Infórmate

 

SOLICITUDE DE ORDENADORES DE PRÉSTAMO (2023/24)

Co obxecto de paliar as posibles situacións de risco de fenda social dixital, o centro ofrece en préstamo algúns ordenadores portátiles para o alumnado que non dispoña de medios tecnolóxicos no seu fogar. 

No caso de necesitar un destes ordenadores, por favor cubride o seguinte formulario:

Solicitude de ordenadores de préstamo

LIBROS (1º ESO)

 

  • LICENZA DO LIBRO ELECTRÓNICO (INGLÉS)

Tal e como comentamos na reunión coas familas, aquí tendes a ligazón onde se poderá adquirir a licenza do libro electrónico de Ingles:

https://burlingtonbooks-onlineshop.es/ieseduardopondal80Rm4IiNR/

 

  • SOLICITUDE DE LIBROS (Lingua Galega e Bioloxía e Xeoloxía)

Podedes solicitar neste formulario algún dos exemplares que temos do curso pasado destas materias. Asignaremos un libro por solicitude ata agotar as existencias:

Formulario de solicitude

 

INFORMACIÓN PARA O PROFESORADO DO CADP ASIGNADO AO NOSO CENTRO

Estimadas compañeiras e estimados compañeiros, benvidos ao noso Centro. Unha vez confirmadas as prazas de forma definitiva e para poder contactar con vos, necesitamos que nos enviedes ao correo ies.eduardo.pondal@edu.xunta.gal o voso teléfono e correo de contacto.

Unha aperta e bo verán.

 

Óscar Couto, director do IES Eduardo Pondal

LISTAXE DEFINITIVA DE FONDOLIBROS

Publicada a listaxe definitiva do fondo solidario de libros, que pode ser consultada mediante a chave 365 na propia aplicación de Fondolibros ou ben no taboleiro do centro en horario de verán.

LISTAXE PROVISIONAL DE FONDOLIBROS

A listaxe provisional está xa dispoñible tanto na propia aplicación de Fondolibros como no taboleiro do centro.

Lembrade que nesta listaxe provisional so aparece polo de agora o número de libros concedidos a cada alumno/a pero non as materias concretas; a relación de libros concedidos por materia sairá na listaxe definitiva que esperamos publicar a finais da semana que ven.

LIBROS DE TEXTO (2023/24)

Relación de libros de texto para o curso 2023/24:

ESO

BACHARELATO

 

Atención alumnado de 1º ESO: no centro dispoñemos de 45 exemplares do libro de Bioloxía e outros 45 do de Lingua Galega. Intentaremos organizar o seu reparto a inicio de curso, polo que recomendamos que non se merquen ata entón.

HORARIO DE VERÁN

Durante xullo e agosto a atención ao público será de 9:00 a 14:00 h ata o 07 de xullo e de 10:00 a 13:00 ata o 21 de xullo. A partir do 21 de Xullo e ata o 31 de agosto, a atención será previa cita telefónica de 10:00 a 13:00 no 881 866 367 ou ben mediante o correo electrónico ies.eduardo.pondal@edu.xunta.gal

A dirección

Henrique Neira gaña o premio Vicente Risco de Ciencias Sociais

Noraboa ao noso compañeiro Henrique Neira, docente de Lingua Galega, que ven de acadar o premio de ensaio Vicente Risco de Ciencias Sociais coa súa obra Do aritmómetro á computación cuántica. Como as máquinas de cálculo, informáticas, robóticas e de comunicación transformaron Galicia nun século e medio. O xurado salientou da obra especialmente que se trata "dunha historia que aposta pola modernidade e polo futuro dende Galicia. Unha panorámica da contribución das galegas e galegos ao avance das máquinas calculadoras, da programación informática, da robótica, dos satélites e da intelixencia artificial, todo isto encadrelado con abondosas referencias literarias"

culturagalega.gal

La Voz de Galicia

Código cero

Criterios de promoción e titulación para o curso actual (2022/23)

Segundo a orde do 25 de xaneiro de 2022, o DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e o DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, os criterios de promoción e titulación en ESO e Bacharelato para o actual ano académico son os seguintes:

 

PROMOCIÓN EN 2º DE ESO

Acadará a promoción de segundo para terceiro o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran  tamén todas as condicións seguintes:

 a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.


b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle per
mite seguir con éxito o curso seguinte.


c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.


d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evo
lución académica.

 

PROMOCIÓN EN 1º e 3º DE ESO

Acadará a promoción de primerio a segundo ou de terceiro a cuarto o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran  tamén todas as condicións seguintes:

 a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.

b)Que a suma dos períodos lectivos semanais establecidos no anexo IV (DECRETO 156/2022) das materias ou dos ámbitos con avaliación negativa non sexa superior a dez. Para estes efectos non se considerarán as materias pendentes de cursos anteriores nin as horas de libre dis­posición.

c) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte.


d) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.


e) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evo
lución académica.

TITULACIÓN NA ESO

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou ámbitos cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do título por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes:

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias establecidas.

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da etapa

PROMOCIÓN NO BACHARELATO

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que as alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque.  

TITULACIÓN NO BACHARELATO

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran ademais todas as condicións seguintes:

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os obxectivos vinculados a ese título.

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do alumno na materia.

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

 

Powered by Drupal - Design by artinet