Fondo libros e axudas de material

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2020/2021

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21(DOG núm. 96 do 19 de maio de 2020) (código de procedemento ED330B)

Tipos de axudas:

ØParticipación no fondo solidario de libros de texto: poderá solicitala todo o alumnado con independencia da renda per cápita ata esgotar todos os libros dispoñibles no centro. Está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto o alumnado incluído no Proxecto E-Dixgal, é dicir, o alumnado que curse 1º e 2º de ESO no ano académico 2020/2021.

ØAxudas para adquirir libros de texto: poderá solicitala o alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% ou en situación de garda ou tutela da Xunta, con independencia da renda.

ØAxudas para adquirir material escolar: poderá solicitala o alumnado pertencente a familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€, así como, o alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% ou en situación de garda ou tutela da Xunta, con independencia da renda.

 

Lugar de presentación:

As solicitudes (Anexo I) presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/). Opcionalmente, poderanse presentar presencialmente no centro docente no que o alumno ou alumna estea admitido para o curso 2020/2021 e nos rexistros establecidos pola normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Presentarase unha única solicitude para todas as axudas e para todos os fillos/as admitidos no mesmo centro.  No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno ou alumna.

As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

 

Prazo de presentación: do 20 de maio ao 19 de xuño.

RECOMENDAMOS A PRESENTACIÓN ANTES DO 13 DE XUÑO.

O alumnado que repita 4º da ESO no curso 2020/2021 e aquel que non obteña praza na formación profesional básica e formalice a matrícula na ESO tamén poderá presentar a solicitude dentro do mes seguinte a formalización da súa matrícula.

 

Xunto coa solicitude achegarase esta documentación:

Ø  Anexo II, debidamente asinado

Ø  Copia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando os seguintes medios:

-         certificado ou volante de convivencia

-    informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar

Ø  De se lo caso, segundo corresponda:

-         certificado acreditativo da discapacidade, se non fose emitido pola Xunta

-         documentación acreditativa da violencia de xénero

-         resolución xudicial de incapacitación con patria postestade prorrogada ou rehabilitada

-    Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

-    Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE

Ø  Cando non se autoricen as consultas telemáticas, ademais da anterior, achegarase a documentación acreditativa da identidade, renda familiar e grao de discapacidade.

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar esta documentación presencialmente no centro docente, debendo achegar fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

No caso de ter presentado esta documentación o curso pasado e de manterse a mesma situación familiar non será achegala novamente.Asignación de libros e contía das axuda para a adquisición de material escolar :

A asignación de libros do fondo efectuarase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Esgotados os libros do fondo o centro adquirirá os necesarios para garantir:

-   6 libros ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ e 6 libros ao alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da renda.

-   4 libros ao alumnado con renda per cápita superior a 6.000€ e igual ou inferior a 10.000€.

A axuda para a adquisición de material escolar (por importe de 50€)concederase a o alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ e ao alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% ou tutelado pola Xunta con independencia da renda.

 

Obrigas dos beneficiarios

Ø  Devolver os libros de texto adquiridos coas axudas de libros ou recibidos do fondo solidario no curso 2019/2020. Queda excluído desta abriga o alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65% e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, cando os libros non se poidan reutilizar. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo e das axudas para o curso 2020/2021.

Ø  Conservar en bo estado os libros recibidos do fondo  e devolvelos ao rematar o curso.

Ø  Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.

 

Renda per cápita familiar:

É a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 dividida entre o número de membros computables.

Computarán por dous os membros da unidade familiar que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%, ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou grande invalidez ou a equivalente da clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteña ingresos. Na declaración do IRPF do exercicio fiscal 2018 sumaranse a base impoñible xeral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460). Cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero quedarán excluídos do cómputo os ingresos do agresor.

 

Membros computables da unidade familiar:

a)     Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b)     Os fillos/as menores de idade, con excepción dos emancipados.

c)      Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

d)     Os fillos/as solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.

e)      Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f)        A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado,agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os fillos dos pais que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Non terá a consideración de membro computable:

a)     A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b)     O agresor nos caso de violencia de xénero.

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2018, salvo nos casos de violencia de xénero.

 

Listaxes provisionais e definitivas, entrega de vales de material e distribución de libros:

Publicación da listaxe provisional: 10 de xullo. 

Período de reclamación: 11 e 12 de xullo

Publicación da listaxe definitiva: 14 de setembro

Os libros distribuiranse a partir do 16 de setembro.

Recollida no centro do vale de material do 13 ao 17 de xullo para o alumnado que promocione de curso en xuño. O alumnado con materias que non promocione e xuño deberá recoller o vale de material a partir do 16 de setembro.

  

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NO FONDO SOLIDARIO

Poderase consultar no portal da Xunta Fondo Libros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) na pestana Cidadán ou ben no centro educativo telefónicamente.

 

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS NA AXUDA DE MATERIAL

Poderase consultar no centro educativo telefónicamente.

 


 
 

ACLARACIÓNS E AXUDA PARA PRESENTAR A SOLICITUDE E CUBRIR OS ANEXOS

Clicar neste enlace

 

Powered by Drupal - Design by artinet