FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL ESCOLAR. Curso 2019/2020

 

 Orde do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

 

Beneficiarias

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (EP), e en 1º, 2º, 3º e 4º de ensinanza secundaria obrigatoria (ESO).

b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.

c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en EP, ESO e EE.

 

Presentación de solicitudes

1. Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1.1. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa con que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2019/20, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, en que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2019/20. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno.

Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2019/20, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2018/19. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a entrada desta en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o alumno resulte admitido, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

En caso de presentación (por vía electrónica e/ou presencial) de máis dunha solicitude, a persoa solicitante deberá presentar ante o centro docente un escrito indicando cal desexa que se tramite.

3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

4. Este formulario (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

b) Nas dependencias das xefaturas territoriais da consellería competente en materia de educación.

c) Na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Así mesmo, a aplicación informática permitiralles aos centros docentes xerar solicitudes unha vez introducidos os datos.

5. A solicitude deberá estar asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, cumpre os requisitos exixidos nela e que son certos os datos indicados na solicitude; así mesmo, que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros de texto e o material reutilizable recibidos do fondo solidario ou adquiridos coa axuda para libros de texto.

 

Prazo para presentar solicitudes

1. O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2019 (este incluído).

2. O alumnado que unha vez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia ou se incorpore a un centro docente sostido con fondos públicos procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, poderá presentar a solicitude no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte á formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2020.

3. O alumnado que repita 4º da ESO e aquel que non obteña praza en formación profesional básica no curso 2019/20 e formalice a matrícula no curso da ESO que lle corresponda, cando non tivesen presentado solicitude de participación no fondo solidario nin de axuda para adquirir material escolar no prazo indicado, tamén poderá presentala no prazo dun (1) mes desde a formalización da matrícula.

 

Documentación complementaria necesaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE.

 

Toda a información en:

DOGA: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0534-060519-0006_gl.html

Aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.es/ fondolibros

Sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal

Acto de entrega do premio no concurso de carteis Letras Galegas 2019

   

 O venres 10 de maio de 2019, no salón de actos do noso instituto, tuvo lugar o acto de entrega o IES Alvaro Cunqueiro do premio do concurso de cartéis das Letras Galegas 2019, na modalidade de educación secundaria, bacharelaato, FP e ensinanzas especiais. 

Participaron no acto:  D.ª Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, D. Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, D. José Manuel Pinal Rodríguez, director xeral de Centros e Recursos Humanos, D. José Montes Pérez, presidente de Feiraco, Francisco Sanjiao Otero, secretario da Fundación Antonio Fraguas Fraguas, D.ª Isabel Pérez Fernández, directora do IES.  Autoridades que acompañan: D. Ignacio López-Chaves Castro, delegado territorial da Xunta de Galicia, D. César Pérez Ares, xefe territorial da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesiona,l D. Manuel Torres Vizcaya, inspector xefe de Pontevedra e D. Fernando Carrasco Mera, inspector do centro

+

Gañadores do II Torneo Xadrez Intercentros

 

Diego Alonso, Xenxo González, Álvaro Tolan, Xoan M. Padrón e Miguel Alonso, do IES ÁLVARO CUNQUEIRO, gañadores indiscutibles do II Torneo Xadrez Intercentros. Parabéns rapaces!!.

Primeiro premio no concurso de carteis das Letras Galegas 2019

A exposición que presentou o grupo de traballo do IES Álvaro Cunqueiro de Vigo resultou gañadora, na categoría B (dirixida á educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e centros de ensinanzas especiais), do concurso escolar conmemorativo das Letras Galegas 2019 que convoca a Secretaría Xeral de Política Lingüística.

A colección de carteis inspirada no escritor Antonio Fraguas Fraguas ilustrará o Día das Letras Galegas de 2019 en preto de 2.000 puntos de Galicia e do exterior (centros de ensino, concellos da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia, bibliotecas, centros de estudos galegos, centros da emigración etc.). Ademais de ser impresa e posteriormente distribuída, irá acompañada da guía didáctica explicativa correspondente, co obxecto de fomentar a figura do autor homenaxeado entre a cidadanía.

Parabéns a todos/as os que participaron no proxecto!!

VII Obradoiros de Primeiros Auxilios

 

O noso centro celebrou, o 8 e 9 de abril, os VII Obradoiros de Primeiros Auxilios, sendo o alumnado de 1º de bacharelato o encargado de organizar e trasmitir os distintos contidos expostos no mesmo. Este artigo é unha homenaxe a eles.

Aquí os tedes

 

 

XXXVI OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA

Nas probas celebradas o 22 de marzo de 2019, organizadas pola Asociación de Químicos de Galicia en colaboración co Colexio Oficial de Químicos de Galicia, o noso alumno de 2º de Bacharelato, Yago Carballo Salgado, acadou o segundo posto, polo que no mes de maio poderá participar na fase nacional, que se celebrará en Santander.

Pararabéns e grazas, a Yago e a súa profesora de Química, Cristina García.

Temos que recordar que xa no curso 2016-2017, Javier Corral Sertal, de 2º Bacharelato, e tamén alumno de Cristina, acadara o primeiro posto na fase local e o cuarto na clasificación xeral da XXXIV Olimpíada de Química.

#indomitamuller

Somos 70 rapazas, representamos o 20% do alumnado no noso centro e nacemos todas xa entrado o século XXI.

Queremos que as redes sexan a noso altofalante e que sirvan tamén de punto de encontro e debate con calquera que queira colaborar en facer un mundo máis feminista. Fixemos un vídeo co que amosarvos que… “seremos aquelas que queremos ser, indómitas mulleres, cun puño no ar, e que nós, con vós, o 8M a terra faremos tremer! Así nolo fixeron crer Sés e El Diluvi e así nos veredes no día da muller.

Viaxe á neve 2019

 

 

 Este ano a viaxe a neve foi a BoÍ Taüll.

Situada no Pirinero de Lleida, a estación de esquí, ofrece todo o necesario para disfrutar destes deporte ao máximo nivel.

Durante a tempada invernal son moitos os visitantes que atraídos pola beleza da paisaxe e polas ganas de practicar o esquí.

+

Regueifas 2019

 

Un ano máis, o pasado venres 15 de febreiro acudimos a Valadares para participar no Certame de Regueifas que organiza o Concello de Vigo.

Dúas das nosas compañeiras chegaron á finalísima, unha disputa de moitísimo nivel entre catro mozas. A participación, como en edicións anteriores, foi moi alta, reuníndose no escenario arredor de 120 regueifeiras/os de moitos institutos vigueses. 
Queremos dar as grazas a todo o alumnado participante, que logrou poñer o nome do Álvaro Cunqueiro no máis alto. Ah, por certo! Que rica estaba a rosca que papamos por chegarmos á final

Visita a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Vigo

No mes de decembro os alumnos/as de  1º e 2º de Bacharelato (Bioloxía e Xeoloxía) visitaron a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Vigo. O obxectivo da visita foi unha charla explicativa e  visionado dos espectaculares exemplares de minerais que alí se atopan, seguida dun taller interactivo teórico-práctico donde os alumnos aprenden a identificar os minerales máis comúns a partir das súas propiedades físicas, así como a súa clasificación, usos…
Posteriormente asistiron a charlas sobre saídas profesionais e desenvolvemento de magníficos traballos de investigación que se están a realizar en dita Escola
Distribuir contido