Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

Subvención Concello de Oleiros ano 2022

AGOSTO 2022

O centro permanecerá pechado ao público o mes de agosto.

Para trámites urxentes poden contactar co 652/193327.

Publicada lista definitiva de Fondolibros

A lista definitiva coa asignación de libros por alumno pode ser consultada no taboleiro de anuncios do instituto. Os libros de 1º e 3º de ESO serán repartidos en setembro cando as editoriais e/ou librerías os subministren.

Os libros de 4º da ESO estarán a disposición das familias o xoves 28 de xullo de 11:00 a 13:00 horas. É importante que, se non pode vir o solicitante, facilite unha autorización asinada onde figure o seu nome e DNI así como o da persoa autorizada e o seu DNI.

Como as existencias de libros de 2º de ESO son insuficientes para o reparto, estamos á espera de recibir os que están encargados para comunicar a data de entrega. O máis posible é que sexa tamén en setembro xunto cos de 1º e 3º.

Os vales para adquirir material escolar poder ser recollidos en horario de 9:00 a 14:00 pola persoa solicitante ou por que estea debidamente autorizado.

FONDO LIBROS

Publicación da LISTAXE PROVISIONAL de admitidos e excluídos en FONDO LIBROS.

Pódese consultar no taboleiro do IES Miraflores

ACREDITACIÓN DO NIVEL LINGÜÍSTICO DO ALUMNADO DE 4º DA ESO E BACHARELATO O CURSO 2022-2023

PROBAS GRATUITAS DE ACREDITACIÓN DO NIVEL LINGÜÍSTICO DO ALUMNADO DE 4º DA ESO E BACHARELATO EN CENTROS PÚBLICOS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES.

A CONSELLERÍA VEN DE COMUNICAR A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE POLO CENTRO ATA O 23 DE SETEMBRO.

 

AMPLIACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DO COMPROMISO AO CENTRO ATA O 15 DE SETEMBRO DE 2022.

Resolución do 10 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado que curse estudos durante o curso 2022/23 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
obxectivo principal destas probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL), segundo corresponda.

As probas que realizará o alumnado serán do nivel B1, B2 ou C1 (segundo decida o alumnado coa orientación do seu profesorado de lingua estranxeira), e terá que ser unha das probas recollida no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería, ou proba análoga que conte co mesmo recoñecemento internacional e siga os mesmos estándares de calidade.

As probas realizaranse durante o curso 2022/23.

Unha vez publicada a resolución definitiva de centros seleccionados, se a dotación económica que recibe o centro educativo non fose suficiente para cubrir todas as demandas de alumnado interesado, os centros educativos seleccionarán o alumnado participante nestas probas segundo criterios transparentes, públicos e obxectivos dos que se informará ao claustro e que se aprobarán no consello escolar.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será preferentemente, a que curse como primeira lingua estranxeira.

Todos os centros solicitantes que cumpran cos criterios de participación indicados na resolución serán seleccionados. Os centros non poderán percibir unha asignación superior ao número total de alumnado interesado

Co fin de identificar ao alumnado susceptible de participar nas probas precisamos que, no caso de estar interesados na  convocatoria que se informa, DEVOLVAN ASINADO O SEGUINTE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN (Arquivo adxunto).

A PRESENTACIÓN DO COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN NON SIGNIFICA NECESARIAMENTE QUE O ALUMNADO FINALMENTE PODA FACER A PROBA, xa que o centro ten que ser seleccionado pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e unha vez o sexa, en función do número de solicitudes, os fondos asignados poderían non ser suficientes para todo o alumnado inscrito.

Plan Dixital

No seguinte enlace pódese acceder ao Plan Dixital do IES Miraflores elaborado durante o curso 2021/22, presentado ao Clausto de Profesores e aprobado polo Consello escolar en xuño de 2022

Plan Dixital IES Miraflores_Xuño22.pdf

XORNADA DE ACOLLIDA ALUMNADO ADMITIDO 1º ESO CURSO 2022-2023

Visita ao centro, en quendas e grupos de 25 alumnos/as aproximadamente, acompañados por un (1) dos seus proxenitores/as nas seguintes datas:

MÉRCORES 13 DE XULLO.

10:00.- Alumnado co primeiro apelido do A á E incluída.

12:00.- Alumnado co primeiro apelido do F á K ambas incluídas.

XOVES 14 DE XULLO.

10:00.- Alumnado co primeiro apelido do L á P ambas incluídas.

12:00.- Alumnado co primeiro apelido do Q á Z ambas incluídas.

Para facilitar a organización da xornada rogamos confirmen a asistencia, ou ausencia, presencialmente no momento da formalización da matrícula ou por correo electrónico (ies.miraflores@edu.xunta.gal) antes das 14:00 do luns 11 de xullo.

