Skip to Content

 

* DOG CONVOCATORIA               CIRCULAR INFORMATIVA               IMPRESO SOLICITUDE

* O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

PLAZO DE PESENTACIÓN SOLICITUDES

do 25 de Maio ó 19 de Xuño

FONDO DE LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 2020/2021

 

Estimadas familias:

O obxecto da presente circular é informalos da apertura da convocatoria de solicitude de Fondo de Libros e Axudas para Material Escolar na ESO para o vindeiro curso 2020/2021 (Orde de 12 de maio de 2020, publicada no DOGA do 19 de maio de 2020).

 

1. CONTÍA DAS AXUDAS:

  • Alumnado con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6000 euros: CHEQUE DE 50 EUROS PARA MATERIAL ESCOLAR E 6 LIBROS DE TEXTO.

  • Alumnado con renda per cápita familiar superior a 6000 euros e igual ou inferior a 10000 euros: 4 LIBROS DE TEXTO

IMPORTANTE: Se o centro dispón de exemplares de libros sobrantes, repartiraos entre o alumnado.

 

2. OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario deberán devolver os libros de texto do presente curso 2019/2020. A non devolución dos mesmos será causa de exclusión da participación do Fondo Solidario e das Axudas no curso 2020/2021.

Debido ás circunstancias especiais provocadas pola COVID-19, o centro informará a través da páxina web das condicións e prazos nas que se realizará este curso a devolución de libros de texto.

 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

A solicitude será única para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/2021.

O impreso da solicitude estará dispoñible:

IMPORTANTE: No caso de que se tramite a solicitude por vía electrónica será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.

 

4. PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES

O prazo para presentar as solicitudes comeza o luns 25 de maio de 2020 e rematará o día 19 de xuño de 2020.

 

5. DOCUMENTACIÓN NECESARIA

  • Impreso da solicitude (Anexo I da Orde) correctamente cuberto.

  • Impreso de comprobación de datos dos membros computables (Anexo II da Orde)

  • Copia do libro de familia onde aparecen todos os membros da unidade familiar.

*Consultar situacións especiais na Orde (divorcio, discapacidade, violencia de xénero...)

 

6. PUBLICACIÓN DE LISTAXES

  • As LISTAXES PROVISIONAIS publicaranse o 10 de xullo de 2020

  • As LISTAXES DEFINITIVAS publicaranse o 14 de setembro de 2020

 


Estimadas familias:

Comunicámosvos que xa están colgadas na nosa web na páxina principal no menú de pestanas grises as "ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO IES RAMÓN CAAMAÑO" para o presente curso 19-20, requisito das Instruccións do 27 de Abril da Consellería de Educación. Nelas atoparedes información de gran interese sobre os estándares de aprendizaxe imprescindibles de todo o curso así como os criterios de calificación de cada matería que teñen que estar adaptados a esta nova situación que vivimos. Podedes acceder á información desde o menú de pestanas grises da páxina web do centro ou a través desta ligazón. Un saúdo e moito ánimo!.

PREMA NA IMAXE PARA ACCEDER Á IMFORMACIÓN


Estimados alumnos/as:

Comunícosvos que a partir de hoxe está habilitada unha nova páxina das actividades no BARQUIÑO ALUMNADO. Esta non substitue a anterior e poderedes atopar unha a continuación da outra, por se a algún alumno/a lle quedaran tarefas por rematar. Lembrade que traballamos nesta páxina e na Aula Virtual. Nos dous espazos actualizanse as tarefas.

Unha aperta moi forte.


Estimadas Familias:

Comunicamos a apertura do centro para uso exclusivo de atención ó público a partires do  vindeiro luns 11 de Maio, este inclusive. O obxectivo é poder levar a cabo o proceso de admisión de alumnado e de poñernos á vosa disposición para a realización de necesidades administrativas. Lembramos que para outras consultas de carácter ordinario estamos a vosa disposición a través do teléfono e do correo electrónico do centro:  881880775 - ies.ramon.caamano@edu.xunta.es. Lembramos especialmente ó alumnado de 4º ESO que ainda non  teña presentada a admisión para o bacherelato e que requira unha certificación académica de que é o momento de facelo. As persoas que acudan ó centro deberán gardar a distancia de seguridade establecida polos protocolos do COVID19 e a ser posible provistas de mascarilla e guantes. Ante a posible congregación de persoas no centro establecerase unha fila para a súa atención.

HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÜBLICO: DE LUNS A VENRES DE 09:30 a 13:30

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ADMISIÓN: DO 11 ó 18 de MAIO

TODA A INFORMACIÓN REFERENTE Ó PROCESO DE ADMISIÓN NESTA LIGAZÓN


Estimadas familas:

Seguindo as indicacións dadas pola Consellería de Educación e a Inspección Edcativa ao abeiro das "Instruccións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia", o claustro do profesorado do IES Ramón Caamaño presentamos os seguintes CRITERIOS DE PROMOCIÓN-TITULACION e AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019/20 dadas as especiais circunstancias de actuación ante Pandemia Covid-19.

