Reclamacións ás cualificacións

Solicitude de revisión das cualificacións finais de FORMACIÓN PROFESIONAL

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), no artigo 6º determina que o alumnado ou os seus pais ou titores legais poderán solicitar do profesorado cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado dese proceso, e que se, despois das oportunas aclaracións, existe desacordo coa cualificación final obtida nunha área ou materia ou

Solicitude de revisión das cualificacións finais de ESO e 1º de bacharelato

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos no ámbito da xestión do Ministerio de Educación, pero tamén é aplicable con carácter supletorio á nosa Comunidade Autónoma.

Reclamación ás cualificacións de 2º de bacharelato

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de 2º de bacharelato vén establecido pola Orde do 22 de abril de 2010 (DOG do 4 de maio) e desenvolvido pola Circular 5/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Distribuir contido