Skip to Content
Lona de benvida

Avda Miguel Hernández, 8. 15173- Oleiros (A Coruña).

Tno: 881 880 845. e-mail: ies.miraflores@edu.xunta.es

MOI IMPORTANTE-ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS 1º ESO
OS POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES EN 1º DA ESO NO IES MIRAFLORES PARA O CURSO ESCOLAR 2021/2022 NON SON SUFICIENTES PARA SATISFACER A DEMANDA EXISTENTE DE SOLICITUDES DE RESERVA DOS CENTROS ADSCRITOS, POLO QUE TODAS AS FAMILIAS DEBERÁN PRESENTAR SOLICITUDE DE ADMISIÓN DO 1 AO 22 DE MARZO.

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

1º ESO

74+9 (*)

(*) RESERVA DE POSTOS ESCOLARES PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO.

 Artigo 3. 2. En todo caso para escolarizar ó alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, deberá reservar tres postos escolares por unidade, nos seguintes cursos: 4º de educación infantil, 1º de educación primaria e 1º de educación secundaria obrigatoria.

 Artigo 39. 2. As prazas reservadas non adxudicadas a este alumnado asignaranse conforme o procedemento ordinario e, se é o caso, ao procedemento subsidiario de adxudicación.

 

PRESENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 Artigo 12.

 1. Cando no centro de adscrición o número de postos escolares dispoñibles non sexa suficiente para satisfacer a demanda existente, comunicarase esta circunstancia ao alumnado afectado mediante a súa publicación no taboleiro de anuncios do centro de adscrición e do centro ou centros de orixe.

 2. O alumnado afectado deberá presentar a solicitude de admisión no centro de adscrición na forma e dentro do prazo establecidos nesta orde, e posteriormente presentarán a documentación xustificativa dos criterios de baremo no prazo sinalado no artigo 17.1.

 PRIORIDADE ALUMNADO CENTROS ADSCRITOS

 DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 Artigo 9.2. Nos procedementos de admisión de alumnado nos centros a que se refire o presente decreto, cando non existan prazas suficientes terá prioridade aquel que proceda dos centros de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria que, respectivamente, teñan adscritos: CEIP Juana de Vega e o CEIP Plurilingüe da Rabadeira.

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS OUTROS CURSOS DA ESO E BACHARELATO

CURSO

PRAZAS OFERTADAS

2º ESO

0

3º ESO

9

4º ESO

11

1º BACHARELATO

14

2º BACHARELATO

10

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 PRAZO SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O prazo de presentación das solicitudes ordinarias de admisión abranguerá DO 1 AO 22 DE MARZO DE 2021, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00.

 As solicitudes deste proceso realizaranse mediante o modelo anexo II, (código de procedemento ED550B). O formulario poderá cumprimentarse na aplicación admisionalumnado, ou ser descargado e cumprimentado de forma manual polas familias.

 Tamén se poderá descargar, e logo cumprimentar, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e nos seguintes enlaces: GALEGO ou CASTELÁN

 

MOI IMPORTANTE: DEBERÁN MARCAR OBRIGATORIAMENTE NO MODELO ED550B OS CRITERIOS QUE DESEXA SE TEÑAN EN CONTA Á HORA DE OBTER A PUTUACIÓN CORRESPONDENTE PARA A ADMISIÓN NO CENTRO SOLICITADO.

 

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da solicitude por sede electrónica. No caso de facelo presencialmente, na medida do posible evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

  •  Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar (só cando denegue a súa consulta).
  •  Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Copia do DNI do alumno/a).
  •  Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do procedemento ED550B (certificación académica).
  •  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

 

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS PARA O BAREMO.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

 

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo admisión abranguerá DO 25 DE MARZO AO 9 DE ABRIL, ambos incluídos, de 9:00 a 13:00 na secretaría do IES Miraflores.

 

MOI IMPORTANTE: SO SE VALORARÁN OS CRITERIOS MARCADOS NO MODELO ED550B.

 

PROTOCOLO COVID: Co fin de limitar os contactos interpersoais, recoméndase a presentación da documentación preferentemente nos días non lectivos. De facelo en días lectivos, na medida do posible, evitarase a presencia no Centro nos recreos (10:10 a 10:30 e 12:10 a 12:30).

 

DOCUMENTACIÓN PARA O BAREMO.

 

-         Documentación xustificativa dos criterios marcados no modelo de solicitude de admisión.

 

-     A documentación relativa aos criterios de domicilio fiscal, renda per cápita da unidade familiar, condición de familia numerosa e de discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia, só será necesario presentala cando a persoa interesada denegue expresamente a consulta automática na solicitude.

 

BAREMO.

 

ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN.

 

Existencia de irmás ou irmáns no centro

 

Por unha irmá/n matriculado no centro

8 puntos

Polo segunda e seguintes irmás ou irmáns matriculados no centro

2 puntos por cada un

Por ser traballador/a do propio centro

3 puntos

Por proximidade do domicilio familiar ao centro

 

Se o domicilio familiar se atopa na área de influencia do centro

6 puntos

Se o domicilio familiar se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

3 puntos

Se o domicilio familiar se atopa noutras áreas

0 puntos

Pola proximidade do lugar de traballo ao centro

 

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado dentro da área de influencia do centro

4 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro

2 puntos

Lugar de traballo da nai, pai ou titores, situado noutras áreas

0 puntos

Por condición de familia numerosa

 

Por familia numerosa de categoría especial

3 puntos

Por familia numerosa de categoría xeral

2 puntos

Por condición de familia monoparental

2 puntos

Por renda per cápita da unidade familiar (valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM))

 

Ingresos inferiores a 0,5 veces o IPREM

3 puntos

Ingresos iguais ou superiores a 0,5 e inferiores a 0,75 veces o IPREM

2 puntos

Ingresos iguais ou superiores ao 0,75 veces o IPREM

1 punto

Ingresos iguais ou superiores ao IPREM

0 puntos

Por discapacidade

 

Da alumna ou alumno

4 puntos

Dalgún dos proxenitores ou titores

3 puntos

Dalgunha das irmás ou irmáns da alumna ou alumno

1 punto por cada un

Valoración do expediente académico para o acceso ao bacharelato

 

Nota media de sobresaliente

2 puntos

Nota media de notable

1 punto

Nota media de ben

0,50 puntos

Por criterios complementarios consistentes noutras circunstancias relevantes apreciadas xustificadamente polo órgano competente do centro, se é o caso.

1 punto (*)

 

(*) Na reunión do Consello Escolar do IES Miraflores celebrada o 18 de marzo de 2013, foi aprobada a decisión de non valorar o punto do Criterio Complementario ao que fai referencia o artigo 28.3 da Orde de 12 de marzo de 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

ÁREA DE INFLUENCIA DOS CENTROS DE OLEIROS.

 

http://www.oleiros.org/c/document_library/get_file?p_l_id=298791&folderId=124751&name=DLFE-28735.pdf

 

 

 

DATA DE PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DO ALUMNADO ADMITIDO E NON ADMITIDO E OS PRAZOS PARA FORMULAR RECLAMACIÓN.

 

-         Listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderán formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o consello escolar no caso de centros públicos, e ante a titularidade no caso de centros privados concertados.

 

-         Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

 

-      Impugnación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: recurso de alzada ou reclamación. Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA.

 

-         Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

 

-         Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

 

NOTA INFORMATIVA.

 

-         CADA ALUMNA E ALUMNO SÓ PODE PRESENTAR UNHA ÚNICA SOLICITUDE NO CENTRO NO QUE SOLICITE PRAZA EN PRIMEIRO LUGAR, ADVERTINDO QUE A INFRACCIÓN DETERMINARÁ A PERDA DOS DEREITOS DE PRIORIDADE QUE POIDAN CORRESPONDERLLE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN GARANTÍA DE PERMANENCIA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICALO, AO MESMO TEMPO, AO CENTRO DE ORIXE.

 

-         O ALUMNADO QUE TEN RESERVADA PRAZA NUN CENTRO, SE PRESENTA SOLICITUDE DE ADMISIÓN NOUTRO DISTINTO DEBERÁ COMUNICAR A RENUNCIA Á RESERVA ANTES DO INICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

 

-         O ALUMNADO E AS FAMILIAS PODERÁN CONSULTAR O ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SÚAS SOLICITUDES A TRAVÉS DA APLICACIÓN INFORMÁTICA «ADMISIONALUMNADO» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) UTILIZANDO O CÓDIGO DE SOLICITUDE E O NÚMERO DE DNI DA PERSOA SOLICITANTE.

