Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

Orde de licenzas e permisos e documentos a presentar.

Neste artigo, poderá atopar o profesorado un resumo da orde de permisos e licenzas, así como nos arquivos adxuntos os diferentes anexos a presentar.

 

PERMISOS

Tipos

Lexislación

Documentación

Resolución

Duración

Observacións

CONCEDIDOS POR DIRECCIÓN

Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade

grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun/

dunha familiar

Orde 29/1/2016

Artigo 3

Anexo V Documentación a determinar pola dirección.

Dirección

Prazo: 3 días

1º Grao:

3 ou 5 días hábiles. 2º Grao:

2 ou 4 días hábiles. Se é na mesma localidade ou non. Para os efectos deste artigo non se

consideran hábiles os sábados, domingos e

festivos.

Retribuído. As enfermidades graves son as enunciadas no RD 1148/2011. No caso de falecemento, os días deberán ser consecutivos e inmediatamente posteriores.      Nos      demais casos poden collerse de forma descontinua. Computarase o día do feito causante cando a persoa non preste servizos e lle correspondese prestalos. Considérase hospitalización   cando   a   estadía    no hospital inclúa como  mínimo  unha  noite  e  unha  comida  principal.  Se a hospitalización    é    inferior    ao  tempo máximo do permiso, a duración redúcese a eses días, agás que a persoa necesite repouso   domiciliario.   A   localidade de referencia é a de residencia comunicada ao centro. No caso de intervención   que requira repouso domiciliario a localidade  será  aquela  na  que  se  produza. Se sobrevén falecemento iníciase o cómputo dun novo permiso.

Permiso por traslado de domicilio

Orde 29/1/2016

Artigo 4

Anexo V Documentación a determinar pola dirección.

Dirección Prazo: 3 días

1 día (2 en familias de 2 ou máis persoas). Se é a outra localidade: 2 ou 4días

respectivamente.

Retribuído. Os cambios de destino non dan dereito a este permiso.

Permiso para exames finais, probas definitivas de aptitude e probas selectivas

no ámbito do

emprego público

Orde 29/1/2016

Artigo 6

Anexo V Documento acreditativo de asistencia.

Dirección

Prazo: 3 días

Durante os día de celebración das probas.

Retribuído. Inclúense probas de ingreso nafunciónpúblicaeexamesparciaisque liberen parte do programa. Teñen que estar convocados por centros oficiais. Inclúese tamén o tempo mínimo para a viaxe de ida e volta.

Permiso para exames prenataise

preparación ao parto

Orde 29/1/2016

Artigo 9

Anexo V Xustificación da necesidade de realización na xornada laboral e documento de asistencia.

Dirección

Prazo: 3 días

Polo tempo necesario

Retribuído. Válido tamén  para  o  cónxuxe  ou parella  acompañante.  Precísase xustificar a necesidade de facelo durante a xornada laboral. Nos casos de adopción ou acollemento inclúe a asistencia ás sesións previas de información e preparación e para a declaración deidoneidade.

Permiso para tratamentos de fecundación asistida

Orde 29/1/2016

Artigo 10

Anexo V Xustificación da necesidade de realización na xornada laboral documento de asistencia.

Dirección

Prazo: 3 días

Polo tempo necesario

Retribuído. Precisase aviso previo e xustificación da necesidade de facelodurante axornadalaboral.Encasodedesprazamento opermisoseráde2días.Válidotaménparao cónxuxe ou parellaacompañante.

Permiso para tratamentos de fecundación asistida

Orde 29/1/2016

Artigo 10

Anexo V Xustificación da necesidade de realización na xornada laboral documento de asistencia.

Dirección

Prazo: 3 días

Polo tempo necesario

Retribuído. Precisase aviso previo e xustificación da necesidade de facelodurante axornadalaboral.Encasodedesprazamento opermisoseráde2días.Válidotaménparao cónxuxe ou parellaacompañante.

Permiso por matrimonio de familiares de até 2º grado de

consanguinidade

e 1º de afinidade

Orde 29/1/2016

Artigo 12

Anexo V Documentación a determinar pola dirección.

Dirección

Prazo: 3 días

O día da celebración

Retribuído.

Permisos  para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis deasistencia

a consultas e revisións médicas

Orde 29/1/2016

Artigo 14

Anexo V Documentación xustificativa

Dirección.

Prazo: 3 días

Cando

teñan certa periodicidade será a Xefatura Territorial.

Prazo: 10 días

Polo tempo indispensábel

Retribuído. Engádense os deberes relacionados coa conciliación da  vida  familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisión médicas propias, para acompañar á parella,  aos  fillos  ou  fillas,  así como a persoas maiores a cargo do/a solicitante. Se van ser revisións cunha certa periodicidade presentarase unha única solicitude.  Pode  implicar  o   nomeamento de persoal substituto. Inclúense as enfermidades leves non superiores a 3 días cando  se  aporte  xustificación   documental.

