Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

Visita virtual ao Acurium Finisterrae

 

Durante este mes de abril, todos os grupos de 1º ESO, nas súas respectivas horas da materia de Bioloxía e Xeoloxía, visitaron de xeito virtual por videoconferencia o Aquarium da Coruña. As visitas estiveron centradas na Sala Maremagnum onde se localizan os grandes acuarios con variados ecosistemas mariños.

Foron un total de 5 sesións nas que o alumnado escoitou as explicacións das monitoras e monitores, que moi gustosamente atenderon ás nosas preguntas e curiosidades.

Desde aquí, queremos manifestar o noso agradecemento aos Museos Científicos Coruñeses por esta marabillosa e enriquecedora iniciativa. Esperamos poder devolvervos a visita o ano que vén!

PUBLICADAS AS LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS.

As listaxes provisionais das persoas admitidas e non admitidas poderán consultarse no taboleiro de anuncios interior do Centro ou, de forma non presencial, a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou Certificado Dixital da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre.

En base ás recomendacións vixentes en  materia de protección de datos persoais, non se poderá realizar a través de ningún outro medio electrónico de publicación. En consecuencia, queda prohibido a realización de fotografías e difusión dos listados.

Poderán formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar no caso de centros públicos, e ante a titularidade no caso de centros privados concertados.

A PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS REALIZARASE ANTES DO 15 DE MAIO.

Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

PROGRAMA PARA A DETECCIÓN DE SARS-COV-2 CON MOSTRA DE SALIVA EN POBOACIÓN ASINTOMÁTICA DE 12 A 17 ANOS

Comunicámoslles que o vindeiro luns, 19 de abril, comezará  un programa para a detección de SARS-CoV-2 con mostra de saliva en poboación asintomática de 12 a 17 anos coa colaboración das oficinas de farmacia da provincia da Coruña.
O alumnado debe asistir á súa farmacia de referencia onde lles informarán sobre o procedemento de toma de mostra e lles proporcionarán o tubo de recollida.

Trátase dunha campaña de detección de poboación asintomática, polo que se unha persoa ten síntomas compatibles deberá contactar con seu centro de saúde.

DIAGNOSE E SEGUIMENTO DA CONVIVENCIA ESCOLAR CURSO 2020/2021

Dende a Consellería de Cultura, Educación e Universidade veñen de poñer en marcha a realización dunha nova enquisa on-line que permita analizar o estado da convivencia escolar e das novas formas nas que se está a desenvolver como consecuencia do impacto da COVID-19 na comunidade educativa.

Esta sondaxe de carácter censual “Enquisa de diagnose da convivencia 2021” ten por finalidade coñecer a opinión dos distintos colectivos (dirección, profesorado, alumnado, persoal non docente e familias) e permitirá, a través da análise das respostas obtidas, a introdución de avances e melloras neste ámbito dun xeito global e integrador.

A participación da comunidade educativa nesta enquisa é fundamental e por iso necesitamos da implicación dos distintos colectivos e da súa imprescindible colaboración no proceso de realización.

 

ALUMNADO ESO.

O alumnado de 1º a 4º da ESO pasará nos “recreos de aula” pola aula de informática do Centro para acceder ao cuestionario.

 

ALUMNADO BACHARELATO.

Os titores/as entregarán ao alumnado as súas claves de acceso persoais e este cubrirá voluntariamente a enquisa on-line dende o seu domicilio.

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/164595?lang=gl

 

FAMILIAS.

Os titores/as entregarán ao alumnado de maior idade de cada familia as claves de acceso persoais cas que poderán cubiri voluntariamente a enquisa on-line dende os seus domicilios.

https://www.edu.xunta.gal/enquisas/index.php/625973?lang=gl

 

A ENQUISA ESTARÁ OPERATIVA DESDE O 12 AO 29 DE ABRIL DE 2021 (AMBOS DOUS DÍAS INCLUÍDOS).

ACHEGA DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DO BAREMO DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL, AMBOS INCLUÍDOS, DE 9:00 A 13:00

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Artigo 17. Documentación cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta

1. Logo de determinar que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

2. A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente.

3. O consello escolar dos centros docentes públicos e a titularidade dos centros privados concertados poderán requirir, de forma motivada, a documentación complementaria que estimen necesaria para acreditar as situacións e circunstancias alegadas, concedendo un prazo de 5 días hábiles para á súa presentación.

4. A falta de presentación en prazo da documentación requirida impedirá ter por acreditado o criterio ou criterios afectados, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

DEBE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL DE 9:00 A 13:00 NA SECRETARÍA DO CENTRO O ALUMNADO QUE SOLICITA ADMISIÓN NOS SEGUINTES CURSOS:

1º DA ESO

2º DA ESO

1º BACHARELATO

 

NON DEBE PRESENTAR A DOCUMENTACIÓN O ALUMNADO QUE SOLICITA ADMISIÓN NOS SEGUINTES CURSOS:

3º DA ESO

4º DA ESO

2º BACHARELATO

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da documentación preferentemente nos días non lectivos. De facelo en días lectivos, na medida do posible, evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

CRITERIO

DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

PROXIMIDADE DO DOMICILIO FAMILIAR AO CENTRO

 

Certificado do Padrón municipal no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel. A data de alta no concreto domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión, agás circunstancias debidamente xustificadas. Así mesmo, o certificado deberá estar expedido dentro do ano natural ao que corresponda o proceso de admisión.

PROXIMIDADE DO LUGAR DE TRABALLO AO CENTRO

 

Persoas que presten servizos retribuídos por conta allea, mediante a achega de documento expedido para o efecto pola/o empregadora/or xunto cunha copia do contrato de traballo.

No caso de traballadoras e traballadores por conta propia, mediante a alta censual inicial ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, con todas as posibles modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réxime correspondente.

O persoal ao servizo das administracións públicas presentará unha certificación expedida pola xefatura de persoal correspondente.

CONDICIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL

Certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas

PARA O ACCESO AO BACHARELATO:

VALORACIÓN DO EXPEDIENTE ACADÉMICO

Certificación académica persoal de 3º da ESO.

A DOCUMENTACIÓN RELATIVA AOS CRITERIOS DE DOMICILIO FISCAL, RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR, CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA E DE DISCAPACIDADE DO ALUMNADO, DO/DA PROXENITOR/A, DO/DA TITOR/A OU DOS/DAS IRMÁNS/ÁS RECOÑECIDA POLA XUNTA DE GALICIA, SÓ SERÁ NECESARIO PRESENTALA CANDO A PERSOA INTERESADA DENEGUE EXPRESAMENTE A CONSULTA AUTOMÁTICA NA SOLICITUDE.

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: ANTES DO 25 DE ABRIL.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS: ANTES DO 15 DE MAIO.

Presentación e defensas dos proxectos STEMbach - Cursos 2019/20 - 2020/21

O martes, 6 de abril, na Biblioteca do IES Miraflores, de Oleiros, levaranse a cabo as presentación dos Proxectos STEM correspondentes ao alumnado que participa neste proxecto durante os cursos 2019/20 e 2020/21.

O horario das presentacións e defensas dos proxectos STEM será o seguinte:

Título

Control dun coche de carreiras a escala nun cirtuíto

Alumno autor do proxecto

Herrero Guillén, Manuel Nicolás

Horario

16:15 - 16:45

 

Título

Control dun coche de carreiras a escala nun cirtuíto

Alumno autor do proxecto

Fernández Louzao, Xián

Horario

16:15 - 16:45

 

Título

Á percura dos microplásticos no medio mariño

Alumno autor do proxecto

Puertas Pérez, Sergio

Horario

16:45 - 17:05

 

Título

Innovación con impresoras 3D para a elaboración de produtos de apoio

 

para persoas con diversidade funcional         

 

Alumno autor do proxecto

Longueira González, Erea

 

Horario

17:05 - 17:25

 

 

Título

Análise de vulnerabilidades nunha rede de datos  

Alumno autor do proxecto

Cabana Roca, Roi

Horario

17:25 - 17:45

 

CLIMACO

Nas últimas semanas, os alumnos e alumnas de bioloxía e xeoloxía de 4º da ESO e os de CTMA de 2º de BACH, participaron nunha actividade promovida desde a Deputación da Coruña para dar a coñecer a realidade do cambio climático na nosa provincia. O investigador principal do proxecto Climaco, Alberto González, despois de repasar os elementos do clima e a forma de rexistralos, explicoulles a orixe do noso clima oceánico "con matices" e a diferenza entre o efecto invernadoiro natural e o incremento do efecto invernadoiro. Fixo especial fincapé no papel deste último no cambio climático. En relación ao cambio climático, o alumnado puido coñecer de primeira man, os resultados dunha investigación pioneira desenvolvida na nosa provincia. Investigación na que, tras comparar as características do clima de dous períodos concretos (1971-1990) e (1999-2018), queda probada a existencia de dito cambio: 15 días máis ao ano con temperaturas por riba dos 25 ºC, 10 días menos de xeada, máis noites tropicais... Ademáis da valiosa información aportada, a charla tiña como obxectivo fomentar comportamentos sostibles e por en valor a importancia da acción local para aportar solucións a un fenómeno de repercusións globais. Sen dúbida, unha charla interesante á vez que necesaria, trala que xurdiron numerosas preguntas que foron respondidas por Alberto González.