Estes criterios rexirán este final de curso académico de non ser que a Consellería de Educación ou Inspección Educativa fornezan de instruccións especificas de carácter ulterior. Xunto a estes criterios xerais ós que agora lle damos publicidade a través deste medio, publicaremos a mediados do mes de maio as adaptacións currículares das programacións didácticas de cada materia (esixencia da Consellería de educación ante a Pandemia Covid-19) onde poderedes observar os estándares imprescindibles de aprendizaxe e os instrumentos e criterios de avaliación implementados para a cualificación final do alumnado.

É altamente recomendable a súa lectura para que queden claros a PROMOCIÓN a TITULACIÓN e a AVALIACIÓN FINAL deste curso 19/20.

Poderedes acceder ós CRITERIOS DE PROMOCIÓN-TITULACION e AVALIACIÓN FINAL CURSO 2019/20 ó final deste post e a través dunha ligazón permanente na páxina principal da web nas pestanas grises. No seu momento tamén aparecerán aquí as Adaptacións das Programacións Didácticas.

Grazas pola vosa atención, colaboración, esforzo e paciencia.

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER Ó CONTIDO


Colgamos hoxe neste post a guía de BENESTAR EMOCIAL fornecida polo Equipo de Orientación Específica (EOE) que pode axudarnos, nestes momentos de cuarentena por mor do coronavirus, a toda a Comunidade Educativa. Saúdos e unha aperta forte de todo o claustro de profesorado do IES Ramón Caamaño a alumnado e familias.

PREMA NA IMAXE PARA ACCEDER A GUÍA


Queridos alumnos:

Na parte final da páxina de actividades no BARQUIÑO ALUMNADO aparecerán tarefas específicas para alumnado con materias pendentes. Non teñen porqué aparecer todas xa que o profesorado pode estipular outra maneira de comunicación con vós como colgar as mesmas na Aula Virtual ou poñéndose en contacto con vós  por teléfono ou por medio de correo electrónico.

Unha forte aperta e MOITO ÁNIMO!!!


Foi creado un curso en aberto na Aula Virtual para axudar ó alumnado a entrar correctamente nela. Chámase AUXILIO INFORMÁTICO. Este espazo tamén servirá para colgar material de auxilio ante posibles dúbidas que poida ter o alumnado en canto o tratamento de imaxes, formatos, extensión de arquivos, programas, etc... Poderedes acceder a este curso a través da propia pestana da Aula Virtual na páxina principal do instituto, premendo na imaxe a continuación neste post ou tamén na ligazón permanente colgada na páxina de ACTIVIDADES dentro do BARQUIÑO ALUMNADO.

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER Ó CURSO


Querido alumnado e familias:

O departamento de Orientación do IES Ramón Caamaño quere recordar os servizos e materiais de axuda colgados no seu departamento e na aula virtual do centro ó que tedes acceso aberto. Os contidos son variados: Orientación Académica e profesional, actividades, información e recursos sobre o COVID-19, ...e outros de moito interese. Para quen non esté familiarizado ca páxina describo a ruta en imaxes para acceder e o final do post deixo colgado dúas ligazóns directas a ORIENTACIÓN AULA VIRTUAL e DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. Un saúdo.

RUTA NORMAL DE ACCESO

               

ACCESO DIRECTO LIGAZÓNS

ORIENTACIÓN AULA VIRTUAL                        DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN


Ola a tod@s:

De seguro nalgún momento tedes problemas á hora de enviar algunha tarefa ó profesorado en forma de imaxe porque pesan moito na memoria do ordenador. Cada imaxe saxada dun teléfono móbil soe pesar entre 3 e 7 MB. O programa XNConvert, procesa un conxunto de imaxes á vez e as reduce para que "pese menos" de 100 a 200 KB por exemplo e así teredes máis fluidez de manexo no ordenador e na comunicación a través do correo. Podedes accder ó manual de manexo e descarga premendo na icona do final despe post pero tamén podedes acceder na pestana "Manuais" na páxina de inicio ou na carpeta "alumnado ó final das tarefas. Ánimo!!!, é unha nova opción.

PREME NA IMAXE PARA ACCEDER Ó CONTIDO


Querido alumnado e familias:

Comunícámosvos que está posto en marcha o servicio de videoconferencia profesorado-alumnado para un contacto máis directo entre os mesmos. A incorporación deste servizo será paulatina e parella ás actividades que se poidan ir colgando no APARTADO ALUMNADO. Neste apartado xusto antecedendo ás actividades colgadas aparece a ligazón QUEDADAS VIDEOCONFERENCIA PROFESORADO-ALUMNADO no que progresivamente irán aparecendo as distintas sesións das diferentes materias sinalando o día e a hora das mesmas. Por todo isto é importante que visualicedes con regularidade esta ligazón para estar o día das diferentes QUEDADAS. Grazas pola colaboración.

QUEDADAS VIDEOCONFERENCIA PROFESORADO-ALUMNADO NO APARATADO "ALUMNADO"


Estimadas familias:

Como sabedes o noso centro está pechado e actualmente non temos servicio ningún activo xa que teletraballamos desde as nosas casas. Ante a petición de varias familias que precisan recoller os libros de texto que no seu momento o alumnado deixou no centro comunícovos que estarei este mércores 22 de Abril en horario de 12:00 a 13:00 horas do mediodía para que que poidades recoller os libros.

David (Director)
by Dr. Radut