Skip to Content

Presentación de documentación para baremo

Ábrese prazo entre os dias 25 de marzo e 9 de abril para presentación de documentación necesaria para realizar o baremo nos cursos de 1º ESO e 1º Bacharelato xa que o número de solicitudes é superior ao número de prazas ofertadas.

As persoas solicitantes deberán achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo. Os criterios de baremo son os que aparecen na orde de de 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión.

Criterios que se poden alegar no baremo

 Irmáns/irmás do solicitante matriculados durante o curso escolar para o que se solicita a admisión

 Nai, pai, ou titores legais traballadores no propio centro

 Domicilio familiar ou  Domicilio da empresa dos proxenitores

 Familia numerosa, Familia monoparental

 Renda anual per cápita

 Discapacidade igual ou superior ao 33% da alumna/o, nai/pai, titores ou irmáns

 Para bacharelato, nota media 3º ESO ou na titulación alegada

LEXISLACIÓN APLICABLE:

 

  DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 page | by Dr. Radut