MOI IMPORTANTE-ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS 1º ESO
OS POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES EN 1º DA ESO NO IES MIRAFLORES PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022 NON SON SUFICIENTES PARA SATISFACER A DEMANDA EXISTENTE DE SOLICITUDES DE RESERVA DOS CENTROS ADSCRITOS, POLO QUE TODAS AS FAMILIAS DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE DE ADMISIÓN DO 1 AO 22 DE MARZO.

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

1º ESO

74+9 (*)

(*) RESERVA DE POSTOS ESCOLARES PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO.

 Artigo 3. 2. En todo caso para escolarizar ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, deberá reservar tres postos escolares por unidade, nos seguintes cursos: 4º de educación infantil, 1º de educación primaria e 1º de educación secundaria obrigatoria.

 Artigo 39. 2. As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario e, se é o caso, ao procedemento subsidiario de adxudicación.

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 Artigo 12.

 1. Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer a demanda existente, comunicarase esta circunstancia ao alumnado afectado mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do centro de adscrición e do centro ou centros de orixe.

 2. O alumnado afectado deberá presentar a solicitude de admisión no centro de adscrición na forma e dentro do prazo establecidos nesta orde, e posteriormente presentarán a documentación xustificativa dos criterios de baremo no prazo sinalado no artigo 17.1.

 PRIORIDADE ALUMNADO CENTROS ADSCRITOS

 DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 Artigo 9.2. Nos procedementos de admisión de alumnado nos centros a que se refire o presente decreto, cando non existan prazas suficientes terá prioridade aquel que proceda dos centros de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria que, respectivamente, teñan adscritos: CEIP Juana de Vega e o CEIP Plurilingüe da Rabadeira.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS OUTROS CURSOS DA ESO E BACHARELATO

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

2º ESO

0

3º ESO

9

4º ESO

11

1º BACHARELATO

14

2º BACHARELATO

10

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 PRAZO SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá DO 1 AO 22 DE MARZO DE 2021, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00.

 As solicitudes deste proceso realizaranse mediante o modelo anexo II, (código de procedemento ED550B). O formulario poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado, ou ser descargado e cumprimentado de forma manual polas familias.

 Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e nos seguintes enlaces: GALEGO ou CASTELÁN

 

MOI IMPORTANTE: DEBERÁN MARCAR OBRIGATORIAMENTE NO MODELO ED550B OS CRITERIOS QUE DESEXA SE TEÑAN EN CONTA Á HORA DE OBTER A PUTUACIÓN CORRESPONDENTE PARA A ADMISIÓN NO CENTRO SOLICITADO.

 

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da solicitude por sede electrónica. No caso de facelo presencialmente, na medida do posible evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

  •  Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar (só cando denegue a súa consulta).
  •  Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Copia do DNI do alumno/a).
  •  Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do procedemento ED550B (certificación académica).
  •  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo admisión abranguerá DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00 na secretaría do IES Miraflores.

MOI IMPORTANTE: SO SE VALORARÁN OS CRITERIOS MARCADOS NO MODELO ED550B.

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da documentación preferentemente nos días non lectivos. De facelo en días lectivos, na medida do posible, evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

 

-         Documentación xustificativa dos criterios marcados no modelo de solicitude de admisión.

 

-     A documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, só será necesario presentala cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática na solicitude.

 

BAREMO.

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 

Existencia de irmás ou irmáns no centro

 

Por unha irmá/n matriculado no centro

8 puntos

Polo segunda e seguintes irmás ou irmáns matriculados no centro

2 puntos por cada un

Por ser traballador/a do propio centro

3 puntos

Por proximidade do domicilio familiar ao centro

 

Se o domicilio familiar se atopa na área de influencia do centro

6 puntos

Se o domicilio familiar se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

3 puntos

Se o domicilio familiar se atopa noutras áreas

0 puntos

Pola proximidade do lugar de traballo ao centro

 

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado dentro da área de influencia do centro

4 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

2 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado noutras áreas

0 puntos

Por condición de familia numerosa

 

Por familia numerosa de categoría especial

3 puntos

Por familia numerosa de categoría xeral

2 puntos

Por condición de familia monoparental

2 puntos

Por renda per cápita da unidade familiar (valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM))

 

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM

3 puntos

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM

2 puntos

Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces o IPREM

1 punto

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM

0 puntos

Por discapacidade

 

Da alumna ou alumno

4 puntos

Dalgún dos proxenitores ou titores

3 puntos

Dalgunha das irmás ou irmáns da alumna ou alumno

1 punto por cada un

Valoración do expediente académico para o acceso ao bacharelato

 

Nota media de sobresaliente

2 puntos

Nota media de notable

1 punto

Nota media de ben

0,50 puntos

Por criterios complementarios consistentes noutras circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo órgano competente do centro, se é o caso.

1 punto (*)

(*) Na reunión do Consello Escolar do IES Miraflores celebrada o 18 de marzo de 2013, foi aprobada a decisión de non valorar o punto do Criterio Complementario ao que fai referencia o artigo 28.3 da Orde de 12 de marzo de 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

ÁREA DE INFLUENCIA DOS CENTROS DE OLEIROS.

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=298791&folderId=124751&name=DLFE-28735.pdf

  

DATA DE PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO E OS PRAZOS PARA FORMULAR RECLAMACIÓN.

 

-         Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderán formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar no caso de centros públicos, e ante a titularidade no caso de centros privados concertados.

 

-         Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

 

-      Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA.

 

-         Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

-         Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

NOTA INFORMATIVA.

 

-         CADA ALUMNA E ALUMNO SÓ PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SOLICITE PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR, ADVERTINDO QUE A INFRACCIÓN DETERMINARÁ A PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE QUE POIDAN CORRESPONDERLLE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICALO, AO MESMO TEMPO, AO CENTRO DE ORIXE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN RESERVADA PRAZA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICAR A RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

 

-         O ALUMNADO E AS FAMILIAS PODERÁN CONSULTAR O ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SÚAS SOLICITUDES A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA «ADMISIONALUMNADO» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) UTILIZANDO O CÓDIGO DE SOLICITUDE E O NÚMERO DE DNI DA PERSOA SOLICITANTE.

 

-         A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DO SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GALICIA NOTIFIC@ (https://notifica.xunta.gal) REALIZARASE CON RESPECTO AOS TRÁMITES E ACTOS PROPIOS DA COMPETENCIA DAS XEFATURAS TERRITORIAIS, SEMPRE QUE A PERSOA ELIXIRA ESTA MODALIDADE COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE.

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.

 TRANSPORTE ESCOLAR.

 

-         Decreto 203/1986, do 12 de xuño, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do Transporte Escolar (DOG 09/07/1986)

 

-         Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.

 

-         Orde do 29 de xullo de 1988 pola que se establece a sinalización que deberán levar os autobuses que realizan transporte escolar nos centros de ensinanzas de titularidade pública.

 

-         Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte escolar e obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia (DOG 09/01/1990).

 

-         Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector de transporte público de Galicia.

 

COMEDOR ESCOLAR.

A ANPA Miguel Hernández, ofrece o servizo de comedor, seguindo o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos, na modalidade establecida no artigo 2, punto 1 apartado e “Xestión do comedor escolar por entidades privadas sen ánimo de lucro, responsables da contratación e xestión integral do servizo, autorizadas para o efecto pola Consellería competente en materia de educación, coas que esta, no seu caso, poderá establecer fórmulas de colaboración mutua.”

O servizo de comedor que ofrece a cantina e que conta con cociña propia, é xestionado pola ANPA tras a autorización por parte do Delegado Provincial da Consellería de Educación no ano 2001.

O servizo funciona de luns a venres, de setembro a xuño en horario de 14:10h a 15h.

Os luns e martes hai vixilancia ata as 16:20.

Os mércores, xoves e venres o servizo de vixilancia remata ás 15h e non hai servizo de autobús.

NORMATIVA REGULADORA PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN.

 

NOVA PARADA EN O SEIXO

A Xefatura Territorial da Consellería de Educación ven de autorizar unha nova parada na liña de O Temple en O Seixo. Cargará ao alumnado transportado ás 7:55 e ás 15:55 aproximadamente na marquesiña da Rúa Curros Enríquez, entre a rúa Ramón Cabanillas e o Paseo Marítimo.

O servizo comezará o luns 22 de febreiro. O alumnado que desexe facer uso da parada deberá previamente comunícalo ao Centro por correo electrónico (ies.miraflores@edu.xunta.es).

Distribuir contido


by Dr. Radut