Skip to Content

Somos Miraflores

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

Clases de Xadrez

A ANPA do IES MIRAFLORES está a organizar unha actividade de xadrez.

Para incribirse podédesvos apuntar a traves do seguinte enlace: Clase de xadrez

 

AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO PARA O CURSO 2023-2024

As solicitudes deben cumprimentarse a través do seguinte enlace:

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-de-becas.html

O prazo de presentación de solicitudes remata o 20 de setembro de 2023.

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2023-2024

Publicación en arquivo adxunto dos listados de libros de texto por niveis para o curso 2023-2024.

Resultados do exame DELF de este curso académico 2022/23

Parabéns a todo alumnado participante no exame DELF do IES Miraflores deste curso académico 2022/2023 dado que todos/as os/as presentados/as superaron o exame a acadaron os niveis B1 ou B2 aos que se presentaron:

DORADO FERNÁNDEZ, Alba

MACÍA TORRES, Alba

MARTÍN SAMPEDRO, Lucía

DOMINGUEZ TABOADA, Martín

FERREIRO LÓPEZ, Paula

REDONDO GIAO, Sofía

RUZO GARCÍA, Laura

SANTOS RODRIGUEZ, Marcos

Noraboa ao alumnado de Métodos Estatísticos e Numéricos

Entre o alumnado de Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de bacharelato, un grupo, coa profesora María José Bargados á fronte, participou no XIII Concurso da Incubadora de Sondaxes e Experimentos organizado pola Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO).

O seu traballo titulado "Rompendo o cristal da Xeración Z" foi o gañador da competición a nivel autonómico que se celebrou na Facultade de Matemáticas da USC o pasado venres 9 de xuño.

Con esto acadan o paso á final nacional que se celebrará en Zaragoza os días 27, 28 e 29 de xuño.

Seguro que o seu traballo será aclamado como se merecen.

ABAU 2023

DATAS, HORARIOS E LUGAR DOS EXAMES

Horario

Lugar de realización para o alumnado do IES Miraflores: Facultade de Economía e Empresa. Campus de Elviña (Coruña)

 

MATRÍCULA ORDINARIA ABAU 2023

O alumnado debe realizar a prematrícula no centro do 18 ao 22 de maio nas quendas establecidas.

Tedes toda a información relacionada cas probas ABAU na páxina da CIUG

Acceso á aplicación Nerta, para realizar os trámites relacionados coa proba ABAU

Instrucións sobre o uso da aplicación

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA ABAU

Hai que facelo en dous pasos:

1 - Solicitar o título de Bacharelato

2 - Matricularse na ABAU

 

PASO 1: TÍTULO DE BACHARELATO

- Impreso de pago de taxas. É posible realizar o pago online ou descargar o modelo para o pago presencial

- Pago online:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Premer en Modelo A1: Autoliquidación de taxas

Iniciar taxa

Premer en candado aberto, primeira opción

- Pago presencial (descargando o modelo para o pago presencial)

- Impreso da solicitude de expedición do título de Bacharelato (ver anexo 1)

- Fotocopia DNI

- Fotocopia do título de familia numerosa (de ser o caso)

 

PASO 2: MATRÍCULA ABAU

- Xustificante de ter solicitada a expedición do título de Bacharelato (paso anterior)

- Xustificante de pago de taxas da solicitude do título de Bacharelato (paso anterior)

- Fotocopia DNI

Impreso de prematrícula ABAU

Impreso de pago de taxas ABAU (serán de aplicación as exencións establecidas no artigo 12 do Decreto 121/2022, de 23 de xullo, referentes a Familia numerosa (Categoría Xeral e Categoría Especial), persoas con discapacidade (igual ou superior a 33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero ou persoal das Universidades do Sistema Universitario Galego). Neste caso, precísase que se faga entrega tamén da fotocopia que acredite tales exencións.

- Pago online: A través da aplicación NERTA - non precisa xustificante (Ver anexo 2)

- Pago presencial: A través dunha entidade bancaria co formulario de autoliquidación (tamén xerado en NERTA) entregando o xustificante de pago de pago na secretaría do centro.

 

RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS DE MATRICULADOS/AS NA ABAU

O 23 de maio publicarase a listaxe de matriculados/as. O alumnado deberá revisar os seus datos e poderá interpoñer no centro reclamación ata as 14:00 horas dese día se detecta algún erro. A partir do 26 de maio, o alumnado poderá consultar en Nerta a súa matrícula na ABAU.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA PARA O ALUMNADO APROBADO TRAS A RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL

Aquel alumnado que obteña resolución favorable da reclamación ás cualificacións de Bacharelato ante a Xefatura Territorial correspondente poderá matricularse o 2 de xuño, a través da aplicación Nerta, das 9:00 ás 14 horas.           

 

CALENDARIO FIN DE CURSO 2º BACHARELATO – CONVOCATORIA ORDINARIA – MAIO 2023

Segundo a Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia: Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. O alumnado que non supere algunha materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha proba extraordinaria entre o  19 e o 21 de xuño (segundo calendario elaborado dende Xefatura de estudos).

Entrega de boletíns da convocatoria ordinaria de 2º de Bacharelato:  O martes, 16 de maio, ás 12:10 horas, as titoras dos grupos de 2º de bacharelato farán entrega nas respectivas aulas dos correspondentes boletíns xunto coa documentación necesaria para que o alumnado que titule poida solicitar o título de bacharel e proceder a formalizar a matrícula na ABAU, se así o desexa.

Referencias legais do procedemento de reclamación das cualificacións e das decisións de promoción e titulación:

Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Instrución 2/2003 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para o curso 2022-2023.

 

Revisión e reclamación das cualificacións no centro: Durante o xoves 18 e o venres 19 de maio, de 9:00 a 14:00 horas, o alumnado, de ser maior de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de idade, poderán solicitar ao profesorado a revisión das diversas probas e as aclaracións que consideren precisas (Ver Anexo 1).

No suposto de que, tras as oportunas aclaracións, persista o desacordo con algunha cualificación final, a correspondente reclamación presentaranse por escrito no centro (Ver Anexo 2) nese mesmo prazo (xoves 18 e venres 19 de maio, de 9:00 a 14:00 horas) e será tramitada por xefatura de estudos quen a trasladará ao correspondente departamento didáctico. Este emitirá un informe que recollerá, entre outros aspectos, a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

Notificación escrita por parte de Xefatura de estudos aos/ás interesados/as da decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada por parte do departamento: Esta levarase a cabo o luns, 22 de maio, ás 18:30 horas, na Xefatura de estudos do centro.

Reclamación ante Xefatura Territorial:  No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final, o alumnado, de ser maior de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a súa representación legal, de ser menor de idade, poderán presentar por escrito á dirección do centro durante o martes , 23 e o mércores, 24 de maio, de 9:00 a 14:00, reclamación ante Xefatura Territorial (Ver Anexo 3).

A dirección do centro remitirá o expediente á Xefatura territorial que adoptará a decisión pertinente, que será motivada en todo caso, e que se comunicará á dirección do centro para a súa aplicación e traslado á persoa interesada.

Contra a resolución da Xefatura Territorial, que esgota a vía administrativa, o interesado ou a interesada, as súas persoas proxenitoras ou os seus representantes legais, poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

ADMISIÓN ORDINARIA – CURSO 2023-2024

 PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS: LUNS, 15 DE MAIO DE 2023

As familias poderán consultar dende o luns, 15 de maio, ditas listaxes presencialmente no taboleiro de anuncios do centro ou por vía electrónica a través da aplicación informática admisionalumnado, sendo necesario para consultalas o certificado dixital ou Chave365.

As persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada a ditas listaxes ante a persoa titular da xefatura territorial no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa e contra esta cabe interpor recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo.

 

PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA NA ESO E BACHARELATO: DO 23 DE XUÑO AO 7 DE XULLO DE 2023 (no mes de xuño indicarase na web do centro o día exacto para formalizar a matrícula por cursos).

NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B E ED550C).

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2023-2024.

Resolución do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 34 da orde do 21 de outubro de 2022.

 

Actividades de dinamización lingüística

No seguinte enlace pódese acceder ás crónicas de todas as actividades organizadas polo equipo de Dinamización da lingua galega

ACTIVIDADES DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

Distribuir contido


by Dr. Radut