Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

Documentos

Neste bloque poderán atopar unha serie de links para poder imprimir toda a documentación relativa aos diferentes procesos do centro. documentosdocumentos

Enquisas de convivencia.

Estimados membros da comunidade educativa.

 Adxunto os diferentes enlaces para a realización da enquisa de convivencia do noso centro, para a que deberán usar as claves que hoxe lles entregamos.

Familias.

Profesorado

Alumnado

PAS

Saúdos

Versión definitiva do Anexo V: Plan de adaptación á Covid-19

Estimadas familias. 
 
Premendo no enlace, poderán ler o Plan de adaptación definitvo á situación Covid 19 do noso centro. 
 
Ademais, a partir do martes, publicarase o Programa de adaptación, informándolles dos horarios definitivos das reunións iniciais por cursos, que se realizarán no patio cuberto do noso centro , por niveis e que aparecerán no documento antes citado. 
 
Un saúdo. 

Concreción Curricular de Centro

A Concreción Curricular de Centro, aprobada no Consello Escolar o 9 de abril de 2003 recolle o Curriculo que se imparte no CEP Antonio Magariños Pastoriza. É o documento educativo de referencia para a nosa comunidade educativa e nela explicítanse os criterios de promoción de cada área en cada un dos ciclos.

Documentos: Plan de Convivencia

OBXECTIVOS

  1. Implicar a todos os membros da Comunidade Educativa no coidado do contorno.
  2. Manter relacións de colaboración coas entidades locais para potenciar o desenvolvemento cultural e educativo da comunidade.
  3. Lograr que todos os membros da Comunidade Educativa se sintan acollidos, considerados e seguros.
  4. Lograr que o alumnado se sinta integrado no seu grupo aula e na Comunidade Educativa.
  5. Potenciar no alumnado habilidades e competencias que lle axuden no seu desenvolvemento persoal e social: autoestima, control emocional, solución de conflictos interpersoais, ...
  6. Valorar a importancia  da multiculturalidade e a diferencia na creación da convivencia.
  7. Consensuar e interiorizar as normas reforzando o seu cumprimento.
  8. Convertir o patio escolar nun espacio eductivo.
  9. Formar ao profesorado e ao alumnado na técnica da mediación, como recurso para resolver constructivamente o conflicto.

 

 

ACTIVIDADES

 

 

Obxectivo 1: Implicar a todos os membros da Comunidade Educativa no coidado do contorno.

 

1.1 Aforro de materias primas e reciclaxe

a)Aforro de papel: Usar papel de baixo gramaxe e incitar a usar os papeis polas dúas caras.

        Aforro tinta: priorizar a impresión en modo borrador ou calidade baixa

b) Recollida selectiva

a.       Nas aulas: papel e plásticos

b.      No patio: Papel, pásticos e materia orgánica

c.       No centro: tinta e pilas; roupa co programa SOS Africa

d.      Saídas escolares a parques naturais, granxas- escola e á Planta de SOGAMA do Polígono Industrial de Ribadumia.

e.       Prácticas “virtuais” de reciclaxe co xogo “Recicla”.

c)      Aforro de enerxía:

a.       Apagado de todos os ordenadores ás 14:05 horas (progamalos dende dirección)

b.      Apagado das luces da aula ás 14:00h. e os martes ás 18:00 h. (profesores de aula ou delegados de clase)

c.       Axuste do horario da calefacción a partir de abril (das 8:30 ás 11:00) e baixar os graos da caldeira (conserxe).

d.      Pechar os radiadores da ala Sur se é preciso, pero non abrir as fiestras coa calefacción acesa (profesorado de cada aula.

e.       Utilizar programadores nos radiadores electricos da Biblioteca e outras dependencias que os  precisen. Creación do “Taboleiro verde” para a exposición e información de temas relacionados co coidado do Medio Ambiente.

 

1.2 Mantemento de zoas verdes

a)      Coidado dos xardíns exteriores e poda de árbores do patio: Concello.

b)      Coidado do contorno do centro, xardíns e hortas das vivendas escolares: Profesorado titular das mesmas.

c)      Coidado dos testos de plantas do Centro: Conserxe.

d)      Coidado do xardín posterior co colexio polos nenos/as.

e)      Nas aulas cada titor co seu alumnado será o responsable das plantas que estén nelas.

 

1.3 Coidado do espacio escolar

a)      Decoración das aulas e corredores: Colocación de máis taboleiros de cortiza onde se precisen para expoñer os traballo, murais de campañas, exposicións ou efemérides e celebracións.

b)      Campaña de sensibilización e limpeza dos patios, especialmente o dos pequenos insistindo a diario na necesidade de tirar o lixo no colector axeitado e axudándolles a facelo correctamente e a respectar o medio ambiente  e o coidado do contorno .

c)      Control da limpeza: No caso de que no patio se observen papeis ou envoltorios tirados no chan durante o recreo, o mestre de garda cinco minutos antes da entrada intitará a todos os nenos e nenas a colaborar para que o patio quede  limpo.

 

Obxectivo 2: Manter relacións de colaboración coas entidades locais para potenciar o desenvolvemento cultural e educativo da comunidade.

 

2.1. Actividades para o alumnado

a)      Participación no proxecto PROA de apoio escolar a alumnado con dificultades de aprendizaxe, pola tarde, dous días á semana con alumnado do 3º Ciclo de Primaria. É subvencionado poa Xunta de Galicia.

b)      Taller de expresión: Os luns de 4 a 5:30 é un taller para traballar os sentimentos e a expresion en xeral en tanto se preparan pezas teatrais para seren representadas no Nadal e nas Letras Galegas. Lévase a cabo con profesorado do centro.

c)      Biblioteca: Espacio para ler, consultar, buscar información e estudiar os luns, mércores e xoves polas tardes de 4 a 6. Supervisao o profesorado do centro.

d)      Xogos no patio: As tardes de luns a xoves de 4 a 6, previa petición á dirección do centro.

e)      Actividades organizadas pola ANPA, Concello e outras entidades.

 

2.2 Actividades para as familias

a)      Reunión xeral coas nais e pais do alumnado de novo ingreso en xuño e cos te todo o alumnado do centro en outubro na que se explicitan as normas de convivencia do centro e se lles facilita un impreso no que se recollen os aspectos esenciais tratados na mesma.

b)      Edítase a revista anual “Aturuxo”, informativa e formativa, para todas as familias, elaborada en colaboración de toda a Comunidade Educativa.

c)      Formación de nais e pais sobre aspectos relacionados coa educación dos seus fillos e fillas con charlas con distintos poñentes sobre convivencia, normas, límites, ...

d)      Apertura do centro na celebración das efemérides do Magosto, Nadal, Entroido e fin de curso á participación e colaboración das nais e pais.

e)      Biblioteca: Espacio para ler, consultar, buscar información os luns, mércores e xoves polas tardes de 4 a 6. Supervísao o profesorado do centro.

f)        Campaña de sensibilización cos maiores e colaboración co Asilo

 

2.3 Actividades realizadas en colaboración co Concello

a)  Auditorio Municipal.

b)      Biblioteca Municipal: Visitas á mesma e organización de sesións de contacontos.

c)      Casa da Cultura: Día das Bibliotecas Escolares, Día do Libro, Semana das Letras Galegas

d)      Bombeiros: Participación no simulacro de emerxencia e charlas informativas para o alumnado.

e)      Policía Local: Organización de charlas e circuitos de Educación Vial

f)        Canceira Municipal: Charlas sobre o coidado dos animais.

 

 

2.4 Actividades realizadas en colaboración con outras entidades, relacionadas coa educación en valores para a convivencia e a protección do Medio Ambiente

a)      Saídas, charlas, exposicións e representacións teatrais, realizadas grazas á colaboración de

1.            diferentes editoriais (Anaya, Consorcio, Edebé, ...),

2.            entidades financieiras (Caixanova, Caixa Galicia, La Caixa, ...)

3.            outras entidades (SPAD, Confradía de pescadores, Xunta de Galicia, ...)

Obxectivo 3: Lograr que todos os membros da Comunidade Educativa se sintan acollidos, considerados e seguros.

 

3.1 Plan MADRUGA, organizado polo Concello, (mentres continúe) para atender a aqueles nenos que teñen que estar no colexio entre as oito e as nove por mor do traballo do pai e da nai.

 

3.2 Entrada de nenos e nenas: saúdo

a)      Dous profesores esperan aos nenos e nenas na porta de cada un dos patios e vainos saudándo cos bos días a cada un mirándoos aos ollos e esperando tamén o saúdo dos pequenos.

b)      Os demais profesores esperan na porta das aulas  a van entrado cos seus alumnos/as.

