DATOS XERAIS

E.O.I. Ferrol
Rúa Real 29
15402 Ferrol
Teléfono:    881938400  - 881938401 - 881938408
Fax:           881938416
eoi.ferrol@edu.xunta.gal
www.eoiferrol.org

A Escola Oficial de Idiomas de Ferrol é un centro de Ensinanzas Especializadas destinadas preferentemente a adultos e independentes das ensinanzas medias e profesionais. Foi creada en Outubro de 1989 e réxese pola lei 29/1981 do 24 de Xullo.
Depende, así como as outras EE.OO.II de Galicia, da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.