Documentación Pedagóxica

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS. CALENDARIO E MODELOS.

 

ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

 

 

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021.

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS MÍNIMOS DE PROMOCIÓN

A continuación presentamos os criterios mínimos de promoción para superar o curso actual e promocionar ó curso seguinte:

1º CRITERIOS MÍNIMOS

2º CRITERIOS MÍNIMOS

3º CRITERIOS MÍNIMOS

4º CRITERIOS MÍNIMOS

5º CRITERIOS MÍNIMOS

6º CRITERIOS MÍNIMOS 

 

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da DirecciónXeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativo procedemos a publicar as ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS do tercerio trimestre do curso académico 2019/2020.

ADAPTACIÓN PRIMEIRO

ADAPTACIÓN SEGUNDO

ADAPTACIÓN TERCEIRO

ADAPTACIÓN CUARTO

ADAPTACIÓN QUINTO

ADAPTACIÓN SEXTO

 

Distribuir contido