try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CIFP A Granxa

Departamento Información e Orientación Profesional

Departamento de Información e Orientación Profesional do CIFP A Granxa

 

INICIO

 

 Departamento de Orientación CIFP A Granxa

 


 

Este departamento ten como funcións:

- Información sobre a oferta educativa do Centro.

- Búsqueda e divulgación de cursos de formación  que sexan de interese para o alumnado.

- Divulgación de ofertas de becas e subvencións.

- Información sobre o acceso a estudos universitarios, probas de acceso ós ciclos formativos, convalidacións.

 - Preparación para a búsqueda de emprego (traballase sobre modelos de entrevistas, elaboración de currículos, toma de decisións, etc).

- Búsqueda e divulgación de ofertas de emprego.

- Apoio ao alumnado, asesoramento ás familias e ó profesorado.

- Colaboración e asesoramento para elaboración de material de titorías.

- Asesoramento sobre planificación e organización do estudo.

- Axuda en canto á integración no grupo-aula.

 

 


 

Técnicas de estudo e organización do traballo:

            Fonte: http://www.psicopedagogia.com/

 

Curriculum vitae / Carta de presentación / Entrevista

 

Inteligencia Emocional / Psicoloxía

Ligazóns de interese

 

Información xeral:

Información xeral-glosario

Ligazóns WEBs

Normativa autonómica /estatal

 

 INICIO

 

 

Oficial de 1ª A Guarda - Xardinaría

 

27/06/19

 

Empresa de Xardinaría ofrece:

2 postos de Oficial de 1ª de Xardinaria
Lugar: A Guarda
Horario: polas mañás
Incorporación inmediata

Requisitos:

CM de Xardinaría e Floraría

Carné de conducir B1

Traballo en equipo

Boa actitude e gusto polo traballo

Valorarase certificado de discapacidade


Enviar CV a xerencia@sanxerome.com
indicando en Asunto: oficial de 1ª A Guarda

 

 

 

 

 

Presentación documentación

 

 

 

 

Deberase presentar unha única solicitude, por duplicado, para cada grao, réxime e modalidade que se desexe cursar. A solicitude farase empregando o asistente da aplicación informática que se atopa no enderezo web http://www.edu.xunta.es/fp.

A instancia que xera a aplicación informática deberase imprimir, asinar e presentar, xunto coa documentación que se requira, en calquera centro educativo de Galicia con oferta de formación profesional sostida con fondos públicos.

 

A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada eque non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarasecomo resgardo.

 

 

 

De non ser posible a presentación, directamente ou mediante persoa autorizada, nun centro educativo, poderase presentar:

en sobre aberto en calquera oficina de Correos, para ser remitida por correo certificado co selo de Correos coa data de entrega, lugar, hora e nome da oficina (artigo 31 do Real decreto 1829/1999), e a persoa solicitante pedirá explicitamente que se fagan constar as circunstancias do envío, logo da comparación co documento de identidade, segundo o referido artigo.

 

A solicitude irá dirixida ao centro elixido en primeira opción.

 

A documentación presentada que non sexa orixinal deberá estar compulsada, tamén se deberá incluír unha copia simple do documento de identidade.

 

<<<<Será necesario remitir, nos prazos de admisión, unha copia da documentación presentada e selada, mediante correo electrónico ao centro ao que vaia dirixida a solicitude.>>>>

cifp.granxa@edu.xunta.gal

Indicando en Asunto: documentación solicitude 2019/20

 

 

Envío da documentación a:

Documentación solicitude de prazas

CIFP A Granxa (Areas s/n) - Apartado nº 7 - 36860 Ponteareas

 

 

Fonte: Instrucións xerais do proceso de admisión

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de emprego: jardineros Canido

 

 

21/06/19

 

Empresa dedicada a servicios de jardineria necesita:

2 jardineros para trabajar el mes de Julio


Características del puesto: preparación de un nuevo jardín en la zona de Canido en Vigo (jardín vertical).

 


Enviar CV a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal
indicando en Asunto: jardineros Canido

 

 

 

 

A/A das persoas que participen pola quenda de persoas con discapacidade:

 

 

 

A/A das persoas que participen pola quenda de persoas con discapacidade:

O alumnado que optase a prazas reservadas para persoas con discapacidade asistirá a unha reunión individual convocada polo Departamento de Orientación do centro educativo que solicitase en primeira opción.

Será obrigatorio levar o certificado do grao de discapacidade e o ditame técnico facultativo á reunión. Tamén se poderá achegar outra documentación que se considere oportuno.

A finalidade da reunión será que a persoa reciba información sobre o currículo das ensinanzas solicitadas, en particular sobre as dificultades que, como consecuencia da discapacidade, poidan aparecer para a adquisición dos resultados de aprendizaxe do ciclo. O Departamento de Orientación emitirá un informe, que proporcionará á persoa solicitante, no cal constará unha orientación específica e se incluirá unha proposta razoada de escolarización en función das necesidades da persoa solicitante que, de ser o caso, poderá modificar a súa solicitude. De ser necesario poderase contar coa axuda do equipo de orientación específico da provincia.

Poderanse solicitar informes dos membros da inspección médica de cada xefatura territorial para valorar as solicitudes do alumnado con discapacidade e as posibles limitacións para poderen cursar con aproveitamento as ensinanzas, co obxecto de garantir a eficacia da formación e do posterior exercicio das competencias profesionais inherentes ao título.

Fonte: ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

 

 

 Podes ir realizando a solicitude vía WEB cando estea disponible, non tes que esperar á entrevista!!!!

 

 

Por favor, para poder convocar unha cita chama ao teléfono 886 120 880 (preguntar por Orientación) a partir del 26/06/19

Podes concertar unha cita desde xa:

Datas para celebrar as citas: do 26 de xuño ao 2 de xullo, dentro do horario de 10.00h - 13.00h

 

Atte., Departamento de Orientación

 

 

 

 

Admisión ciclos 2019/20

 

Queres estudar connosco?

 Toda a información en www.edu.xunta.es/fp/

 

 

Admisión a ciclos formativos de formación profesional curso 2019-2020

Instrucións xerais do proceso de admisión

 


 

- Matriculación 2ª adxudicación ordinaria: 26 ao 31 de xullo ás 13:00 horas

- Prazas vacantes dos ciclos formativos

Publicación en: www.edu.xunta.es/fp/

 

31/07/19: fin do período ordinario de Admisión

Para estar ao tanto do período extraordinario:

Publicación en: www.edu.xunta.es/fp/

Consulta aquí o calendario de admisión

 

 


 

Matriculación 1ª adxudicación: 16 ao 23 de xullo ás 13:00 horas

 

Listaxes definitivas de solicitantes

Información matrícula 1ª adxudicación ordinaria!!!!! Consultar según réxime de estudo

 

 


 

Admisión. Ciclos formativos liberados ou con prazas vacantes

 


 

 

2ª adxudicación: 26 de xullo

Matriculación 2ª adxudicación: 26 ao 31 de xullo ás 13:00 horas

 

 


 

 Histórico de publicacións:

5 de xullo 2019: Listaxes provisionais de solicitantes. Convocatoria 2019 PRAZO DE RECLAMACIÓN: desde o venres 5 de xullo ata as 13:00 horas do martes 9 de xullo de 2019.
A reclamación deberase realizar no centro onde se presentou a instancia.
Tfno. do noso Centro: 886 120 880

 

 

PRAZO DE SOLICITUDES PECHADO!!!!
Presentación de solicitudes: 24 de xuño ao 2 de xullo ás 13:00 horas

 


 

Contamos cun novo Ciclo: CS Educación e Control Ambiental tamén en réxime ordinario!!!!! Consulta a nosa Oferta educativa

 


 

Información xeral sobre o proceso de admisión / matrícula 2019/20:

As ensinanzas de formación profesional conducentes á obtención dos títulos de técnico e de técnico superior están organizadas en ciclos formativos de grao medio e de grao superior, respectivamente

Para realizar estudos nos centros docentes sostidos con fondos públicos é necesario, ademais de cumprir os requisitos de acceso, participar nun proceso de admisión.

Este proceso establece un sistema de prioridades na adxudicación de prazas para cada centro educativo e para cada ciclo formativo (e, de ser o caso, de cada módulo profesional), así como os prazos de presentación de solicitudes e de formalización da matrícula.

 

 

 

Pasos a seguir para participar no proceso de admisión a ciclos:

 

  • A solicitude deberá realizarse mediante o asistente informático vía web para todos os réximes e graos, agás para o segundo curso do réxime ordinario.

 

  • Durante os períodos de solicitude establecidos (cumprindo os requisitos de acceso), utilizar o asistente informático para xerar unha solicitude web. Na ligazón indicada podes consultar as instrucións para realizar a solicitude.

Para consultar requisitos de acceso:

Admisión grao medio - requisitos de acceso

Admisión grao superior - requisitos de acceso

 

 

 

 

Se tes algunha dúbida sobre as características dos réximes, consulta: Información admisión

 

Poderás seguir a publicación de listaxes nesta mesma WEB e/ou en FPXunta

Fonte: http://www.edu.xunta.es/fp/

 

 

 


 

 

Documentación específica: pasar a 2º no réxime ordinario ou matrícula en prazas liberadas

  • Anexo I.  (Empregar só para admisión ao segundo curso do réxime ordinario ou para o caso de solicitude de matrícula en prazas liberadas.)

 

Documentación específica: matrícula FCT e/ou proxecto integrado réxime persoas adultas ou matrícula en prazas liberadas

  • Anexo II. (Empregar só para a matrícula de FCT e/ou proxecto integrado polo réxime para as persoas adultas ou para o caso de solicitude de matrícula en módulos con prazas liberadas.

 

 


 

A/A de solicitantes dos réximes modulares (tanto presencial como semipresencial a distancia):

A matrícula na oferta parcial non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas.

 

HORARIO XFMN MODULAR 19.20.pdf

 

 

HORARIO VITI Modular-2019_20.pdf

 

 

 

 

 

 

 CS EDUCACIÓN E CONTROL AMBIENTAL 19-20.pdf

 

 

Itinerarios formativos

As persoas interesadas en cursar as ensinanzas de formación profesional, de xeito parcial, en calquera modalidade do réxime para as persoas adultas deben consultar a información sobre os itinerarios formativos recomendados.

 


 

 

 Información importante para as persoas que participen pola quenda de persoas con discapacidade!!

  

Consultar normativa xeral da FP en:

Ordenación académica

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Visita do alumnado do Obradoiro de Emprego Vigo Capacita V

 

 

O pasado venres 10 de maio o alumnado do Obradoiro de Emprego Vigo Capacita V visitou o noso Centro.

Acompañados do noso persoal tiveron ocasión de coñecer as diversas actividades que desenvolvemos: cultivos, elaboración de viños, licores e aceites...

Para finalizar a xornada, o alumnado participou en dúas catas de viño e aceite de oliva elaborados cos nosos produtos e polo noso alumnado.

Moitas gracias pola vosa visita!!

 

Consulta o noso Facebook!

 

 

Oferta de emprego: Xard. Vigo

 

21/05/19

 

Empresa dedicada a la jardinería en general (mantenimientos de jardines, desbroces, riegos automáticos, obras, podas y talas en altura...)

 

Puesto:

Persona que tenga conocimientos de desbrozadora, cortacésped, motosierra, cortasetos (todo lo necesario para hacer el mantenimiento en un jardín) y con interés en trabajar y aprender.

Zona:

Vigo

 

Requisitos mínimos: 

Carnet de conducir y los conocimientos básicos anteriormente mencionados.

 

 

Enviar CV a:

orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

indicando en Asunto: Xard. Vigo

 

 

 

 

 

Oferta de Emprego: Xardineiro Savaterra

 

20/05/19

 

Puesto: Jardinero

Lugar: Salvaterra de Miño

Requisitos mínimos: Tener conocimientos de jardinería, saber manejar la maquinaria necesaria para el desempeño de las labores del puesto y carnet de conducir B.

 

Enviar CV a: orientacion.cifp.granxa@edu.xunta.gal

indicando en Asunto: Xardineiro Savaterra

 

 

 

A Deputación aproba as bases de "O teu primeiro emprego"

 

 

A Deputación aproba as bases de "O teu primeiro emprego" para os concellos da provincia

Este programa de fomento da empregabilidade financia 162 contratacións en prácticas, para 74 municipios de menos de 10.000 habitantes e 88 para de menos de 50.000 [segue lendo]

 

Consulta as bases en:

Plan de fomento da empregabilidade na provincia de Pontevedra "O teu primeiro emprego"

 

Fonte: https://www.depo.gal/inicio

 

 

 

Distribuir contido