Iniciar sesión

Calendario de probas extraordinarias de setembro

 

Entrega De Notas

2º Bacharelato

Data: 5 de setembro

Hora: 11:00

Período de reclamacións:

5 e 6 de setembro

1º Bacharelato e ESO

Data: 6 de setembro

Hora: 10:00

Período de reclamacións:

 

6 e 7 setembro

 

Matrícula ESO e Bacharelato:

6, 7 e 8 de setembro

 

Lémbrase aos alumnos da ESO do fondo solidario que teñen que devolver os libros do curso 2016/17.

Listaxe de admitidos para o vale de adquisición de material escolar

Poden pasar a recoller o vale a partir do 18 de xullo de 2017.

Listaxe provisional de admitidos e excluídos das axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2017/18

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A listaxe definitiva será publicada o 15 de setembro de 2017.

Libros 2017 - 2018

Relación de ibros de texto para o curso 2017 - 2018.

 

 

Instrucións matricula 2017/2018

INSTRUCIÓNS DE MATRÍCULA CURSO 2017/18 ALUMNADO 

 

PRAZOS DE MATRÍCULA:

 

Do 25/06 – 10/07 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos)

 A Secretaría do Centro RECOMENDA as seguintes datas de matrícula para alumnos con todas materias aprobadas na convocatoria de xuño

 

 

NOVO ALUMNADO DE 1º DA ESO

 

HORARIO: De 10:00 a 13:00 horas en Secretaría

 

1º da ESO: 26 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

1.    O impreso de matrícula normalizada cuberto.*

2.    A fotocopia do boletín de notas do curso pasado.

3.    A fotocopia do DNI do alumno/a nun folio sen recortar.

4.    A fotocopia da tarxeta sanitaria.

5.    3 fotos tamaño carné co nome e apelidos ao dorso.

6.    O impreso de transporte de rutas: Marcar a parada correspondente do alumno.

7.    Impreso de Preferencias de materias.

8.    Autorización cuberta do permiso ou non, da difusión de imaxes dos alumnos nas actividades complementarias e extraescolares.

 

 

 

ALUMNADO DA ESO E BACHARELATO MATRÍCULA CURSO 2017/18

 

PRAZOS DE MATRÍCULA:

 

Do 25/06 - 10/07 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos).

 

A secretaría do Centro RECOMENDA as seguintes datas de matrícula para alumnos con todas materias aprobadas na convocatoria de xuño

 

HORARIO: De 10:00 a 13:00 horas en Secretaría

 

4º de ESO: 30 de xuño

3º de ESO: 29 de xullo

2º de ESO: 28 de xuño

 

1º de BACH: 3 de xullo

2º de BACH: 4 de xullo

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

1.    O impreso de matrícula normalizada cuberto.*

2.    A fotocopia do boletín de notas do curso pasado.

3.    A fotocopia do DNI do alumno/a nun folio sen recortar.

4.    A fotocopia da tarxeta sanitaria.

5.    3 fotos tamaño carné co nome e apelidos ao dorso.

6.    Resgardo pago Seguro Escolar 1,12€ (alumnado da 2º ESO exentos)

7.    O impreso de transporte de rutas: Marcar a parada correspondente do alumno.

8.    Impreso de preferencias de materias.

9.    Autorización cuberta do permiso ou non, da difusión de imaxes dos alumnos nas actividades complementarias e extraescolares.

CONCURSO DO SERVIZO DE CAFETERÍA DO IES TERRA DE SONEIRA

Segundo establece a instrución 7/2017 do 30 de Maio do 2017 da Consellería de Educación para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, sácase a concurso os servizos de cafetería do IES Terra de Soneira coas seguintes instrucións:

 

1.- As persoas interesadas en xestionar este servizo de cafetería, recollerán na conserxería do centro o documento oficial ( Instrución 7/2017 do 30 de maio do 2017), onde se recollen as condición e requisitos para acceder a dita adxudicación.

 

2.- Os candidatos a xestionar dito servizo farán proposta por escrito axustándose ó establecido no punto 6 da instrución 7/2017 do 2017,. Dita proposta entregarase no  prazo establecido, na dirección do centro

 

 

PLAZOS PREVISTOS

 

Publicación do Concurso: 23 de Xuño

 

Presentación de solicitudes: do 3 de Xullo ó 7 de Xullo as 12:00 horas

 

Publicación da adxudicación: 20 de Xullo

 

Posta en marcha do servizo de cafetería: O día de inicio das actividades lectivas para o curso 2017-2018

 

Participación no Fondo Solidario de Libros e axudas para adquirir e material escolar 2017/18

Participación no Fondo Solidario de Libros e axudas para adquirir e material escolar 2017/18

No curso 2014/15 entrou en vigor un novo sistema de axudas para a adquisición de libros, chamado o Fondo Solidario de Libros

Neste curso, igual que no curso anterior, o programa englobar a todas as axudas nunha única solicitude (Orde 16 de maio 2017, DOG 96, 22/05/2017).

