Profesorado

ANEXO V. Xustificación faltas do profesorado dirixido ao director.

Xúntase o modelo Anexo V para xustificación de faltas do profesorado segundo a Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG do 15/02/2016)

Memoria de final de curso dos departamentos

Os xefes ou xefas do departamento deberán elaborar, a fin de curso, unha memoria na que se avalíe o desenvolvemento da programación didáctica e os resultados obtidos.

   Á vista das actas ou informes os departamentos, despois das avaliacións de xuño, recollerán nunha memoria ó menos os seguintes aspectos:

Distribuir contido