25N Contra VX

SOLICITUDES DE MÁSCARILLAS, CURSO 21-22

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

 

Artigo 6. Alumnado exento de presentar solicitude

Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2021/22.

Artigo 7. Presentación de solicitudes

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado

que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída.

No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean

admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

Solicitude

AXENDA FAMILIAS CURSO 2021-2022

AXENDA FAMILIAS: Clica sobre o enlace para acceder ao contido da vosa axenda, con información relevante do curso: profesorado, calendario, avaliacións, rutas de transporte e horarios,....

Distribuir contido