Matemáticas

Criterios de cualificación y de recuperación - Matemáticas - Cursos Impares

1º ESO

Criterios de cualificación

30% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

70% Probas Escritas: Dous probas por evaluación. Media ponderada das dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de recuperación

Se a media das tres evaluacións é inferior a 5, o alumna/o terá a oportunidade de recuperar a evaluación ou evaluacións ó final do curso a través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación das unidades didácticas traballadas. Esta nota representaría o 100% da nota da evaluación ou evaluación correspondentes. Volveríase a facer a media das tres evaluacións, e se é maoir ou igual que 5 estaría aprobado. En caso contrario, terá pendente a materia no seguinte curso (se non repite curso).

Se a media é superior a 5 e un alumno ten unha ou dúas evaluacións suspensas pode decidir presentarse o exame de recuperación para subir a nota da evaluación correspondente.

 

 

3º ESO

Criterios de cualificación

En cada avaliación realizarase un mínimo de dúas probas escritas cos contidos específicos asociados aos diferentes

criterios de avaliación. O 80% da nota da avaliación estará conformado pola media aritmética ou ponderada das

probas escritas. O 20% restante obterase das táboas de indicadores nas que serán avaliados os criterios de

avaliación correspondentes á unidade 13 que estarán asociados a rúbricas e listas de cotexo cos que se avaliarán:

- Os traballos propostos (individuais ou cooperativos)

- O caderno de aula

- As actividades de consolidación, reforzo ou ampliación que se propoñan

- A observación diaria na aula

Profesorado Matemáticas - Curso 2023/2024

Miguel Giménez Insua

1º ESO A

Refuerzo 1º ESO A

1º ESO B

Refuerzo 1º ESO B

Matemáticas II 2º Bachillerato

Métodos Estadísticos y Numéricos 2º Bachillerato

 

Isabel Taboada

2º ESO A

Refuerzo 2º ESO A

2º ESO B

Refuerzo 2º ESO B

Matemáticas Generales 1º Bachillerato

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2º Bachillerato

Refuerzo 2º Bachillerato

 

María José Fernández Sestelo

Matemáticas I 1º Bachillerato

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 1º Bachillerato

 

Ana Graña

3º ESO B

Desdoble 3º ESO

Matemáticas aplicadas 4º ESO

FP primero

 

José Hernández

3º ESO A

Matemáticas Académicas 4º ESO

FP primero

 

Modificación - Programación Matemáticas

Modificaciones - Programación Matemáticas

 

 

ESO

El alumnado tiene derecho a tres sesiones de evaluación parciales y a una final.

La tercera sesión de evaluación coincide con la final y será a partir del 22 de Junio de 2023

(Orden del 27 de Diciembre de 2022).

Los alumnos que lo necesiten podrán recuperar la parte de la materia correspondiente antes

de las sesiones de evaluación, tal y como aparece recogido en la Programación del

Departamento de Matemáticas.

 

Bachillerato

Los alumnos tienen derecho a tres sesiones de evaluación parciales, a una sesión final

ordinaria y a una sesión final extraordinaria.

La fecha de la tercera sesión parcial de evaluación puede coincidir con la sesión final de

evaluación ordinaria.

El alumnado puede solicitar la revisión y las reclamaciones pertinentes de las calificaciones

finales.

Las pruebas finales de la convocatoria extraordinaria se realizarán entre el 19 y el 21 de

Junio de 2023 (artículo 11.2 de la Orden del 20 de Mayo de 2022).

La sesión de evaluación final extraordinaria se realizará a partir del 22 de Junio de 2023.

En Primero de Bachillerato, la sesión de evaluación final ordinaria será a partir del 5 de

Junio (Orden del 20 de Mayo de 2022).

En Segundo de Bachillerato, la fecha de la sesión final ordinaria se fijará basándose en las

fechas previstas para la convocatoria ordinaria de la ABAU.

MATEMÁTICAS - 2022/2023 - Criterios de Cualificación - Criterios de Recuperación

1º ESO

 

Criterios de Cualificación

30% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

70% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de Recuperación

Se a media das tres evaluacións é inferior a 5, o alumna/o terá a oportunidade de recuperar a evaluación ou

evaluacións ó final do curso (antes do 22 de Xuño) a través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación

das unidades didácticas traballadas. Esta nota representaría o 100% da nota da evaluación ou evaluación

correspondentes. Volveríase a facer a media das tres evaluacións, e se é maoir ou igual que 5 estaría aprobado. En

caso contrario, terá pendente a materia no seguinte curso (se non repite curso).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2º ESO

 

Criterios de Cualificación

Probas escritas: En todas as probas escritas figurará a puntuación de cada pregunta. Informarase

ao alumnado das normas e criterios xerais de corrección que se aplicarán a todas as probas escritas

do curso, e que son os seguintes:

– Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal

é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios.

– É obrigatorio escribir con bolígrafo azul ou negro. Non se admitirán exames feitos con lapis.

– A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, tendo unha

Criterios Evaluación

1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO Aplicadas: 70% exámenes - 30% observación sistemática, preguntas, trabajos, etc.

4º ESO Académicas: 80% exámenes - 20% observación sistemática, preguntas, trabajos, etc.

1º Bachillerato (Aplicadas y Académicas): 90% exámenes - 10% observación sistemática, preguntas, trabajos, etc.

2º Bachillerato (Aplicadas y Científico): 100% exámenes 

2º Bachillerato Métodos Estadísticos: 30% exámenes - 70% observación sistemática, preguntas, trabajos, etc.

Profesorado

Isabel Taboada Costas: 2º ESO, 3ºESO 

María Mercedes Estévez Bugallo: 4º ESO, 1º Bachillerato Científico

Jose Ángel Farto Vilanova: 2º ESO, 1º Bachillerato Aplicadas

María José Fernández Sestelo: 2º Bachillerato Científico, 2º Bachillerato Métodos Estadísticos

Miguel Giménez Insua: 1º ESO, 2º Bachillerato Aplicadas, 2º Bachillerato Métodos Estadísticos

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. MATEMÁTICAS 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de matemáticas que responden a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no siste

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE MATEMÁTICAS

 DEBIDO AO ESTADO DE ALARMA, MODIFICOUSE A PROGRAMACIÓN PARA ADAPTARSE ÁS NOVAS CIRCUNSTANCIAS. AQUÍ PODE CONSULTAR DITAS MODIFICACIÓNS.

Distribuir contido