Iniciar sesión

Instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da ESO e do bacharelato

Xúntase a Resolución do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

Decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (DOG)

Resolución do 15 de xullo de 2016: Instrucións para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato (DOG)

Resolución Concurso do servizo de cafetería do IES Terra de Soneira 2016/2017

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes o pasado 18 de Xullo do 2016 as 12:00 horas, só se presentou una oferta para dito concurso de adxudicación a nome de Dona Cruz Asunción Carrera Trillo.

De presentar a documentación requirida dentro do concurso en prazo e forma, a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería do IES Terra de Soneira, será adxudicada a Dona Cruz Asunción Carrera Trillo, poñendo en funcionamento o servizo de dita cafetería o vindeiro 15 de setembro, día de comezo das actividades lectivas.

Convocatoria de premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016

O día 27 de xullo saíu publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) a Orde do 7 de xullo de 2016 pola que se convocan os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2015-2016.

Prazo de presentación de solicitudes: 28/07/2016 - 22/08/2016

É o alumno ou a alumna, ou os seus representantes legais, quen presentará a solicitude de participación en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo.

Fondo Libros 2016 - Listado provisional de admitidos

O reparto de libros do fondo se realizará a partires do 15 de setembro 2016

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Importante: Enquisas que teñen que cubrir os alumnos e alumnas para o FSE

Comeza o envio de enquisas a correos electrónicos.

Destinatarios: 3º ESO e 4º PDC

 

Como ben saben, o alumnado de 3º e 4º PDC creo un correo electrónico para dar acceso ó Fondo Social Europeo. O FSE enviára proximamente un enlace o correo creado, a fin de o alumnado poida cubrir os cuestionarios.

O alumnnado que non facilitou o correo electrónico terán como correo electrónico o do centro. Dese xeito, chegará ao centro un correo electrónico por cada alumno coa seguinte información:

nome e apelidos, conta de usuario, clave e link co acceso á aplicación para poder cubrir os cuestionarios.

 

Ese correo se entregará ao alumnado en setembro para que poida cubrirlo na aula de informática ESO.

 

Evidentemente cubrirán o cuestionario aqueles que teñan autorización dos pais/nais/titores para poder facelo. No caso daqueles que non tivesen autorización pode dárselles igualmente para que o leven a casa e, se o consideran oportuno, acceder a cumprimentalos.

 

Mais información: ies.terrdesoneira@edu.xunta.es

Servizo de cafeteria 2016 - 2017

Concurso do servizo de cafetería do IES Terra de Soneira

 

Segundo establece a instrución 4/2016 do 30 de Maio do 2016 da Consellería de Educación para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería, sácase a concurso os servizos de cafetería do IES Terra de Soneira coas seguintes instrucións:

 

  • As persoas interesadas en xestionar este servizo de cafetería, recollerán na conserxería do centro o documento oficial ( Instrución 4/2016 do 30 de maio do 2016), onde se recollen as condición e requisitos para acceder a dita adxudicación.

 

  • Os candidatos a xestionar dito servizo farán proposta por escrito axustándose ó establecido no punto 6 da instrución 4/2016 do 2016,. Dita proposta entregarase no  prazo establecido, na dirección do centro

 

Plazos previstos

  • Publicación do Concurso: 1 de Xullo
  • Presentación de solicitudes: do 7 de Xullo ó 18 de Xullo as 12:00 horas
  • Publicación da adxudicación: 20 de Xullo

 

  • Posta en marcha do servizo de cafetería: 15 de setembro, o día de inicio das actividades lectivas para o curso 2016-2017.

Libros de texto 2016 - 2017

Libros de Texto 

Curso 2016 - 2017

Calendario Exames de Setembro 2016

Probas Extraordinarias de Setembro Curso 2015 - 2016

 

Datas: 1 e 2 setembro

As materias pendentes realizaranse co curso correspondente.

Entrega De Notas

2º Bacharelato

Data: 5 de setembro

Hora: 12:00

Período de reclamacións:

5 e 6 de setembro

1º Bacharelato e ESO

Data: 6 de setembro

Hora: 10:00

Período de reclamacións:

6 e 7 setembro

 

Datas de Matrícula PREFERENTE

 

6 – 8 setembro

Acto de fin de curso

Aquí tendes a galería de fotos de La Voz de Galicia.

Premede neste enlace.

Matricula 2016 - 2017 Setembro

Matrícula 2016 / 2017

Prazos de matricula:

Do 6/09 – 8/09 (segundo a Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos).

 

   

Documentación a presentar

Todo o alumnado

¨ Impreso de matricula cuberta

¨ Impreso de materias

¨ Fotocopia boletín notas curso 2015/16*

¨ Fotocopia DNI / NIE, nun folio e sen recortar

¨ Fotocopia tarxeta sanitaria

¨ 3 Fotos tamaño carné, co nome e apelidos ao dorso

¨ Impreso solicitude de transporte

¨ Autorización do tratamento da imaxe, se procede

Alumnado 3º e 4º ESO, Bacharelato

¨ Folla resgardo pago do seguro escolar, 1,12€, en Abanca.

*O alumnado procedente de centros NON adscritos ó IES Terra de Soneira, aportarán certificación académica oficial.

 

 

“En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S/N, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.”

 

Impresos dispoñibles tamén na conserxería.

Distribuir contido