Permisos  para o cumprimento de deberes inescusábeis de carácter público ou persoal, de deberes relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral e máis deasistencia

a consultas e revisións médicas

Orde 29/1/2016

Artigo 14

Anexo V Documentación xustificativa

Dirección.

Prazo: 3 días

Cando

teñan certa periodicidade será a Xefatura Territorial.

Prazo: 10 días

Polo tempo indispensábel

Retribuído. Engádense os deberes relacionados coa conciliación da  vida  familiar e laboral e máis de asistencia a consultas e revisión médicas propias, para acompañar á parella,  aos  fillos  ou  fillas,  así como a persoas maiores a cargo do/a solicitante. Se van ser revisións cunha certa periodicidade presentarase unha única solicitude.  Pode  implicar  o   nomeamento de persoal substituto. Inclúense as enfermidades leves non superiores a 3 días cando  se  aporte  xustificación   documental.

Permiso para asuntos persoais

Orde 29/1/2016

Artigo 15

Anexo V

Sen xustificación.

Dirección

Prazo: 3 días

Até 4 días

Retribuído.  Dous  días  poderán  ser  en  días lectivos. A conceder en función das necesidades doservizo.

Imprevistos

Orde 29/1/2016.

Artigo 33

Anexo V

Dirección

Prazo 3 días

24 períodos lectivos

Imprevistos ou enfermidades leves inferiores

a 3 días con xustificación non documental.

CONCEDIDOS POLA XEFATURA TERRITORIAL CORRESPONDENTE

Permiso por lactación

Orde 29/1/2016

Artigo 7

Anexo IV Fotocopia cotexada do libro de familia ou inscrición de nacemento no Rexistro civil.

 

Xustificación documental

de que o outro proxenitor

non goza do permiso.

Xefatura Territorial

Prazo:

10 días

1 hora diaria, que pode dividirse en dúas fraccións demedia hora ou a acumulación correspondente (4 semanas por cada fillo/a).

Retribuído. Concédese con independencia da situación laboral do cónxuxe. Cando os dous proxenitores traballen pode  ser exercido   indistintamente   por  calquera deles ou ratearse a súa duración.   Pode acumularse  total  ou  parcialmente O persoalsubstitutopoderáacumularahora en  proporción  aos  servizos   prestados desde  o  remate  do  permiso  por parto, adopción ou acollemento até que finalice o  curso  ou  o  fillo/a  faga  doce meses. Tenderase a que a acumulación sexa de dúassemanascontinuadascomomínimo.

Permiso polo nacemento de fillos/as que deban

permanecer hospitalizados/as

Orde 29/1/2016

Artigo 8

Anexo IV Fotocopia cotexada da partida de nacemento.

 

Documento que acredite a hospitalización.

Xefatura Territorial

Prazo: 10días

2 horas diarias

Retribuído. Tamén  se  inclúe  o  dereito a unha redución de até dúas horas con diminución proporcional das retribucións que pode prolongarse despois da alta hospitalaria  mentres  o/a  fillo/a   precise coidados.Encasodeconflitocosdereitos do alumnado as horas serán no horario complementariofixo.

Permiso por matrimonio ou unión de feito

Orde 29/1/2016

Artigo 11

Anexo  IV Fotocopia cotexada do libro de familia ou inscrición nun rexistro oficial de parellas defeito.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

15 días naturais seguidos

Retribuído. Deberase gozar, con carácter xeral, en datas que comprendan o día do feito causante ou inmediatamente despois. Excepcionalmente e, por causa motivada, pode ser noutras datas dentro do curso académico.

Permiso por accidente ou enfermidades moi graves

Orde 29/1/2016

Artigo 13

Anexo IV Informe médico e xustificación documental do parentesco

Xefatura Territorial. Prazo:

10 días

30 días naturais, que poden gozarse separados ou acumulados.

Retribuído. Afecta á parella e familiares de   1º grao. Pódese gozar no caso de familiares de 2º grao convívente ou que non teñan familiares de 1º grao. Se houbese máis dun titular poderase ratear. Precísase informe previo da Inspección médica educativa. Non pode ser inferior a 7, nin rematar un venres e reiniciarse o lunsseguinte.

Permiso por parto

Orde 29/1/2016

Artigo 17

Anexo IV Certificado médico oficial, do Rexistro Civil ou presentación do libro de familia e no caso de ampliación

documentación

xustificativa.