 

-         A NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DO SISTEMA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE GALICIA NOTIFIC@ (https://notifica.xunta.gal) REALIZARASE CON RESPECTO AOS TRÁMITES E ACTOS PROPIOS DA COMPETENCIA DAS XEFATURAS TERRITORIAIS, SEMPRE QUE A PERSOA ELIXIRA ESTA MODALIDADE COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE.

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS.

 

TRANSPORTE ESCOLAR.

 

-         Decreto 203/1986, do 12 de xuño, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do Transporte Escolar (DOG 09/07/1986)

 

-         Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.

 

-         Orde do 29 de xullo de 1988 pola que se establece a sinalización que deberán levar os autobuses que realizan transporte escolar nos centros de ensinanzas de titularidade pública.

 

-         Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte escolar e obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia (DOG 09/01/1990).

 

-         Lei 5/2009, do 26 de novembro, de medidas urxentes para a modernización do sector de transporte público de Galicia.

 

COMEDOR ESCOLAR.

 

A ANPA Miguel Hernández, ofrece o servizo de comedor, seguindo o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos, na modalidade establecida no artigo 2, punto 1 apartado e “Xestión do comedor escolar por entidades privadas sen ánimo de lucro, responsables da contratación e xestión integral do servizo, autorizadas para o efecto pola Consellería competente en materia de educación, coas que esta, no seu caso, poderá establecer fórmulas de colaboración mutua.”

 

O servizo de comedor que ofrece a cantina e que conta con cociña propia, é xestionado pola ANPA tras a autorización por parte do Delegado Provincial da Consellería de Educación no ano 2001.

 

O servizo funciona de luns a venres, de setembro a xuño en horario de 14:10h a 15h.

 

Os luns e martes hai vixilancia ata as 16:20.

 

Os mércores, xoves e venres o servizo de vixilancia remata ás 15h e non hai servizo de autobús.

 

NORMATIVA REGULADORA PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN.

 

NOVA PARADA EN O SEIXO

A Xefatura Territorial da Consellería de Educación ven de autorizar unha nova parada na liña de O Temple en O Seixo. Cargará ao alumnado transportado ás 7:55 e ás 15:55 aproximadamente na marquesiña da Rúa Curros Enríquez, entre a rúa Ramón Cabanillas e o Paseo Marítimo.

O servizo comezará o luns 22 de febreiro. O alumnado que desexe facer uso da parada deberá previamente comunícalo ao Centro por correo electrónico (ies.miraflores@edu.xunta.es).

UNIFERIA

Do 22 ao 24 de febreiro celébrase a terceira edición de UNIFERIA, Feria Virtual de las Universidades españolas,  que permite o contacto de futuros estudantes  cos Graos Universitarios que se van a impartir o vindeiro curso 2021/22. As universidades informarán ademais da oferta académica dos Graos universitarios, doutros aspectos como aloxamento, deportes, voluntuariado, Centro de Linguas, etc.
 
O horario para participar será amplo: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h
 
Os estudantes poderán participar, preguntar, consultar o que precisen. A navegación por UNIFERIA é libre, simplemente deben rexistrarse.
 
Toda a información ao respecto, así como para  rexistrarse deben facelo no seguinte enlace: 
 

Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia

Co gallo do Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, ASEICA, a Asociación Española de Investigación sobre o Cancro ofreceunos o 8 de febreiro unhas conferencias para acercar ás nosas alumnas e alumnos o traballo que fan as investigadoras científicas neste eido.

Na quenda da mañá os alumnos de 1º de Bacharelato de Cultura Científica recibiron unha clase maxistral de África González, catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo. África contounos aspectos da súa vida persoal así como feitos relevantes da súa dilatada traxectoria profesional. O seu discurso centrouse  no ámbito da inmunoloxía e concretamente no campo das vacinas terapéuticas como unha das estraxias para a cura do cancro de pácreas. Foi todo un privilexio escoitala e gozar dunha charla tan amena e didáctica.

