Skip to Content
Iniciar sesión: Acceso

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO PARA PARA O VINDEIRO CURSO 2022/2023

Estimadas familias a través deste enlace poderedes consultar a listaxe de libros do vindeiro curso 2022/2023

 

https://drive.google.com/drive/folders/1EbtRvBGuAtEgdKAhIXHrbdjQ3MGZUZBJ?usp=sharing

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (LISTAXES)

Estimadas familias,

 

Queremos comunicarvos que aquel alumnado que foi beneficiario do fondo solidario de libros este curso académico deberá devolver os libros do 20 ao 22 de xuño de 2022. 

A listaxe provisional dos beneficiarios do fondo de libros do curso 2022/2023 será publicada o 11 de xullo de 2022 no interior do centro.

AS FAMILIAS TERÁN 2 DÍAS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACIÓN PARA RECLAMAR A LISTAXE PROVISIONAL EN CASO DE DESCONFORMIDADE.

A listaxe definitiva dos beneficiarios do fondo de libros do curso 2022/2023  será publicada o 22 de xullo de 2022 no interior do centro.

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2022/2023

                        PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICUTDES DESDE O 19 DE MAIO ATA O 22 DE XUÑO

 Documentación que se debe presentar para participar no Fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libro e texto e material escolar.

PROCEDEMENTO AD330B DA WWW. SEDE/XUNTA.ES

DOCUMENTACIÓN QUE OBRIGATORIAMENTE SE DEBERÁ PRESENTAR COA SOLICITUDE:

□   Copia do libro de familia no que figuren os membros computables da unidade familiar.

           □  Se falta de este, ou se a situación cambiou no 31 de decembro de 2020, o número de membros acreditarase mediante:

o   Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

o   Certificado ou volante de convivencia

o   Informe de servicios sociais ou órgano do concello onde se reside.

□   Documentación acreditativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

□   Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

CONSULTARÁNSE TELEMÁTICAMENTE OS SEGUINTES DATOS (en caso de non autorizar, deberase marcar e entregar fisicamente no centro, tanto orixinal como copia.)

□   Copia do DNI ou NIE da persoa solicitante

□   Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na súa falta, do certificado tributario de imputación dos membros computables

da familiar distinto da persoa solicitante do ano 2020

□   Discapacidade dalgún menbro da unidade familiar, incluído o alumno e a persoa solicitante en 31 de decembro de 2020, acreditarase a través de:

o   Discapacidade igual ou superior ao 33%: o certificado do grado de discapacidade.

o   Discapacidade gual ao 33%: Recoñecemento do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento da discapacidade ou

resolución de recoñecemento da pensión

 

          Os que desexen realizar empregando o impreso poden vir recollelo no centro.

CRITERIOS PARA A PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Estimadas familias, 

Con motivo da nova Lei Educativa (LOMLOE) e da nova orde de avaliación actualizamos a concreción curricular do centro. 

Aquí podedes ver os criterios para a promoción do alumnado, así como os criterios para o outorgamento da Mención Honorífica en 6º de primaria.

https://drive.google.com/file/d/1yZ5z61pzpnchs5aykOaZQZ1WP5q0Q3Wi/view?usp=sharing

SOLICITUDE DO PLAN MADRUGA CURSO 2022/23

No seguinte enlace tendes os documentos para solicitar o Plan Madruga do vindeiro curso 22/23.

LECTURAS DIXITAIS PARA AS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Estimadas familias,

 

A través deste enlace podedes consultar as lecturas dixitais das bibliotecas escolares de Galicia.

Pincha no seguinte enlace e desfruta dunha Semana Santa chea de aventuras de xeito gratuito!

 

https://bega-elbe2.edu.xunta.es/

INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO CURSO ESCOLAR 2022-2023

 

      Normativa:
•    Decreto 254/2012, do 13 de decembro que regula a admisión de alumnado (Dog nº 245 do 26 de decembro de 2012)
•    Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado (DOG nº 53 de 15 de marzo de 2013)
•    Orde do 25 de xaneiro de 2017 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve  o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 22 de 1 de febreiro de 2017)
•    Orde do 18 de decembro de 2020 (modifica Orde 12 de marzo de 2013), pola que se desenvolve o procedemento de admisión do alumnado (DOG nº 256 de 22 de decembro de 2020)

A Dirección do CEP Antonio Magariños Pastoriza pon en coñecemento de tódolos/as pais e nais  de alumnos/as interesados/as  en matricular alumnos/as novos neste centro, que dende o 01 de marzo de 2022 ata o 21 de marzo de 2022, ambos incluídos, poden presentar solicitudes de admisión, na secretaría do centro, de 9 a 14 horas.

1    Os impresos de solicitude (ED550B) serán facilitados na secretaría do centro,

na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados ,

na aplicación <admisionalumnado> https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

2    Cada solicitante presentará na secretaría do centro que pide en 1º lugar unha única solicitude. Presentar solicitudes en máis dun centro determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3    DOCUMENTACIÓN
•    Copia do DNI  da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta
•    Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a (Libro Familia, DNI, …)
•    Certificado oficial do expediente académico, no seu caso.
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
No caso de separación ou divorcio a solicitude terá que estar asinada por ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

BAREMACIÓN
Cando o número de solicitudes supere o número de prazas, os solicitantes deberán presentar a documentación necesaria para acreditar os criterios de baremo entre o 24 de marzo 2022 e o 6 de abril de 2022  ( Na páxina web do Centro e no taboleiro de anuncios publicaremos os cursos para os que sexa necesario baremar; tamén poden consultalo chamando ao teléfono do centro)

  •  A lista provisional de alumnado admitido farase pública o 22 de abril  (Prazo de reclamación: 25 de abril ao 29 de abril 2022).
  •  A lista definitiva de alumnado admitido farase pública o 12 de maio de 2022.

4     A partir da data de publicación da lista definitiva de admitidos os/as pais e nais teñen  un mes de prazo contado a partir do día seguinte a súa publicación, para facer reclamacións ante o Xefe Territorial da Consellería de Cultura,  Educación e O.U. (recurso de alzada).
5    O alumnado matriculado neste centro e que presente solicitude de admisión noutro centro distinto, ten a obriga de remitirnos unha copia da solicitude presentada. (Artigo 9 punto 3 da Orde 12 de marzo de 2013)
6    As solicitudes fóra de prazo ( do 22 de marzo ao 25 de abril) presentaranse no centro elixido como 1ª opción.

7   PRAZO PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 Entre o 20 e o 30 de xuño de 2022. Os impresos de matrícula (anexo III da Orde do 12 de marzo de 2013) serán facilitados na secretaría do centro.
Documentación a presentar para formalizar a matrícula:
•    Certificado ou informe médico. (non é necesario que veña no papel oficial).
•    2 fotos recentes tamaño carné.
•    Copia da tarxeta sanitaria.
•    En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza ou convenio regulador.
O alumnado e as familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación
< admisionalumnado> (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) Utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante.

Cambados, 03 de marzo 2022
  A  DIRECCIÓN

                                                   

Distribuir contido


by Dr. Radut