DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre

  1. Impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique(n) o(s) idioma(s) e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
  2. Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño de 2013)
  3. Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte. Requisito imprescindible para formalizar a matrícula.
  4. Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2022, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do Anexo I.
  5. No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións,  o Anexo II.
  6. Cando proceda, certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de discapacidade, violencia de xénero ou vítima do terrorismo.
  7. O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar a certificación académica de escola de orixe xunto con unha fotografías e fotocopia do DNI)

ATENCIÓN: O pagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.