Impresos, Profesorado, Alumnado

TAREFAS ACADÉMICAS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

Os titores e docentes en xeral están a remitir actividades e apuntamentos ao alumnado empregando medios electrónicos, aula virtual do instituto, enderezos electrónicos, etc., a fin de manter dentro do posible a actividade docente e minimizar asi os efectos que a actual situación provocada polo coronavirus poida provocar na aprendizaxe do noso alumnado.

 

BECAS 2018/19. PUBLICACIÓN DOS LIMIARES DE RENDA

Ven de ser publicado o Real Decreto 951/2018, do 27 de xullo polo que se establecen os limiares de renda e bens da familia e cantidades de bolsas de estudo e bolsas de estudo para a chamada a 2018-2019.

ANEXO V. Xustificación faltas do profesorado dirixido ao director.

Xúntase o modelo Anexo V para xustificación de faltas do profesorado segundo a Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG do 15/02/2016)

Memoria de final de curso dos departamentos

Os xefes ou xefas do departamento deberán elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da programación didáctica e os resultados obtidos.

   Á vista das actas ou informes os departamentos, despois das avaliacións de xuño, recollerán nunha memoria ó menos os seguintes aspectos:

Solicitude de revisión das cualificacións finais de FORMACIÓN PROFESIONAL

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), no artigo 6º determina que o alumnado ou os seus pais ou titores legais poderán solicitar do profesorado cantas aclaracións consideren precisas acerca das valoracións que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe do alumnado, así como sobre as cualificacións ou decisións que se adopten como resultado dese proceso, e que se, despois das oportunas aclaracións, existe desacordo coa cualificación final obtida nunha área ou materia ou

Solicitude de revisión das cualificacións finais de ESO e 1º de bacharelato

A Orde Ministerial do 28 de agosto de 1995 (BOE do 20 de setembro), regula o procedemento para garantir o dereito do alumnado de ESO e bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos no ámbito da xestión do Ministerio de Educación, pero tamén é aplicable con carácter supletorio á nosa Comunidade Autónoma.

Reclamación ás cualificacións de 2º de bacharelato

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de 2º de bacharelato vén establecido pola Orde do 22 de abril de 2010 (DOG do 4 de maio) e desenvolvido pola Circular 5/2011 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

Impresos para a matrícula

 


INSTRUCCIÓNS  1. Descargar o ficheiro pdf adxunto.

  2. Cubrilo nun ordenador que teña instalado o Adobe Acrobat

  3. Imprimir só as páxinas necesarias.

Impreso para a preinscripción

INSTRUCCIÓNS

  1. Descargar o ficheiro pdf adxunto.
  2. Cubrilo nun ordenador que teña instalado o Adobe Acrobat
  3. Imprimir só as páxinas necesarias.
Distribuir contido