MATRÍCULA: PROCEDEMENTO PARA ABOAR AS TAXAS

 FORMAS DE PAGAMENTO:

 1. XUSTIFICANTE EN PAPEL 

  1. Utilizando o impreso de autoliquidación, MODELO E, dispoñible na conserxería do centro
  2. Utilizando o modelo A1 dispoñible na web no enderezo http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos que debe ser confeccionado polo alumno e ir impreso en papel. Instruccións a seguir.

Estes impresos poderanse empregar ante calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas para realizar o pagamento.

 O PAGAMENTO QUEDARÁ  XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE O IMPRESO VALIDADO POLA ENTIDADE FINANCIEIRA NA SECRETARÍA DO CENTRO


 

2. TELEMÁTICO

  1. modelos 730 e 731 (xerados desde a Oficina Virtual Tributaria)        siga estas instrucións

 O PAGAMENTO QUEDARÁ XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE O IMPRESO CO CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV) XERADO POLA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA NA SECRETARÍA DO CENTRO.