Se por motivos debidamente xustificados non poden asistir á visita na data asignada, pero poderían nalgunha das outras propostas, deben facelo constar chamando ao 881/880845 para tratar de reubicalo noutra data ou hora.

LISTADO LIBROS DE TEXTO CURSO 2022-2023

Publicación do listado de libros de texto para o curso 2022-2023 en arquivo adxunto.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2022-2023

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

27 XUÑO

28

9:00 – 14:00

2º BACHARELATO

29

9:00 – 14:00

1º BACHARELATO

30

9:00 – 14:00

4º ESO

 

1 XULLO

9:00 – 14:00

3º ESO

APELIDOS A-L

4

9:00 – 14:00

3º ESO

APELIDOS M-Z

5

9:00 – 14:00

2º ESO

APELIDOS A-L

6

9:00 – 14:00

2º ESO

APELIDOS M-Z

7

9:00 – 14:00

1º ESO

APELIDOS A-L

8

9:00 – 14:00

1º ESO

APELIDOS M-Z

 

ACHEGAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

1.- IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO CON LETRA CLARA E ASINADO (INCLUÍDA A AUTORIZACIÓN DO TRATAMENTO DA IMAXE).

O ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO PODERÁ DESCARGAR DA WEB OU RECOLLER NA CONSERXERÍA DO CENTRO OS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA A PARTIR DO 28 DE XUÑO.

2.- UNHA FOTOGRAFÍA ACTUAL RECORTADA (aproximadamente 2.5cm X 3cm.) CON NOME,  APELIDOS E CURSO ESCRITOS NO DORSO.

3.- IMPRESO ASINADO POLOS PROXENITORES/AS TITORES/AS LEGAIS DAS PERSOAS AUTORIZADAS A RECOLLER AO ALUMNO/A NO CENTRO. DEBE CUMPRIMENTALO TODO O ALUMNADO.

ALUMNADO DE 1º E 2º DA ESO:

COPIA DA TARXETA SANITARIA.

ALUMNADO DOUTROS NIVEIS (3º E 4º DA ESO, 1º E 2º DE BACHARELATO):

RESGARDO DE PAGAMENTO DE 1,12€ DO SEGURO ESCOLAR NA CONTA DO IES MIRAFLORES.

ABANCA:   ES95 2080 0064 9931 1000 0236 (CONCEPTO: NOME DO/A ALUMNO/A)

ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

CERTIFICADO ESCOLAR OU COPIA DO BOLETÍN DE NOTAS DO CURSO 2021/2022.

COPIA DNI:

OS MENORES DE 14 ANOS QUE NON O TEÑAN DEBERÁN TRAER FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA.

EN CASO DE NON TER NACIONALIDADE ESPAÑOLA DEBERÁN APORTAR A FOTOCOPIA DO NIE.

DE SER O CASO:

IMPRESO DE SOLICITUDE / RENOVACIÓN DE TAQUILLA.

IMPRESO CUBERTO DAS ENFERMIDADES DE URXENCIA VITAL.

IMPRESO DE USO DO AUTOBÚS ESCOLAR.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO FÓRA DA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO (EXCEPCIONAL).

MODELO ALUMNADO DE BACHARELATO.

IMPRESO DA ANPA CO XUSTIFICANTE DE PAGO GRAMPADO AO DORSO.

IMPRESO DO COMEDOR ESCOLAR/LINK.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeooQERrxOBMuUSJmQWHqzsajBkqYWZM-9xnlinwG1J5SCpjg/viewform

 

 

PÓDESE RECOLLER O SOBRE DE MATRÍCULA NA SECRETARÍA DO CENTRO OU IMPRIMIR OS ARQUIVOS ADXUNTOS.

NON SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

A documentación presentarase na secretaría do Centro entre as 9:00 e as 14:00 horas do día sinalado para cada nivel e para cada letra do apelido.

De ser posible, para evitar aglomeracións, deben tratar de non presentarse a última hora da mañá.

Os irmáns que se matriculen no Centro, aínda que sexan de distintos niveis, poderán formalizar a matrícula conxuntamente na data na que sexa citado o/a primeiro/a deles/as.

Entrega de diplomas STEMbach

Despóis de dous cursos de traballo a maiores da actividade lectiva do bacharelato varios alumnos do noso IES remataron o Bacharelato de Excelencia en Ciencias e Tecnoloxía (STEMbach).

O día 21 de xuño no paraninfo da Universidade de A Coruña o conselleiro de Educación, o reitor da UDC e outras autoridades procederon á entrega dos diplomas acreditativos do logro acadado por todos ese alumnos.

Volvendo a unha esperada normalidade, este curso puideron estar acompañados polas súa familias durante o merecido acto de recoñecemento.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut