Skip to Content

Lingua castelá

NOVEDADES CURSO 2023-2024

 

  • El alumnado de 1º y 2º realizará su trabajo a través de la Plataforma E-Dixgal. 
  • El alumnado de  3º y 4º de ESO realizará su trabajo principalmente a través del libro de texto y del Aula Virtual del IES Illa de Sarón. LIBRO DE TEXTO DE LA EDITORIAL ANAYA (mismo que el curso pasado) PARA 3º ESO Y EDITORIAL VICENS VIVES PARA 4º ESO (NUEVO)
  • Alumnado de PDC: sin libros de texto.

 

El alumnado dispondrá de una dirección de correo electrónico para contactar con el profesorado del Departamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito lingüístico. Criterios de calificación.

Debemos ter en conta o carácter modular do curso á hora de avaliar pois iso significa ter que integrar as disciplinas que conforman o módulo; considerando, ademais, o carácter transversal dalgunhas das unidades, o que supón que
van ser examinadas nos tres trimestres; e todo isto dentro dun proceso de avaliación continua.


A parte de Lingua estranxeira é impartida por outra profesora, polo que diferenciaremos os criterios de cualificación do seguinte modo:


1) CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ E CIENCIAS SOCIAIS.


Conforme ao anterior, as tres primeiras unidades didácticas plantexadas teñen un carácter transversal e seránabordadas ao longo de todo o curso de forma reiterada polo que a súa avaliación tamén será transversal; é dicir, terán consideración nos tres trimestres tendo en conta os criterios establecidos para cada unha delas.
As unidades restantes abordaranse ao longo do curso dividindo os contidos por avaliacións equitativamente.
Este sistema de avaliación permítenos integrar os contidos e os criterios de avaliación das diferentes materias impartidas no ámbito de xeito unificado. Os cambios que debamos realizar recolleranse na Memoria final do Departamento. Temos alumnado con perfís moi distintos a nivel de coñecementos, capacidades e hábitos de traballo polo que creemos que ao longo de curso será necesario facer algunha modificación da Programación inicial.
A avaliación estará adaptada ás necesidades e á evolución dos alumnos e as alumnas; para as persoas en situación de discapacidade, se incluirán medidas de accesibilidade que garantan unha participación non discriminatoria nas probas de avaliación.
Para a avaliación teranse en conta aspectos como son o traballo na casa e na aula, as lecturas recomendadas, os traballos encomendados tanto de carácter escrito como oral e as probas escritas.


As porcentaxes asignadas a cada aspecto nas materias das Linguas son as seguintes:


- Traballo na clase e na casa (realización das tarefas,traballos... traer o material necesario e participación activa) 10%
- Lecturas seleccionadas e traballos ou probas relacionadas con elas: 10%
-Traballos de expresión oral 15% e escrita: 15%. No tocante aos traballos, estableceranse rúbricas que describen diferentes niveis de calidade dunha tarefa.
- Os exames (probas orais e escritas de preguntas a desenvolver, relacionar, completar, ou tipo test) o 50%. Nas probas escritas, sempre se especificará o valor de cada pregunta e farase a media das probas que se realizaron por avaliación.


Polo tanto, a nota da avaliación das Linguas será o resultado de: [ (Traballo aula x 10) + (Media rúbricas expresión oral/escrita x 30)+ (Traballos coas lecturas x 10) + (Media exámenes x 50)] =100


Unha vez realizadas as operacións, aplicarase o redondeo tendo en conta que cando o decimal sexa superior ao 9 redondeo irá á alza e, pola contra, se é inferior, irá á baixa.

As porcentaxes asignadas a cada aspecto na materia de Xeografía e Historia é a seguinte:


- Traballo na clase e na casa: 30%
- Os exames (probas orais e escritas de preguntas a desenvolver, relacionar, completar, ou tipo test) o 70%.

Polo tanto, a nota da avaliación desta materia será o resultado de: [ (Traballo aula e casa x 30) + (Media exámenes x70)] =100.

Unha vez realizadas as operacións, aplicarase o redondeo tendo en conta que cando o decimal sexa superior ao 9 redondeo irá á alza e, pola contra, se é inferior, irá á baixa.


O Ámbito cualificarase de forma numérica en números enteiros nunha escala de 1 ao 10. A avaliación estará aprobada cando a cualificación sexa 5 ou superior.
Se o docente observa que o alumno ou alumna aprobou a avaliación pero ten algunha parte ou tema pouco afianzado, poderá poñerlle algún traballo de reforzo. No caso de o/a alumno/a no aprobe será avaliado segundo o indicado nos criterios de recuperación.


En canto á avaliación final de curso, esta vai calcularse facendo a nota media das tres avaliacións das tres materias.


A nota resultante é un 75% da nota do Ámbito lingüístico xa que a materia de Inglés computa nun 25%.

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ E CIENCIAS SOCIAIS.


Trala realización dos cálculos finais, o alumno ou alumna que non chegue ao 5 na calificación do Ámbito lingüístico terá que presentarse a unha proba final a finais de xuño na que será examinado dos contidos das tres avaliacións.


Dita proba dividida en varias sesións consistirá :
- nun exame final no que se avaliarán todos os criterios de avaliación de todas as unidades didácticas. (90%)
- traballos ou probas de expresión e comprensión oral/escrita. (10%)


A cualificación resultante deberá ser igual o superior a 5 nunha escala de 1-10 para ter o ámbito aprobado.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES.

- El alumnado que, pasando de curso, tenga la materia de Lengua castellana pendiente deberá:


* realizar, a lo largo de todo el curso, un plan de trabajo propuesto por el profesorado del curso actual en el que esté matriculado/a. Consistirá en distribuir el conjunto de la materia en unidades y por trimestres para facilitar su elaboración. El alumnado deberá entregar en cada trimestre el cuaderno con las actividades/trabajos propuestos realizados.


* presentarse a una prueba escrita (fechas a determinar por el Equipo directivo) de carácter teórico-práctico similar a las realizadas durante el pasado curso.


* realizar además del examen de contenidos, dos pruebas de lectura sobre dos libros propuestos. Una prueba será en enero y la otra en el mes de mayo.

 


- Se mantiene el sistema de calificación establecido en la Programación general del departamento en cuanto a descuento por faltas de ortografía, redondeo... De esta forma, serán diversos los aspectos que configurarán la nota final del alumnado:


*cuaderno de trabajo: conlleva una correcta realización de las actividades y, por supuesto, esfuerzo e interés por presentar el cuaderno completo, limpio, bien organizado y en los plazos señalados. Puede incluir actividades de expresión oral tipo grabaciones, vídeos... Fuera de los plazos establecidos NO se recogen los
cuadernos. Computa un 30% (10% por evaluación)

1ª evaluación. Recogida del cuaderno hasta el 24 de noviembre.

2ª evaluación. Recogida del cuaderno hasta el 16 de febrero.

3ª evaluación. Recogida del cuaderno hasta el 3 de mayo.


* pruebas o trabajos derivados de las obras de lectura obligatoria. Computa un 10%.


* prueba escrita final. Computa un 60%. Para que la nota media final sea positiva es necesario obtener una nota mínima de 3 sobre 10 en la prueba realizada.

PROGRAMACIÓN DE L. CASTELLANA 23/24

 

CONSULTA EN EL ARCHIVO ADJUNTO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN.

Esta información se entregará fotocopiada al alumnado la primera semana de clase y se publicitará también en los tableros de las aulas.

Distribuir contido


by Dr. Radut