MATRÍCULA: PROCEDEMENTO PARA ABOAR AS TAXAS

 FORMAS DE PAGAMENTO:

 1. XUSTIFICANTE EN PAPEL 

  1. Utilizando o impreso de autoliquidación, MODELO E, dispoñible na conserxería do centro
  2. Utilizando o modelo A1 dispoñible na web no enderezo http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/confeccion-impresos  que debe ser confeccionado polo alumno e ir impreso en   papel. Instruccións a seguir.

Estes impresos poderanse empregar ante calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas para realizar o pagamento.

 O PAGAMENTO QUEDARÁ  XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE O IMPRESO VALIDADO POLA ENTIDADE FINANCIEIRA NA SECRETARÍA DO CENTRO


 

2. TELEMÁTICO

  1.  Utilizarase o documento emitido pola oficina virtual tributaria para facer o pagamento nas oficinas das entidades financeiras, nesta ligazón. Siga a ruta: Servizos de acceso libre > Taxas, prezos, multas e sancións > Pagamento telemático de taxas e prezos > Iniciar (botón azul á dereita da pantalla). Consigne os seus datos persoais e os códigos de tramitación* e dea a orde de pago.
  2.  Despois de realizar o pagamento deberase volver a oficina virtual tributaria (por INTERNET) e incorporar no proceso telemático o NRC e concluír o pagamento telemático. A aplicación devolverá on modelo 730 cando a operación estea rematada , modelo que é o que deberán entregar na secretaría do centro

 O PAGAMENTO QUEDARÁ XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE O IMPRESO CO CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV) XERADO POLA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA NA SECRETARÍA DO CENTRO.