Cadro resumen matricula

ADMISIÓN CICLOS 2020

SOLICITUDE

 

 

DOCUMENTACIÓN

PRAZOS

VÍA WEB

www.edu.xunta.es/fp

 

https://www.edu.xunta.es/ciclosadmision/

 

 

 

1º ordinario

Información ordinario

Calendario web

Adultos

Información Adultos

Manual

2º Ordinario

Do noso centro (*): estaban matriculados en 1º e promocionan a 2º. Fan matrícula e admisión ao mesmo tempo

Seguro + Anexo I

9  e 10 de xullo

 

Doutro centro

Anexo I + Calendario

Calendario web

FCT (**) y/o Proxecto CS (que non vaian solicitar exención)

Do noso centro

Ordinario

Anexo I + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Adultos

Anexo II + seguro

9  e 10 de xullo (admisión e matricula xunto)

Doutro centro

Ordinario

Anexo I

1ª semana setembro

Adultos

Anexo II

1ª semana setembro

Prazas liberadas

Ordinario

Anexo I + seguro

Ate que se agoten as prazas que se liberen

Adultos

Anexo II + seguro

Duales de 2º año

Dual

 

Do 7 ao 11 setembro

Calendario do proceso de admisión a ciclos de formación profesional e de FP dual. Curso 2020/2021

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publica hoxe o calendario de admisión das ensinanzas de Formación Profesional para o curso 2020-2021. Nesta ocasión, inclúense tamén os prazos para pedir praza en cursos de especialización, que se impartirán este ano por primeira vez e que van dirixidos a persoas xa tituladas en ciclos formativos. 

 

Admisión a ciclos ordinarios FP 2020-21

 

O prazo de presentación de solicitudes nos réximes ordinario e para as persoas adultas–presencial e a distancia comezará o 25 de xuño ás 9 h. e prolongarase ata o 8 de xullo ás 13 h.

Podes consultar o seguinte video de axuda para a creación dunha solicitude web:

https://www.youtube.com/watch?v=TMRJTMi-xyY

A matriculación da primeira adxudicación de prazas comezará o 21 de xullo ás 9 h., ata o 27 de xullo ás 13 h.

A continuación, unha vez se comproben as prazas que quedaron vacantes, procederase á segunda adxudicación de prazas, cuxo período de matrícula irá do 29 de xullo ás 9 h. ao 31 de xullo ás 13 h.

Admisión a ciclos Dual FP 2020-21

 

Canto á FP Dual, a presentación de solicitudes será tamén entre o 25 de xuño ás 9 h. e o 8 de xullo ás 13 h.

O período de selección por parte da empresa colaboradora irá do 15 ao 17 de xullo, e as persoas finalmente seleccionadas poderán matricularse do 20 de xullo ás 9 h. ao 27 de xullo ás 13 h.

<<< Máis información >>>

Seis nuevos ciclos de FP entre el Rodolfo Ucha y el Ferrolterra

Cinco de los nuevos estudios son de la modalidad dual

 

 

 

Los centros de formación profesional de la ciudad tendrán seis nuevos ciclos: dos en el Rodolfo Ucha y cuatro en el Ferrolterra. El director de este último centro, Enrique Pazo, recuerda que sus exalumnos registran hasta un 80 % de inserción laboral. Para el año que viene han cerrado convenios con cuatro firmas del sector maderero y que acogerán a los estudiantes de los nuevos estudios: el Ciclo Superior de Deseño e Amoblamento; el Ciclo Medio de Electromecánica da Maquinaria para la rama de automoción en colaboración con la empresa Gam; el Ciclo Superior de Construccións Metálicas con Windar y uno más de Mecatrónica Industrial en convenio con Navantia. En este tipo de formación dual los alumnos estudian hasta abril en las aulas y después se incorporarán a las plantillas de las empresas colaboradoras.

 

Además, el Ferrolterra ofrece 20 ciclos más divididos en siete familias: trabajos relacionados con la madera (con cuatro modalidades, una de ellas Dual); un ciclo superior de Educación Infantil en la rama sociocultural; siete ciclos en el área más desarrollada, la dedicada a la electricidad y la electrónica; cinco propuestas formativas en la familia de fabricación mecánica y cuatro en la enfocada al transporte y mantenimiento de vehículos. Cierran la oferta dos ciclos superiores: uno de Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica y otro de los nuevos duales ya citados: Mecatrónica Industrial.

 

<<<<  ver nova na Prensa >>>>

 

 

 

Acreditación de competencias 2020 !! Calendario de celebración das reunións grupais de asesoramento por especialidade !!

Electricidade e Electrónica. Venres 26 de xuño, ás 12:30.

 

•MELE01 - Instalacións eléctricas e automáticas. 

