Saltar navegación.
Inicio

MATEMÁTICAS - 2022/2023 - Criterios de Cualificación - Criterios de Recuperación

1º ESO

 

Criterios de Cualificación

30% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

70% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de Recuperación

Se a media das tres evaluacións é inferior a 5, o alumna/o terá a oportunidade de recuperar a evaluación ou

evaluacións ó final do curso (antes do 22 de Xuño) a través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación

das unidades didácticas traballadas. Esta nota representaría o 100% da nota da evaluación ou evaluación

correspondentes. Volveríase a facer a media das tres evaluacións, e se é maoir ou igual que 5 estaría aprobado. En

caso contrario, terá pendente a materia no seguinte curso (se non repite curso).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2º ESO

 

Criterios de Cualificación

Probas escritas: En todas as probas escritas figurará a puntuación de cada pregunta. Informarase

ao alumnado das normas e criterios xerais de corrección que se aplicarán a todas as probas escritas

do curso, e que son os seguintes:

– Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal

é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios.

– É obrigatorio escribir con bolígrafo azul ou negro. Non se admitirán exames feitos con lapis.

– A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, tendo unha

puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación.

Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a presentación e

desenvolvemento do problema.

– A falta a un exame, ou a unha exposición dunha tarefa ou proxecto na clase será comunicada ao

profesor con anterioridade (ou ese mesmo día no caso dunha urxencia de última hora). Ademais,

preséntase, ao profesor, a xustificación oportuna, dentro das 48 horas seguintes á incorporación

do alumno á clase. De non ser así, a cualificación correspondente será dun 0.

– Nas probas escritas ou boletíns de exercicios, se o profesor ten a sospeita de copia, ou de que o

alumno non o fixo por si mesmo, poderá comunicarse con el para corroborar o exercicio ou

exercicios, cualificando con un cero no caso de o alumno non sexa capaz de reproducir e explicar

o razoamento do mesmo.

Sistema de cualificación das probas escritas: Realizaranse como mínimo dúas probas escritas

por trimestre, (o número dependerá das peculiaridades de cada grupo e do tempo dispoñible). Ditas

probas estarán baseadas nos criterios de avaliación e terán como finalidade a consecución dos

estándares de aprendizaxe. Se nalgunha proba escrita se acumula materia de probas anteriores,

poderase establecer máis peso para dita proba. A cualificación de calquera proba escrita puntuarase

cun número comprendido entre 0 e 10, considerándose aprobado o exame que obtivera unha

 

cualificación de 5 ou superior e suspenso o que obtivera unha cualificación inferior a cinco.

 

30% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

70% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de Recuperación

Se a media das tres evaluacións é inferior a 5, o alumna/o terá a oportunidade de recuperar a evaluación ou

evaluacións ó final do curso (antes do 22 de Xuño) a través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación

das unidades didácticas traballadas. Esta nota representaría o 100% da nota da evaluación ou evaluación

correspondentes. Volveríase a facer a media das tres evaluacións, e se é maoir ou igual que 5 estaría aprobado. En

caso contrario, terá pendente a materia no seguinte curso (se non repite curso).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3º ESO

 

Criterios de Cualificación

En cada avaliación realizarase un mínimo de dúas probas escritas cos contidos específicos asociados aos diferentes

criterios de avaliación. O 70% da nota da avaliación estará conformado pola media aritmética ou ponderada das

probas escritas. O 30% restante obterase das táboas de indicadores nas que serán avaliados os criterios de

avaliación correspondentes á unidade 13 que estarán asociados a rúbricas e listas de cotexo cos que se avaliarán:

- Os traballos propostos (individuais ou cooperativos)

- O caderno de aula

- As actividades de consolidación, reforzo ou ampliación que se propoñan

- A observación diaria na aula

A nota final do curso obterase como a media aritmética das notas das tres avaliacións.

 

Criterios de Recuperación

Cada alumna/o que non supere unha avaliación terá a oportunidade de recuperala no mes de xuño (antes do 22) a

través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación das unidades didácticas traballadas en dita

 

avaliación. Unha nota igual ou superior a 5 puntos significará que esa avaliación estará superada.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4º ESO 

 

Criterios de Cualificación

Probas escritas: En todas as probas escritas figurará a puntuación de cada pregunta. Informarase ao alumnado das normas

e criterios xerais de corrección que se aplicarán a todas as probas escritas do curso, e que son os seguintes:

– Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal é o exercicio que se está a

facer e non intercalar respostas doutros exercicios.

– É obrigatorio escribir con bolígrafo azul ou negro. Non se admitirán exames feitos con lapis.

– A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, tendo unha

puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non

sexa correcto, teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.