 

3.3 “Teño un problema”:

a)      Pídeselle expresamente aos nenos/as que nos comuniquen os seus medos, o que sinten, o que lles molesta. Poden recurrir ao delegado, ao titor, á orientadora, á xefa de estudios ou a calquera dos mestres co que teña maior confianza (titores de cursos anteriores, profesorado de área ou profesorado de apoio). Escoitamos ao neno/a; se hai outro(s) implicado(s) escoitamos a todos o tempo que sexa preciso, priorizando a solución de conflictos  á asistencia  a unha materia en concreto, e buscamos unha solución consensuada a ese conflicto.

b)      Tamén se lle pide expresamente ás familias que nos comuniquen os seus medos ou dúbidas sobre calquera aspecto de índole escolar e que busquen sempre e como primeiro recurso o achegamento á escola (titor/equipo directivo)  fuxindo do “rumor” na medida do posible.

 

3.4 “Non me atopo ben”

a)      Coa manifestación de dores físicas (de cabeza, de barriga sobre todo, ...) amosan tamén estados de ánimo: medo, problemas familiares, depresión, angustia. Neste caso, escoitamos, tranquilizamos e utilizamos a manzanilla como placebo ou a retirada parcial da actividade e o descanso: biblioteca, secretaría, ....

b)      So en última instancia se avisa á familia para que veña recoller ao pequeno/a.

 

3.5 Acollida por persoal do centro dos nenos/as que quedan sen recoller á saída cando os pais/nais non chegan a tempo por motivos xustificados e con aviso previo.

 

3.6 Organización de festas escolares e xogos que fomentan as boas relacións entre o alumnado e todos os membros da Comunidade escolar: Día da Paz, Día da Constitución e o Estatuto, xogos cooperativos organizados no Magosto, e Fin de curso, así como na área de educaicón física e na actividade de “Taller de Expresión “ entre outras.

 

3.7 Protección do menor: Cando é necesario recomendamos a visita a  psicólogos ou especialistas que poida proceder.

 

3.8 Atención ás familias

a)      Titores: Todos os martes de 5 a 6, durante os recreos ou nas horas de garda con previo aviso.

b)      Orientadora/Equipo directivo: 20 das 25 horas lectivas en horario de mañá, haberá, na medida do posible un membro do Equipo directivo dispoñible para a atención a calquera membro da Comunidade Educativa que o requira.

c)      O profesor de garda: Acompaña ao alumnado ás aulas cando, por motivos xustificados, chega en horaio distinto do habitual, ou vai recollelo ás aulas cando han de saír tamén por motivos xustificados e acompañados do pai/nai /titor legal ou persoa autorizada.

 

 

Obxectivo 4: Lograr que o alumnado se sinta integrado no seu grupo aula e na Comunidade Educativa

 

3.1. Sociogramas en todas as aulas para analizar: a cohesión de grupo, o rol de cada un no grupo aula, a existencia ou non de neos rexeitados ou aillados.

 

3.2. Observacións sistemáticas , da súa participación nos xogos e das relacións que establecen no grupo, facendo un especial seguimento dos nenos inicialmente pouco integrados.

 

3.3. Elaboración de programas de intervención nos casos máis significativos:

a)      Sesións con toda a aula, coa participación da orientadora nas que se traballará: clima de aula (cuestionario para o profesor e para o alumno), como realizar ou escoitar  críticas de forma positiva, xogos cooperativos, propostas de solución de conflictos entre todos, traballo en pequeno grupo, ...

b)      Xogos monitorizados no patio valorando as implicacións de nenos e nenas na aceptación de todos.

 

 

Obxectivo 5: Potenciar no alumnado habilidades e competencias que lle axuden no seu desenvolvemento persoal e social: autoestima, control emocional, solución de conflictos

 

5.1 Habilidades básicas.

a)      “Boas maneiras”. Utilizamos e ensinámoslle aos nosos alumnos/as a utilizar o saúdo, pedir por favor, dar as grazas, pedir disculpas... Levamos perto de quince anos traballando nesta línea e nótase a corrección nas formas en xeral do noso alumnado e a boa disposición para o diálogo.

b)      Cando algún caso puntual o require refórzase con toda a aula a aprendizaxe para que practiquen  o dicir algo positivo do outro, o reponder asertivamente, o escoitar e establecer turnos no diálogo ou no debate...

5.2 Competencia social

a)      Cuestionario de Entrenamento en Habilidades Sociais, adaptado de V. Caballo.

b)      Programa específico de intervención nas aulas e apartados que se precisen, polo xeral como facer e afrontar críticas e como resolver conflictos de forma pacífica. Polo xeral trabállanse con toda a aula e so en casos puntuais se amplia a algúns nenos en concreto en sesións extras que así o requiran.

c)      Grupos Cooperativos: nos casos en que precisen aprender a chegar a acordos por consenso, planificar o traballo e o tempo  organizándose para realizalo,  aprender a aprender- aprender a ensinar; aprender a convivir en sociedade. Os grupos que se forman son sempre da máxima hetereoxeneidade: homes-mulleres, altas capacidades- necesidade de reforzo, lider-rexeitado, ... É o titor/orientador quen forma os grupos atendendo a estes criterios (e tendo en conta, se procede, o sociograma).

d)      Charlas grupais para o alumnado de 6º impartidas polo SPAD de Vilagarcía sobre “Publicidade”, “Presión de grupo”,

e)       “Obradoiro de bebidas saudables” ofertado polo SPAD para o alumnado de 5º.

f)        Sesións individuais orientador-pai/nai- alumno nalgúns casos de baixa autoestima.

 

 

Obxectivo 6: Valorar a importancia  da multiculturalidade e a diferencia na creación da convivencia.

 

6.1 Revisión e posta en práctica das unidades de “Na horta cos teus amigos”.

 

6.2 Plan de acollida para o alumnado de incorporación tardía

a) Actividades para o profesorado

1.      Preparación de varias carpetas en distintos idiomas con información básica sobre o sistema educativo español e para a recollida de información.

2.      Preparación de murais e presentaciones en Power Point con información sobre o país de procedencia do neno/a que imos recibir (situación xeográfica, lingua, economía, sociedade, sistema educativo, .... Se é posible, tamén prepararemos carteis cos nomes das principais dependencias do centro no idioma do neno/a. Estes carteis poderán prepararse co propio neno/a, unha vez escolarizado en colaboración co alumnado de actividades alternativas.

3.      O titor/a terá á súa disposición toda a información dispoñible sobre o novo alumno/a e preparará aos seus compañeiros para recibilo estimulándoos a acollelo de xeito positivo.

4.      Selección de xogos e actividades para facilitar a integración e o clima de aula (material do titor).

5.      Avaliación do nivel de competencia curricular do alumno (na titoría[1] e en cada especialidade) e elaboración do programa de apoios que sexan precisos para superar as barreiras para a aprendizaxe e a participación.

6.      Preparación de novos materiais para a titoría.

 

b) Actividades para a familia

1.      Entrevista coa directora no intre da reserva de praza ou solicitude de matriculación. A directora explicaralle paso a paso, comprobando se entenden ou non, como é o sistema educativo español e o tramo educativo que inician ou van cursar no centro[2], así como a documentación necesaria para  formalizar a matrícula. Se descoñecen as dúas linguas da nosa comunidade facilitaráselle esta información por escrito, preferiblemente traducida ao seu idioma. Feito o trámite da matrícula informarase ás familias das seguintes cuestións:

1.      Organización do centro: horarios, períodos de vacacións, normas internas, asistencia, avaliacións, horario de titoría, material escolar necesario,...[3]

2.      Servizos socio-culturais do concello[4], biblioteca municipal, centros sanitarios[5], ONG que traballan con inmigrantes e voluntarios[6]...

2.      Visita ao Centro dos nenos/as e dos seu pais e nais ( e traductores, se os acompañan). A directora/orientadora ensinaralles as dependencias máis representativas do Centro (biblioteca, aula de música, de apoio, de informática, de inglés, aula, secretaría e dirección, patio) e, se é posible, presentaralles ao titor do neno/a invitándoos a reunirse con el/a na hora de titoría.

3.      Matriculación. A directora aproveitará o intre da matriculación para recoller datos[7]sobre a procedencia, lingua, escolarización previa, situación laboral e familiar e intencións de futuro e calquera circunstancia que poida determinar as necesidades educativas. Poderase contar con algún mediador cultural para completar os datos.

 

c) Actividades para o alumnado de incorporación tardía

1.      Percorrido polo Centro cos nenos/as e cos seu pais e nais.

2.      Incorporación á aula[8]e presentación aos compañeiros.

3.      Realización de xogos e actividades[9] que favorezan a aprendizaxe e a participación[10] en todos os ámbitos.

4.      Incorporación paulatina de nformación sobre a comunidade que os acolle: costumes, relixión, cultura, ...

5.      Asignación do alumno titor, cando o profesor o considera oportuno.

6.      Actividades que o fagan protagonista, se quere, dando a coñecer a súa cultura, costumes, ...

 

d) Actividades para todo o alumnado

1.      Realización de murais, ambientacións e rótulos sobre temas que se están estudando ou situacións habituais para facilitar as aprendizaxes.

2.      Conferencias, mesas redondas, visionado de vídeos, presentacións en Power Point.... sobre as culturas e países de orixe.

3.      Preparación e participación nos “Xogos de aquí e de alá” e nas sesión de contacontos con “Contos do mundo”.

 

6.3  “Todos aprendemos”. Actividades para acoller e entender as diferenzas interpersoais, organizadas pola orientadora e que se traballarán, en colaboración cos titores, naquelas aulas nas que se estime oportuno.

 

6.4  “Xogos de aquí, xogos de alá”. Como alternativa ao xogo de pelota no recreo vanse ir introducindo xogos tradicionais galegos ao tempo que tamén de dan a coñecer xogos típicos dos distintos paises de procedencia do noso alumnado.

 

6.5    “Contos do mundo”. Na semana do libro tentarase que aparezan sempre contos de diferentes partes do mundo. Nestes intres están tendo moi boa acollida os da editorial Combel sobre diferentes culturas que, xunto con outros iremos “contando” e levando ás diferentes aulas.

 

 

 

Obxectivo 7: Consensuar e interiorizar as normas reforzando o seu cumprimento.

 

7.1 Normas de aula[11]. Serán elaboradas e consensuadas polo alumnado co seus titores e colocadas nun lugar visible da clase onde permanecerán todo o curso. Elabóranse en setembro e deben cumprir catro condicións:

a)      Que sexan poucas (5-8). As máis significativas para o curso.

b)      Claras. A redacción non da pe a confusións.

c)      Escritas en positivo. A prohibición non contribúe ao cumprimento.

d)      Escritas en primeira persoa do plural (“recollemos”) asumindo que somos suxeitos activos.

7.2 Normas do Centro.

Entréganse a principio de curso a todas as nais e pais do alumnado o estracto da normativa que lles afecta de forma máis directa.

Na primeira Xunta de Delegados  a cada Delegado fáiselle entrega do  estracto das mesmas que fai referencia ao alumnado e que ha de ser lido na clase e logo colocado no taboleiro de cortiza onde estará presente ao longo de todo o curso. (Ver as Normas de Convivencia[12] no Punto 10 do Regulamento de Réxime Interno, páxina 24).

 

 

Obxectivo 8: Convertir o patio escolar nun espacio eductivo.

8.1 Calendario de xogos

a)      O calendario de xogos elabórase pola Xefa de Estudios a partir da información e suxestións propostas polos delegados de cada aula e consensuadas na Xunta de Delegados. Os calendarios han de respectarse sempre. Os días que chove os xogos aplázanse ata o trimestre seguinte, agás no 3º trimestre, que se xogan noutro dos días da semana. A participación nos xogos é voluntaria, pero teñen que respectar os  espacios asignados aos xogos programados. Cinco minutos antes de que toque o fin do recreo remátase o xogo organizado e recóllense os materiais empregados.

b)      “Xogos de aquí e de alá”. Vanse organizar xogos alternativos aos clásicos de pelota (futbito, baloncesto e balonmán), introducindo novos elementos no patio, ademais das cordas levaranse gomas, rás, trompos na época do San Martiño, bolas, ... e elementos característicos de outras culturas.

 

8.2    Solución de conflictos

a)      No caso de que se produzan conflictos no patio son os profesores de garda do patio os responsables do seu seguimento e da mediación para a resolución dos mesmos. No caso de que estes non se resolvan infórmase aos titores do alumnado implicado e, se procede, á dirección ou ao equipo de mediación que se estableza.

b)      Os delegados de clase recibirán unha formación mínima para actuar como mediadores ou buscar a axuda do profesor no caso de que detecten conflictos serios entre o alumnado: acoso, burlas continuadas, ...

 

 

 

Obxectivo 9: Formar ao profesorado e ao alumnado na técnica da mediación, como recurso para resolver constructivamente o conflicto.

             

            9.1 Formación do profesorado.

A orientadora preparará materiais  axeitados para formar a todo o profesorado do centro e, en especial aos titores, nos principios básicos da mediación.

Programarase varias sesións a principio de curso nas que se combinarán tempos de reflexión, lectura de artigos, charlas informativas, presentacións en power point e dinámicas de rol playing con tal finalidade.

Realizarase unha sesión trimestral previa á sesión de claustro na que se fará unha valoración do desenvolvemento do programa.

 

9.2    Formación do alumnado

Traballaranse con todo  o alumnado de Primaria, no tempo que cada titor asigne semanalmente a tal finalidade, temas relacionados directa ou indirectamente coa mediación:

·        Que é e cando se produce un conflicto

·        Análise dos conflictos máis comúns no centro escolar

·        Consecuencias dun conflicto mal resolto

·        Solucións que normalmente se adoptan

·        Escoita activa

·        diálogo como alternativa

·        Necesidade de expresar sentimentos, opinións, ...

·        Poñerse no lugar do outro.

·        A mediación como técnica. Papel dos mediadores.

Utilízanse materiais didácticos de diferentes editoriais, así como cómis, contos, debuxos e versos. Tamén se emprega a técnica do role playing e as sesións de debate e reflexión en pequeno grupo.

 

9.3    “Lugar para chegar a acordos”

No patio: nos bancos ou lugares que o profesor lles asigne.

No centro: na propia aula,  biblioteca ou orientación.

Poden pedir sempre a intervención ou mediación do adulto se o conflicto é serio e non poden resolvelo entre eles.

 

9.4    Os mediadores

Celebraranse xuntanzas quincenais específicas da orientadora e a xefa de estudios cos delegados/as e subdelegados/as de aula para que reciban unha formación complementaria sobre aspectos relacionados co conflicto e a técnica da mediación: que os dous falen libremente, que expresen o que pasou e os sentimentos que experimentaron, o parafraseo, non dar a solución á espera de que os implicados cheguen a ela, ...

 

9.5    Coa familia

Cando se solicita a intervención nun conflicto por parte dos pais e nais, tentamos aproveitar a ocasión para formar tamén a estes en aspectos básicos relacionados co respecto, a escoita activa, o establecemento de límites e normas claras e a non violencia nen física nen verbal, buscando sempre un ambiente de acollida e aceptación plena do outro.

 

 

AVALIACIÓN

A avaliación dos distintos obxectivos e actividades que confrontan o proxecto analízanse en tres momentos:

·        Despois de cada actividade, avalíase no ciclo e os coordinadores comentan os resultados e pareceres dos seus compañeiros no Departamento de Orientación, dado que a este Departamento asisten todos os coordinadores quincenalmente, así como a orientadora co que podemos intentar solucionar os conflictos con certa efectividade.

·        Ao final de cada trimestre, valórase o traballo realizado e planifícase o seguinte na Comisión de Convivencia do Consello Escolar, que se reunirá trimestralmente con anterioridade á celebración do Consello.

·        A final de curso realízase o informe final coa aportación dos datos recollidos por cada un dos representantes do alumnado, profesorado, nais e pais, servicios, ....dentro da Comisión de Convivencia. Este informe preséntaselle logo ao Consello para a súa aprobación.

 

O proceso de avaliación, os instrumentos a utilizar, así como as conclusións e propostas de mellora serán recollidas no Informe Final que elaborará o Departamento de Orientación (e recollerá as achegas dos membros do Claustro), presentaranse na Comisión de Convivencia que fará as aportacións que considere oportunas antes de que se propoña ao Consello Escolar para a súa aprobación.

 

 

 

 

 

 

 

Este Plan de Convivencia foi aprobado polo Consello Escolar e día 26 de xuño de 2008

 

 


[1] O titor/a realizará a Avaliación Inicial prevista con carácter xeral. A avaliación da competencia curricular farase sobre todo naquelas áreas nas que non sexa preciso un coñecemento do idioma castelán/galego: matemáticas, inglés ou francés, …

[2]O neno/a escolarizarase no curso que lle corresponda por idade independientemente do seu nivel curricular ou competencias, (agás no caso dun desfase curricular superior a dous cursos)

[3] Esta información tamén se lle facilitará por escrito e, se é posible, traducida ao seu idioma.

[4] Cos servizos sociais poderán deseñarse programas de colaboración sobre:  apoio extraescolar, actividades de ocio e tempo libre, mediación para facer de traductor e intérprete coas familias, axudas económicas de distinto tipo.

[5] Debemos coñecer se teñen regularizada a súa asistencia sanitaria e comunicarlles a onde deben acudir no caso de enfermidade ou accidente.

[6] Poderán axudarlles ás familias na tramitación da documentación, no apoio xurídico e social, etc.. Consultar na Rede Galega de Atención ao Inmigrante e ao Emigrante Retornado dependente da Consellería de Emigración.

[7] Ver Anexo I (familia) e II(alumno). Este último complétase no centro a medida que se vai coñecendo ao neno/a.

[8] O primeiro día o alumnado procedente do estranxeiro accederá ao centro pola porta principal e esperará frente ao despacho de dirección a que todo o alumnado do centro esté nas súas respectivas aulas. Logo a directora, a orientadora ou a titora acompañarao á clase que se lle asignou e presentarallo aos seus compañeiros. O titor/a proporcionaralle ao alumnado unhas normas de convivencia e comportamento para que as vaia incorporando pouco a pouco.

[9] Debense ter en conta as seguintes peculiaridades:

·         Os tempos de silencio son unha fase natural no proceso de adquisición  dunha segunda lingua.

·         Son frecuentes os cambios de estados de ánimo e do ritmo do traballo motivados pola adaptación á nova vida escolar con moito esforzo e con sentimentos encontrados.

·         É importante que poida facer as súas achegas e levar responsabilidades como os demais.

[10]Debemos comprobar que as relacións cos compañeiros son as  propias da idade. Evitarase a excesiva protección e erradicaranse as actitudes de rexeitamento ou menosprezo.

[11]Diferenciamos as normas das recomendacións. As normas han de cumplirse sempre e en caso contrario esteblécese unha sanción. As recomendación deben cumprirse na medida do posible.

 

[12] As Normas de Convivencia están a ser revisadas para acomodarse á lexislación actual.

Documentación: Extracto do RRI (pendente de actualizar)

REGULAMENTO DE RÉXIME  INTERNO (pendente de actualizar)                                                                                  

 O presente Regulamento de Réxime Interno nace como resposta  á reiterada demanda de actualización do  anterior RRI e coa intención de afrontar as novas situacións que se presentan no Centro de acordo coa lexislación vixente.

             Entendemos que o RRI é un instrumento básico para a organización e o funcionamento do Centro e pertence ó ámbito aplicativo (regulación de actividades) da planificación. Asimesmo é un documento xurídico-administrativo que comprende o conxunto de normas que regularán o Centro  e no que participa e afecta a toda a comunidade educativa.

            Coa súa elaboración pretendemos facilitar a organización e o funcionamento do Centro adaptando as normas xerais ás caracteristicas do mesmo.

            Na súa elaboración participou todo o profesorado do Centro e unha representación dos pais e nais e do alumnado, sobre todo nos aspectos do Regulamento que incidían especialmente sobre eles.

            O resultado é o presente Regulamento, entendendo que con el, o CEP Antonio Magariños Pastoriza ten a súa Constitución pola que se rexirá no sucesivo toda a Comunidade Educativa.

 

DEFINICIÓN/ IDENTIDADE

Centro             Colexio de Educación  Primaria: CEP

Composición:  De acordo coa orde de 1 de setembro de 1998  o  Centro componse de 12 unidades de Educación Primaria. Contará cos postos de traballo seguintes:

Educación Primaria        10

Filoloxía Inglesa              2

Filoloxía Francesa            1

Educación Musical           1

Educación Física              2

Pedagoxía Terapéutica      1

            Está adscrito ao Instituto  "Ramón Cabanillas"

            Os principios que envolven toda a actuación educativa enmárcanse no ámbito da Constitución , o Estatuto de Autonomía de Galicia, a LOXSE  e demais leis que a desenrolan e  baséanse:

. no respecto ós dereitos e liberdades fundamentais;

. na procura do pleno desenrolo da personalidade do alumno/a;

. no respecto ás direrencias persoais (éticas, políticas, físicas, psíquicas, ...);

. na preparación para participar activamente na vida social e cultural;

. na adquisición de aprendizaxes significativos(culturais, humanísticos,

históricos e estéticos) e de hábitos  intelectuais e técnicas de estudio;

. no respecto á liberdade de cátedra que lle corresponde ao profesorado;

. no traballo en equipo do persoal docente...;

todo isto no marco dun clima de diálogo  entre toda a comunidade educativa.

 

OBXECTIVOS DO REGULAMENTO DE REXIME INTERIOR

. Potenciar o respecto dos  dereitos e liberdades fundamentais  e o exercicio da tolerancia e a liberdade   dentro dos principios democráticos de convivencia.

. Facilitar e mellorar a actividade educativa do Centro a nivel pedagóxico-didáctico e de administración e xestión

. Articular e mellorar a comunicación entre os distintos membros da comunidade educativa.

. Proporcionar un soporte normativo claro e difundilo para así clarificar responsabilidades, dereitos, deberes de toda a comunidade.

. Apoiar a realización de experiencias educativas.

. Dinamizar a vida do Centro.

. Establecer mecanismos de participación de tódolos membros da comunidade educativa

. Fomentar unha progresiva toma de decisións por parte do alumnado, asumindo responsabilidades e propiciando a súa educación integral e harmónica.

. Facilitar os procesos de avaliación institucional.

. Unificar a información e facela máis asequible.

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DO CENTRO

Órganos unipersoais: Director/a, Xefe de estudios, Secretario/a

            " Os órganos unipersonais de goberno constitúen o Equipo Directivo do Centro. Traballarán de forma coordinada no desempeño das súas funcións. O seu mandato será de catro anos..." (Artigo 13, título II, capítulo II do Regulamento Orgánico das escolas de educación infantil e colexios de educación primaria: Regulamento 374/1996 do 17 de outubro (DOGA do 21/10/96**)

** De  aquí en diante Regulamento Orgánico

Órganos colexiados: Consello Escolar e Claustro

Consello Escolar

            O Consello Escolar do Centro é o organo a través do cal participan  na súa xestión os distintos membros da comunidade escolar.

 Composición

            A composición para centros de oito, ou máis, unidades é a seguinte. (Art. 37 do Regulamento Orgánico)

"a) O Director, que será o seu presidente

b) O Xefe de Estudios

c) Un concelleiro ou representante do Concello do municipio no que estea situado o Centro.

d) Un representante do persoal de administración e servicios

e) Cinco mestres  elexidos polo Claustro

f) Cinco representantes dos pais de alumnos

g) O Secretario do Centro, que actuará como Secretario do Consello, con voz, pero sen voto."

h) Dous alumnos do Terceiro Ciclo da Educación Primaria, con voz pero sen voto

    (Artigo 45 e artigo 94 do Regulamento Orgánico).

            "Dos representantes  que lles corresponden aos pais no consello escolar un será proposto pola APA..., os outros serán elexidos por votación..." (Artigo 39 do Regulamento Orgánico.).

Renovación

            "...  dous anos despois de que se constitúa o Consello Escolar,  con tódolos membros, levarase a cabo a primeira renovación parcial del  e serán substituídos dous mestres e tres pais". (Artigo 41.1 do Regulamento Orgánico). Continuarán no Consello Escolar  os profesores e pais de alumnos que manteñan a súa vinculación ao Centro nos próximos dous anos; no seu defecto os que  soamente a prolonguen un curso.

            "Dous anos despois substituiranse os membros non considerados na renovación parcial anterior: o representante  do persoal de administración e servicios, tres mestres e dous pais, un destes proposto pola asociación de pais  de alumnos."(Artigo 41.2 do Regulamento Orgánico.)

 Funcións

"a) Establecer as  directrices e elaborar propostas para a elaboración do Proxecto Educativo do Centro, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen prexuicio das competencias que o Claustro de profesores ten atribuídas en relación coa planificación e organización docente.

b) Elexir o Director do Centro.

c) Propoñer a revogación do nomeamento  do Director, logo de acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous tercios.

d) Decidir sobre a admisión de alumnos, con suxeción ao establecido na lexislación vixente.

e) Aprobar e modificar o Regulamento de Réxime  Interior do Colexio.

f) Resolver os conflictos e impoñer as correccións con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente á convivencia do Centro.

g) Aprobar o proxecto de orzamento do Centro e a execución del.

h) Aprobar e avaliar a programación xeral do Centro, respectando, en todo caso, os aspectos docentes que competen ao Claustro.

i) Aprobar a programación das actividades extraescolares e complementarias e avaliar o seu desenvolvemento.

l) Establecer as directrices para a participación do Centro en actividades culturais, deportivas e recreativas.

m) Establecer os criterios de colaboración con outros centros, entidades ou organismos.

n) Promover a renovación das instalacións e equipamento do Centro, e vixiar a súa conservación.

ñ) Analizar e valorar o funcionamento  xeral do  Centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados da avaliación que do Centro  realice a Administración educativa.

 o) Colaborar coa inspección educativa nos planos de avaliación de Centro, nos termos que a Consellería  de Educación e Ordenación Universitaria estableza.

p) Regular o procedemento de autorización das saídas voluntarias entre clase  ou en períodos  de lecer do alumnado do Centro."  (Artigo 42, título II, capítulo II do Regulamento Orgánico)

q) Elaborar sempre que se estime oportuno e, en todo caso, unha vez ao ano, un informe que formará parte da memoria de final de curso no que se  avaliarán os resultados da aplicación das normas de convivencia dando conta do exercicio polos alumnos  dos seus dereitos e deberes, analizando os problemas detectados na súa aplicación efectiva e propoñendo a adopción das medidas oportunas. (Artigo 8 do Real Decreto 732/1995 do 5 de maio de dereitos e deberes de alumnos).