Todo o alumnado da ESO poderá solicitar o fondo solidario de libros.

Todo o alumnado da ESO poderá solicitar as axudas de adquisición de material escolar.

Se desexan participar na programa de axuda e/ou fondo solidario para o curso 2017/18, deberán solicitalo no centro.

O prazo Único para solicitar as axudas remata o 23 xuño 2017.

O alumnado con materias pendentes para setembro DEBERÁN solicitalo igualmente en Xuño. NON se poderá solicitar en Setembro, agás a repetición en 4º ESO.

 

Para mais información, convídovos visitar a seguinte páxina:

 http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/22214

Pode descargar a solicitude aquí:

Solicitude

O prazo de entrega do material prestado ou adquirido no curso 2016/17 remata o 23 de xuño, podendo entregalo no centro como data límite o día 27 de Xuño, día da entrega das notas finais de curso.

O alumnado con materias pendentes para setembro remata o 7 de setembro.

 

Os libros pertencentes o fondo solidario entregaranse no centro ó comezo do novo curso 2017/18 a partires do 15 de setembro. Así mesmo, e como obriga, o remate do curso 2017/18, deberán devolver todo o material en bo estado o centro co fin de poder prestalo de novo.

Guía sobre a avaliación final da ESO

Avaliación Final de Educación Secundaria Obligatoria

Resolución do 25 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2016/17.

 

As avaliacións finais da ESO, de caracter diagnositca, celebranse os días 23 e 24 de maio.

 

Adxuntamos guia para pais e calandario das probas.

Calendario probas

 

Guia avaliacions ESO

Proceso de admisión ordinaria de alumnado 2017 / 2018

Proceso ordinaria de admsión de alumnado 2017 / 2018

Normativa Reguladora

Decreto 254/2012, do 12 de setembro, (DOG 26/12/2012) polo que se regula a admisión do alumnado.

Orde do 12 marzo 2013, pola que se desenvlve o procedemento de admaión do alumnado (DOG 15/03/2013) modificada pola Orde do 25 de xaneiro 2017 (DOG 01/02/2017)

Postos escolares ofertados

 

Ensino 

Oferta

Permanencias

Reservas

Vacantes

1º ESO

60

 

40

20

2º ESO

60

41

 

19

3º ESO

60

39

 

21

4º ESO

60

35

 

25

1º Bach

66

31

14

21

2º Bach

33

39

0

0

 

Calendario

Presentatción de solicitudes de admisión: 1 - 20 de marzo 2017

Publicación do listado de ensinanzas nas que hai mis demanda que vacantes ofertadas a fin de baremar: 22 de marzo 2017

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo 23 de marzo ata 5 abril 2017

Publicación da listas provisionais de admitidos: 21 de abril 2017

Prazo reclamacións ás listas provisionais de admitidos: 24 - 28 de abril 2017

Publicación das listas definitivas de admitiidos: 12 de maio 2017

Formalización da matrícula na ESO e Bacharelato;

Convocatoria ordinaria: 26 de xuño - 10 de xullo 2017

Convocatoria extraordinaria: 1 -11 de setembro 2017

 

Documentación a presentar

Solicitude de admisión

• Anexo II de solicitude de admisión cuberto e asinado.

• DNI ou páxina do libro de falmilia do alumnado

• Certificado de matricula do curso actual (XADE)

Formalización da matricula

Todo o alumnado

• Impreso de matricula cuberta

• Impreso de materias

• Fotocopia boletín notas curso 2016/17*

• Fotocopia DNI / NIE, nun folio e sen recortar

• Fotocopia tarxeta sanitaria

• 3 Fotos tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso

• Impreso solicitude de transporte

• Autorización do tratamento da imaxe, se procede

 Alumnado 3º e 4º ESO, Bacharelato

 • Folla resgardo pago do seguro escolar, 1,12€, en Abanca.

 Alumnado Bacharelato menor de 18

  • Autorización para poder sair do centro nos periodos de lecer, se procede

Distribuir contido