Departamento de calidade e innovación

Desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13.

 

Nesta resolución poderas consultar a información actualizada sobre:

Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula

Perda do dereito á avaliación continua

Validacións de módulos profesionais

Duración mínima e distribución trimestral dos módulos que constitúen os
ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, e distribución semanal, no caso da organización dos períodos
lectivos en sesións de 50 minutos

Tamén inclúe outras informacións importantes

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13.

Distribuir contido