Comisión económica e Comisión de convivencia

            No seo do Consello Escolar  existirá  unha comisión económica integrada  polo Director, un mestre, un pai de alumno e o Secretario e unha comisión de convivencia constituída por profesores pais e alumnoselexidos polo sector correspondiente e será presidida polo Director/a. As funcións  principais desta  serán as de resolver e mediar nos conflictos plantexados e canalizar as iniciativas de tódolos sectores da comunidade educativa, o respecto  mutuo e a tolerancia nos centros docentes. Adoptará as  medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos dos alumnos e para impedir a comisión de feitos opostos ás normas de convivencia do Centro

Claustro de profesores/as   

            "É o órgano propio de participación destes no goberno do Centro e ten  a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar sobre tódolos aspectos docentes del."

 (Artigo 46.1 do Regulamento  Orgánico)

Composición

            "O Claustro estará integrado pola totalidade de profesorado que preste servicio nel e será presidido polo Director/a do Centro." (Artigo 46.2 do Regulamento Orgánico)

            "Forman tamén parte do Claustro, os profesores de relixión propostos pola Comisión Episcopal de ensino e nomeados pola Delegación Provincial." (Artigo 2.2.2  da Orde do 22 de xullo de 1997)

 

RECURSOS MATERIAIS E ESPACIOS.

            O Centro conta con 12 aulas de Primaria, aula de Inglés, aula de Usos Múltiples, Laboratorio e aula de Plástica, aula de Educación Especial,  Biblioteca do alumnado e Biblioteca do profesorado, así  como un almacén e arquivo.

             Cada unha das alas nas plantas alta e baixa teñen, ao fondo, os servicios das alumnas (cor laranxa) e dos alumnos (cor azul).

            Cando nun curso haxa alumnado ou profesorado con dificultades motoras asignaraselle a ese curso unha aula da planta baixa.

            Tódalas persoas ou entidades que desexen facer uso das instalación do Centro fora do horario lectivo solicitaranllo ao Director/a con antelación suficiente.

Materiais curriculares aportados polo alumnado

            Fixo para todos: libretas, lapis, goma de borrar, bolígrafo, folios, pegamento, tesouras, cartolinas e regra. Libros de texto.

            Outro material segundo as necesidades do curso e ciclos (plastilina, ceras,...). Este material será inventariado e controlado polo profesor titor.

Desaloxo do Centro

1. O profesorado explicaralles aos  alumnos/as  da súa titoría estas normas, xustificarán a necesidade do seu estricto cumprimento e realizarán con eles/as algunha práctica de saída.

2. Sinal de alarma: un toque longo e continuado de timbre ou chifre.

3. Apertura de portas exteriores: profesorado que estea nas aulas máis próximas e a conserxe

4. Apertura da porta da aula: profesorado que estea nese intre nela.

5. Saída : deberá ser ordenada, silenciosa e rápida, sendo a profesora/o a última/o en sair. O profesorado   que estea nas aulas contiguas aos servicios comprobarán que non quede ningún alumno/a.

 7. Cada profesor/a procurará  que o alumnado se alonxe das portas de saída  e estea agrupados/as nos patios ou rúas exteriores.

8. Finalizado o simulacro o alumnado voltará en silencio e ordenadamente ás súas aulas.

Rotas de saída:

                Seran fixadas cada curso na Programación Xeral Anual

 

ALUMNADO

 Admisión de alumnos

            " Non se poderá establecer ningunha discriminación por razón ideolóxica, relixiosa, moral, de raza, sexo, nacemento ou calquera circunstancia de carácter persoal ou social" .

 (Artigo 1.1, capítulo IV da orde do 22/7/97)

            O procedemento para a admisión de alumnos  regúlase no Decreto 87/1995, do 16 de marzo , así como na Orde do 5/4/95 (DOG  10/5/97)

Agrupamentos

            "O agrupamento dos alumnos será mixto e flexible e favorecerá a  coeducación  e a aprendizaxe cooperativa, evitando calquera tipo de discriminación por razón de raza, sexo, relixión, rendemento escolar, etc."(Artigo 3.1, capítulo IV da orde do 22/7/97)

            "Na formación dos grupos de alumnos  evitarase calquera clasificación deles polos seus  coñecementos, nivel intelectual ou rendemento, así como os grupos estables de recuperación, de repetidores ou de alumnos avantaxados."(Artigo 3.2, capítulo IV da orde do 22/7/97))

            "De maneira especial debe prestarse atención á flexibilidade que permita a aplicación de adaptacións curriculares co alumnado que teña necesidades educativas especiais (minusvalideces, dificultades de aprendizaxe,...)" (Artigo 3.3, cap IV da orde do 22/7/97)

Teranse en conta ademais, os criterios seguintes:

 O alumnado agruparase por orde alfabética do primeiro apelido.

 As altas durante o curso incorporaranse na aula de menos alumnos do nivel correspondente.

 Os  rapaces que permanezan un ano máis no mesmo ciclo adscríbense segundo os acordos do grupo de ciclo que terá en conta: o historial  do alumno/a, posibles problemas de conducta, equiparación numérica das aulas do mesmo nivel, orde alfabética,  a necesidade de facer adaptacións curriculares.

Dereitos e deberes do alumnado

            Aplicarase o disposto  polo Real Decreto 732/1995, do 5 de maio (BOE do 2 de xuño), polo que se establecen os dereitos e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos Centro.

Dereitos

 1. Recibir unha formación que asegure o pleno desenrolo da súa personalidade.

2. A unha xornada de traballo escolar acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de estudio

3. A non ser discriminado/a por razón de nacemento, raza, sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou  relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

4. A que se atenda as súas necesidades de integración e educación especial.

5. Ao respecto da súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal non podendo ser obxecto de trato vexatorio ou degradante.

6. A ser avaliado no seu rendemento escolar con plena obxectividade.

7. A reclamar  contra as cualificacións que, ao seu xuicio, atenten contra o artigo anterior.

8. Á orientación escolar e profesional co fin de acadar o máximo desenrolo persoal, social e profesional segundo as súas capacidades, aspiracións e intereses.

9. A que a súa actividade escolar se desenrole nas condicións debidas de seguridade e hixiene.

10. Á reserva que o Centro debe gardar sobre as súas circunstancias persoais e familiares, salvo que se produza incumprimento das leis de protección ao menor.

11. A participar na vida e funcionamento do Centro.

12. Á asistencia médica e hospitalaria, nos termos que establece a lexislación vixente.

13. A ser informado polos Delegados  das cuestións propias do seu Centro.

14. Á liberdade de expresión sen prexuicio dos demais membros da Comunidade Escolar.

15. A percibir protección social para compensar as carencias de xeito que se  garantice a igualdade real e efectiva das súas oportunidades e  que non se vexa forzado ao abandono dos estudios.

16. A que se respecten os seus dereitos. Para iso, poderá recurrir ante o órgano competente do Centro, que terá a obriga de esixir o cumprimento dos mesmos.

17. A utilizar as instalacións do Centro coas limitacións impostas polas actividades escolares (e extraescolares) e coas precaucións necesarias para a seguridade das persoas e a adecuada conservación dos recursos.

 18.A manifestar a súa discrepancia respecto das decisións educativas que lle afecten.

            "Os alumnos non poderán ser privados do dereito de asistencia ao Centro por ausencias do profesorado"(Artigo 6.2, capítulo IV  da orde 22/7/97))

Deberes.

            "O deber máis importante dos alumnos é o de aproveitar positivamente o posto escolar que a sociedade pon á sua disposición. Por eso o interese por aprender e a asistencia a clase, é dicir, o deber do estudio é a consecuencia do dereito fundamental á educación" Real Decreto 732 / 1995 de 5 de maio

É deber de todo alumno/a:

1.  Asistir a clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenrolo dos plans de estudio.

2. Cumprir e respectar os horarios das actividades do Centro.

3.  Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido respecto e consideración.

4.  Respectar o exercicio do dereito ao estudio dos seus compañeiros.

5.  Coidar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do Centro e respectar as pertenzas dos outros membros da comunidade educativa.

6. Non discriminar a ningún membro da Comunidade Escolar.

7. Respectar o Proxecto Educativo de Centro, especialmente as normas de  convivencia

8. Participar na vida e funcionamento do Centro.

Traballo

 . Tódolos alumnos/as deben respectar aos seus compañeiros, gardar silencio, facer ordenadamente o seu traballo, atender ás explicacións do profesor  e cumpri-las instrucións que  este lle dicte.

 . Cada alumno  recollerá e ordenará o seu material de uso persoal e de uso común, sempre que saia da clase.

.  As clases quedarán ordenadas e recollidas, coas sillas encima das mesas, ao finalizar a última sesión.

            Os delegados/as  de clase colaborarán  cos titores no mantemento da orde da aula cando non se encontre presente o profesorado.

Entradas e saídas.

