Skip to Content

Circular ANPA Curso 2020/21

Prezadas familias:

Por mor das especiais circunstancias que se dan este ano, pensamos que o mellor xeito de darse de alta como socio é  a través dun formulario on-line que debedes enviar antes do 01/09/20. Nel atoparades os seguintes campos:

 • Datos familiares precisos para a alta.
 • Solicitude de libros ao banco da ANPA
 • Comentarios e suxestións.

Debedes enviar o xustificante de pagamento da cota anual, que continúa sendo 15€, na conta  nº ES09 2080 0035 1330 4004 0960 de Abanca a nome de Asociación ANPA As Brañas, co seguinte texto, COTA ANUAL DE SOCIO e nome do/a alumno/a.

En relación co banco de libros, ao igual que en cursos anteriores, estará suxeito á dispoñibilidade de libros, que intentarán repartirse do xeito máis xusto posible. Lamentablemente cada ano dispoñemos de menos unidades, pensade que "vive" das donacións e entre os que deixaron de mercarse e os que co paso dos anos quedaron inutilizables, o banco se está reducindo rapidamente, polo que cubrir a solicitude non significa necesariamente que as familias poidan acceder aos libros.

Premer no enlace para darse de alta como socio ANPA:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAJ744WtUMVlYNjRFSkQ1V1paSUw4R1IzRjUwNzVQTy4u

 OU escanear o código:

 

Por outra banda, como no curso 2019/20 non foi posible realizar as actividades, estamos en contacto co instituto na procura de formas de colaboración que redunden no beneficio de todo o alumnado, das que informaremos en canto se concreten.

Un saúdo

ANPA As Brañas

Convocatoria premios extraordinarios

 

Premios extraordinario ESO ao rendemento académico Premios extraordinarios Bacharelato
 • Media da etapa igual ou superior a 9 puntos
 • 20 premios de 750 € cada un
 • Prazo de presentación de solicitudes: do 27 de xullo ao 21 de agosto
 • Media Bacharelato igual ou superior a 8,75 puntos
 • 20 premios de 1.000 € cada un
 • Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de xullo ao 24 de agosto

Calendario Probas Setembro Curso 2019/20

O alumnado que teña materias pendentes de cursos anteriores deberá realizar a proba escrita no mesmo período de 2 horas e previa á do curso actual.

O departamento de Educación Física recolle diarios o martes 1 ás 10:30h.
O departamento de Debuxo recolle láminas o martes 1 ás 12:30h.

Agás cambios derivados da crise sanitaria, as probas serán presenciais no IES. Calquera cambio será comunicado nesta páxina.

Calendario Setembro Curso 2019/20

2º BACHARELATO

03/09/2020: 9:00 horas Entrega boletíns cualificacións

3  e 4 de setembro (ata as 14:00 horas)

Revisión exames e traballos.
No suposto de que exista desacordo coa cualificación final obtida nunha materia, o alumno ou alumna, o seu pai ou nai ou o representante legal poderá presentar reclamación contra a cualificación final. Presentarase por escrito na secretaría do centro e dirixida á dirección.

 Modelo reclamación (premer nos enlaces para a descarga):

A dirección do centro someterá as reclamacións á consideración do  departamento correspondente, que emitirá unha resolución motivada.

 4 de setembro (17:00 horas): Notificación da resolución do departamento aos/ás interesados/as.

 A dirección do centro entregará aos/ás interesados/as a resolución do  departamento, de rectificación ou ratificación da cualificación outorgada.

No devandito acto, o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, asinarán unha copia da resolución na que se fará constar a data e a hora de entrega.

 7 de setembro (ata as 17:00 horas)

No prazo de 24 horas, contadas desde a notificación aos interesados da resolución do departamento, o alumno ou alumna, ou os seus representantes legais, poden solicitar por escrito que a dirección remita o expediente de reclamación á comisión de supervisión.

 7 de setembro (antes das 18:00 horas)

 A dirección do centro comunicará á comisión de supervisión a relación de alumnado que presentou reclamación no centro para elevar ante a dita comisión, con indicación da materia ou materias obxecto de reclamación

 8 de setembro (antes das 14:00 horas)

 Remisión do expediente de reclamación á comisión de supervisión

O acordo adoptado pola comisión de supervisión terá efectos plenos e deberá ser notificado ao/á interesado/a a través da dirección do centro e, no caso de que supoña que o alumnado poida realizar a ABAU, á Comisión Interuniversitaria de Galicia.

Contra a resolución da comisión de supervisión, que esgota a vía administrativa, o interesado ou a interesada, ou os seus representantes legais, poderán interpor recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa notificación, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa

ESO, 1º BACHARELATO

03/09/2020:

10:00 horas: Entrega cualificacións 1º Bacharelato (Aulas respectivas)

13:30 horas: Entrega cualificacións ESO (Aulas respectivas). 

