Curso 2023/24


 

AXUDAS ECONÓMICAS MUNICIPAIS PARA GASTOS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2024/2025

Publicadas hoxe no BOP de Lugo a convocatoria de axudas municipais para  material escolar e libros de texto para o vindeiro curso destinadas ao alumnado empadroado no Concello de Monforte e escolarizado para o curso 2024 /2025 en educación infantil ,educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nalgún dos centros docentes públicos ou concertados existentes no municipio. As axudas teñen como finalidade apoiar ás familias con menor renda per cápita do municipio que presenta dificultades económicas para afrontar o gasto que supón o obxecto da axuda.

 

prazo estará aberto do 10 /05/2024 ó 07/06/2024

 

PERSOAS BENEFICIARIAS

 

Para ser beneficiario/a desta axuda é preciso cumprir os seguintes requisitos na data de finalización do prazo de presentación das solicitudes:

 

1.                  Ser pai, nai, titor/a ou persoa encargada da garda e custodia do alumno/a que no ano escolar da convocatoria correspondente vaian a cursar estudos nas etapas educativas de ensinanza indicadas nesta convocatoria, en calquera centro docente, público ou concertado, do Concello de Monforte de Lemos.

2.                   Que a renda per cápita da unidade familiar non supere o 60% IPREM mensual para o ano 2024 (360€/mes) en cómputo anual 12 pagas (4.320 € ano por persoa). Para determinar a renda per cápita tomarase a renda da unidade familiar e dividirase polo número de membros da dita unidade  como a continuación se especifica:

 

Nº membros UF

Ingresos netos mensuais

Ingresos anuais

2

720

8.640

3

1.080

12.960

4

1.440

17.280

5

1.800

21.600

 

 

 

 

 

 

 

Non se computarán os ingresos seguintes:

§  Prestación familiar por fillo menor a cargo da Seguridade social con discapacidade superior ó 33%

§  Complemento de axuda á infancia do ingreso mínimo vital.

§  Prestacións económicas en aplicación da lei de dependencia

§  A axuda económica para vítimas de violencia de xénero regulada no RD 1452/2005, de 2 de decembro

 

3.                  Que a persoa solicitante así como os e as menores beneficiarios da mesma, se atopen empadroados e residan efectivamente no Concello de Monforte de Lemos no momento de presentación da solicitude.

4.                  Que a persoa solicitante esté  ó día no pago das obrigas tributarias municipais ou no caso de ter débedas que exista compromiso de pagamento.

5.                  Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.

 

 

Distribuir contido