. O alumnado e o profesorado extremarán ao máximo a súa puntualidade,

. Cando un alumno/a chegue ao Colexio cun retraso superior ós 10 minutos entrará pola porta principal e presentará a xustificación escrita e asinada polo pai/nai/titor legal diante dalgún membro do Equipo Directivo que lle permitirá o acceso á correspondente clase. De non traer a xustificación instarase ó alumno/a  que a presente á maior brevidade posible.

. No caso  de inclemencias metereolóxicas permitirase un marxe de retraso de dez minutos.

. Os alumnos/as entrarán cando llo indiquen os profesores/as encargados das entradas, facendoo directamente ás súas aulas con orde e silencio.

. A circulación polos corredores farase en silencio, sin carreiras nin xogos.            

. No caso  de inclemencias metereolóxicas que impidan a saída ao patio  no tempo adicado a recreo,  os alumnos/as permanecerán nas aulas acompañados polo profesor que estivo impartindo clase antes do recreo. 

. O tempo adicado ao recreo aproveitarase para facer uso dos servicios, non podendo permanecer o alumnado nas aulas, a non ser  baixo a vixiancia dun profesor.        

. Durante o recreo non poderán practicarse  xogos que poñan en perigo a integridade física dos  demais

. Poderáse acudir ao servicio co permiso previo dun profesor.

.  Antes da saída procurarase deixar as clases ordeadas, coas sillas enriba das mesas, as luces apagadas e as ventás, sobre todo na planta baixa,  pechadas.

Faltas de asistencia

                O número de faltas inxustificadas que poderá implicar   sistemas extraordinarios de avaliación  será o que supere os 12 días completos ou sesenta sesións cada trimestre. (5.4,  capítulo IV da orde 22/7/97

                "Nos casos reiterados de faltas de asistencia sen xustificar, a dirección do Centro  poñerao en coñecemento do Concello e da Inspección educativa."(Artigo 5.8,  capítulo IV da orde 22/7/97) ."Calquera persoa ou autoridade que teña coñecemento de que un menor non está escolarizado ou, sen causa xustificada, non asiste ao centro escolar de maneira habitual, está obrigado a poñelo en coñecemento das autoridades públicas competentes para que adopten as medidas precisas para a súa normal escolarización" (Artigo 5.3,  capítulo IV da orde 22/7/97)

            As faltas de asistencia ou puntualidade dos alumnos serán xustificadas diante do profesor titor mediante nota escrita e sinada polos seus pais ou titores legais segundo o modelo que lle facilitará o titor.

            O mestre titor será o encargado de controlar as faltas. Se o alumno/a non trae o xustificante e as faltas son reiteradas comunicaraselle ao Xefe de Estudios para que tome as medidas oportunas.

                 Se algún alumno tivera que ausentarse por causas xustificadas durante o horario escolar virá recollelo algún familiar ó Centro, avisará en Secretaría ou Dirección e esperará a que traian ó alumno da aula.

Relacións

            As relacións, entre  os membros da Comunidade Escolar, serán de respecto mutuo, tendo en conta os dereitos e deberes de cada un.

Traballos extraescolares.

             "Con carácter xeral os centros evitarán que os alumnos se vexan obrigados a realizar traballos suplementarios fóra da xornada escolar.

            En casos excepcionais, e con carácter transitorio, o profesorado poderalles propoñer a realización de actividades incluídas no curriculo do ciclo a aqueles alumnos do segundo e terceiro ciclos de  educación primaria que, por ausencia prolongada ou outras razóns non poidan seguir o ritmo normal de traballo dos alumnos da súa clase.

            Os traballos que se lles poñan a estes alumnos dirixiranse ao mellor aproveitamento educativo do tempo libre e ao desenvolvemento da súa creatividade e sociabilidade. Serán acordes coas características específicas  de cada alumno e respectarán, en todo caso, as súas necesidades lúdicas, de convivencia familiar e de descanso. En ningún caso se lles poñerán traballos extraescolares aos alumnos do primeiro  ciclo de educación primaria." (Artigo 9, capítulo IV da orde do 22/7/97)

Representación

                Os alumnos teñen dereito á súa representación no Consello Escolar do Centro, con voz pero sen voto. Formaran parte dous representantes do Terceiro Ciclo elexidos por todo o alumnado..

Delegados

            En tódalas clases elexiranse por tódolos alumnos, e de entre eles un Delegado/a e un Subdelegado/a, que serán portavoces da clase diante do profesor titor.

            O  seu mandato terá a duración dun curso escolar. Non obstante poderán cesar a petición propia, ou ser removidos no cargo por acordo da maioría da clase.

            As súas funcións son:

a) Representar á clase ante o titor e os outros profesores.

b) Cooperar cos mesmos para o mantenimento da orde na clase.

c) Comunicarlle ao Xefe de estudios a ausencia do profesor/a pasados os 10 minutos primeiros de clase.

d)Informarlles aos seus compañeiros de aula dos acordos da Xunta de Delegados

e) Son funcións do Subdelegado substituir ao Delegado na súa ausencia, e cooperar co mesmo.

Xunta de Delegados/as

            A Xunta de Delegados será a reunión formada polos Delegados e Subdelegados de curso e os/as representantes do alumnado no Consello Escolar e estará coordinada polo Xefe de Estudios.

            A Xunta de Delegados/as terá como funcións:

a) Informar  da problemática de cada clase.

b) Informar os representantes do alumnado sobre os temas tratados no Consello Escolar, no seu defecto dará esta información o Xefe de Estudios.

c) Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste.

d) Elaborar propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interno.

e) Informar aos estudiantes  das súas actividades.

f) Elaborar propostas de criterios para a elaboración dos horarios de actividades docentes e extraescolares.

g) Os membros da Xunta de  Delegados non poderán ser sancionados  polo exercicio, nos termos da normativa vixente, das súas funcións como voceiros dos alumnos/as.

6.7.3 Funcionamento

a) Reuniranse preceptivamente unha vez ao trimestre.

b) As reunións serán fora do horario das clases. Solicitarán do Director/a do Centro que lles asigne unha aula ou local a utilizar .

c) Os acordos das reunións recolleranse nunha acta e daranse a coñecer a tódalas clases a través dos seus Delegados/as

Atención a alumnos accidentados

            O profesor que esté impartindo clase ou de garda no patio no momento en que se produce o accidente, procederá da seguinte maneira.

a) Lesión leve: Acompañará ao alumno ao lugar onde se atopa o botiquín do centro e efectuará as curas oportunas.

b) Se a lesión require asistencia médica, comunicarallo ao Equipo Directivo para poñerse en contacto coa familia en primeiro lugar."No suposto de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno accidentado ou indisposto ou a urxencia o requira, acompañará o  alumno - preferentemente a unha institución sanitaria da Seguridade Social- o seu titor ou outro mestre do centro, provisto, se procede, da fotocopia da tarxeta de beneficiario da Seguridade Social." (Artigo 12.1, capítulo IV, orde 22/7/97)

"Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da Seguridade Social (...) acudirase á institución sanitaria máis próxima." (Artigo 12.3)

c) No caso de lesión moi grave o profesor comunicarallo ao Equipo Directivo que o levará ao centro correspondente e logo llo comunicará aos pais.

A Xefatura de Estudios arbitrará as substitucións oportunas e comunicaralle ao titor a situación do alumno/a accidentado.

Atención ao alumnado con necesidades educativas especiais

            "A coordinación da atención aos alumnos con necesidades educativas especiais será realizada polo profesor de apoio á atención aos alumnos con necesidades educativas especiais. Este profesor será especialista en educación especial."(Artigo 82 do Regulamento  Orgánico)

            "Os alumnos con necesidades educativas especiais recibirán atención docente directa por parte dos profesores do grupo no que se integran, coa axuda, se é o caso, do profesorado de apoio na propia aula.

             Excepcionalmente, en función das necesidades do alumnado e das adaptacións curriculares establecidas poderanse facer intervencións diferenciadas, debidamente temporalizadas, fóra da aula."

(Artigo 83 do Regulamento Orgánico)

            Cando se detecten casos de alumnos con necesidades educativas especiais,  que requiran unha valoración psicopedagóxica específica o titor informará aos pais, ao profesor de apoio e á Xefatura de Estudios

           

PAIS / NAIS / TITORES LEGAIS DE ALUMNOS/AS

Dereitos

a) A que os seus fillos/as reciban unha educación conforme aos fins establecidos na Constitución e na LOXSE.

b) A que os seus fillos/as  reciban a formación relixiosa e moral que esté de acordo coas súas propias conviccións. Neste  senso e  de  " acordo co principio de liberdade relixiosa os pais de alumnos do 2o ciclo de educación infantil e de educación primaria farán constar por escrito no momento de matricular os alumnos no Centro por primeira vez, ou ó inicio de cada curso escolar -sempre antes do 15 de setembro-, a súa decisión de que o alumno curse as ensinanzas de relixión e moral católica, doutras confesións relixiosas (evanxélicas, israelitas, islámicas),  de cultura relixiosa ou doutras  ensinanzas ou actividades alternativas ofertadas polo Centro".(Artigo 8.2, capítulo IV da orde do 22/7/97.

