Iniciar sesión

Proceso de admisión ordinaria de alumnado 2017 / 2018

Proceso ordinaria de admsión de alumnado 2017 / 2018

Normativa Reguladora

Decreto 254/2012, do 12 de setembro, (DOG 26/12/2012) polo que se regula a admisión do alumnado.

Orde do 12 marzo 2013, pola que se desenvlve o procedemento de admaión do alumnado (DOG 15/03/2013) modificada pola Orde do 25 de xaneiro 2017 (DOG 01/02/2017)

Postos escolares ofertados

 

Ensino 

Oferta

Permanencias

Reservas

Vacantes

1º ESO

60

 

40

20

2º ESO

60

41

 

19

3º ESO

60

39

 

21

4º ESO

60

35

 

25

1º Bach

66

31

14

21

2º Bach

33

39

0

0

 

Calendario

Presentatción de solicitudes de admisión: 1 - 20 de marzo 2017

Publicación do listado de ensinanzas nas que hai mis demanda que vacantes ofertadas a fin de baremar: 22 de marzo 2017

Presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo 23 de marzo ata 5 abril 2017

Publicación da listas provisionais de admitidos: 21 de abril 2017

Prazo reclamacións ás listas provisionais de admitidos: 24 - 28 de abril 2017

Publicación das listas definitivas de admitiidos: 12 de maio 2017

Formalización da matrícula na ESO e Bacharelato;

Convocatoria ordinaria: 26 de xuño - 10 de xullo 2017

Convocatoria extraordinaria: 1 -11 de setembro 2017

 

Documentación a presentar

Solicitude de admisión

• Anexo II de solicitude de admisión cuberto e asinado.

• DNI ou páxina do libro de falmilia do alumnado

• Certificado de matricula do curso actual (XADE)

Formalización da matricula

Todo o alumnado

• Impreso de matricula cuberta

• Impreso de materias

• Fotocopia boletín notas curso 2016/17*

• Fotocopia DNI / NIE, nun folio e sen recortar

• Fotocopia tarxeta sanitaria

• 3 Fotos tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso

• Impreso solicitude de transporte

• Autorización do tratamento da imaxe, se procede

 Alumnado 3º e 4º ESO, Bacharelato

 • Folla resgardo pago do seguro escolar, 1,12€, en Abanca.

 Alumnado Bacharelato menor de 18

  • Autorización para poder sair do centro nos periodos de lecer, se procede

Eleccións ó Consello Escolar 2016

06/12/2016

 
Celebradas as eleccións, e recibidas as actas das distintas mesas electorais, a Xunta electoral proclama os seguintes resultados:
 
 
 
CANDIDATURAS DO PROFESORADO
Rocio Costa Camino                     26 votos
Ana Isabel Penedo Blanco             23 votos
Mª Jesús Vázquez Méndez            23 votos
Votos en branco / nulos                 0 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DO ALUMNADO
Christian Sendón Villar              105 votos
Balbina Rodríguez Caamaño        93 votos
Votos en branco / nulos              17 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DE PAIS/NAIS
Vanesa Rojo Martínez                 27 votos
Manuel Blanco Rial                     19 votos
Marcos Carballeira Alonso           17 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Juan Jesús Villar Lois                   4 votos
Votos en branco / nulos               0 votos
 
 
Quedando elixidos como representantes dos distintos colectivos os seguintes candidatos:
 
 
Candidaturas do profesorado
 
Rocio Costa Camino
Ana Isabel Penedo Blanco
Mª Jesús Vázquez Méndez
 

Candidaturas do alumnado
 
Christian Sendón Villar
Balbina Rodríguez Caamaño
 

Candidaturas de pais/nais
 
Vanesa Rojo Martínez
Manuel Blanco Rial
 
1º suplente
 
Marcos Carballeira Alonso
 
 
Candidaturas de persoal de administración e servizos
 
Juan Jesús Villar Lois
 

A primeira sesión do novo Consello Escolar celebrarase o día 7 de decembro 2016 as 16:00.

