Skip to Content

Probas de nivel lingüístico para alumnado de 4º ESO e Bacharelato de centros públicos

Publicada a Resolución do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se regula a xestión de probas de nivel lingüístico para o alumnado dos centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, non pertencentes á Rede de Centros Plurilingües

O obxectivo principal destas probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL), segundo corresponda.

As probas que realizará o alumnado serán do nivel B1, B2 ou C1 (segundo decida o alumnado coa orientación do seu profesorado de lingua estranxeira), e terá que ser unha das probas recollida no anexo da Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes desta consellería, ou proba análoga que conte co mesmo recoñecemento internacional e siga os mesmos estándares de calidade.

As probas realizaranse, preferentemente durante o 1º trimestre do curso 2021-2022.

Unha vez publicada a resolución definitiva de centros seleccionados, se a dotación económica que recibe o centro educativo non fose suficiente para cubrir todas as demandas de alumnado interesado, os centros educativos seleccionarán o alumnado participante nestas probas segundo criterios transparentes, públicos e obxectivos dos que se informará ao claustro e que se aprobarán no consello escolar.

Cada alumno ou alumna poderá matricularse nunha única proba dunha lingua estranxeira, que será, preferentemente a que curse como primeira lingua estranxeira

Todos os centros solicitantes que cumpran cos criterios de participación indicados na resolución serán seleccionados. Os centros non poderán percibir unha asignación superior ao número total de alumnado interesado. A dotación económica para cada centro resultará de distribuír a dotación económica total desta convocatoria entre os centros solicitantes do seguinte xeito:

 • A dotación económica distribuirase entre os centros con alumnado de 4º da ESO interesado en participar nas probas.
 • De sobrar remanente, este distribuirase entre o alumnado do último curso de ciclos de formación profesional ou ciclos PluriFP en linguas diferentes do inglés.
 • De sobrar remanente, este distribuirase entre o alumnado de 2º de bacharelato.
 • De sobrar remanente, este distribuirase entre o alumnado de 1º de bacharelato.
 • De sobrar remanente, este distribuirase entre o alumnado do primeiro curso de ciclos de formación profesional ou ciclos PluriFP en linguas diferentes do inglés.

Co fin de identificar ao alumnado susceptible de participar nas probas precisamos que, no caso de estar interesados na  convocatoria que se informa, devolvan asinado o seguinte compromiso de participación.

Premer nos enlaces:

Presentar na Secretaría do centro. Data límite para a presentación: 25 de xuño de 2021.

Axudas material escolar. Curso 2021/22

Prazo presentación solicitudes: 21/05/2021 - 22/06/2021 

Dado que o centro implanta o Proxecto E-Dixgal en toda a ESO para o curso 2021/22, non haberá fondo solidario de libros de texto. 

O alumnado matriculado nos centros e cursos incluídos no proxecto educación dixital (E-DIXGAL) no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Non obstante, terá dereito á axuda para  adquirir material escolar, así como ás establecidas nas disposicións adicionais primeira e segunda, se reúne os requisitos establecidos nesta orde. 

De conformidade co establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, reguladora do procedemento administrativo común das administracións públicas, daráselle publicidade da listaxe provisional e definitiva de persoas beneficiarias de libros de texto do fondo solidario; da listaxe provisional e definitiva de solicitudes excluídas, con indicación da causa de exclusión; e da relación provisional e definitiva de solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar en que se detecten deficiencias, con indicación da deficiencia detectada ou da documentación de que carezan. Estes actos publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.  (Consultar na Secretaría do centro)

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

 https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

 As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

 As listaxes definitivas publicaranse o 15 de setembro de 2021 como data límite.

Premios extraordinarios Bacharelato Curso 2020/21

Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2020/21

Enlace sede electrónica (código de procedemento ED311A)

Prazo de presentación de solicitudes: do 27 de abril ao 26 de maio de 2021.

