Solicitude comedor curso 19_20

09/07/2013 00:53
Atlantic/Bermuda

COMEDOR:

  • Alumnado que se matricula no COLEXIO  agora por primeira vez: Prazo  Do 20 de xuño ao 1 de xullo
  • Alumnado xa matriculado no colexio: Prazo do 21 ao 31 de MAIO

Deberán aportar  a documentación que se requira segundo os criterios establecidos. A continuación facilítanse os do curso pasado xunto coa documentación necesaria (ten carácter orientativo ao non estar publicadas aínda as instrucións para o vindeiro curso):

1.Instancia de solicitude 2019/20 Instancia facilitada no centro ou aquí descargada: Instancia comedor

2.       Alumnado en situación socioeconómica desfavorable --Informe da asistente social do concello que corresponda.

3.       Discapacidade igual ou superior ao 33%,------ Acreditación do recoñecemento do grao de minusvalía

4.       Alumnado membro de familias numerosas.-------Libro de Familia Numerosa  e copia para compulsar

5.      Datos económicos (no caso de obteren praza para determinación da cantidade a abonar ou gratuidade)-------Anexo IImodelo de autodeclaración e autorización de consulta de datos persoais, residencia e  fiscais (No caso de non autorizar cómpre presentar Fotocopia declaración da renda exercicio 2018  ou certificado de imputacións do IRPF expedido pola AEAT no que conste que non presentou declaración e os datos que dispón a axencia)

6.      Acreditación domicilio ---------- volante de empadroamento

7.- Certificados de horarios laborais dos pais acreditando a incompatibilidade co horario de saída do colexio..

8.- copias dos contratos de traballo e altas censuais ante a AEAT e modificacións posteriores (autónomos)

      copias TC2 ou certificado vida laboral (traballadores por conta allea) 

       certificados expedidos pola xefatura de persoal correspondente (directores nos centros de ensino) para traballadores da admón pública 

Resolución Consello Escolar   1   de xullo de 2019   Admitidos e Lista de espera xullo;(prazo de alegacións: 5 días)

Resolución Consello Escolar       de setembro de 2019 (Pdte)  Admitidos; Lista de espera

Email para avisos ausencias: avisoscomedorportofaro@gmail.com