Eleccións ó Consello Escolar 2016

 

No presente curso académico 2016-2017 procederemos á renovación parcial do Consello Escolar, segundo a Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG, nº 189, 04-10-2016) da Dirección Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa.

 

AVISO IMPORTANTE

 

CAMBIO NO Nº DE TELÉFONO DO IES TERRA DE SONEIRA

 

NÚMERO ACTUAL: 881866519

Presentación Curso 2016 - 2017

PRESENTACIÓN CURSO 2016/17

 

XOVES 15 DE SETEMBRO 2016

 

ESO

 

Haberá transporte escolar para os alumnos/as da ESO, con chegada ao instituto ás 11:00 e saída ás 12:30

 

1º ESO

 

11:00 – 11:15 Aula de usos múltiples (Equipo directivo e titores)

11:15 – 11:45 Aula do grupo (Titores)

 

2º ESO

 

11:00 – 11:30 Aula do grupo (Titores)

11:30 – 11:45 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

3º ESO e 4º ESO

 

11:00 – 11:45 Aula do grupo (Titores)

11:45 – 12:00 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

 

 

PRESENTACIÓN CURSO 2016/17

 

XOVES 15 DE SETEMBRO 2016

 

BACHARELATO

 

1º BAC

 

11:15 – 11:30 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

11:30 – 12:00 Aula do grupo (Titores)

 

2º BAC

 

11:30 – 12:00 Aula do grupo (Titores)

12:00 -  12:15 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

ESA e CICLOS FORMATIVOS

 

ESA

 

12:00 – 12:15 Aula da ESA (Titores e Xefe de Estudos)

 

CMXA + CSAF

 

12:15 – 12:30 Aula da ESA (Titores e Xefe de Estudos)

 

LA JORNADA LECTIVO NORMAL COMEZARÁO VENRES 16 SEPTIEMBRE 2016

 

 

Instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato

Xúntase a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (DOG)

Resolución do 15 de xullo de 2016: Instrucións para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato (DOG)

Resolución Concurso do servizo de cafetería do IES Terra de Soneira 2016/2017

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes o pasado 18 de Xullo do 2016 as 12:00 horas, só se presentou una oferta para dito concurso de adxudicación a nome de Dona Cruz Asunción Carrera Trillo.

De presentar a documentación requirida dentro do concurso en prazo e forma, a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería do IES Terra de Soneira, será adxudicada a Dona Cruz Asunción Carrera Trillo, poñendo en funcionamento o servizo de dita cafetería o vindeiro 15 de setembro, día de comezo das actividades lectivas.

Convocatoria de premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016

O día 27 de xullo saíu publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016.

Prazo de presentación de solicitudes: 28/07/2016 - 22/08/2016

É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.

Fondo Libros 2016 - Listado provisional de admitidos

O reparto de libros do fondo se realizará a partires do 15 de setembro 2016

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Comeza o envio de enquisas a correos electrónicos.

Destinatarios: 3º ESO e 4º PDC

 

Como ben saben, o alumnado de 3º e 4º PDC creo un correo electrónico para dar acceso ó Fondo Social Europeo. O FSE enviára proximamente un enlace o correo creado, a fin de o alumnado poida cubrir os cuestionarios.

O alumnnado que non facilitou o correo electrónico terán como correo electrónico o do centro. Dese xeito, chegará ao centro un correo electrónico por cada alumno coa seguinte información:

nome e apelidos, conta de usuario, clave e link co acceso á aplicación para poder cubrir os cuestionarios.

 

Ese correo se entregará ao alumnado en setembro para que poida cubrirlo na aula de informática ESO.

 

Evidentemente cubrirán o cuestionario aqueles que teñan autorización dos pais/nais/titores para poder facelo. No caso daqueles que non tivesen autorización pode dárselles igualmente para que o leven a casa e, se o consideran oportuno, acceder a cumprimentalos.

 

Mais información: ies.terrdesoneira@edu.xunta.es

Distribuir contido