Xefatura Territorial Prazo: 10 días

18 semanas ininterrompidas (17 no 2016)

Retribuído.   Ampliación   de   2    semanas no  suposto   de   discapacidade   do   fillo/a  e  por  cada  fillo/a  a  partir  do    en   parto múltiple. O permiso ampliarase no caso    de hospitalización do fillo/a até un máximo     de 13 semanas adicionais. Teranse en conta os internamentos iniciados nos 30 días naturais seguintes ao parto. Pode gozarse de     xeito simultáneo ou sucesivo co outro    proxenitor e tamén a tempo total ou parcial (1/3 ou   1/2

da  xornada).  Descanso  obrigatorio  nas   6 primeiras semanas.

Permiso por adopción ou acollemento

Orde 29/1/2016

Artigo 18

Anexo IV Resolución administrativa/ xudicial. Para

inicialo antes

documentación

que acredite

a tramitación

da adopción

internacional.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

18 semanas ininterrompidas (17 no 2016)

Retribuído. Ampliación de 2 semanas no suposto de discapacidade do/a menor así como por cada menor en adopción múltiple. Pode iniciarse 4 semanas antes da adopción oficial.   O   goce   pode   ser   simultáneo ou sucesivo  se  ambos  proxenitores  traballan. Pode   gozarse   a   tempo   total   ou  parcial (1/3  ou  1/2  da  xornada).Se  fose  preciso o  desprazamento  internacional  previo  terase dereito   a   un   permiso   de   até   3 meses, enteiros ou fraccionados, retribuídos só coas retribucións básicas. Para os efectos deste artigo terá a consideración de    acollemento simple o que teña a duración dun curso.

Permiso do outro

proxenitor por nacemento,

acollemento ou

adopción dun

fillo/a

Orde 29/1/2016

Artigo 19

Anexo IV Certificado médico oficial, do Rexistro Civil ou presentación do

libro de familia.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

29 días naturais ininterrompidos

Retribuído. Ampliación a 36 días en partos ou adopcións múltiples.

Permiso por violencia de xénero

Orde 29/1/2016

Artigo 21

Anexo IV Acreditación segundo artigo 5 da Lei 11/2007

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Polo tempo necesario

Retribuído. As faltas totais ou parciais serán xustificadas cun informe dos servizos sociais ou sanitarios nos sete días seguintes.

Permiso para asistencia a actividades de formación

Orde 29/1/2016

Artigo 22

Anexo I, II, III.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Polo tempo necesario e até un máximo de catro díaslectivos

Cursos organizados  polos  servizos  centrais: a admisión xa implica o permiso (previa  notificación  da   Inspección).  Cursos dos CFR: só fóra do horario lectivo. Outros(universidades,sindicatos,asociacións profesionais   ou   similares):   solicitude  con informe da dirección cun mínimo de 10  días de antelación.

 

Graosdeparentesco:         1º grao: cónxuxe, pais, nais, sogro/a,fillos/as.

2º grao: irmáns, irmás, avós, avoas, netos/as.

 

 

 

 

 

 

 

LICENZAS

 

Tipos

Lexislación

Documentación

Resolución

Duración

Observacións

Por asuntos propios

Orde 29/1/2016

Artigo 23

Anexo IV

Xefatura Territorial

Prazo: 10días

3 meses cada

2 anos. Con carácter xeral non-inferior a 5 días.

Non retribuída. Subordinada ás necesidades do servizo. Durante o seu goce o persoal segue suxeito ao réxime de incompatibilidades.

Por enfermidade propia

(I.T.)

Lei 2/2015. Artigos 128

e 146

Anexo IV Parte de baixa médica oficial (MUFACEou Seguridade Social)

Xefatura Territorial

Prazo: 10días

Persoal funcionario de carreira (MUFACE): até 24 meses (incluíndo 2 prórrogas de 6 meses). Persoal interino

(Réxime Xeral): até 18 meses (con unha prórroga de 6 meses). Poderá haber 6 meses máis prórroga sen obriga de cotizar.

Retribuída     100%     en     casos  de enfermidade laboral ou enfermidade común só nos casos de hospitalización,intervencióncirúrxica ou IT derivada    do    embarazo. Retribuída con     desconto no resto    de    enfermidades   comúns:

 

Días  1  a  3:  cobro  do  50%      das retribucións.

Días 4 a 20: cobro    do 75% das retribucións.

A partir do día 21:  cobro  do  100%. 

 

O  persoal do Réxime  de MUFACE pasa a  cobrar

as retribucións básicas e o   subsidio de MUFACE a partir do 4º mes.

Por risco durante o embarazo ou o

período de lactación natural

Orde 29/1/2016

Artigo 25

Anexo IV

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Polo tempo necesario cando non sexa posíbel a adaptación das condicións ou do posto de traballo.

Retribuída.

Por estudos

Orde 29/1/2016

Artigo 26

Anexo IV

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Segundo a convocatoria de licenzas por estudos

Retribuída. Pódense conceder ao persoal funcionario de carreira e en prácticas.

