Skip to Content

Solicitude admisión curso 2020-2021

 INFORMACIÓN SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN

CENTROS SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS

 

O ALUMNADO MATRICULADO NO CENTRO XA TEN A RESERVA FEITA

AUTOMATICAMENTE, SÓ DEBERÁ MATRICULARSE NOS PRAZOS PRESCRITOS

 

 RENUNCIA Á RESERVA DE PRAZA PARA ALUMNADO DE CENTRO

ADSCRITO QUE REALIZOU DITA RESERVA  ATA O 28 DE FEBREIRO

 

 PUBLICACIÓN DOS POSTOS ESCOLARES VACANTES: ANTES DO 1 DE

MARZO

 

 PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN: 1-22 MARZO

 

 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DOS MÉRITOS

PARA O BAREMO (SE FOR NECESARIO): 25 DE MARZO A 5 DE ABRIL

 

 PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON

ADMITIDOS: 25 DE ABRIL

 

 PRAZO DE RECLAMACIÓN ÁS LISTAS PROVISIONAIS: 26 DE ABRIL A

3 DE MAIO

 

 PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE ADMITIDOS: 14 DE MAIO

 

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA 1º DE ESO: 25, 28 E 29 DE XUÑO

 

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA RESTOS DOS CURSOS: DO 1 AO 6

DE XULLO OU NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO

SE FOR O CASO

 

 LEXISLACIÓN APLICABLE:

 

  DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 Criterios que se poden alegar no baremo

 Irmáns/irmás do solicitante matriculados durante o curso escolar para o que se solicita a admisión

 

Nai, pai, ou titores legais traballadores no propio centro

 

Domicilio familiar ou  Domicilio da empresa dos proxenitores

 

Familia numerosa, Familia monoparental

 

Renda anual per cápita

 

Discapacidade igual ou superior ao 33% da alumna/o, nai/pai, titores ou irmáns

 

Para bacharelato, nota media 3º ESO ou na titulación alegada

 

 

 page | by Dr. Radut