Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

CALENDARIO DE PROBAS EXTRAORDINARIAS – SETEMBRO 2021

REALIZACIÓN DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO E 1º BACHARELATO:

Mércores 1 e xoves 2 de setembro de 2021 (Ver Calendario Adxunto)

ENTREGA DE BOLETÍNS E SOBRES DE MATRÍCULA:

Venres, 3 de setembro, ás 14:30 horas.

PERÍODO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA:

Luns 6 e martes 7 de setembro, de 9:00 a 14:00 horas.

VALES PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Os vales do alumnado que teña concedidos 6 libros como mínimo e realizada a súa matrícula serán entregados na conserxaría do centro a partir do xoves 15 de xullo. Só os poderán recoller os solicitantes ou unha persoa autorizada por escrito.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2021-2022

Anexo listado actualizado de libros de texto por niveis para o curso 2021-2022.

FOLLA DE MATRÍCULA 1ªBACHARELATO

A folla de matrícula de 1ºde bacharelato ten unha omisión.

Entre as materias específicas de 3 horas que o alumnado pode escoller, falta a opción de Anatomía Aplicada.

No seguinte enlace pódese descargar a folla de matrícula correcta.

A dirección

7 MELLORES EXPEDIENTES DAS ABAU 2021

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, participou xunto ao reitor da USC, Antonio López, na entrega de recoñecementos aos estudantes que obtiveron unha cualificación igual ou superior a 9 na parte obrigatoria da ABAU, un acto no que destacou o traballo destes alumnos.

O titular do departamento educativo da Xunta de Galicia puxo en valor a dedicación, compromiso, constancia e excelencia destes alumnos, nun curso que puxo a proba a todo o sistema educativo. “Soubestes estar non xa á altura, senón moi por riba dela”, dixo. “Todos os que estades aquí sodes un orgullo para Galicia –engadiu– e nas vosas mans está facer fronte a un contexto que é difícil, pero para o que probastes estar máis que preparados”.

Román Rodríguez quixo tamén felicitar aos centros educativos que fomentan o talento destes rapaces, especialmente aos seus docentes “o labor de impulso e orientación neste ano tan difícil”; así como ás familias, “transmisoras principais de principios e valores e das bases nas que se cimenta o traballo dos vosos fillos”.

PARABÉNS AO NOSO ALUMNADO QUE OBTIVO O RECOÑECEMENTO:

CLARA FERNÁNDEZ NEGREIRA.

MARÍA GÓMEZ ROEL.

MARGARITA GONZÁLEZ PÁRAMO.

EVA MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

SERGIO PUERTAS PÉREZ.

CELTIA RÍO SANTOS.

PEDRO VILA CILLEROS.

MATRÍCULA CURSO 2021-2022

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

 

 

 

1 XULLO

MATRÍCULA

2º BACH

9:00-14:00

2

MATRÍCULA

1º BACH

9:00-14:00

 

5

MATRÍCULA

4º ESO

9:00-14:00

 

 

6

MATRÍCULA

3º ESO

9:00-14:00

 

7

MATRÍCULA

2º ESO

9:00-14:00

 

8

MATRÍCULA

1º ESO

9:00-14:00

Apelidos de “A”

a “L”

9

MATRÍCULA

1º ESO

9:00-14:00

Apelidos de “M”

a “Z”

 

ACHEGAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

1.- IMPRESO DE MATRÍCULA CUBERTO CON LETRA CLARA E ASINADO (INCLUÍDA A AUTORIZACIÓN DO TRATAMENTO DA IMAXE).

O ALUMNADO NOVO NO CENTRO PODERÁ DESCARGAR DA WEB OU RECOLLER NA CONSERXERÍA DO CENTRO OS DOCUMENTOS DE MATRÍCULA A PARTIR DO 28 DE XUÑO.

2.- 1 FOTOGRAFÍA RECORTADA (aproximadamente 2.5cm X 3cm.) CON NOME,  APELIDOS E CURSO ESCRITOS NO DORSO.

3.- IMPRESO ASINADO POLOS PROXENITORES/AS TITORES/AS LEGÁIS DAS PERSOAS AUTORIZADAS A RECOLLER AO ALUMNO/A NO CENTRO.