Para a participación en proxectos ou programas de cooperación para o

desenvolvemento e

de acción humanitaria

Orde 29/1/2016

Artigo 27

Anexo IV

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Por un período non superior a 6 meses

Poderán ter carácter retribuído no suposto e cos requisitos que, sefose o caso,  sedeterminen.

Para supostos de hospitalización prolongada

Orde 29/1/2016

Artigo 28

Anexo IV

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Até 1 mes

Non retribuída. Para atender ao cónxuxe, parella de feito ou parentes queresidancoapersoafuncionariano caso  de  hospitalizaciónprolongada por    enfermidade    grave    ou  que implique repouso domiciliario.

 

REDUCCIÓNS DE XORNADA:

Tipos

Lexislación

Documentación

Resolución

Duración

Observacións

Por coidado dun/dunha familiar

Orde 29/1/2016

Artigo 30.1

Anexo  IV Fotocopia cotexada do libro de familia. Documentomédico

que acredite o

carácter moi grave.

Se o familiar é en 2º

grao, documento que

que acredite que non

existen superviventes

de 1º grao ou están

incapacitados para o

seu coidado.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

1 mes

(excepcionalmente 2 meses)

Non pode ser

inferior a 7

días.

Retribuída. Para familiares de 1º grao. Excepcionalmente pode outorgarse por familiares de 2º grao. Redución de até o 50% da xornada laboral. Se hai máis dun/dunha titular do dereito poderase ratear.

Por coidado de fillo/a menor que padeza cancro ou outra

enfermidade grave

Orde 29/1/2016

Artigo 30.2

Anexo IV

Informe médico do menor.

Fotocopia do libro de familia ou equivalente.

Acreditación da condición de persoa asalariada do outro

proxenitor.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Período inicial dun ano, prorrogable por períodos de seismeses, como máximo, até que o menor faga os 18 anos

Retribuída. Concédese nos casos nos que os dous proxenitores traballen e mentres dureoingresohospitalariodelongaduración ou a hospitalización a domicilio e requira coidado directo e permanente. A   redución será como mínimo da metade da xornada, percibindo as retribucións íntegras a cargo da    Consellaría.    Precísase    informe  do Servizo de Saúde e da Inspección  médica. Se ambos proxenitores, un deles poderá ter dereito ás retribucións íntegras.

Por violencia de xénero

Orde 29/1/2016

Artigo 31

Anexo IV: Acreditación segundo artigo 5 da Lei 11/2007 de prevención e tratamento integral da

violencia de xénero.

Xefatura Territorial Prazo:

10 días

Polo tempo necesario

Retribuído coa redución proporcional de haberes. Tamén terán dereito á adaptación e flexibilización do seu horario, neste   caso

supeditada á organización do centro.

Por garda legal

Orde 29/1/2016

Artigo 32.1

Anexo  IV

Fotocopia cotexada do libro defamilia.

Copia cotexada da resolución  administrativa de garda legal.

Xustificación da Axencia Tributaria de que a persoa que xera o dereito non desempeña actividade retribuída. Declaración da solicitante de non realizar ningunha actividade no horario de redución.

Xefatura Territorial Prazo: 10días

Redución de 1/3 a 1/2 da xornada laboral.

Retribuído con redución proporcional de haberes. Este permiso pode  solicitarse para coidado de fillos menores de  12  anos, persoas maiores a cargo ou unha persoa con discapacidade sen actividade retribuída. Tamén para o coidado directoda parella ou dun/dunha familiar de 2º grado que non se poidan valer por si mesmos/   as e que non desempeñen actividade retribuída. Incompatíbel co desempeño doutra actividade no horario obxecto da redución. Pode acumularse  ao  permiso  de lactación. Pode eximir da obriga de impartir docencia todos os días da semana. Areduciónseráproporcionalentreohorario lectivo e o complementario fixo e semanal de permanencia nocentro.

Por interese particular

Orde 29/1/2016

Artigo 32.2

Anexo IV

Xefatura Territorial Prazo:

10 días

Redución de 1/2 da xornada laboral

Retribuído   con   redución   proporcional  de haberes. Pode eximir da obriga de impartir docencia todos os días dasemana.

Será  proporcional  entre  o  horario  lectivo e  o  complementario  fixo  e  semanal     de permanencia no centro.

 

 

 

 

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
Asistencia a actividades de formación organizadas polos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Anexo I).pdf84.3 KB
Solicitude de permiso para asistir a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares (Anexo II).pdf90.17 KB
Autorización para a asistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, organizacións sindicais, asociacións profesionais ou similares (Anexo III).pdf83.38 KB
ANEXO V AUTOEDITABEL PERMISOS DOCENTES.pdf204.99 KB
Concesión permisos e licencias (1).pdf493.02 KB


page | by Dr. Radut