AUSENCIA DO PROFESORADO

Profesor/a

Grupo/s

Idioma

Observacións

Rocío Sánchez

todos

alemán

martes 27 de febreiro