Procedemento de Admisión e Matrícula

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

Presentación de solicitude admisión: Do 1 ao 22 de marzo

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na LOE.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na LOE

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013. 

ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

 • Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro para o que solicite praza en primeiro lugar. A infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade. A solicitude virá acompañada do DNI do alumno/a ou Libro de Familia

 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 • A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. (achegar documentación xustificativa)

 • As solicitudes poderán presentarse de forma presencial centro educativo, ou de forma electrónica a través da aplicación admisión alumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado).

 • O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da mesma aplicación informática utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

 • A notificación electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia Notific@ (https://notifica.xunta.gal) realizarase con respecto aos trámites e actos propios da competencia das xefaturas territoriais, sempre que a persoa elixira esta modalidade como medio de notificación preferente.

 • O CEIP Praia de Quenxe está adscrito ao IES Fernando Blanco.

 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non-admitidos: antes do 25 de Abril. A partir do día en que se publique a listaxe provisional hai un prazo de 5 días hábiles para presentar reclamacións.

 • Publicación da listaxe definitiva de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio

 • Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

                Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

                Do 25 de xuño ao 10 de xullo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

 • O CEIP PRAIA DE QUENXE conta con servizo de Comedor de Xestión Indirecta da Consellería de Educación e con servizo de Transporte Escolar (DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación).

 Por que elixir o CEIP PRAIA DE QUENXE? Máis información AQUÍ

 

Os impresos pódense descargar aquí debaixo en adxuntos. Tamén estarán a súa disposición na secretaría, dirección e conserxería do centro.

 

AdxuntoTamaño
ANEXO II - SOLICITUDE DE ADMISION.pdf522.29 KB
ANEXO III - FORMULARIO DE MATRICULA.pdf441.5 KB
FICHA DE MATRÍCULA.pdf221.24 KB
solicitude transporte EXPCEPCIONAL.pdf98.44 KB
PREINSCRIPCION SERVIZO MADRUGADORES.pdf145.4 KB