Skip to Content

Orientación

.

 O departamento de orientación é un órgano de coordinación que ten como tarefa principal promover a orientación no centro, apoiando a labor do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar a formación integral do alumnado, nos aspectos cognitivo, profesional, académico, social, emocional...

Así, a LOMLOE recolle nos seus principios, (f), a orientación educativa e profesional dos estudantes, como medio necesario para o logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores.

 O Departamento de Orientación, organiza a súa actuación nos centros, nos seguintes ámbitos:

 • Orientación académica e profesional
 • Acción titorial
 • Atención á diversidade
 • Promoción dunha convivencia positiva
 • Benestar emocional do alumnado

A LOMLOE sitúa á orientación educativa  no marco da aprendizaxe ao longo da vida (artigo 5); da atención á diversidade, proporcionando a todo o alumnado unha educación acorde ás súas características e necesidades; acompañando a necesaria titoría persoal do alumnado.

Na Orde do 24 de Xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, regulada polo Decreto 120/1998;  indícase que “os departamentos de orientación han de constituír dentro de cada centro o garante de que a orientación forma parte esencial da actividade educativa e de que se establece unha vía de asesoramento permanente ao profesorado, alumnado e ás familias.”

A composición do Departamento de Orientación para o curso 2021-22 é a seguinte:

 • Carmen Amado Fuentes, ámbito socio – lingüístico.
 • Elena López Vara, ámbito científico – tecnolóxico.
 • Mª Ester Iglesias Miranda, profesional de pedagoxía terapéutica. 
 • José Antonio Area Santiago, xefe do departamento de orientación do centro adscrito (CEIP San Roque)
 • Begoña Otero Riobó, orientadora escolar e xefa do departamento de Orientación.

Este curso, ademais, a través dos programas ARCO e PROA+, dos Contratos Programa Recupera-T, contamos con dúas profesionais máis de Pedagoxía Terapéutica:

 

 • Sara Abal Viqueira, para 1º, 2º e 3º ESO, a xornada completa, durante o 1º trimestre  (programa ARCO)
 • Tania González Comesaña, para 4º de ESO, a media xornada durante todo o curso (programa PROA+)

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut