BENVIDOS/AS Á NOSA PÁXINA WEB!!

 

 CEIP Praia de Quenxe

 R/ Maruja Mallo, 18

 15130 - Corcubión

 Tlf: 881880533 

 

Nova Directiva da ANPA ALÉN

ELECCIÓNS ANPA ALÉN

BOLSAS PARA ALUMANDO NEAE

INFORMACIÓN E INSTRUCIÓNS RELATIVAS ÁS BOLSAS NEAE 2021-2022

Normativa de referencia: Resolución de 28/07/2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2021-22

 • As familias cubrirán, tal como indica a convocatoria, exclusivamente as solicitudes vía web a través da sede electrónica do Ministerio de Educación
 • A resolución indica que as familias  poden presentar a solicitude no centro ata o 30 de setembro inclusive, pero o Departamento de Orientación do noso centro non estará operativo durante a última semana de setembro, polo que se recomenda presentar as solicitudes o antes posible.
 • É moi importante asegurarse de que consten as firmas requiridas:
  • Na FOLLA 1 para autorizar á Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a facilitar os datos económicos ás administracións educativas.
  • No apartado A CUMPRIMENTAR POR TODOS/AS OS/AS SOLICITANTES por parte do pai/nai/titor, e, no seu caso, o resto de membros maiores de idade da unidade familiar. (Todos teñen que asinar)
 • Lembrar que de acordo coas bases da convocatoria a falta de sinaturas nestas páxinas será causa de denegación da bolsa ou axuda.
 • Documentación necesaria:
  • Presentarase documentación acreditativa do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33% (art 2.4). (A diferenza do curso pasado non existe ningunha excepción que exima desta acreditación)
  • Comprobarase a consignación na solicitude dunha conta corrente na que conste como titular ou cotitular o propio beneficiario o caso contrario dará lugar a denegación. En relación con isto, deberá presentarse certificado da conta bancaria a nome do beneficiario da bolsa

CURSO 21/22

CURSO 2021/2022

O curso 21/22 empezará na data recollida na orde do calendario escolar, o 9 de setembro. Tal como recolle a antedita orde, o comedor escolar funcionará con normalidade desde o primeiro día de colexio. 

 • O día 9 de setembro incorporarase todo alumnado de Educación Infantil e Primaria.
 • No caso do novo alumnado de 4º de Educación Infantil (3 anos), en breve a titora porase en contacto coas familias para informar, entre outras cousas, sobre o período de adaptación. 

O horario lectivo será o mesmo de sempre: de 09:15h a 14:15h. 

O transporte escolar funcionará con normalidade no seu horario habitual.

Ao longo destes días iremos informando de todo o relativo ao funcionamento do colexio durante este novo curso.

No bloque da esquerda desta páxina CURSO 21/22 poderase ir accedendo a todos os documentos máis relevantes deste curso.

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2021/2022

Ábrese o prazo para solicitude de transporte escolar de cara ao curso 2021/2022.

Os impresos de solicitude pódense recoller no propio centro ou descargar aquí:

 • LEXÍTIMOS   (usuarios/as que utilizan as paradas de Amarela ou Redonda)
 • EXCEPCIONAIS   (usuarios que utilizan as paradas de Vilar, Quenxe ou Praza de Corcubión)

As solicitudes deberán presentarse na dirección do centro en horario de 9:30h a 13:00h.

Prazo de presentación de solicitudes: 

 • do 22 de xuño ata o 30 de xuño
 • do 1 de setembro ao 10 de setembro

LIBROS DE TEXTO 2021/2022

Achégase a lista de LIBROS DE TEXTO para o curso 2021/2022.

 

Listaxe Definitiva de Admisión Curso 2021/22

Pola presente infórmase que acaba de ser publicada a listaxe definitiva de admisión para o curso 2021/2022 no CEIP Praia de Quenxe.

Por protección de datos, esta listaxe só se pode consultar presencialmente no tablón de anuncios do centro (no interior das instalacións do colexio) e tamén a través da aplicación AdmisiónAlumnado, para o que será preciso identificarse coa Chave365 ou co certificado dixital da FNMT.

En todo caso infórmase que TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU SOLICITUDE FOI ADMITIDO. 

 

Procedemento de Admisión e Matrícula

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

Presentación de solicitude admisión: Do 1 ao 22 de marzo

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na LOE.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na LOE

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro para o que solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade. A solicitude virá acompañada do DNI do alumno/a ou Libro de Familia

 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. (achegar documentación xustificativa)

 • As solicitudes poderán presentarse de forma presencial centro educativo, ou de forma electrónica a través da aplicación admisión alumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

 • O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da mesma aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 • A notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal) realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

 • O CEIP Praia de Quenxe está adscrito ao IES Fernando Blanco.

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non-admitidos: antes do 25 de Abril. A partir do día en que se publique a listaxe provisional hai un prazo de 5 días hábiles para presentar reclamacións.

 • Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio

 • Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

                Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

                Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

 • O CEIP PRAIA DE QUENXE conta con servizo de Comedor de Xestión Indirecta da Consellería de Educación e con servizo de Transporte Escolar (DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación).

 Por que elixir o CEIP PRAIA DE QUENXE? Máis información AQUÍ

 

Os impresos pódense descargar aquí debaixo en adxuntos. Tamén estarán a súa disposición na secretaría, dirección e conserxería do centro.

 

FELICES FESTAS E FELIZ 2021!!

 

 Desde o CEIP Praia de Quenxe queremos desexarvos un Feliz Nadal.

Adxuntamos AQUÍ un vídeo cos mellores desexos do noso alumnado.

Feliz 2021!

 

 

Distribuir contido