comedor

Solicitude comedor curso 21_22

09/07/2013 00:53
Atlantic/Bermuda

  • Orientacións sobre prazos e documentación para o curso 2021-2022: Circular

Deberán aportar  a documentación que se requira segundo os criterios establecidos. A continuación facilítanse os do curso pasado xunto coa documentación necesaria (ten carácter orientativo ao non estar publicadas aínda as instrucións para o vindeiro curso):

1.Instancia de solicitude 2021/22 Instancia facilitada no centro ou aquí descargada: Instancia comedor

2.       Alumnado en situación socioeconómica desfavorable --Informe da asistente social do concello que corresponda.

3.       Discapacidade igual ou superior ao 33%,------ Acreditación do recoñecemento do grao de minusvalía

4.       Alumnado membro de familias numerosas.-------Libro de Familia Numerosa  e copia para compulsar

5.      Datos económicos (no caso de obteren praza para determinación da cantidade a abonar ou gratuidade)-------Anexo II modelo de autodeclaración e autorización de consulta de datos persoais, residencia e  fiscais (No caso de non autorizar cómpre presentar Fotocopia declaración da renda exercicio 2020  ou certificado de imputacións do IRPF expedido pola AEAT no que conste que non presentou declaración e os datos que dispón a axencia)

6.      Acreditación domicilio ---------- volante de empadroamento

7.- Certificados de horarios laborais dos pais acreditando a incompatibilidade co horario de saída do colexio..

8.- copias dos contratos de traballo e altas censuais ante a AEAT e modificacións posteriores (autónomos)

      copias TC2 ou certificado vida laboral (traballadores por conta allea) 

       certificados expedidos pola xefatura de persoal correspondente (directores nos centros de ensino) para traballadores da admón pública 

Resolución Consello Escolar      de         de 2021  Admitidos e Lista de espera xullo;(prazo de alegacións: 5 días)

Resolución Consello Escolar      de setembro de 2020(Pdte)  Admitidos; Lista de espera

Email para avisos ausencias: avisoscomedorportofaro@gmail.com

 

Listaxes comedor 2015-2016

01/07/2015 07:32
Atlantic/Bermuda

Listaxes de comedor

Provisionais:

Admitidos

Lista de espera

 

Definitivas:

Admitidos

Lista de espera

Distribuir contido