Información xeral ( Libre)

  • A  matrícula  en  modalidade  libre  está  dirixida  ao  alumnado  que  só  quere presentarse  ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a EOI de Ourense.
  • As certificacións do Marco europeo común de referencia para as linguas que ofrece o noso centro na modalidade libre son: A2 (nivel básico), B1 e B2 (nivel intermedio), e C1 (nivel avanzado). A certificación C2 non se oferta por libre.
  • Toda a información específica publicarase coa debida antelación.