– A falta a un exame, ou a unha exposición dunha tarefa ou proxecto na clase será comunicada ao profesor con

anterioridade (ou ese mesmo día no caso dunha urxencia de última hora). Ademais, preséntase, ao profesor, a xustificación oportuna, dentro

das 48 horas seguintes á incorporación do alumno á clase. De non ser así, a cualificación correspondente será dun 0.

 

– Nas probas escritas ou boletíns de exercicios, se o profesor ten a sospeita de copia, ou de que o alumno non o

fixo por si mesmo, poderá comunicarse con el para corroborar o exercicio ou exercicios, cualificando con un cero no caso de o alumno non sexa

capaz de reproducir e explicar o razoamento do mesmo.

Sistema de cualificación das probas escritas: Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por

trimestre, (o número dependerá das peculiaridades de cada grupo e do tempo dispoñible). Ditas probas estarán

baseadas nos criterios de avaliación e terán como finalidade a consecución dos estándares de aprendizaxe. Se nalgunha proba escrita se acumula

materia de probas anteriores, poderase establecer máis peso para dita proba. A cualificación de calquera proba escrita puntuarase cun número

comprendido entre 0 e 10, considerándose aprobado o exame que obtivera unha cualificación de 5 ou superior e suspenso o que obtivera unha cualificación inferior a cinco.

 

Académicas

20% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

80% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Aplicadas

30% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

70% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

 

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de Recuperación

Se a media das tres evaluacións é inferior a 5, o alumna/o terá a oportunidade de recuperar a evaluación ou

evaluacións ó final do curso (antes do 22 de Xuño) a través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación

das unidades didácticas traballadas. Esta nota representaría o 100% da nota da evaluación ou evaluación

correspondentes. Volveríase a facer a media das tres evaluacións, e se é maoir ou igual que 5 estaría aprobado. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1º Bachillerato (Aplicadas)

 

Criterios de Cualificación

En cada avaliación realizarase un mínimo de dúas probas escritas cos contidos específicos asociados aos diferentes

criterios de avaliación. O 90% da nota da avaliación estará conformado pola media aritmética ou ponderada das

probas escritas, non podendo superar en ningún caso o 50% do valor ningunha das notas das ditas probas escritas. O

10% restante obterase das táboas de indicadores nas que serán avaliados os criterios de avaliación correspondentes

á unidade 9 que estarán asociados a rúbricas e listas de cotexo cos que se avaliarán:

- Os traballos propostos (individuais ou cooperativos)

- O caderno de aula

- As actividades de consolidación, reforzo ou ampliación que se propoñan

- A observación diaria na aula

 

A nota final do curso obterase como a media aritmética das notas das tres avaliacións.

 

Criterios de Recuperación

Cada alumna/o que non supere unha avaliación terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a

través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación das unidades didácticas traballadas en dita

avaliación. Unha nota igual ou superior a 5 puntos significará que esa avaliación estará superada. Tamén terá a

oportunidade de facer un examen de todo o curso a principio de Xuño (convocatoria final ordinaria).

Cada alumna/o que teña algunha avaliación suspensa e non superase o curso na avaliación ordinaria deberá facer

unha proba escrita cos contidos traballados ao longo do curso correspondentes a ditas avaliacións que terá un valor

 

do 100% (convocarotia extraordinaria, entre o 19 e 21 de Xuño).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1º Bachillerato (Académicas)

 

Criterios de Cualificación

Establécense os seguintes criterios xerais:

PROBAS ESCRITAS: En todas as probas escritas figurará a puntuación de cada pregunta. Informarase ao alumnado

das normas e criterios xerais de corrección que se aplicarán a todas as probas escritas do curso, e que son os

seguintes:

Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal é o exercicio que

se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios.

É obrigatorio escribir con bolígrafo azul ou negro. Non se admitirán exames feitos con lapis.

A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, tendo unha puntuación de

cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa

correcto, teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.

A falta a un exame, ou a unha exposición dunha tarefa ou proxecto na clase será comunicada ao profesor con

anterioridade (ou ese mesmo día no caso dunha urxencia de última hora). Ademais, preséntase, ao profesor, a

xustificación oportuna, dentro das 48 horas seguintes á incorporación do alumno á clase. De non ser así, a

cualificación correspondente será dun 0.

Nas probas escritas ou boletíns de exercicios, se o profesor ten a sospeita de copia, ou de que o alumno non o fixo

por si mesmo, poderá comunicarse con el para corroborar o exercicio ou exercicios, cualificando con un cero no caso

de o alumno non sexa capaz de reproducir e explicar o razoamento do mesmo.

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN DAS PROBAS ESCRITAS: Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por trimestre,

(o número dependerá das peculiaridades de cada grupo e do tempo dispoñible). Ditas probas estarán baseadas nos

criterios de avaliación e terán como finalidade a consecución dos obxectivos. Se nalgunha proba escrita se acumula

materia de probas anteriores, poderase establecer máis peso para dita proba. A cualificación de calquera proba

escrita puntuarase cun número comprendido entre 0 e 10, considerándose aprobado o exame que obtivera unha

cualificación de 5 ou superior e suspenso o que obtivera unha cualificación inferior a cinco.

AVALIACIÓNS TRIMESTRAIS: A cualificación final dunha avaliación obterase como suma das seguintes porcentaxes:

- 10% Traballo diario: Preguntas orais, probas curtas e traballos para entregar.

- 90% Probas escritas. Farase a media (ponderada se é o caso) das diferentes probas escritas realizadas.

O alumno ou alumna aproba a avaliación se dita suma e 5 ou superior.

AVALIACIÓN ORDINARIA: A cualificación da avaliación ordinaria obterase facendo a media das notas das tres

avaliacións.

O alumno ou alumna aproba o curso se a nota media é de 5 ou superior. No caso de non acadar unha cualificación

igual ou superior a 5 na avaliación ordinaria, o alumno/a deberá facer unha proba extraordinaria en Xuño na que

 

deberá examinarse de toda a materia.

 

Criterios de Recuperación

Cada alumna/o que non supere unha avaliación terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a

través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación das unidades didácticas traballadas en dita

avaliación. Unha nota igual ou superior a 5 puntos significará que esa avaliación estará superada. Tamén terá a

oportunidade de facer un examen de todo o curso a principio de Xuño (convocatoria final ordinaria).

Cada alumna/o que teña algunha avaliación suspensa e non superase o curso na avaliación ordinaria deberá facer

unha proba escrita cos contidos traballados ao longo do curso correspondentes a ditas avaliacións que terá un valor

 

do 100% (convocarotia extraordinaria, entre o 19 e 21 de Xuño).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2º Bachillerato

 

Criterios de Cualificación

Probas escritas: En todas as probas escritas figurará a puntuación de cada pregunta. Informarase ao alumnado das normas e

criterios xerais de corrección que se aplicarán a todas as probas escritas do curso, e que son os seguintes:

– Non é necesario responder ás preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal é o exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios.

– É obrigatorio escribir con bolígrafo azul ou negro. Non se admitirán exames feitos con lapis.

– A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, tendo unha puntuación de cero se só

se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda que o resultado non sexa correcto, teranse en

conta a presentación e desenvolvemento do problema.

– A falta a un exame, ou a unha exposición dunha tarefa ou proxecto na clase será comunicada ao profesor con

anterioridade (ou ese mesmo día no caso dunha urxencia de última hora). Ademais, preséntase, ao profesor, a xustificación oportuna, dentro das

48 horas seguintes á incorporación do alumno á clase. De non ser así, a cualificación correspondente será dun 0.

– Nas probas escritas ou boletíns de exercicios, se o profesor ten a sospeita de copia, ou de que o alumno non o fixo por si mesmo, poderá

comunicarse con el para corroborar o exercicio ou exercicios, cualificando con un cero no caso de o alumno non sexa capaz de reproducir e explicar o razoamento do mesmo.

Sistema de cualificación das probas escritas: Realizaranse como mínimo dúas probas escritas por

trimestre, (o número dependerá das peculiaridades de cada grupo e do tempo dispoñible). Ditas probas estarán baseadas

nos criterios de avaliación e terán como finalidade a consecución dos estándares de aprendizaxe. Se nalgunha proba escrita se acumula materia de

probas anteriores, poderase establecer máis peso para dita proba, no caso de 2º Bach en ambas modalidades este peso será 30% para o primeiro exame e

70% para o segundo exame. A cualificación de calquera proba escrita puntuarase cun número comprendido entre 0 e 10, considerándose aprobado o exame que

obtivera unha cualificación de 5 ou superior e suspenso o que obtivera unha cualificación inferior a cinco.

 

Académicas y Aplicadas

10% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

90% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Métodos Estadísticos y Numéricos

70% Observación Sistemática: Exposición exercicios, realiazación deberes, interese nas clases, caderno de traballo.

30% Probas Escritas: Probas específicas para os EA concretos. Dous probas por evaluación. Media ponderada das

dous probas escritas.

Para superar a materia a media das tres evaluacións terá que ser maior ou igual que 5.

 

Criterios de Recuperación

Cada alumna/o que non supere unha avaliación terá a oportunidade de recuperala ao inicio da seguinte avaliación a

través dunha proba escrita baseada nos mínimos de aceptación das unidades didácticas traballadas en dita

avaliación. Unha nota igual ou superior a 5 puntos significará que esa avaliación estará superada. Tamén terá a

oportunidade de facer un examen de todo o curso (12 de Mayo).

Las pruebas finales extraordinarias se realizarán entre el 19 y el 21 de Junio de 2023

(artículo 11.2 de la Orden del 20 de Mayo de 2022).

 

La sesión de evaluación final extraordinaria se realizará a partir del 22 de Junio de 2023.