Zona Educativa

Procedemento para a admisión do alumnado curso 2017/2018

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017/2018

 

Para os pais e as nais que estean interesadas en coñecer o centro, faremos  dúas sesións de portas abertas

-LUNS DÍA 20 DE FEBREIRO ÁS 17:00 a 18:00 h.

                                                          -LUNS DÍA 6 DE MARZO ÁS 17:00 a 18:00 h.

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2017-18

 

A Admisión do alumnado neste Centro para o curso 2017-18  axustarase á lexislación e proceso que se indican:

 

            1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

            - Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos… . (DOG 26/12/2012)

            - Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

-  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos … (DOG 01/02/2017).

            - Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

 

            2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

 

Cursos de Educación Infantil

Cursos de Educación Primaria

Postos dispoñibles

(1)

Postos dispoñibles

(1)

 

Cuarto (3 anos)………. 44

Quinto (4 anos)……….   0

Sexto (5 anos)………...  0

 

6

0

0

 

Primeiro…………. 0

Segundo………….0

Terceiro…………..0

Cuarto  …………..4

Quinto ….………...0

Sexto      …………2

 

1

 

 

 

 

 

(1)    Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do  12 de marzo de 2013, DOG do 15)

 

            3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A área de influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES Otero Pedraio.

4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA E. INFANTIL

Co obxecto de que as persoas interesadas en solicitar praza para E. Infantil podan coñecer o noso centro, este ano teremos dúas xornadas de portas abertas: o 20 de febreiro e o 6 de marzo, ás 17:00 h. no Salón de Actos do colexio.

 

            5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (Anexo II), a recoller en conserxería ou descargar no portal da Consellería de Educación :

admisionalumnado:https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

Deberán ser presentadas na Secretaría do Colexio do 1 ao 20 de  marzo, acompañadas da copia do DNI, copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.

 

            6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS      CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril. Porén, para facilitar trámites e evitar viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de: domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegue a consulta automática de datos (art. 17.1).

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

 

            7.- PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

- Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles.

- Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa matrícula na Secretaría do Centro,  do 20 ao 30 de xuño (de 09:00 a 11:30 h e de 12:00 a 14:00 h). Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

9.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

 • Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música,  Inglés e Relixión Católica.
 • Departamento de Orientación Escolar:

-  Orientadora.

- Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

 • Aula de Pedagoxia Terapéutica.
 • Aula de Audición e Linguaxe.
 • Aula de apoio.
 • Aula de Informática.
 • Aula de Música.
 • 2 aulas de inglés.
 • Aula de relixión católica.
 • Aulas con dotación TICs.
 • Biblioteca
 • Salón de Actos.
 • Pavillón polideportivo semicuberto.
 • Ximnasio.
 • Comedor escolar.
 • Parque Infantil.
 • Patios exteriores de E. Infantil e Primaria.

 

10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 

            10.1.- Transporte escolar

Existen tres rutas de transporte escolar para o alumnado  domiciliado nas zonas máis alonxadas do Centro, pero sempre dentro da área de influencia do mesmo:

 

EMPRESAS E PARADAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 

FACAL

POMBO

RICO

Fábrica de Armas 

Avda da Pasaxe /Materno

Ponte Pasaxe 

Pedralonga 

Praza Caídos

Palavea (bus 22) 

Oncolóxico 

Os Castros 

Alcampo (bus 1A)

Colexio Eirís 

Avda. de Oza nº 30

Santa Gema 

As Cadenas

Avda. de Oza nº 115

 

 

A Gaiteira- Citröen

 

 

Non teñen dereito a este servizo os alumnos que, estando domiciliados nas áreas de influencia  doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).

Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do Centro,  pero dentro da zona de influencia do mesmo.A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km., sempre que:  existan prazas vacantes, non comporte a modificación das rutas, non supoña a creación de novas paradas,  non incremente a duración do traxecto e non precise incorporación de acompañante. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

Lexislación aplicable:

. Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

                .  Real Decreto 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. (BOE, 02/05/2001).