Na quenda da tarde, a investigadora Tamara Prieto Fernández contactou con nós desde Nova York e relatounos como xurdiu a súa vocación científica xa desde nena. Falounos tamén da súa traxectoria profesional en diferentes países e explicounos o que tiña entre mans actualmente. Resultou moi interesante coñecer que unha boa científica non ten que levar bata branca para selo; de feito, Tamara traballa na área de Xenética en evolución tumoral e a súa ferramenta clave é ...... o ordenador! Si, ela é bioinformática, nada máis e nada menos! Foi un pracer conversar con ela e preguntarlle as nosas curiosidades.

Moitas grazas a ASEICA por esta fantástica iniciativa e ás científicas invitadas por achegar a ciencia de vangarda á nosa aula.

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO E A CICLO SUPERIOR.

PROBAS DE ACCESO A CICLO MEDIO:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-medio-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio van dirixidas ás persoas que non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao medio.

Para poder concorrer á proba é necesario ter cumpridos dezasete anos ou cumprilos no ano natural de celebración da proba.

A proba dará lugar a obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. A certificación da superación da proba dará acceso a calquera ciclo formativo de grao medio, nas condicións de admisión que se establezan.

 

PROBAS DE ACCESO A CICLO SUPERIOR:

http://www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

 As probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior van dirixidas ás persoas que teñan polo menos dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba e non cumpran os requisitos académicos de acceso a ciclos formativos de grao superior.

A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais ás que se poderá acceder, nas condicións de admisión que se establezan.

 

CALENDARIO DAS PROBAS DE ACCESO:

http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/9041

 

Para máis  información: http://www.edu.xunta.es/fp/probasou no Departamento de Orientación do centro.

Concurso Olla a Palabra do Día!

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié convocaron, a través do Portal das Palabras e en colaboración co colectivo docente Galiza Visual, o Concurso Olla a Palabra do Día! dirixido ao alumnado de educación infantil, primaria e ESO de todos os centros educativos de Galicia.

Neste concurso uns alumnos de Plástica de 4º ESO foron galardoados co primeiro premio da
súa categoría.

Os traballos presentados foron os dedicados ás palabras da semana dedicada ao “Día da Nena” e ao “Samaín”. Este último mereceu o primeiro premio da categoría de Ensinanza Secundaria Obrigatoria.

Parabéns!

 

 

Gañador do segundo concurso que a Facultade de Administración e Dirección de Empresas do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela

"Alba Otero Losada, alumna de 1º de Bach do noso centro, gañou o segundo concurso que a Facultade de Administración e Dirección de Empresas do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela lanzou a través da súa conta de Instagram dirixido aos alumnxs de Educación Secundaria e Formación Profesional que cursasen materias relacionadas coa empresa, a economía e a tecnoloxía.

Parabéns Alba!"

SUSPENSIÓN DEFINITIVA DA ESTADÍA EN FRANCIA

Como quedou dito na carta remitida ao inicio deste curso, en xaneiro deste ano correspondía tomar a decisión con respecto ás estadías de alumnos previstas para esta primavera, no marco do intercambio escolar co Lycée René Cassin de Bayonne.

Dita decisión, tomada conxuntamente co centro francés, é a de suspender definitivamente as devanditas estadías, habida conta da situación derivada da pandemia de Covid-19.

Aínda así, tentaremos que os nosos rapaces se comuniquen con os seus homólogos franceses o antes posible por vía telemática o que entendemos positivo para eles no ámbito da práctica lingüística da lingua estranxeira así como no eido da súa experiencia humana.

Premio da Facultade de Administración e Dirección de Empresas do Campus Terra (Lugo) da USC

A Facultade de Administración e Dirección de Empresas do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela organizou un concurso dirixido aos alumnxs de Educación Secundaria e Formación Profesional que cursasen materias relacionadas coa empresa, a economía e a tecnoloxía.

A través da rede social Instagram lanzaron unha pregunta relacionada coas posibles estratexias que dende unha empresa se deberían seguir ante a situación de pandemia na que estamos inmersos.

O premio para a mellor resposta foi para unha alumna do noso centro: Nerea Rey Sanduende. Hoxe mesmo recibiu o seu premio: unha sudadeira da USC, unha taza e un pack con caderno, bolsa e USB.
Parabéns Nerea!

Distribuir contido


by Dr. Radut