 

ALUMNADO DE 1º E 2º DA ESO:

COPIA DA TARXETA SANITARIA.

ALUMNADO DOUTROS NIVEIS (3º E 4º DA ESO, 1º E 2º DE BACHARELATO):

RESGARDO DE PAGAMENTO DE 1,12€ DO SEGURO ESCOLAR NA CONTA DO IES MIRAFLORES.

ABANCA:   ES95 2080 0064 9931 1000 0236 (CONCEPTO: NOME DA ALUMNA/O)

ALUMNADO NOVO NO CENTRO:

CERTIFICADO ESCOLAR OU COPIA DO BOLETÍN DE NOTAS DO CURSO 2020/2021.

COPIA DNI:

OS MENORES DE 14 ANOS QUE NON O TEÑAN DEBERÁN TRAER FOTOCOPIA DO LIBRO DE FAMILIA.

CASO DE NON TER NACIONALIDADE ESPAÑOLA DEBERÁN APORTAR A FOTOCOPIA DO NIE.

DE SER O CASO:

IMPRESO DE SOLICITUDE / RENOVACIÓN DE TAQUILLA.

IMPRESO CUBERTO DAS ENFERMIDADES DE URXENCIA VITAL.

IMPRESO DE USO DO AUTOBÚS ESCOLAR.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO NA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO.

MODELO ALUMNADO DA ESO CON DOMICILIO FÓRA DA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO (EXCEPCIONAL).

MODELO ALUMNADO DE BACHARELATO.

IMPRESO DA ANPA CO XUSTIFICANTE DE PAGO GRAMPADO AO DORSO.

IMPRESO DO COMEDOR ESCOLAR.

 

NON SE ADMITIRÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

A documentación presentarase na secretaría do Centro entre as 9:00 e as 14:00 horas do día sinalado para cada nivel e para cada letra do apelido.

De ser posible, para evitar aglomeracións, deben tratar de non presentarse a última hora da mañá.

Manteñan a distancia de seguridade establecida de 1,5 m. e as medidas de auto protección adoptadas polo Centro. Respecten as indicacións do persoal.

Os irmáns que se matriculen no Centro, aínda que sexan de distintos niveis, poderán formalizar a matrícula conxuntamente na data na que sexa citado o primeiro/a deles/as.

100% DE APROBADOS NAS PROBAS DELF

DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) é o diploma oficial entregados polo Ministerio de Educación Nacional de Francia que certifican as competencias en lingua francesa dos candidatos estranxeiros.

 DELF A2

ROSTRO BARRERO Irene

 DELF B1

GARCÍA GONZÁLEZ Iria

GÓMEZ ROEL María

RAMIL CASTRO Elena

DELF B2

BELTRÁN AMELOTTI Ariadna

FERNÁNDEZ NEGREIRA CLARA

FERNÁNDEZ NEGREIRA LUCÍA

GACHO MEDIAVILLA Alejandra

MACEIRAS NAYA Sabela

MARTÍNEZ GONZÁLEZ Eva

PUERTAS PÉREZ Sergio

RÍO SANTOS Celtia

 

Parabéns!

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2º BACHARELATO E PROBAS ABAU

ENTREGA DE BOLETÍNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 2º DE BACHARELATO

O mércores, 23 de xuño, ás 14:00 horas, as titoras dos grupos de 2º de bacharelato farán entrega dos correspondentes boletíns nas respectivas aulas. Ademais, a esa hora xa estarán visibles en Sixa.

REVISIÓN E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS OU DA DECISIÓN DE TITULACIÓN NO CENTRO

Durante o venres 25 e o luns 28 de xuño, de 9:00 a 13:30 horas, o alumnado, de ser maior de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a representación legal, de ser menor de idade, poderán solicitar ao profesorado a revisión das diversas probas e todas as aclaracións que consideren precisas (Modelo 1).

No suposto de que, tras as oportunas aclaracións, persista o desacordo con algunha cualificación final ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno/a, presentaranse por escrito no centro a correspondente reclamación (Modelo 2) nese mesmo prazo (venres 25 e luns 28 de xuño, de 9:00 a 13:30 horas).

