Taboleiro

VOTACIÓN XORNADA CONTÍNUA CURSO 2021/22

Nestes días recibiuse o informe favorable do Servizo de Transporte Escolar para tramitar a modificación de horario en Educación Infantil e Primaria. Este cambio afectaría ás tardes dos luns e os martes, que desaparecerían do horario lectivo, e os 100 minutos que ata o de agora se impartían eses días (unha sesión de 50 minutos na tarde dos luns e outra na tarde dos martes) distribuiríanse equitativamente nas mañás dos cinco días da semana. Isto é, en lugar de sair polas mañás ás 13.40 h., como agora, o alumnado pasaría a rematar as clases ás 14.00 h e non habería clase ningún día pola tarde. O servizo de comedor manteriase entre as 14.00 e as 14.40 h. e os autobuses sairían a continuación.
Este cambio -que sería efectivo a partir de setembro- require da realización dunha votación entre as familias afectadas, e que voten a favor o 58% do total do censo. Os votos non emitidos contan como negativos e só se pode emitir un único voto por familia. No caso do noso colexio, estarían convocadas 152 familias e requeririanse 89 votos afirmativos.
Por outra banda, esta modificación require da elaboración dun plan específico de actividades extraescolares que faciliten a conciliación cando fose preciso. Tanto o concello como a Anpa estamos a elaborar unha proposta que será consultada coas familias a efectos de coñecer os vosos intereses e necesidades.
Aínda non se coñece a data exacta da votación, que será presencial no colexio, pero calculamos que sería entre finais de marzo ou primeiros de abril. Ábrese agora un periodo no que vos invitamos a preguntar cantas dúbidas teñades, que nos comprometemos a transmitir tanto á dirección do centro como ao concello, de cara a participar neste proceso coa máxima información. Abriremos un apartado de "Preguntas Frecuentes sobre a Xornada Contínua" no que trataremos de aclarar o máximo de cuestións, e compartiremos por aquí as novidades que se vaian producindo.

ACTIVIDADES IGUALDADE NOVEMBRO 2020

05/11/2020 10:15
Europe/Paris
Desde a Anpa, e con cargo a unha subvención da Deputación da Coruña, programamos varias actividades que teñen no foco a promoción da igualdade entre homes e mulleres e a prevención e loita contra a violencia cara as mulleres.
-6 novembro, ás 11.50h. Retransmisión por streaming da obra "Insumisión", de Rosa Molero, representada por Teatro del Andamio. Dirixida a todo o alumnado da ESO (118 alumnos) pero distribuiremos o enlace para que tamén poidan acceder as familias se o desexan. Ao rematar os nenos e nenas poderán facer preguntas aos actores. O enlace para seguir a retransmisión é este: https://youtu.be/toDOH7P0Ogk
-12 novembro, 11h. Obradoiro sobre Uso axeitado de internet e redes sociais, micromachismos, macroviolencias, novas masculinidades e prevención da violencia de Xénero. Dirixido a 3º da ESO (27 nenos)
-17 novembro, 20h. Escola de pais e nais. Charla sobre a prevención da violencia de xénero nos centros educativos. Dirixida ás 230 familias dos 310 alumnos matriculados no CPPI dos Dices. Será por streaming a través da plataforma Zoom e facilitaremos o enlace aos interesados/as.

Programa para a mocidade Iniciativa Xove

Programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado que consiste nunha liña de axudas pensada para que vós, os mozos e mozas, poidades desenvolver ideas que, transformadas en proxectos e iniciativas de interese, poidan reverter na mocidade actual e na nosa sociedade.

Poderedes participar de dous xeitos: a través de grupos informais de mozos/as ou ben dende as asociacións xuvenís e entidades legalmente constituídas.

As actividades serán planificadas e desenvolvidas por vós mesmos/as, fomentando sempre  a participación, a axeitada utilización do lecer, a calidade de vida e o benestar, a través dos proxectos integrais e específicos de actuación que propoñades.

Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, teléfono 981 544 866, enderezo electrónico institutoxuventude.ctb@xunta.es

http://xuventude.xunta.es/iniciativa-xove.html

Convocatoria de axudas para formación en linguas estranxeiras

Nesta ligazón figura toda a información sobre a convocatoria axudas destinadas ao alumnado para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015.

Xustificación ausencia alumn@s na folga de vindeiro día 24 de outubro

XUSTIFICACIÓN AUSENCIA ALUMNOS/AS NA FOLGA DO VINDEIRO DÍA 24 DE OUTUBRO.

ÁS FEDERACIÓNS PROVINCIÁIS E ANPAS FEDERADAS


Con relación á inasistencia a clase por parte do alumnado, o vindeiro
día 24 de outubro, é de aplicación a Disposición final primeira da
LOE, en cuxo punto 5 modifica o artigo 8 da LODE e o deixa coa
seguinte redacción, que está plenamente vixente:

"Co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos
nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os
centros educativos establecerán, ao elaborar as súas normas de
organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos
poden exercer este dereito. Nos termos que establezan as
Administracións educativas, as decisións colectivas que adopten os
alumnos, a partir do terceiro curso da educación secundaria
obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a
consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando
teñan sido resultado do exercicio do dereito de reunión e sexan
comunicadas previamente á dirección do centro. "
É dicir, que se o alumnado dun centro se reuniu en Asemblea e
decidiron non asistir a unha ou a varias clases, durante un ou varios
días (o que é unha folga de estudantes), abonda con el e coa
comunicación á dirección. Para os alumnos onde non se realizasen
Asembleas (motivo polo cal as Administracións intentan prohibilas con
variados argumentos), será de aplicación a falta de asistencia e a
necesidade de xustificala. O mesmo acontece co alumnado que estea nun
curso inferior ao terceiro da ESO
Para xustificar as devanditas faltas serven os modelos adxuntos, que
foron revisados por un asesor xurídico.
Saúdos
Xunta Directiva Federación Provincial

XUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ALUMNADO AO CENTRO EDUCATIVO

D. /Dna. _______________________________________________________
pai/nai/titor-a do alumno/a
______________________________________________________ do grupo _____,
comunico mediante o presente escrito que a ausencia do meu
fillo-a/tutelado-a do pasado día ____ de ____________________ de
______, foi motivada por causas alleas á súa vontade, baseadas nunha
decisión familiar que pertence ao ámbito privado e que, se fose
necesario, será explicada ante as instancias oportunas que teñan
capacidade e dereito a coñecer esta.

Asinado en __________________ a ____ de ____________________ de ____

O/a pai/nai/titor-a


Asdo.: _________________
DNI: _________________

Á atención do Director/Directora do centro educativo
____________________________________________

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer