Abril. A partir do día en que se publique a listaxe provisional hai un prazo de 5 días hábiles para presentar reclamacións.

 • Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio

 • Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria. 

Do 23 de xuño ao 7 de xullo para o alumnado de ed. secundaria e bacharelato

 • O CEIP PRAIA DE QUENXE conta con servizo de Comedor de Xestión Indirecta da Consellería de Educación e con servizo de Transporte Escolar (DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación).

 Por que elixir o CEIP PRAIA DE QUENXE? Máis información AQUÍ

 

Os impresos pódense descargar aquí debaixo en adxuntos. Tamén estarán a súa disposición na secretaría, dirección e conserxería do centro.

 

BENVIDOS/AS Á NOSA PÁXINA WEB!!

 

 CEIP Praia de Quenxe

 R/ Maruja Mallo, 18

 15130 - Corcubión

 Tlf: 881880533 

 

RESULTADOS DAS ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2022

Mediante a presente, faise saber que rematadas as eleccións ao Consello Escolar que tiveron lugar o pasado luns 28 de novembro, os candidatos elixidos para cada sector foron os seguintes:

REPRESENTANTES DE PROFESORADO:

 • María José Abelleira Santos
 • María del Sagrario Insua Redonda

REPRESENTANTE DO CONCELLO

 • José Antonio Louro Pais

 

Ante esta disposición cabe reclamación ante Xefatura Territorial durante 15 días.

 

O Presidente da Xunta Electoral

Delfino Domínguez Lestón

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR 2022

  Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR deste centro, segundo convocatoria do 8 do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio informa que ao non terse presentado candidatura algunha dase por rematado o proceso de elección no que ao sector de pais/nais se refire.

O que se fai público para xeral coñecemento. 

CURSO 22/23

CURSO 2022/2023

O curso 22/23 empezará na data recollida na orde do calendario escolar, o 8 de setembro. Tal como recolle a antedita orde, o comedor escolar funcionará con normalidade desde o primeiro día de colexio. Lembrade que é preciso avisar antes das 09:30h se non se vai facer uso do servizo de comedor.

 • O día 8 de setembro incorporarase todo alumnado de Educación Infantil e Primaria.
 • No caso do novo alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos), en breve a titora porase en contacto coas familias para informar, entre outras cousas, sobre o período de adaptación. 

O horario lectivo será o mesmo de sempre: de 09:15h a 14:15h. 

O transporte escolar funcionará con normalidade no seu horario habitual. O uso da mascarilla será obrigatorio no servizo de transporte.

Ao longo destes días iremos informando de todo o relativo ao funcionamento do colexio durante este novo curso.

Aconséllase instalar a aplicación Abalar Móbil no teléfono o antes posible para poder recibir notificacións e información do centro.

No bloque da esquerda desta páxina CURSO 22/23 poderase ir accedendo a todos os documentos máis relevantes deste curso. No apartado autorizacións pódense descargar varios documentos, entre os que se atopan as autorizacións para recoller o alumnado. Se alguén precisa facer uso das anteditas autorizacións xa o primeiro día pode cubrilas na casa e entregarllas ao profesorado ao chegar ao centro.

 

 

LISTAXE DEFINITIVA DE USUARIOS DE COMEDOR 22/23

Pola presente infórmase da aprobación da listaxe definitiva de usuarios de comedor escolar para o curso 2022/2023. 

Todas as solicitudes foron aprobadas.

Faise constar que, unha vez aprobada esta lista, quedan 10 prazas libres para comedor, as cales poderán ser solicitadas a partir do 1 de setembro polo alumnado que as precise.

 

LISTAXE DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Faise pública a LISTA DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR.

As persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente a través da aplicación Fondolibros empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Non hai cambios con respecto á listaxe provisional. As únicas solicitudes que quedaron excluídas foi por motivos de renda. 

A listaxe tamén se poderá consultar no taboleiro de anuncios que hai no interior do centro. 

Os vales para a compra de libros e material escolar poderán recollerse na dirección do centro os días 1 e 2 de setembro en horario de 9:30h a 12:30h. 

Nos primeiros días de setembro as titoras informarán ás familias sobre os libros e material escolar que haxa que comprar. 

O alumnado de 3º e 4º de Primaria que ten dereito ao préstamo de libros do fondo solidario recibirá os libros de préstamo ao inicio das clases.

Aviso para todos os cursos: NON MERCAR LIBROS OU MATERIAL ANTES DE FALAR CO PROFESORADO EN SETEMBRO.(Ver Lista de textos 22/23)

 

SOLICITUDE COMEDOR CURSO 2022/2023

Prazo: desde o Xoves 30 de xuño ata o Mércores 6 de xullo de 2022 (ambos inclusive).

Lugar de presentación: Dirección do centro

Horario de atención ao público: de 10:30 a 13:30H

Haberá que presentar:

 • Solicitude debidamente cuberta e asinada, acompañada dos documentos que proceda en cada caso.
 • Autodeclaración (datos de 2021)

As condicións especiais dos comensais especificaranse expresamente nas solicitudes de praza. No caso de intolerancias, dietas especiais ou alerxias alimentarias deberá presentarse certificado médico actualizado no que se especifique o tipo de necesidade do comensal.

DOCUMENTOS ANEXOS: (as solicitudes pódense descargar aquí o recoller no centro)

 

                                                       

Distribuir contido