DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

O departamento de Francés está formado polas seguintes profesoras:

Nine Paz García Xefa de departamento

Susana González Rodríguez

 Programación

 

 Pendentes

 

 Ligazóns

Alumnado coa materia de francés pendente

Segundo se recolle na programación do Departamento, para recuperar  a materia  haberá dúas posibilidades

Primeira opción de recuperación·    

Unha proba escrita no mes de febreiro (60% da nota)

Dossiers de actividades para facer ao longo do curso (40% da nota) Os dossiers de actividades  serán entregadas pola profesora ao alumno/a regularmente. As actividades teñen que ser devoltas á profesora nas tres semanas posteriores á entrega, tendo como límite a data que aparecerá nas mesmas. Non se entregará un novo dossier ata que o anterior non estea devolto.

Ademais das actividades impresas todo o alumnado con esta materia pendente terá á súa disposición o material de reforzo seleccionado na páxina do departamento e terá acceso ao material da aula virtual con actividades de práctica e reforzo da materia

Segunda opción de recuperación

No caso de non recuperar a materia ao longo do curso, o alumnado poderá realizar unha proba escrita no mes de maio

 Todo o alumnado con esta materia pendente terá á súa disposición o material de reforzo seleccionado na páxina do departamento e terá acceso ao material da aula virtual con actividades de práctica e reforzo da materia

 

Criterios de cualificación:

            Para esta proba extraordinaria utilizaranse os criterios de cualificación presentes na programación, segundo os cales a realización das actividades ao longo do curso terá un peso do 40% da nota final e a proba que se realizará en febreiro un 60%. De non superar esta proba poderán presentarse á proba extraordinaria do mes de maio.

Recomendacións e observacións:

É imprescindible que o alumno se poña en contacto coa profesora para a entrega do material coas actividades a realizar e que estas se realicen nas datas previstas, dado que é unha porcentaxe elevada da nota final.

AdxuntoTamaño
CONTIDOS MÍNIMOS 1º ESO FRANCÉS 2LE.pdf123.44 KB
CONTIDOS MÍNIMOS 2º ESO FRANCÉS 2LE.pdf124.18 KB
CONTIDOS MÍNIMOS 3º ESO FRANCÉS 2LE.pdf122.5 KB
CONTIDOS MÍNIMOS 4º ESO FRANCÉS 2LE.pdf123.71 KB
programacion_didactica_lomloe2_lingua_estranxeira_-_frances_3_eso.pdf303.2 KB
programacion_didactica_lomloe2_lingua_estranxeira_-_frances_1_eso.pdf291.12 KB
programacion_didactica_lomloe2_lingua_estranxeira_-_frances_2_eso_2312032132_5d6b7ad7-017a-4cf5-adf6-863098f19e9e.pdf291.06 KB
programacion_didactica_lomloe2_lingua_estranxeira_-_frances_4_eso_2312032132_545b99d3-e2ec-4dc3-818a-c92447edbc8f.pdf322.62 KB
programacion_didactica_lomloe2_lingua_estranxeira_ii_frances_2_bac._2312032133_2a64f7ba-8138-48bb-a5a7-a791c559154e.pdf324.9 KB