A realización da proba terá lugar o día 23 de xuño de 2021 e realizarase nos lugares e no horario que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

Premer no enlace para consultar os lugares de realización da proba

Premer no enlace para consultar listaxe definitiva de alumnado admitido

Enlace probas cursos anteriores

Calendario fin de curso ESO/1º Bacharelato. Convocatoria ordinaria

25 de xuño 2021:

15:00 horas. Publicación cualificacións en Espazo Abalar.

Entrega boletíns e consello orientador (nas aulas de cada grupo)

 • 09:30 horas: 1º ESO
 • 10:30 horas: 2º ESO
 • 11:30 horas: 3º ESO
 • 12:30 horas: 4º ESO
 • 13:30 horas: 1º Bacharelato

28 e 29 de xuño (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións/decisión titulación convocatoria ordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 

Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

29 de xuño (18:00 horas): Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e información por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión a decisión de titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

29 de xuño: Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de titulación á vista das alegacións realizadas.

30 de xuño e 1 de xullo (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Calendario fin de curso 2º Bacharelato. Convocatoria extraordinaria

23 de xuño 2021:

13:30 horas. Publicación, comunicación, entrega cualificacións avaliación ordinaria. 

24 e 25 de xuño (ata as 14:00 horas): Revisión e reclamación cualificacións/decisión titulación convocatoria ordinaria

 Premer no enlace para consultar procedemento reclamación

Revisión: O alumnado ou os seus representantes legais poderán solicitar ao profesorado e á persoa docente titora cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o seu proceso de aprendizaxe, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado do devandito proceso. En todo caso, a reclamación formal abranguerá unicamente as cualificacións finais.

 

Reclamación:

No caso de que persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión de titulación adoptada para un alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais poderá solicitar por escrito a revisión, no prazo de dous días lectivos contados a partir do día seguinte a aquel en que se produciu a súa comunicación. Premer no enlace para acceder aos modelos

Solicitude de revisión dunha cualificación:

Xefatura de estudos traslada a solicitude ao departamento didáctico e comunicará tal circunstancia á persoa docente titora.

28 de xuño (14:00 horas): Xefatura de estudos comunica por escrito a decisión razoada do departamento didáctico de ratificación ou modificación da cualificación revisada e información por escrito á persoa titora.

Solicitude de revisión a decisión de titulación

Xefatura de estudos traslada a solicitude á persoa docente titora como responsable da coordinación da sesión de avaliación.

28 de xuño: Reunión extraordinaria de avaliación para a revisión do proceso de adopción da decisión de titulación á vista das alegacións realizadas.

Do 28 ao 29 de xuñoMatrícula ABAU no centro

29 e 30 de xuño (ata as 14:00 horas): Reclamación ante Xefatura Territorial (Artigo 5 Orde do 2 de marzo de 2021). Premer no enlace para acceder aos modelos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final obtida nunha materia ou coa decisión sobre a titulación adoptada polo equipo docente, o alumnado ou os seus representantes legais poderán presentar por escrito á dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte á comunicación sobre a decisión adoptada, reclamación ante a Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

Prematrícula Curso 2021/22

Iniciado procedemento de prematrícula para o curso 2021/22 (para alumnado de 3º, 4º ESO e 1º Bacharelato)

Información trasladada nas aulas:

Reunións informativas centros adscritos

Álbum: CURSO 2020/21 -> Instalacións IES

Reunións informativas por videoconferencia Webex.

 • CEIP Sada y sus Contornos: mércores 9 de xuño, 19:00 horas.
 • CEIP Pedro Barrié de la Maza: mércores 16 de xuño, 19:00 horas. 

Premios extraordinarios ESO

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2020/21 

Requisito: nota media da ESO igual ou superior a 9 puntos

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 7 de xuño de 2021 e rematará o día 6 de xullo de 2021

 Acceso á aplicación e consulta de probas de cursos anteriores

Premios extraordinarios de ESO ao esforzo e superación persoal.

Área de reciclaxe

Distribuir contido


by Dr. Radut