PERÍODO ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

NOVO PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID

Tagged:  

Se queredes consultar os portocolos publicados podedes facelo a través dos seguintes enlaces:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN AO CONTEXTO COVID NOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROTOCOLO PARA A DETECCIÓN CON TEST RÁPIDOS DE ANTÍXENOS EN SALIVA

 

PLAN DE ENSINO VIRTUAL CURSO 2021/2022

PLAN DE CONTINXENCIA CURSO 2021/2022

DOCUMENTOS COVID

SOLICITUDE AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR: 

- AXUDAS de MATERIAL ESCOLAR (alumnado de 1º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA).

- AXUDAS para LIBROS DE TEXTO (alumnado de 1º,  2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA + NEAE).

- FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO (alumnado de 3º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA).

 

CURSO 2021/2022

DENDE O 21 DE MAIO ATA O 22 DE XUÑO (ambos incluídos)

 DOCUMENTOS DE INTERESE:

AXUDAS MÁSCARAS

Tagged:  

INSTRUCIÓNS

 

    Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020.

 

ALUMNADO DESTINATARIO

 

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

     a) Non ten que presentar solicitude:

 

O alumnado benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

 

     b) Ten que presentar solicitude:

 

O alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra

algunha das seguintes condicións:

 

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES (SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR)

• Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educatio no que estea

matriculado o/a alumno/a.

 

• Prazo:

   1. Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Ofcila de Galicia:10 días hábiles a partr do seguinte á publicación no Diario Ofcial de Galica, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.

   2. Para o alumnado que, unha iez transcorrido o prazo indicado, pase a estar en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou se incorpore a un centro docente público ttularidade da consellería ou a un priiado concertado procedente de fóra de Galicia ou dun centro situado en Galicia pero non sostido con fondos públicos, a solicitude de máscaras poderase presentar no mesmo prazo que a solicitude de libros e material escolar, é dicir, (1) mes contado a partr do día seguinte á formalización da matrícula.

     A graiación da solicitude na aplicación fondolibros poderá realizarse conxuntamente seleccionando en obxecto da solicitude “Libros, material e máscaras” (no caso de que o/a alumno/a tamén solicite libros e material escolar).

   3. As solicitudes de máscaras para o alumnado indicado no apartado anterior que se incorporen ao centro despois do 31 de marzo de 2021 (prazo límite de solicitude de libros e material), poderán tramitarse ata a fnalización do curso escolar, graiando a solicitude na aplicación fondolibros, pero indicando en obxecto da solicitude: “Máscaras”

 

TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO:

 

 Para a xestón empregarase a ferramenta fondolibros, que foi adaptada para este procedemento.

• Nesta aplicación xa fgura admitdo o alumnado benefciario das axudas de material escolar-

• As solicitudes pasarán ao estado concedido cando o centro indique no apartado “Mascaras” - “Entrega por grupo-aula” que o alumno recibiu as máscaras.

• A aplicación no apartado “Informes”-”Máscaras” permitrá xerar listaxes actualizadas proiisionais e defnitias, tanto de admitdos como de excluídos.

• As solicitudes que se presenten tramitaranse a traiés da aplicación conforme ao establecido na Orde do 6 de noiembro de 2020, cos mesmos parámetros de renda per cápita da unidade familiar, membros computables, documentación, comprobación de datos, etc. que os do procedemento de axudas para adquisición de libros e material escolar.

 

ADQUISISCIÓN DAS MÁSCARAS E DISTRICUCIÓN AO ALUMNADO

 Os centros adquirirán as máscaras tendo en conta os criterios establecidos na comunicación remitda por correo electrónico no día de hoxe co asunto Instrucións material hixiénico sanitario COVID-19.

• A distribución ao alumnado realizarase conforme ao sistema que cada centro estableza, mantendo actualizada a información de que alumnado recibiu a máscara na aplicación fondolibros, no apartado “Máscaras” - “Entrega por grupo-aula”

MERENDAS CEIP VICENTE RISCO

Tagged:  

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2020/2021

Distribuir contido


Feito con Drupal 6

 


Proxecto Webs dinámicas

Xunta de Galicia - Consellería de Educación, 2013