Visita ao CIMUS

O 6 de marzo o alumnado de 6º visitou o Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), alí puideron observar de primeira man o traballo dos investigadores para loitar contra o cancro, pasaron por distintintos laboratorios, viron células e tecidos ao microscopio, e escoitaron unha interesante charla sobre a investigación neste campo. Moitos saíron dalí coa idea de convertirse en investigadores, quen sabe!!

 

Visita á granxa Avega e Arqueixal

O 27 de febreiro os alumnos e alumnas de 6º de E.Primaria, visitaron a granxa de galiñas ecolóxicas AVEGA, onde puideron observar como se alimentan e se coidan as galiñas desa granxa e saber máis sobre os distintos tipos de ovos e as súas características.

Visitaron tamén as  instalacións de ARQUEIXAL onde lles explicaron a fabricación artesanal do queixo, probaron o seu iogur e entraron nunha casa antiga na que case puideron viaxar no tempo.

Esta saída foi subvencionada pola ANPA do colexio.

ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO - CURSO 2018/19


INFORMACIÓN SOBRE O COLEXIO

§  Colexio público, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e do Concello de Santiago.

§  Niveis educativos que se imparten: Ed. Infantil e Ed. Primaria.

§  Colexio adscrito aos institutos de Ensino secundario "Xelmírez I" (situado no Campus Sur) e "Xelmírez II" (zona de Salgueiriños).

§  Xornada continuada todo o ano.

§  Horario escolar: 9:30 a 14:30h.

§  Departamento de Orientación formado por: 1 Orientadora (mestra e psicóloga), 1 especialista de Audición e Linguaxe e 1 especialista en Pedagoxía Terapéutica.

 Actividades xestionadas pola ANPA

’      Servizo de madrugadores de 7:30 a 9:30h.

’      Servizo de merenda saudable.

’      Servizo de muda.

’      Servizo de comedor de 14:30 a 17:00h.

’      Actividades extraescolares.

     Mais información en http://www.anpalopezferreiro.org

LEXISLACIÓN QUE REGULA O PROCESO

 

Calendario de admisión e matrícula

  •  Sorteo das letras de desempate: 27/02/2018
  • Publicación das vacantes: antes do 1 de marzo
  • Presentación de solicitudes de admisión: 1-20 de marzo
  • Documentación acreditativa do baremo: 10 días hábiles despois dos 2 días seguintes a o de remate de presentación de solicitudes de admisión 
  • Listaxes provisionais de alumnado admitido: antes do 25 de abril. Iniciase o prazo de 5 días hábiles para reclamacións que se resolverán en 5 días hábiles.
  •  Listaxes definitivas de alumnado admitido: antes do 15 de maio
  • Formalización de matrícula: 20-30 de xuño

                              HORARIO DE SECRETARÍA: de luns a venres lectivos de 9:00-14:30. Os martes tamén de 16:30-18:30h.         

 

 

Información importante _ proceso de admisión

     1.        A solicitude de admisión presentarase no centro indicado en primeiro lugar e poderá conter ata 6 centros por orde de preferencia.

     2.       A solicitude será única e terá carácter vinculante.

     3.       A solicitude poderá asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia. Nos demais casos requírese a sinatura dos dous titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles con carácter exclusivo, ou en situacións de violencia de xénero.

     4.       As solicitudes presentadas fóra de prazo, a formulación de máis de unha solicitude ou a inclusión de datos que non se axusten á realidade, darán lugar á perda de todos os dereitos de prioridade.

     5.     O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

      6.       O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

     7.       A solicitude dun posto escolar reservado a alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) deberá acompañarse da documentación xustificativa para o seu cotexo polo centro educativa.

·         Presentarase unha única solicitude segundo o modelo ANEXO II, que poderá:

o    Recollerse no centro.

o    Cumprimentarse na aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

o    Descargarse e cubrir de forma manual: Anexo II

Unha vez cuberto o formulario deben imprimilo (se é o caso) e entregalo no centro educativo. Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365 poden presentalo na Sede Electrónica.

 

  • As solicitudes virán acompañadas de:

o    Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando deneguen a súa consulta automatizada.

o    Copia do DNI ou libro de familia onde apareza a idade do neno/nena.

o    Convenio regulador ou resolución xudicial en caso de separación ou divorcio.

o    Para o alumnado xa matriculado noutro centro nun nivel de primaria: certificado de matrícula do centro actual. Os solicitantes deben comunicar a dita solicitude ao centro de orixe.