.  Decreto 65/2014 de 28 de maio, polo  que se modifica o Decreto 160/1988, de 9 de xuño, polo  que se regula a prestación dos  servizos de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da  Xunta de Galicia.

.   INSTRUCIÓN 3/2015 da Secretaria Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, do 1 de xuño, sobre a xestión do servizo de transporte escolar no  Curso escolar 2015-2016

               

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

Contacto

Horario: De 16:15h. a 18:00h. (de luns a xoves)

Tfno: 981918297

Móvil: 620426437

email: comunicacion.anpaxanela@gmail.com
Tamén estamos en:

Web:  http://www.anpaxanela.es/
Facebook: www.facebook.com/anpaxanela
Twitter: @ANPAXanela

 

10.2.- Comedor Escolar.

Funciona con un servicio de catering. A empresa é Jardanay.

- Lexislación aplicable:

                . Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007).

                . Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

 

10.3.- Madrugadores (7:30 - 9:00h). 

 

10.4.- Outras actividades extraescolares

- Participación no Certame de Teatro do Concello.

- Participación no programa de deporte da Xunta de Galicia (XOGADE)

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre outras actividades que se poidan organizar.

 

10.5.- Campamentos de Nadal, Semana Santa e Verán

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Presentarase fotocopia e orixinal de toda a documentación para o seu cotexo.

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. A presentación de solicitudes estando vinculado por reserva. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado), utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante (Art. 13.3).

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2017-18

Reserva de praza: Do 1 ao 15 de febreiro (Para alumnado de 6º de Primaria).

Sorteo público desempate: antes do 1 de marzo (23 de febreiro).

Publicación vacantes :antes do 1 de marzo.

Presentación solicitude admisión: Do 1 ao 20 de marzo.

Presentación documentación xustificativa: Do 23 de marzo ao 5 de abril ou coa solicitude de admisión.

Publicación das listaxes provisionais de admitidos en non admitidos: Antes do 25 de abril.

Publicación das listaxes definitivas: Antes do 15 de maio.

Formalización de matrícula en E .Infantil e E. Primaria: Do 20 ao 30 de xuño (de 09:00 a 11:30h e de 12:00 a 14:00h).

 

Taboa criterios de valoración.

            A Coruña, a 24 de febreiro de 2017.

 


 

 

 

Á ATENCIÓN DAS NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS DO ALUMNADO DE SEXTO CURSO DE E. PRIMARIA

 

De acordo co establecido na Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria Do 25 de xaneiro do 2017 (DOG nº 22) pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos, comunícolles o seguinte:

1. Aos efectos da continuidade de estudos do actual alumnado de sexto curso que promocione á etapa de educación secundaria obrigatoria, este Centro está adscrito ao

 IES Ramón Otero Pedrayo

2. A circunstancia de estar este Centro adscrito ao citado IES supón que o noso alumnado terá prioridade para a admisión.

3. As familias que no vindeiro curso 2017/18 desexen que os seus fillos cursen os estudos no referido instituto deberán presentar no noso Centro, entre os días 01 e 15 de febreiro , o modelo de solicitude debidamente cuberto que se xunta a este escrito (anexo I da Orde do 25 de xaneiro de 2017). O alumnado deberá entregar as solicitudes, debidamente cumprimentadas, ao seu titor/a ou na Secretaría do colexio.

4. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación da solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión. A presentación de solicitude noutro centro dará lugar a perda de prioridade.

5. Se prefiren que os seus fillos/as continúen estudos nun IES distinto ao que está adscrito o noso Centro, non deberán entregar esta reserva e agardarán ao período ordinario (1 ao 20 de marzo) para entregar a súa solicitude (anexo II da Orde do 25 de xaneiro de 2017) no IES da súa preferencia.

6. O alumnado deberá formalizar a matrícula no IES entre o 25 de xuño e o 10 de xullo.

                                                A Coruña, a 1 de febreiro de 2017.

NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN:  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/21113  //  http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20985

Powered by Drupal - Design by artinet