Infórmate

 

Taboleiro

Criterios de promoción e titulación para o curso actual (2022/23)

Segundo a orde do 25 de xaneiro de 2022, o DECRETO 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia e o DECRETO 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, os criterios de promoción e titulación en ESO e Bacharelato para o actual ano académico son os seguintes:

 

PROMOCIÓN EN 2º DE ESO

Acadará a promoción de segundo para terceiro o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran  tamén todas as condicións seguintes:

 a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.


b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle per
mite seguir con éxito o curso seguinte.


c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.


d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evo
lución académica.

 

PROMOCIÓN EN 1º e 3º DE ESO

Acadará a promoción de primerio a segundo ou de terceiro a cuarto o alumnado que superase as materias ou os ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais de nos casos anteriores, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran  tamén todas as condicións seguintes:

 a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.

b)Que a suma dos períodos lectivos semanais establecidos no anexo IV (DECRETO 156/2022) das materias ou dos ámbitos con avaliación negativa non sexa superior a dez. Para estes efectos non se considerarán as materias pendentes de cursos anteriores nin as horas de libre dis­posición.

c) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite seguir con éxito o curso seguinte.


d) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación.


e) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evo
lución académica.

TITULACIÓN NA ESO

Obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria o alumnado que supere todas as materias ou ámbitos cursados. Ademais de no caso anterior, o equipo docente poderá decidir a obtención do título por parte dunha alumna ou dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes:

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea matriculada ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.

b) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno adquirise as competencias establecidas.

c) Que a xuízo do equipo docente a alumna ou o alumno alcanzase os obxectivos da etapa

PROMOCIÓN NO BACHARELATO

As alumnas e os alumnos acadarán a promoción de primeiro a segundo de bacharelato cando superen as materias cursadas ou teñan avaliación negativa en dúas materias como máximo. Para os efectos deste punto, só se computarán as materias que como mínimo a alumna ou o alumno deben cursar en cada un dos bloques. No bloque de materias de libre configuración autonómica só se computará Lingua Galega e Literatura, con independencia de que as alumnas e os alumnos poidan cursar máis materias do devandito bloque.  

TITULACIÓN NO BACHARELATO

Para obter o título de bacharel cumprirá a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato. 

Excepcionalmente, o equipo docente poderá decidir a obtención do título de bacharel por unha alumna ou un alumno que superase todas as materias agás unha, sempre que se cumpran ademais todas as condicións seguintes:

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno alcanzou as competencias e os obxectivos vinculados a ese título.

b) Que non se produciu unha inasistencia continuada e non xustificada por parte da alumna ou do alumno na materia.

c) Que a alumna ou o alumno se presentou ás probas e realizou as actividades necesarias para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria.

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa cursadas que como mínimo se requiran para a obtención do título pola modalidade pola que se remata sexa igual ou superior a cinco. Neste caso, para os efectos do cálculo considerarase a nota numérica obtida na materia non superada.

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Publicada a Orde de axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Prazo para presentar as solicitudes: desde o 20 de maio ata o día 21 de xuño de 2023 incluído.

Pode consultar toda a información premendo no seguinte enlace:

información

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2023-2024

Prazo de pre-matrícula  Do 01 de xuño ao 16 de xuño.

Prazo de matrícula: Do 23 de xuño ao 07 de xullo. (Ver calendario de matrícula)

 

Instrucións para realizar a prematrícula e a matrícula

Calendario de matrícula

Documentación a presentar

Seguro escolar

Resgardo de matrícula

Impresos de matrícula

 1º ESO 2º  ESO  3º ESO   4º ESO 
   1º BAC  2º BAC  

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2023/2024

O prazo de solicitude de admisión abranguerá do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro do 2023, ambos incluídos.

Máis información

RENOVACIÓN PARCIAL DA REPRESENTACIÓN DAS FAMILIAS NO CONSELLO ESCOLAR: CANDIDATURAS E INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE VOTACIÓN

Reunida a xunta electoral o mércores 17 de novembro, e recollidas as candidaturas presentadas en tempo e forma, publicamos as candidaturas presentadas e a información sobre o proceso de votación.

Nota informativa

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO

O día 07 de setembro cada familia será informada en abalarmobil do grupo do seu fillo ou da súa filla.

 O inicio de curso será o 11 de setembro, de 08:45 a 14:25 horas.

Haberá servizo de trasporte.

 Á primeira hora o alumnado será recibido na aula polo seu titor/a. O resto da xornada lectiva discurrirá segundo o horario de cada grupo.

 

 

A DIRECCIÓN

Calendario de exames de setembro

Podedes consultar a data de hora dos exames de setembro premendo no seguinte enlace:

CALENDARIO

Powered by Drupal - Design by artinet