            Asimesmo, no " momento da matrícula, e en todo caso antes de rematar o primeiro ciclo de educación primaria, os pais dos alumnos farán constar a lingua extranxeira que desexen que curse o seu fillo ou filla entre as ofertadas polo Centro".

c) A recibir información periódica do  desenrolo do proceso educativo e do rendemento académico dos seus fillos.

d) A poder manter cambios de opinións co profesor  titor/a do seu fillo/a, Xefe de Estudios e Equipo Docente sobre a marcha educativa do mesmo.

e) "A constituir Asociacións de Pais de Alumnos" (Artigo 3.1, capítulo VII da orde do 22/7/97)

f) A "reclamar contra as cualificacións otorgadas ao rematar un ciclo educativo, baseándose na inadecuación das probas propostas ao alumno en ralación cos obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos.

Os pais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao seu fillo ao final dun ciclo poderán  presentar, no plazo de cinco días unha reclamación por escrito ante o Director na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude." (Art. 11.1 e 11.2, capítulo IV da orde do 22/7/97)

Deberes

a) Velar porque os seus fillos/as asistan con regularidade e puntualidade ao colexio.

b)  Estimulalos ao cumprimento das normas de convivencia e ao exercicio dos seus dereitos e deberes.

c) Atender ás chamadas ou avisos do titor, o Xefe/a de Estudios e o equipo docente para todo o que teña que ver coa formación dos seus fillos.

d) Procurar que os seus fillos sigan as clases con aprobeitamento.

e) Participar na vida e funcionamento do centro

Representación

            A representación dos pais e nais no centro poderan exercitala:

a) Participando  como  electores e elexibles nas eleccións para representantes dos pais e nais no Consello Escolar

b) Participando na xestión do Centro, dentro da comisión económica que funciona no seo do Consello Escolar.

            O proceso para a elección de representantes dos pais e nais ben recollido no Decreto 92/1988  do 28 de abril, modificado no Regulamento  do 13/10/96

            "A xunta electoral solicitaralle, cando proceda, á asociación de pais de alumnos do centro, legalmente constituída, que teña maior número de asociados a proposta dun representante para o Consello Escolar, dando un prazo de 10 días para o efecto." (Artigo 39.1 do Regulamento)

            No caso de non existir proposta da Asociación de Pais para ocupar a praza qeu lle corresponde á mesma, esa vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo procedemento que os outros representantes dos pais. Para efectos de futura renovación parcial, asignarase a praza correspondente á proposta da asociación de pais de alumnos ao candidato máis votado."(Artigo 39.2 do Regulamento Orgánico)

Relacións.

a) Poderán entrevistarse para os asuntos de carácter administrativo con calquera dos compoñentes do Equipo Directivo, nos horarios e lugares sinalados a tal fin, salvo casos moi urxentes  nos que poderán  realizalo en calquera momento.

b) Poderán entrevistarse co profesor titor en todo aquilo que se refira a recibir ou transmitir información, ou intercambio de opinións sobre a marcha escolar dos seus fillos. Para entrevistarse con calquera outro membro do equipo de profesores farao a través e con coñecemento do titor. A tal fin fixarase un lugar e horario para tales entrevistas.

            Naqueles casos en que a problemática non poida ser resolta polo titor ou o equipo de profesores, poderán recurrir ao Equipo Directivo.

            O acceso das nais e pais ou titores legais ó Centro farase pola porta principal do Colexio e nunca pola porta de acceso ó patio nen pola porta posterior. Tampouco accederán directamente as aulas a non ser que previamente sexan citadas polo mestre.

APAS

                 Logo do acordo do Consello Escolar a APA poderán utilizar as instalacións do centro para a realización de actividades que lle son propias, responsabilizándose en todo caso dos seus gastos ou dos estragos que se poidan ocasionar."(Artigo 3.3, capítulo VII da orde do 22/7/97)

            "O programa de actividades que organicen as asociacións de pais no recinto escolar deberá ser aprobado polo Consello Escolar e figurar na correspondente Programación Xeral Anual" (Artigo 3.4)

            A dirección, "cando as dispoñibilidades de locais o permitan e cando así o soliciten  estas asociacións, facilitaralles o uso  dunha dependencia para o desenvolvemento das funcións que lle son propias." (Artigo 3.5)

Funcións das APAS:

a) Elevarlle propostas ao Consello Escolar para a elaboración do Proxecto Educativo e ao Equipo Directivo para a elaboración da Programación Xeral Anual.

b) Informar o  Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do Centro que consideren oportunos.

c)Informar os asociados da súa actividade.

d) Recibir información, a través dos seus representantes no Consello Escolar,, sobre os temas tratados nel.

e)  Elaborar informes para o Consello Escolar a  iniciativa propia  ou a petición deste.

f) Elaborar propostas  de modificación do Regulamento de Réxime Interior.

g) Formular propostas para a realización de actividades complementarias e extraescolares que, unha vez aceptadas, deberán figurar na Progranmación Xeral Anual.

h) Coñecer os resultados académicos referidos ao Centro e á valoración que deles realice o Consello Escolar.

i) Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual, do Proxecto Educativo, dos Proxectos Curriculares de Etapa e das súas modificacións.

l) Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo Centro.

m) Fomentar a colaboración entre tódolos membros da Comunidade Educativa.

n) Facer uso das instalacións do Centro nos termos que estableza o Consello Escolar de acordo coa lexislación vixente.

 

NORMAS DE CONVIVENCIA

            As normas de  convivencia do Centro, deben propiciar o clima de responsabilidade, de traballo e esforzo, que permita que tódolos alumnos/as obteñan os mellores resultados do  proceso educativo e adquiran os hábitos e actitudes necesarios para vivir en comunidade.

            Para que o  Centro docente cumpra as súas funcións compre establecer un procedemento axeitado que integre e regule as relacións entre  cantos constituen a comunidade Escolar. Esta relación basearase no respecto á dignidade, integridade, liberdade, funcións e demais dereitos de tódolos membros da Comunidade Educativa.

 

.O alumnado deberá asistir á clase en boas condicións de saúde e hixiene. En tanto perdure o problema de hixiene ou enfermidade  deberá permanecer no seu domicilio. Neste caso e noutros polos que non poida asistir a clases deberao comunicar por escrito unha vez incorporado de novo a clases.

.  Procurarase manter limpas as dependencias, servicios, mobiliario e patios do recinto escolar, evitando tirar ó chan papeis, pipas, chicles, etc, que ensucien as mesmas, polo que deberán facer uso dos recipientes e papeleiras instalados ao efecto.

.  Os alumnos/as deberán respectar e utilizar axeitadamente o mobiliario, servicios e demais instalacións do centro, evitando no posible o seu deterioro.

.  Para ir aos servicios desde a aula ou patio de recreo, será precisa a autorización do profesor correspondente.

. As relacións humanas entre os membros da Comunidade educativa basearánse no respecto á integridade física,moral e dignidade persoal dos mesmos.

.  O profesorado só poderá fumar na Sala de Profesores.

Tipificacións e correccións

                As tipificacións, correccións e sancións polo incumplimento das normas de convivencia   do Centro rexiranse, respectivamente, as do profesorado polo Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Réxime Disciplinario dos funcionarios da Administraciónda Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 25/03/91),e as do alumnado polo Real Decreto  732/1995, do 5 de maio (BOE do 2 de xuño) , polo que se establecen os dereitos  e deberes dos alumnos e as normas de convivencia nos Centros.

Conductas contrarias ás normas de convivencia

1. A acumulación de faltas de asistencia sen xustificar.

2. A acumulación de faltas de puntualidade sen xustificar.

3. O deterioro, non grave, causado intencionadamente ou por neglixencia nas dependencias, no material destas ou das pertenzas dos membros da Comunidade Escolar.

4. Calquera acto inxustificado que perturbe o normal desenrolo das actividades do Centro:

a) incorreccións ou desconsideracións con outros membros da Comunidade;

b) falta de respecto no exercicio do dereito ao estudio dos compañeiros/as;

c) irrupcións ou interrupcións inxustificadas en clase.

d) actitude pasiva;

e) actos de indisciplina, inxurias, ofensas non graves contra calquera membro da Comunidade Escolar.

f) abandono do Centro sen permiso do profesorado.

Conductas gravemente perxudiciais para a convivencia do Centro

1. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra os membros da comunidade educativa.

2. A reiteración por tres veces de conductas contrarias á convivencia.

3. A agresión física ou moral contra os demais membros da Comunidade ou a discriminación grave por calquera razón.

4. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou substracción de documentos académicos.

5. Os danos graves causados por uso indevido ou intencionado nos locais, materiais ou documentos do Centro ou nos bens doutros membros da Comunidade.

6. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenrolo das actividades do Centro.

7. As  actuacións perxudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da Comunidade, a incitación ás mesmas ou a pasividade diante destas.

8. O incumprimento das sancións impostas.

Correccións

            As correccións que vaian a aplicarse polo incumplimento das normas de convivencia do Centro  terán un caracter educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do resto do alumnado e procurarán a mellora nas relacións de tódolos membros da comunidade Educativa.

            Neste sentido informaráselles inmediatamente a nais/pais/titores/as das conductas contrarias á convivencia  ou das conductas gravemente perxudiciais para a convivencia no Centro e solicitarase a súa colaboración no proceso  corrector.

            Na corrección dos incumplimentos deberá terse en conta:

1.  A idade do alumnado, tanto no momento de decidir a súa incoacción ou sobreseimento  como a efectos de graduar a aplicación da sanción cando proceda.

2. As circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumnado antes de resolver o procedimento corrector.

3. O alumnado non poderá ser privado do dereito  á educación nin do seu dereito á escolaridade.

4. Non poderán impoñerse correccións contrarias á integridade e á dignidade persoal do alumnado.

A efectos de gradación das correccións:

1. Considéranse circunstancias paliativas:

a) O recoñecemento espontáneo da súa conducta incorrecta.

b) A falta de intencionalidade.

2. Considéranse circunstancias acentuantes:

a) A premeditación e a reiteración

b) Causar dano,  ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos recen chegados ao Centro.

c) Calquera tipo de discriminación.

            Poderanse correxir os actos contrarios ás normas de convivencia realizados polo alumnado no recinto escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. Igualmente poderán correxirse actuacións do alumnado que, aínda que realizadas fora do recinto escolar, están motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros membros da Comunidade Educativa.

Polas conductas contrarias ás normas de convivencia do Centro

a) Amonestación privada ou por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante o Xefe de Estudios.

c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo

d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenrolo das actividades do Centro ou, se procede, a reparar o dano causado ás instalacións ou material do Centro  ou ás pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa.

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do Centro.

f) Cambio de grupo do alumno/a por un prazo máximo dunha semana.

g) Suspensión do dereito de asistencia  a determinadas clases por un prazo máximo de tres días.

 h) Suspensión do dereito de asistencia ao Centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Tanto na anterior como na presente corrección, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

Polas conductas gravemente perxudiciais para a convivencia do Centro.

a) Realización de tarefas que contribúan á mellora  das actividades do Centro ou, se procede, a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do Centro ou ás pertenzas doutros membros da Comunidade Educativa. Estas tarefas deberán realizarse en horario non lectivo.

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do Centro.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período de tempo superior a 5 días e inferior a 2 semanas. O alumno/a deberá realizar as tarefas escolares que se determinen, o mesmo que no caso seguinte.

e) Suspensión do dereito de asistencia ao Centro durante un período superior a 3 días e inferior a 1 mes. Cando se impoña esta sanción o Consello Escolar poderá readmitir ao alumnado no Centro  antes do agotamento do prazo previsto na corrección, previa constatación de que se producíu un cambio positivo na súa actitude.

f) Cambio de Centro. Neste caso a Administración educativa  procuraralle ao alumno un posto escolar noutro Centro docente

            Estas correccións prescribirán  á finalización do curso escolar.

Procedemento para a tramitación dos expedientes disciplinarios.

. Os actos que non acaden a consideración  de conducta contraria ás normas de convivencia serán correxidos  polo correspondente profesorado e, no seu caso, polo titor/a do alumno.

. As conductas contrarias ás normas de convivencia serán correxidas tal e como se indica no apartado 10.4.3.1 deste Regulamento  Orgánico:

 polo  profesorado correspondente, oído o alumno, nos párrafos a) e b), dándolle conta ao titor e ao Xefe de Estudios.

 polo titor/a, oído o alumno/a, nos párrafos a), b), c) e d)

 polo Xefe de Estudios ou o Director/a, oído o alumno/a e o seu profesor/a ou titor/a nos párrafos b),.c), e)  e f).

 O Consello Escolar, oído o alumno/a, nos párrafos g) e h) e seguindo o procedemento descrito no artigo 49.1.d) e seguintes do  Real Decreto  732/1995, do 5 de maio (BOE do 2 de xuño)

. As corrección para as faltas gravemente perxudiciais para a convivencia do Centros serán impostas polo Consello Escolar, previa instrucción dun expediente disciplinario.

            A instrucción do expediente, que se acordará nun prazo non superior a 10 días, dende que se tivo coñecemento dos feitos,  levarase a cabo por un profesor/a do Centro designado polo Director/a.

            Non poderán ser nomeados instructores:

 o profesorado do curso afectado

 os membros do Equipo Directivo

 os representantes do profesorado no Consello Escolar

            A incoacción comunicaráselles aos pais, titores ou responsables do menor.

            O alumnado, as súas nais, pais ou representantes legais poderán recusar ao instructor  ante o Director/a cando da súa conducta ou manifestacións poida inferirse falta de obxectividade na instrucción do expediente.

            O Director, en calquera momento da instrucción, por decisión propia, ou a proposta do instructor, poderá adoptar as seguintes medidas provisionais:

. cambio temporal de grupo

. suspensión do dereito de aistencia ao Centro, por un período non superior a cinco días.

            Estas medidas serán comunicadas ao Consello Escolar, que poderá revocalas en calquera momento.

 

O prazo de instrucción do expediente non deberá exceder de 7 días.     

            Comunicaraselle ao servivio de Inspección Técnica o inicio do procedemento e informaráselle da tramitación e resolución do mesmo. A resolución produciráse no prazo máximo dun mes dende a data de inicio do mesmo.

            Contra a resolución do Consello Escolar poderá interpoñerse recurso ordinario ante o Delegado provincial, nos termos previstos nos artigos 114  e seguintes da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

 

INFORMACIÓN.

. Recoñecese a liberdade de expresión e o dereito de información para todo o personal do Centro, sempre que non atente contra os dereitos individuais  ou afectivos e ás normas de convivencia

. Será permitida a expresión pública de calquera tipo de anuncio, sempre que non afecte ás habituais normas de respecto  e convivencia no Centro, a xuicio do Equipo directivo.

.  Os anuncios colocaranse nos paneis habituais ao efecto: O alumnado nos taboleiros das aulas e dos corredores e o profesorado e documentos de organización interna do Centro na sala de profesores. Anuncios xerais no corredor.

. En cada aula haberá unha copia deste Regulamento e o titor informará do mesmo ao seu alumnado.

.  O Secretario/a ou o Director/a encargaranse de recibir as informacións do personal non docente ou de tramitalas.

. Os comunicados irán sempre asinados  e con data; deixarase unha copia na dirección.

.  O horario de atención ó público do Equipo Directivo expoñerase nas portas de dirección e secretaría e pasaráselles unha nota a todo o alumnado co  horario de atención a pais, nais e alumnos/as e as normas para acceder ao Centro.

                Os pais, nais, alumnos/as e a APA poderán facer uso do boletín "Aturuxo" para informar de aspectos relacionados coa  vida do Centro, previa autorización do equipo de redacción deste .

           

SEGUIMENTO DO RRI

            Crearase unha comisión de seguimento do RRI composta polo director/a ou o Xefe De Estudios, un coordinador e un pai/ nai. Elaborará un informe ao final de cada curso curso.

 

REFORMA/MODIFICACIÓN DO RRI

            O presente Regulamento poderá ser modificado cando varíe a lexislación escolar na que se apoia, na parte e medida que lle afecte ou cando o decida o Consello Escolar a proposta formulada polo Equipo Directivo, o Claustro de profesores, a Comisión de Coordinación Pedagóxica ou un tercio, alomenos, dos membros do Consello Escolar.

            As modificacións propostas serán  defendidas diante do Consello Escolar por un portavoz do grupo que as presentou e para ser aprobadas requerirase o voto favorable da maioría absoluta dos membros deste órgano.

            As modificacións faranse, preferiblemente, no comenzo de curso.

            Unha vez aprobada a modificación do Regulamento farase pública no taboleiro de anuncios do Centro para coñecemento  da Comunidade Escolar e entrará en vigor aos vinte días da súa publicación, en quitando que expresamente se sinale outra data.

 

ÁMBITO E CUMPRIMENTO

            Este Regulamento entra en vigor o 13 de outubro de 1999 e obriga ó seu cumprimento a cantos integran a comunidade escolar na parte e medida que a cada un deles afecta.

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS

RRI: Regulamento de Réxime Interior    PXA: Programación Xeral Anual

PCC: Proxecto Curricular de Centro       PEC: Proxecto Educativo de Centro

APA: Asociación de Pais de Alumnos

 

 

Nota: Os anexos e referencias legais aos que se fai referencia no Regulamento así como o texto completo  do Regulamento de Réxime Interno estarán na Secretaría do Centro e poderán ser consultados por calquera membro da Comunidade educativa que así solicite

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut