Inicio

                      ARA         FSE

 

Novas


 

24/06/2021: Publicada a orde regulatoria do procedemento de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias 2021 (Procedemento ARA)

Publicación no DOG nº 112 do 15/06/2021 da orde regulatoria do procedemento de acreditación de competencias.
ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Acceso ao DOG

Acceso ao portal de FP da Xunta de Galicia

Prazo de presentación de solicitudes.

O procedemento manterase aberto con carácter permanente garantíndose o inicio deste para cada persoa solicitante de acordo cos prazos previstos no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O prazo máximo para resolver será de seis meses desde que a solicitude teña entrada no rexistro electrónico da Xunta de Galicia.

Máis información

No menú lateral esquerdo, en preguntas frecuentes, ten información simplificada da forma de presentación de solitudes.

Nos enlaces anteriores proporcionaránlle acceso á toda información necesaria.

Subir ao índice

20/07/2020: Convocatoria 2020: Fase de avaliación

Fase de avaliación.

Data de realización: Dende o remate da fase de asesoramento de cada candidato ata o : 23.10.2020

Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2, deberá confirmar o plan individualizado de avaliación proposto pola comisión de avaliación que incorpora as datas da/s reunión/s.

Rematada a fase a de avaliación, a partir do 23 de outubro de 2020, abrirase un periodo de reclamacións ao resultado da avaliación. Tamén se iniciará a fase de acreditación e rexistro.

Taxas de avaliación.

Lembre que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago de taxas da fase de avaliación. Pode consultar toda a información e as posibles excepcións no apartado de taxas no portal de fp no enlace seguinte:

Aclaración: Para a realización da fase de avaliación deberase aboar unha taxa de 10,63 euros por cada unha das unidades de competencia das que se vaia avaliar. O xustificante do pagamento deberase entregar na primeira reunión de avaliación, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior. De ser unha reunión telemática poderá remitir o xustificante ao correo electrónico do Departamento de Acreditación e probas correspondente. Consulta da dirección de de cada centro correo electrónico.

Poderá estar exento do pago de taxas no caso de estar desempregado ou ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 

Para iniciar o pagamento de taxas pode acceder á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:

  • Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.
  • Delegación de Servizos Centrais: Código 13.
  •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.
  • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304202.

Recórdase que a Resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa do 26 de maio de 2020 sobre o restablecemento do procedemento do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na comunidade autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B), recolle unha nova temporalización para o desenvolvemento desta convocatoria.

Subir ao índice

16/06/2020: Convocatoria 2020: Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo.

Inicio da fase de asesoramento. Publicación das datas de convocatoria á primeira reunión de grupo. Data xeral prevista de publicación: 18/06/2020.

Publicadas as listaxes de persoas admitidas e excluídas, con data 12 de xuño de 2020, iníciase a fase de asesoramento para as persoas admitidas, segundo o establecido na Orde do 29 de novembro pola que se convocou o proceso de acreditación de competencias. No seguinte enlace pode consultar toda a información sobre o desenvolvemento da reunión grupal de asesoramento.

Non obstante, debe consultar o detalle da convocatoria da reunión nesta aplicación informática. Accedendo ao seu expediente, na pestana 2.2 desta aplicación, atopará o detalle da convocatoria e deberá confirmar a súa recepción e conformidade e serverá de comunicación ao asesor ou asesora.

Lembre que a  reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa.

Todas as comunicacións cos centros sedes de este procedemento a partir da fase de asesoramento realizarase mediante correo electrónico aos Departamentos de Acreditación e Probas.  Consulta da dirección de correo electrónico.

Taxas de asesoramento.

Lembre que nesta primeira reunión deberá presentar o xustificante do pago de taxas da fase de asesoramento. Pode consultar toda a información e as posibles excepcións no apartado de taxas no portal de fp no enlace seguinte:

Aclaración: Para a realización da fase de asesoramento deberase aboar unha única taxa de 21,25 euros. O xustificante do pagamento deberase entregar ao asesor ou asesora na primeira reunión de asesoramento que se realice, polo que será necesario tela realizada polo menos no día anterior. De ser unha reunión telemática poderá remitir o xustificante ao correo electrónico do Departamento de Acreditación e probas correspondente. Consulta da dirección de correo electrónico.

Poderá estar exento do pago de taxas no caso de estar desempregado ou ter unha discapacidade igual ou superior ao 33%. 

Para iniciar o pagamento de taxas pode acceder á Oficina Virtual Tributaria da Axencia tributaria de Galicia e siga a ruta Cidadáns Pago telemático de taxas e prezos > Iniciar taxa.

Códigos para cumprimentar o modelo A para a fase de asesoramento:

  • Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: Código 07.
  • Delegación de Servizos Centrais: Código 13.
  •  Servizo de Secretaría Xeral: Código 01.
  • Para a fase de asesoramento: Taxa denominación: Asesoramento do/a candidato/a para participar no procedemento para o recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación: Código 304201.

 

Subir ao índice

12/06/2020: Convocatoria 2020: Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competenciaData de publicación: 12.06.2020

 
Unha vez publicadas as listaxes definitivas, as persoas admitidas serán convocadas á reunión grupal de asesoramento nos dez días seguintes á data de publicación e cunha antelación mínima dunha semana.

Dada a situación xerada polo COVID, cada asesor ou asesora convocará as reunións grupais de asesoramento que sexan precisas.

Poderá informarse sobre a data da convocatoria acedendo ao seu expediente nesta aplicación informática (na pestana 2.2 do menú do solicitante).

A publicación das datas das reunións grupais realizarase entre os días día 13 ao 22 de xuño, ambos incluídos. Deberá acceder ao seu expediente e confirmar a dispoñibilidade.

Recorde que deberá realizar o pago das taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información: Taxas

Prazo para realizar o recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido á conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, e posteriormente presentalo mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia; ou de forma presencial nun rexistro da Xunta de Galicia segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).
 

Subir ao índice

26/05/2020: Convocatoria 2020: Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia.

Data de publicación: 26/05/2020

 
Prazo para realizar reclamacións: do 27 de maio ao 2 xuño de 2020, ámbos os dous incluídos.

Procedemento para presentar a reclamación: Débese xerar unha reclamación nesta mesma páxina, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente remitila á sede onde se xestiona a súa solicitude. Para a súa presentación poderase utilizar a plataforma https://sede.xunta.gal, utilizando o trámite <<Alegacións>>, ou polos medios establecidos ao efecto.

As reclamacións rexistradas na aplicación non terán a consideración de entregadas ata non ser presentadas.

Pode consultar a súa situación tamén accedendo ao seu expediente.

As listaxes definitivas publicaránse a partir do 11 de xuño de 2020. 

Subir ao índice

19/02/2020: Convocatoria 2020: Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación

Publicación das listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación. Data de publicación: 19.02.2020.
 
 
Prazo para realizar reclamacións e/ou subsanar a documentación: do 20 de febreiro ao 5 de marzo de 2020, ambos os dous incluídos.
 
Consulta dos erros detectados na súa solicitude: Nesta aplicación pode consultar a situación da súa solicitude. Acceda seguindo o camiño seguinte: Prema en <<2.2 Edición de solicitudes e consulta de expediente>>. Poderá acceder ao seu expediente logo de introducir o DNI e códigos solicitados. Dentro do historial debe consultar o link <<Erros atopados na súa solicitude>>. Recorde que debe autenticarse primeiro para entrar na aplicación, no botón de acendido superior dereito.
 
Procedemento para presentar a emenda de documentación ou reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación nesta aplicación informática, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> – e posteriormente imprimila, asinala e presentala, xuntando a documentación que corresponda, na sede onde solicitou realizar o procedemento.
 
Medio de presentación da emenda e/ou reclamación: A solicitude de emenda ou reclamación asinada, xunto coa documentación requirida,  poderá ser presentada mediante a sede electrónica da Xunta de Galicia, ou no propio centro, de maneira presencial ou por correo. Para o caso de enviarse por correo, o envío da reclamación, deberá ser certificado, co selo de Correos no encabezamento da primeira folla do formulario para reflectir a data de entrada. Deberase xuntar copia compulsada da documentación que se precise.
 
Recorde que si non presenta a solicitude de subsanación e/ou reclamación non terá consideración de entregada. Poderá facer o seguimento da reclamación dende o seu expediente, nesta aplicación informática.
  
De ter que presentar o Certificado de actividades desenvolvidas na empresa pode utilizar o seguinte formulario:
 
De non emendar a documentación solicitada no prazo establecido ao efecto, ésta non será tida en conta para o baremo.
As listaxes provisionais de admitidos publicaranse a partir do 11 de marzo de 2020.

Subir ao índice

19/02/2020: Publicación das listaxes de solicitantes e daqueles que necesitan emendar a documentación. Data prevista 19/02/2020

Publicación das listaxes de solicitantes, listaxes de persoas que necesitan emendar documentación e de maiores de 25 anos acollidos ao artigo 6.d

Subir ao índice

12/12/2019: Publicada a convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2020

 Publicada a convocatoria do proceso de acreditación de competencias 2020. Data de publicación DOG nº 236 do 12/12/2019.

 Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes previsto será desde o día 13 de xaneiro ao 7 de febreiro de 2020, ambos os dous incluídos. (Lea detidamente a forma de presentación das solicitudes nos epígrafe seguintes).

Acceso ao DOG

(Prema para ter máis información (portal de FP da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional).

Subir ao índice