O alumnado deberá proceder á devolución dos libros do Fondo Solidario e Equipos E-Dixgal (alumnado 2º ESO) antes de recoller os boletíns cualificacións.

 4 e 7 de setembro (ata as 14:00 horas) Revisións e reclamacións

Revisión de exames, traballos.

No suposto de que, tras as oportunas aclaracións, exista desacordo coa cualificación final acadada nunha materia ou ámbito ou coa decisión de promoción adoptada para o alumno ou alumna, este ou os seus representantes legais (no caso de menores de idade) poderán solicitar por escrito a revisión de dita cualificación ou decisión, no prazo de dous días lectivos dende a comunicación. Así, ata as 14:00 horas do 7 de setembro de 2020, poderán presentarse solicitudes que conterán cantas alegacións xustifiquen a disconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada e serán tramitadas a través da Xefatura de estudos.

A solicitude, conforme ao modelo normalizado, presentarase na Secretaría do centro:

O 8 de setembro, ás 9:30 horas, Xefatura de estudos comunicará  por escrito ao alumno/a e os seus representantes legais as resolucións emitidas polos departamentos.

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación final de curso obtida nunha materia ou ámbio ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, o alumno/a ou os representantes legais (no caso de menores de idade), poderán presentar por escrito á Dirección do centro, no prazo de dous días hábiles a partir da última comunicación, reclamación ante a Xefatura Territorial.

 Orden ECD/1361/2015 de 3 de julio por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas. Artículos 38, 39

Data preferente de matrícula: 4 de setembro de 2020

Instrucións complementarias

Premer no enlace para consultar as Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020 para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Os centros educativos non poderán realizar probas de modo presencial ao alumnado.
 • As probas extraordinarias do mes de setembro, realizaranse na modalidade presencial ou non presencial, en función das condicións sanitarias existentes no momento da súa celebración. Ditas probas versarán exclusivamente sobre os obxectivos, as aprendizaxes e as competencias desenvolvidas en modo presencial durante o primeiro e o segundo trimestre.
 • En educación secundaria obrigatoria, en formación profesional básica e en bacharelato, independentemente de que a adopción da decisión sobre promoción se adopte por parte do equipo docente na convocatoria ordinaria de xuño ou na extraordinaria de setembro, os alumnos e as alumnas que promocionen dun curso a outro dentro da mesma etapa con materias non superadas terán dereito a presentarse á convocatoria extraordinaria de setembro, a fin de posibilitarlle a recuperación desas materias.
 • Os centros educativos poderán flexibilizar, de maneira excepcional, os criterios para a obtención do título de bacharelato sen ter en consideración as limitacións que afecten ao número de materias non superadas , cando a xuízo do equipo docente, o alumno ou a alumna teña adquiridos suficientemente os obxectivos xerais de etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico En todo caso, a nota media da etapa debe ser igual ou superior a 5.

Retorno actividade lectiva presencial con carácter voluntario para alumnado 2º Bacharelato

Premer no enlace para consultar a Resolución do 22 de maio de 2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019/20, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial

 • Mantéñense os horarios habituais dos grupos.
 • Actualizáronse os horarios de videoconferencias
 • A actividade presencial da aula poderá ser retransmitida por medios telemáticos para o alumnado que non acode ao centro educativo. A retransmisión realizarase preferentemente en directo coas ferramentas subministradas pola consellería e informarase ao alumnado de que a mesma non pode ser divulgada.
 • Non poden acudir ao centro os nenos/as con síntomas compatibles co COVID-19 o diagnosticados de COVID- 19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19. As familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os días antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Si o alumno/a tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro educativo.
 • Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que os fai máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión ou hipertensión arterial), poderá acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso.
 • Realizarase polos usuarios unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de clase con especial atención ao mobiliario e/ou outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario.
 • Ocupación das aulas e outros espazos; a distancia interpersonal mínima será de 2 metros.
 • O desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo.
 • O alumnado e profesorado ten a obriga de usar máscaras nos movementos
  que discorran polo centro.
 • A hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula
 • O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros
 • O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
 • O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo
 • Recreos: Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 50 alumnos/as poida estar distanciado de dous en dous metros, independizando espazos do mesmo aforo.

Admisión Curso 2020/21

A demanda de prazas escolares non é superior á oferta, polo que todas as solicitudes presentadas están admitidas.

Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

As listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas poderán consultarse na aplicación admisionalumnado (empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda Timbre) ou no propio centro.

Distribuir contido


by Dr. Radut