É IMPRESCIDIBLE TRAER OS ORIXINAIS PARA O COTEXO DA DOCUMENTACIÓN

 

Nos arquivos anexos poden descargar outros documentos de información e de recollida de datos: ficha de datos persoais, normas de educación infantil e primaria, rúas de influencia, outra información sobre o colexio...

 

                  BAREMO. Información

A DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DO BAREMO XA PODE ENTREGARSE COA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

CRITERIO

PUNTUACIÓN

DOCUMENTACIÓN

1.IRMÁNS NO CENTRO

a.       Por un irmán matriculado no centro

8 ptos.

Copia completa do libro ou libros de familia. (é preciso presentar o/os orixinais)

b.      Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro

2 ptos.

c.       Xemelgos se solicitan área de influencia do domicilio familiar.

8 ptos.

2. POR SER TRABALLADOR/A DO CENTRO

3 ptos.

Certificación da dirección do centro

3. POR PROXIMIDADE DO DOMICILIO AO CENTRO

a.       Área de influencia

6 ptos.

Certificado de empadroamento expedido polo concello. Antigüidade mínima 1 ano.  Debe coincidir co domicilio fiscal.

b.      Área limítrofe

3 ptos.

4. POR PROXIMIDADE DO LUGAR DE TRABALLO AO CENTRO

a.       Área de influencia

4 ptos.

Conta allea: certificado do empregador e contrato de traballo.

Conta propia: alta censual na Axencia Tributaria.

Persoal da Admón.: certificación da xefatura de persoal

b.      Área limítrofe

2 ptos.

5. POR CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA

a.       Categoría especial

3 ptos.

CONSULTA AUTOMATIZADA. Se denegan a consulta copia cotexada do título de familia numerosa.

b.      Categoría xeral

2 ptos.

6.POR CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL

2 ptos.

Libro de familia…

7. RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR. 

a.            Ingresos inferiores a 0.5 veces o IPREM (resultado inferior a 3195,06€)*

3 ptos.

 

CONSULTA AUTOMATIZADA.

*Os datos da Renda per cápita foron tomados sobre 12 pagas anuais.

 

b.            Ingresos igual ou superior a 0.5 e inferior a 0.75 veces o IPREM (entre 3195,06 e 4792,60€)*

2 ptos.

c.             Ingresos igual ou superior a 0.75 e inferior ao IPREM (entre 4792,60 e 6390,13€)*

1 pto.

8.. DISCAPACIDADE DO ALUMNO/A, IRMÁNS OU PROXENITORES

a.       Discapacidade do alumno/a

4 ptos.

CONSULTA AUTOMATIZADA. Se denegan a consulta copia cotexada da certificación do grao de minusvalía.

b.      Discapacidade dos pais/titores

3 ptos.

c.       Discapacidade dos irmáns

1 pto. por cada un

9.. CRITERIO COMPLEMENTARIO DO CENTRO

a.    Domicilio familiar ou lugar de traballo dos pais ou titores legais na área de influencia do centro

1 pto.

 

 

 

Entroido no López Ferreiro

 O pasado 9 de febreiro celebramos o entroido no noso cole. O alumnado de infantil e primaria fixeron o desfile polo patio de columnas. Logo os alumnos e alumnas de E. Primaria foron o ximnasio da Escola de Maxisterio, alí cada nivel fixo un baile conxunto.

Como actividade incluída no proxecto interdisciplinar do centro, a temática dos disfraces este ano foi " animais extintos ou en perigo de extinción" así atopamos: cabras montesas. abellas, triceratops, lobos, xoaniñas, sapoconchos, osos pardos, os picapedra co seu dinosaurio e os pescadores de sardiña atlántica.

O ano que vén quen sabe o que atoparemos!!

 

   

 

 

 

 

Conferencia de Don Francisco Ramón Durán Villa

O alumnado de 5º tivo a sorte de poder escoitar a D. Francisco Ramón Durán Villa, aquí podedes ver un resumo da súa visita 

Visita ao Museo de Historia Natural

O venres, día 2 de febrerio, o alumnado dos tres cursos de 1º de EP foi ao Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago de Compostela.

Este centro conta, como se sinala na súa páxina web, http://www2.usc.es/museohn,  con fortes potencialidades educativas e sociais pois ademais das súas tarefas de investigación, centra o seu futuro na divulgación científica.

O alumnado realizou unha visita guiada por un biólogo ás súas instalacións e fondos, polo que se incrementaron os seus coñecementos sobre a biodiversidade terrestre, mariña e sobre o solo.

Todo iso serviu, para conciencialos da importancia de coidar o seu ecosistema co fin de garantir a súa supervivencia.

               

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS