Skip to Content

Orientación

Orientación

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo 2023-2024

O prazo comeza o día 8 de maio e remata o 20 de setembro.

Becas e axudas para o alumnado con necesidade de apoio educativo para o curso 23-24. Clica para ler a resolución.

CLICA PARA ACCEDER

información xeral do funcionamento do departamento de orientación.

CIRCULAR DE ORGANIZACIÓN DO DEPARTAMENTO.

 

HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS:

(Sempre con cita previa) 

Luns - Mércores-Venres  9:30 h- 10:30 h 

Xoves  13:00h-14:00 h

Martes tarde: 16:00 h. -17:00 h

Obxectivos do Departamento de Orientación

EN RELACIÓN COS ALUMNOS

EN RELACIÓN COS PROFESORES

Detectar, valorar, orientar e facer un seguimento do alumnado con necesidades educativas especiais.

Axudar ós alumnos no seu autocoñecemento e maduración.

Atender especialmente ós alumnos que precisen máis axuda.

Tentar acadar un modelo acabado de integración social dos nenos inmigrantes estranxeiros, tendo en conta unha adaptación do currículo á educación intercultural.

Ensinar ós alumnos a planifica-lo seu traballo.

Desenvolver nos alumnos  hábitos de traballo e estudo.

Detectar a idade temperá aqueles nenos que presenten ou podan presentar dificultades na aprendizaxe.

Centralizar no departamento de orientación toda a problemática e información referente ós alumnos con necesidades educativas especiais.

Ofrece-lo material pedagóxico que precisen.

Ofrecer asesoramento psicopedagóxico.

Cooperar na planificación de programas transversais que permitan recoller, integrar e enriquece-lo bagaxe cultural do diverso alumnado do Centro.

Colaborar no desenvolvemento do Plano de Acción Titorial (PAT).

Asesorar e colaborar no seguimento de alumnos con necesidades educativas especiais.

Colaborar na avaliación das necesidades do Centro e informar sobre as mesmas.

Colaborar na coordinación entre ciclos.

Colaborar na cooperación entre titores e especialistas.

Colaborar na coordinación entre o Centro e a E.E.I. “VILALAURA”.

Colaborar na coordinación entre o Centro e o  I.E.S. “do CASTRO”.

Estudar conxuntamente as técnicas, materiais, metodoloxía e procedementos para mellora-la comprensión lectora.

Asesorar ós profesores na realización das  adaptaciónscurriculares.

Asesorar e colaborar na atención a nenos que presenten algún problema de conduta.

EN RELACIÓN COS PAIS/NAIS

EN RELACIÓN COA COMUNIDADE

Explicar e delimita-la función orientadora.

Proporcionar información referente ó Centro, a educación dos seus fillos, ó departameno de orientación.

Tratar de implicar ás familias na educación dos seus fillos.

Cando as circunstacias o precisen, facer unha reflexión conxunta con pais e profesores sobre a educación dos nenos.

Determina-lo tipo de colaboración que, neste senso, debe existir entre as familias e os profesores.

Fomentar nos pais unha actitude reflexiva cara ós temas educativos,  que lles leve a unha crítica coonstructiva das propias actuacións cos seus fillos.

Cooperar na organización da acollida para os alumnos que se incorporan por primeira vez ó sistema esolar ou á nosa escola.

Promove-la optimización dos procesos de  ensinanza–aprendizaxe, facilitando que se desenvolvan nas mellores condicións.

Propicia-la aplicación de novas tecnoloxías educativas e metodolóxicas de traballo para o profesorado e o alumnado.

Fomenta-la realización de programas de innovación educativa, experiencias e estudos de carácter pedagóxico.

Establecer relacións de colaboración cos equipos docentes e demais servizos educativos do Centro.

Informar ós membros da comunidade educativa dos plans de estudo, actividades profesionais e Centros educativos existentes.

Distribuir contido


by Dr. Radut