Skip to Content
Balea s/n O Grove (Pontevedra) CP:36988 Tfno: 886 151 972 ceip.asbizocas@edu.xunta.es

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS- PANDEMIA COVID-19

Estimadas familias:

Seguindo as instruccións dadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional en relación coa pandemia covid-19 (coronavirus), informamos de que non haberá clases dende o próximo luns 16. Esta suspensión da actividade nos centros educativos será, en principio, de dúas semanas, polo que nun principio volveriamos o luns 30 de marzo de 2020.

Os mestres/as enviarán tarefas ao alumnado a través da páxina web do centro ou poñéndose en contacto coas familias por abalar.

Como as novas sucédense rapidamente, se xurdira calquera cambio informaremos mediante a páxina web do centro e Abalar. Ante calquera dúbida podedes poñervos en contacto co centro educativo no horario normal de apertura.Lembramos o contacto do centro:

TELÉFONO: 886 151 972

CORREO ELECTRÓNICO: ceip.asbizocas@edu.xunta.es

Un saúdo.

 

INFORMACIÓN CORONAVIRUS

O Concello de O Grove achéganos a seguinte información sobre o coronavirus. Para acceder ao documento premer na seguinte ligazón:

 

https://drive.google.com/file/d/1-RL1mHAVlFIwcFQgecFajuPl-ArOSVpR/view?usp=sharing

COMUNICACIÓN RESERVA DE PRAZA ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA NO IES AS BIZOCAS

Comunícase a existencia de prazas suficientes para atender as solicitudes de reserva efectuadas en prazo por ese centro educativo, para o alumnado que desexa cursar 1º ESO no IES AS BIZOCAS durante o ano académico 2020/2021.

As familias do alumnado que fixeron a reserva en dito centro adscrito non necesitan realizar a solicitude de admisión. Pero si que a deberán facer as familias que desexen escolarizar aos seus fillos/as noutro centro diferente ao I.E.S. As Bizocas.(O prazo remata o 20 de marzo).

Lémbrase tamén que as familias interesadas poderán solicitar no centro correspondente ou telematicamente as axudas de libros e material escolar cando saia a convocatoria e tamén que TODO O ALUMNADO de 6º de primaria deberá realizar no mes de xuño a FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA no I.E.S. correspondente (Prazo do 20-30 de xuño).

 

 

RECADACIÓN SOLIDARIA NADAL 2019/20

AVISO PARA AS FAMLIAS DO ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA

Dende o día 1 de febreiro de 2020 e ata o 15 do mesmo  iníciase o proceso de admisión de alumnadoen centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, educación primaria,  educación secundaria obrigatoria e bacharelato, reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para o curso 2020/2021.

Neste prazo, os responsables do alumnado de 6º de primaria que vaia continuar a súa escolarización o curso vindeiro no noso centro de secundaria adscrito* ( I.E.S. As Bizocas) terá que cumprimentar, ben de xeito manual  a solicitude de reserva de praza que se envía a través do alumnado (ANEXO I)  ou ben facelo de xeito electronico a través da ferramenta informática “admisionalumnado” (o emprego desta aplicación informática é opcional para as familias).

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automáticamente os datos de documentos de identidade, renda…etc., a non ser que as familias se opoñan a esta consulta. Neste caso indicarase no apartado correspondente do anexo e achegaranse os documentos necesarios.

 

Coa entrega do ANEXO I no centro e, segundo a normativa ao respecto, deberá achegarse:

-         

Copia do DNI do solicitante e membros computables da unidade familiar (se denegaran a súa consulta).

-         

Documento acreditativo do requisito de idade do alumno.

-         

Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio (se é o caso).


*A circunstancia de que o centro esté adscrito ao IES As Bizocas supón que o alumnado do centro terá prioridade para a admisión.

 

No caso de que o alumnado vaia continuar os seus estudos nun IES diferente ao adscrito non deberán entregar esta reserva e agardarán ao periodo ordinario (do 1 ao 20 de marzo) para entregar a solicitude no centro correspondente (ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017).

AVISO DÍAS NON LECTIVOS DO CURSO 2018-19

Informamos de que os días 2 de novembro e 20 de maio serán non lectivos.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2020-2021

SOLICITUDES DE ADMISIÓN  CURSO 2020-2021

Este prazo de solicitude de admisión e matrícula vai destinado a aqueles/as nenos/as que actualmente non se atopan escolarizados no noso centro e desexan facelo a partir do curso 2020-2021.

 

O alumnado actualmente matriculado no centro e que continúe no mesmo o vindeiro curso xa que ten a praza reservada.

 

PRAZO DE SOLICITUDE

 Entre o 1 e o 20 de marzo (prazo ordinario).

No caso de quedaren vacantes, unha vez finalizado o prazo ordinario poderá solicitarse a matrícula, que se considerará fóra de prazo.

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

- Se desexa realizar o trámite telematicamente pode realizalo dende AQUÍ

- Se desexa achegar a documentación de xeito presencial deberá descargar e imprimir a seguinte solicitude (ou solicitar unha copia en papel no centro), cubrila e entregala na Secretaría do centro xunto coa demais documentación requerida:

Anexo II (solicitude de admisión): Descargar e imprimir, dende AQUÍ (ou solicitar copia en papel no centro).

*IMPORTANTE:

As solicitudes de admisión e matrícula deben estar asinadas polos dous proxenitores no caso de non estar casados, rexistrados como parella de feito ou no caso de separación ou divorcio .  Deberán acompañarse do libro de familia (fotocopia da folla na que esté inscrito/a o/a alumno/a),  fotocopia do D.N.I. do/a alumno/a (se o tivera), certificado de matrícula  do curso actual e convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se fora o caso.

LÉMBRASE QUE O CRITERIO COMPLEMENTARIO APROBADO EN CONSELLO ESCOLAR E A TER EN CONTA NO CASO DE TER QUE REALIZAR BAREMACIÓN É O SEGUINTE:

- "Domicilio familiar na área de influencia do centro"     

LEXISLACIÓN SOBRE O PROCESO

- DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro

- ORDE do 12 de marzo de 2013

ORDE do 25 de xaneiro de 2017

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

 

 

PRAZO PARA A FORMALIZACIÓ DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-22 (NOVO ALUMNADO)

A formalización da matrícula do alumnado admitido realizarase  do 20 ao 30 de xuñoOs documentos que debedes traer ao centro son os que se indican na seguinte táboa:

                      

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

 ANEXO III (Pódese descargar dende aquí ou solicitar no centro)

 

Certificado de empadroamento (Non válido volante de empadroamento)

 

Fotocopia do libro de familia (folla d@ nen@)

 

D.N.I. do alumn@ (se o posúe)

 

Informe médico

 

Fotocopia da tarxeta sanitaria

 

Informe de alerxias ou problemas de saúde relavantes (se é o caso)

 

Impresos de información internos do centro (Solicitude de matrícula , autorización imaxes). Estes cubrirase no centro.

 

Cuestionario lingua materna (Só 3 anos).Pódese descargar aquí os solicitar no centro.

 

Fotocopia de documento que acredite a custodia d@ alum@ (de ser caso). Neste caso as solicitudes de admisión e matrícula estarán asinadas polos dous proxenitores.

 

FOTOS DAS ACTIVIDADES DO CURSO

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut