Noso cole

Somos...

O  CEIP Plurilingüe  Monforte é...   

Un colexio público, dependente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que imparte a Educación Infantil e a Educación Primaria.

Un colexio que busca a formación integral e personalizada do seu alumnado.

Un colexio para todos/as, solidario e integrador, que persigue a mellor inserción de cada individuo na sociedade e que loita pola igualdade de oportunidades.

Un colexio participativo, democrático e pluralista para que toda a comunidade poida intervir na concreción dun modelo educativo de todos e de todas.

Un colexio crítico e comprometido na defensa de valores coma a xustiza, a amizade, o respecto, a solidariedade, a paz, a tolerancia, a liberdade, o coidado do medio natural e cultural...

Un colexio activo e creativo que prioriza aprendizaxes significativas, reflexivas e intelixentes, fronte ás pasivas e memorizadas mecanicamente.

O seu obxectivo é formar alumnos/as con capacidade de....

Comportarse de acordo cos valores básicos que rexen a vida e a convivencia: respecto, democracia, solidariedade, xustiza, tolerancia....

Domina-las habilidades instrumentais básicas: comprensión e expresión oral e escrita, en galego e en castelán, e cálculo matemático que lle permita a resolución de problemas da vida cotiá.

Actuar con autonomía nas tarefas habituais.

Adquirir habilidades sociais básicas para participar con plenitude nas actividades interpersoais e grupais.

Coñece-lo patrimonio natural e cultural máis próximo e participar na súa defensa, conservación e mellora.

Coñece-lo propio corpo e adoptar hábitos saudables que repercutan nunha mellor calidade de vida

Comunicarse a través de medios de expresión plástica, visual e musical, desenvolvendo a sensibilidade e a capacidade de disfrutar das artes.

Distribuir contido