Iniciar sesión

Eleccións ó Consello Escolar 2016

06/12/2016

 
Celebradas as eleccións, e recibidas as actas das distintas mesas electorais, a Xunta electoral proclama os seguintes resultados:
 
 
 
CANDIDATURAS DO PROFESORADO
Rocio Costa Camino                     26 votos
Ana Isabel Penedo Blanco             23 votos
Mª Jesús Vázquez Méndez            23 votos
Votos en branco / nulos                 0 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DO ALUMNADO
Christian Sendón Villar              105 votos
Balbina Rodríguez Caamaño        93 votos
Votos en branco / nulos              17 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DE PAIS/NAIS
Vanesa Rojo Martínez                 27 votos
Manuel Blanco Rial                     19 votos
Marcos Carballeira Alonso           17 votos
 
 
 
CANDIDATURAS DE PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS
Juan Jesús Villar Lois                   4 votos
Votos en branco / nulos               0 votos
 
 
Quedando elixidos como representantes dos distintos colectivos os seguintes candidatos:
 
 
Candidaturas do profesorado
 
Rocio Costa Camino
Ana Isabel Penedo Blanco
Mª Jesús Vázquez Méndez
 

Candidaturas do alumnado
 
Christian Sendón Villar
Balbina Rodríguez Caamaño
 

Candidaturas de pais/nais
 
Vanesa Rojo Martínez
Manuel Blanco Rial
 
1º suplente
 
Marcos Carballeira Alonso
 
 
Candidaturas de persoal de administración e servizos
 
Juan Jesús Villar Lois
 

A primeira sesión do novo Consello Escolar celebrarase o día 7 de decembro 2016 as 16:00.

Eleccións ó Consello Escolar 2016

 

No presente curso académico 2016-2017 procederemos á renovación parcial do Consello Escolar, segundo a Resolución do 26 de setembro de 2016 (DOG, nº 189, 04-10-2016) da Dirección Xeral de Educación Formación Profesional e Innovación Educativa.

 

AVISO IMPORTANTE

 

CAMBIO NO Nº DE TELÉFONO DO IES TERRA DE SONEIRA

 

NÚMERO ACTUAL: 881866519

Presentación Curso 2016 - 2017

PRESENTACIÓN CURSO 2016/17

 

XOVES 15 DE SETEMBRO 2016

 

ESO

 

Haberá transporte escolar para os alumnos/as da ESO, con chegada ao instituto ás 11:00 e saída ás 12:30

 

1º ESO

 

11:00 – 11:15 Aula de usos múltiples (Equipo directivo e titores)

11:15 – 11:45 Aula do grupo (Titores)

 

2º ESO

 

11:00 – 11:30 Aula do grupo (Titores)

11:30 – 11:45 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

3º ESO e 4º ESO

 

11:00 – 11:45 Aula do grupo (Titores)

11:45 – 12:00 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

 

 

PRESENTACIÓN CURSO 2016/17

 

XOVES 15 DE SETEMBRO 2016

 

BACHARELATO

 

1º BAC

 

11:15 – 11:30 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

11:30 – 12:00 Aula do grupo (Titores)

 

2º BAC

 

11:30 – 12:00 Aula do grupo (Titores)

12:00 -  12:15 Aula de usos múltiples (Equipo directivo)

 

ESA e CICLOS FORMATIVOS

 

ESA

 

12:00 – 12:15 Aula da ESA (Titores e Xefe de Estudos)

 

CMXA + CSAF

 

12:15 – 12:30 Aula da ESA (Titores e Xefe de Estudos)

 

LA JORNADA LECTIVO NORMAL COMEZARÁO VENRES 16 SEPTIEMBRE 2016

 

 

Instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato

Xúntase a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (DOG)

Resolución do 15 de xullo de 2016: Instrucións para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato (DOG)

Resolución Concurso do servizo de cafetería do IES Terra de Soneira 2016/2017

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes o pasado 18 de Xullo do 2016 as 12:00 horas, só se presentou una oferta para dito concurso de adxudicación a nome de Dona Cruz Asunción Carrera Trillo.

De presentar a documentación requirida dentro do concurso en prazo e forma, a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería do IES Terra de Soneira, será adxudicada a Dona Cruz Asunción Carrera Trillo, poñendo en funcionamento o servizo de dita cafetería o vindeiro 15 de setembro, día de comezo das actividades lectivas.

Convocatoria de premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016

O día 27 de xullo saíu publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016.

Prazo de presentación de solicitudes: 28/07/2016 - 22/08/2016

É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.

Fondo Libros 2016 - Listado provisional de admitidos

O reparto de libros do fondo se realizará a partires do 15 de setembro 2016

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Comeza o envio de enquisas a correos electrónicos.

Destinatarios: 3º ESO e 4º PDC

 

Como ben saben, o alumnado de 3º e 4º PDC creo un correo electrónico para dar acceso ó Fondo Social Europeo. O FSE enviára proximamente un enlace o correo creado, a fin de o alumnado poida cubrir os cuestionarios.

O alumnnado que non facilitou o correo electrónico terán como correo electrónico o do centro. Dese xeito, chegará ao centro un correo electrónico por cada alumno coa seguinte información:

nome e apelidos, conta de usuario, clave e link co acceso á aplicación para poder cubrir os cuestionarios.

 

Ese correo se entregará ao alumnado en setembro para que poida cubrirlo na aula de informática ESO.

 

Evidentemente cubrirán o cuestionario aqueles que teñan autorización dos pais/nais/titores para poder facelo. No caso daqueles que non tivesen autorización pode dárselles igualmente para que o leven a casa e, se o consideran oportuno, acceder a cumprimentalos.

 

Mais información: ies.terrdesoneira@edu.xunta.es

Servizo de cafeteria 2016 - 2017

Concurso do servizo de cafetería do IES Terra de Soneira

 

Segundo establece a instrución 4/2016 do 30 de Maio do 2016 da Consellería de Educación para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, sácase a concurso os servizos de cafetería do IES Terra de Soneira coas seguintes instrucións:

 

  • As persoas interesadas en xestionar este servizo de cafetería, recollerán na conserxería do centro o documento oficial ( Instrución 4/2016 do 30 de maio do 2016), onde se recollen as condición e requisitos para acceder a dita adxudicación.

 

  • Os candidatos a xestionar dito servizo farán proposta por escrito axustándose ó establecido no punto 6 da instrución 4/2016 do 2016,. Dita proposta entregarase no  prazo establecido, na dirección do centro

 

Plazos previstos

  • Publicación do Concurso: 1 de Xullo
  • Presentación de solicitudes: do 7 de Xullo ó 18 de Xullo as 12:00 horas
  • Publicación da adxudicación: 20 de Xullo

 

  • Posta en marcha do servizo de cafetería: 15 de setembro, o día de inicio das actividades lectivas para o curso 2016-2017.
Distribuir contido