Cando a reclamación teña por obxecto a revisión dunha cualificación, esta será tramitada por xefatura de estudos quen a trasladará ao correspondente departamento didáctico. Este emitirá un informe que recollerá, entre outros aspectos, a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

Cando a reclamación teña por obxecto a decisión de titulación adoptada para un alumno/a, xefatura de estudos daralle traslado á persoa titora do alumno/a, como responsable da coordinación da sesión final de avaliación en que a decisión foi adoptada, e convocarase ao equipo docente a unha reunión extraordinaria.

Notificación escrita por parte de Xefatura de estudos aos/ás interesados/as da decisión razoada de ratificación ou modificación da cualificación revisada por parte do departamento ou da decisión de titulación: Esta levarase a cabo o luns, 28 de xuño, ás 20:00 horas, na Xefatura de estudos do centro.

RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final ou coa decisión de titulación adoptada, o alumnado, de ser maior de idade, ou as súas persoas proxenitoras ou persoa que desempeñe a súa representación legal, de ser menor de idade, poderán presentar por escrito á dirección do centro durante o martes, 29 e o mércores, 30 de xuño, de 9:00 a 13:30, reclamación ante Xefatura Territorial (Modelo 3).

A dirección do centro remitirá o expediente á Xefatura territorial que adoptará a decisión pertinente, que será motivada en todo caso, e que se comunicará á dirección do centro para a súa aplicación e traslado á persoa interesada (a previsión é que dita comunicación se efectúe o 8 de xullo).

Contra a resolución da Xefatura Territorial, que esgota a vía administrativa, o interesado ou a interesada, as súas persoas proxenitoras ou os seus representantes legais, poderán interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA ABAU 2021

O alumnado debe realizar a prematrícula no centro o luns, 28 de xuño, de 8:00 a 13:30. En caso de presentar reclamación a algunha cualificación, a prematrícula realizarase o martes, 29 de xuño, no mesmo horario.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A MATRÍCULA ABAU

Hai que facelo en dous pasos:

1 - Solicitar o título de Bacharelato

2 - Matricularse na ABAU

RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS DE MATRICULADOS/AS NA ABAU

                O 29 de xuño publicarase a listaxe de matriculados/as. O alumnado deberá revisar os seus datos e poderá interpoñer no centro reclamación ata as 14:00 horas dese día se detecta algún erro. O alumnado poderá consultar en Nerta a súa matrícula na ABAU.

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA PARA O ALUMNADO APROBADO TRAS A RECLAMACIÓN ANTE XEFATURA TERRITORIAL

                O alumnado que aprobe 2º de bacharelato despois da resolución das reclamacións ás cualificacións do Bacharelato pola Comisión de Supervisión da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, poderá matricularse o día 8 de xullo, das 9:00 ás 14:00, exclusivamente a través da aplicación Nerta.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Probas ABAU: Martes, 13 mércores, 14 e xoves, 15 de xullo de 2021

Entrega de diplomas STEMbach

O luns 21 de xuño, no Salón de Actos da Facultade de Economía da UDC (Campus de Elviña) o reitor da UDC, Dr. Julio Abalde, acompañado da Vicerrectora de Planifiación Académica e Innovación Docente, Dra. Nancy Vázquez e a coordinadora co campus innova, Dra. Susana Ladra procederan a entrega dos diplomas correspondentes ao alumnado que cursou o STEMbach no bienio académico 2019-21 en colaboración coa UDC.

Polo que respecta ao IES Miraflores acudiron a recoller a mencionada distinción os alumnos que durante este curso 2020/21 presentaron os seus proxectos STEM:

  • Cabana Roca, Roi
  • Fernández Louzáo, Xián
  • Herrero Guillén, Manuel Nicolás
  • Longueira Pérez, Erea
  • Puertas Pérez, Sergio

Noraboa a todos eles polo traballo realizado.

 

Camiño de Santiago

O luns 21 de xuño o alumnado de 4º de ESO participou nun roteiro do Camiño de Santiago.

No seguinte enlace pódense ver algunhas das fotografía feitas nesa actividade.

Distribuir contido


by Dr. Radut