 

Fabricación Mecánica. Venres 26 de xuño, ás 12:00. * farase unha reunión telemática para os candidatos que non residan en Galicia, o venres 26 ás 19:00.

 

•MFME01 – Mecanizado.

•MFME02 - Soldadura e Caldeirería.

 

Instalación e mantemento. Venres 26 de xuño, ás 10:30.

 

•MIMA01 - Instalacións frigoríficas e de climatización.

•MIMA02 - Instalacións de produción de calor.

 

Transporte e Mantemento de Vehículos. Venres 26 de xuño, ás 10:00.

•MTMV01 – Carrozaría.

•MTMV02 - Electromecánica de vehículos automóbiles.

 

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante a Conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar un recurso de alzada no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregalo nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas admitidas e/ou excluídas agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria

!!! Ultima Hora !!! RENFE (Oferta de Empleo 2020) Operador de Mantenimiento: Reabierto el plazo de inscripción desde el 8 de junio hasta el 17 de junio.

Convocatoria de Ingreso de Personal Laboral Fijo en el Grupo Renfe para la cobertura de 170

puestos de Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación para Ámbito Estatal.

distribuidos, como se indica a continuación:

 

 • 38 Electricidad-Electrónica (PO2020/503).
 • 86 Ajustador-Montador (PO2020/504).
 • 26 Máquinas-Herramientas (PO2020/505).
 • 9   Calderería/Chapa/Soldadura (PO2020/506).
 • 11 Suministros (PO2020/507).

Los puestos de trabajo tendrán como referencia las condiciones laborales y retributivas

establecidas en el Convenio Colectivo del Grupo Renfe.

 

<<<< AMPLIA A INFORMACION NESTE ENLACE >>>>

Premios a proxectos de innovación na FP. Relación de proxectos premiados. Convocatoria 2020

Publicada a Resolución do 9 de xuño de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se resolven os premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da formación profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional onde se impartan ensinanzas de formación profesional, convocados na resolución do 20 de novembro de 2019.

Na seguinte ligazón atopará a listaxe de proxectos premiados, agrupados por modalidade e por centro educativo coordinador, indicando os centros educativos e entidades participantes en cada proxecto:

 

Proxectos Premiados do CIFP FERROLTERRA

 

  • BENenBICI. 
  • Adaptación de motor de gasolina a hidróxeno.
  • Mordaza de precisión controlada mediante hidráulica proporcional.

 

 

 

Convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza FCT ou FP dual

Publicada a Orde do 2 de xuño de 2020 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo ou FP dual (código de procedemento ED202A).

As solicitudes xunto co resto dos anexos requiridos serán facilitados ao alumnado polo centro educativo en que estea matriculado no momento de realizar a formación en centros de traballo.

Todos os documentos teñen que ser xerados a partir da aplicación informática só dispoñible para os centros educativos, polo que os anexos da orde só serven a efectos informativos.

Convocatoria para o curso 2019-2020 de probas libres para a obtención de títulos LOE de FP

Publicada o día 29 de maio de 2020 a convocatoria para o curso 2019-2020 de probas libres para a obtención de títulos LOE de FP (Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación), queremos destacar:
 
·O período de presentación de solicitudes de matrícula será do día 1 ao 12 de xuño de 2020 ás 13:00 horas. A matrícula farase en XADE (como matrícula do curso 2019-2020) previa comprobación do cumprimento dos requisitos de acceso.
 
· A presentación de solicitudes de matrícula farase no centro de 1ª opción.
 
·Terá consideración de matrícula efectiva a solicitude presentada no período de presentación de solicitudes sempre e cando a persoa solicitante cumpra os requisitos de acceso para as probas libres para títulos LOE en prazas liberadas.
 
·As persoas solicitantes que non cumpran os requisitos notificaráselles individualmente ou ben no momento de presentación da solicitude de matrícula, ou con posterioridade se nese momento non fose posible.
 
 
·No caso de que a demanda de prazas exceda as ofertadas, o centro estará autorizado a incrementar o límite establecido de prazas ofertadas sempre que non supere as posibilidades organizativas do centro.
 
·As probas realizaranse na primeira quincena do mes de setembro. Os centros deberán elaborar no mes de xuño o calendario das probas de setembro para informar ao alumnado.
 
 

Probas de acceso a grao medio. Listaxe definitiva de solicitudes. Sedes e instrucións. Convocatoria 2020

Publicadas a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas e a resolución definitiva de exencións para as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2020.

Publicadas as instrucións e a asociación de centros e sedes para a realización da proba de acceso a ciclos formativos de grao medio na convocatoria ordinaria 2020.

Máis información sobre a convocatoria