Skip to Content

Libros de texto

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS 2019 - 2020

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

No DOG do luns 20 de maio publícase a convocatoria do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, así como a convocatoria de axudas para mercar os libros de 1º e 2º de Educación Primaria e tamén para material escolar na etapa de Primaria para o vindeiro curso. O prazo está aberto ata o VENRES 21 de XUÑO. A presentación da solicitude única (libros e materiais) farase preferentemente a través de medios electrónicos nos seguintes enlaces:  FONDO DE LIBROS e CHAVE 365. Tamén pode presentarse na secretaría do centro no horario habitual.

 

 

 

LISTAXES DEFINITVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Listaxes definitivas do Fondo Solidario de Libros de Texto 

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LISTAXE PROVISIONAL DE LIBROS DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

-Listaxe de admitidos

-Listade de excluidos

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2018

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2018

(Orde do 9 de maio de 2018; DOG, 21 de maio de 2018)

1.- TIPOS DE AXUDAS

1.a.) Fondo solidario de libros de texto:

-Poderá solicitala todo o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria independentemente da renda que teñan.

Os libros adxudicaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles no fondo, o Centro garantirá a entrega de 6 libros de texto ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ e 4 libros aos que teñan una renda superior a 5.400€ e inferior a 9.000€, se están catalogados e á venda.

1.b.)- Adquisición de libros de texto para 1º e 2º de primaria:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar inferior a 5.400€ a axuda será de 170€.

- Para o alumnado con renda per  cápita familiar superior a 5.400€ e inferior a 9.000€ a axuda será de 90€.

1.c.).- Adquisición de material escolar:

- Poderá solicitalo todo o alumnado de primaria con renda per cápita inferior a 5.400€. A axuda será de 50€.

PARA OPTAR A CALQUERA DESTAS AXUDAS, É IMPRESCINDIBLE TER DEVOLTO OS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO OU OS MERCADOS COAS AXUDAS DO CURSO 2017/18 (agás os textos de 1º e 2º de Primaria), INCLUÍDO O MATERIAL REUTILIZABLE ADQUIRIDO COAS AXUDAS.

 

2. SOLICITUDES

2.1.- A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo Centro docente.

2.2.- As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais, titores ou representantes legais.

2.3.- Cando no momento de presentar  a solicitude o alumnado aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2018/19, deberá presentala no centro no que estea matriculado no curso actual.

2.4.- As persoas que desexen optar ás axudas deberán presentar a solicitude en formato papel (anexo I) no centro docente no que estea matriculado o alumno/a, por vía electrónica, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

2.5.- As solicitudes poderán obterse no centro, descargarse na súa páxina web, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal ; no portal educativo: http://www.edu.xunta.gal  e nas dependencias da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e O.U.

2.6.- A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos nela, que son certos os datos indicados e que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros e o material reutilizable.

2.7.-Prazo de presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 de xuño (este incluído).

 

3. DOCUMENTACIÓN

 Identidade: Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b)Copia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar e copia do mesmo. Nos casos de non ter libro ou este non reflicta a situación a dia 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o nº de membros utilizando algún dos seguintes medios: sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso,  convenio regulador onde conste a custodia do/da menor; certificado ou volante de convivencia; informe dos servizos sociais que acredite a situación familiar.

c)Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia (en caso de discapacidade recoñecida pola Xunta, consultaranse automaticamente os datos).

d)Documentación xustificativa de situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

e)Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f)Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento.

g)Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do Concello, no caso de que o pai e a nai ou titor/titores carezan de DNI e NIE.

 

Requerirase a exhibición dos documentos orixinais para o cotexo das copias presentadas. No caso de presentación electrónica, os interesados responsabilizaranse da veracidade dos documentos presentados. A Administración poderá requirir igualmente a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia presentada.

 

4.- ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

4.1.- Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno/a, presentarase orixinal e copia da documentación. No caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentar orixinal ou copia debidamente compulsada.

4.2.- A documentación debe reflectir a situación persoal, económica e familiar a 31 de decembro de 2016.

4.3.- Ademais do material escolar habitual, teñen tal consideración os caderniños das distintas materias (“Activity  Book” de Inglés, caderniño de Música, diccionarios,…).

4.4.- Cálculo da renda per cápita

Na declaración da renda do 2016, sumaranse os recadros 392 (base impoñible xeral) e 405 (base impoñible do aforro) de todos os membros da familia que obteñan ingresos e dividirase o resultado polo número de membros da familia; cando non a presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (Certificado de imputacións emitido pola AEAT).

4.5.- Determinación da unidade familiar  (Terase en conta a situación a 31 de decembro de 2016):

Forman a unidade familiar:

- Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

- Os fillos/as menores de idade

- Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os fillos/as solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

- Os proxenitores  separados legalmente ou divorciados con custodia compartida.

- A persoa que por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar   coa persoa proxenitora do alumno/a.

- No caso de non existir vínculo matrimonial, a unidade familiar estará formada polo pai, a nai e os fillos que vivan con eles e que reúnan os requisitos dos puntos anteriores.

4.6.- Obrigas dos beneficiarios

- Devolver os libros de texto e material reutilizable adquirido coas axudas de libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2017/18.

- Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros no curso 2018/19.

- Destinar o vale para adquirir os libros que indique o Centro.

- Destinar o importe do vale para adquirir o material escolar necesario e indicado polo centro.

5.- PRAZOS

·         Devolución de libros de texto do fondo solidario na correspondente titoría: antes do 18 de xuño.

·         Publicación das listas provisionais de beneficiarios: 29 de xuño.

·         Prazo de reclamación ás listas provisionais: 2 e 3 de xullo.

·         Publicación das listas definitivas: 5 de xullo.

·         Entrega dos vales para axuda de compra de libros (1º e 2º de Primaria) e de material escolar (1º a 6º de Primaria) poderán elixir entre as seguintes datas de recollida:

§  5 e 6 de xullo: de 10:00 a 14:00 h.

§  4 de setembro: de 10:00 a 12:00 h.

·         Entrega dos libros adxudicados no fondo solidario (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria): 6 de setembro nas aulas correspondentes, en horario de 12:00 a 14:00.

 

*Estes prazos poderían variar dependendo do funcionamento das aplicacións informáticas da Consellería. As posibles modificacións serían anunciadas na páxina web do Centro : www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariapita/

 

*Esta información tamén é válida para o alumnado de 6º curso, que deberá entregar a solicitude no centro no que estea admitido para cursar 1º de ESO o vindeiro ano académico 2018-19.

Normativas: ORDE e ANEXOS

SOLICITUDE

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2017/2018

AVISO IMPORTANTE

Entrega dos libros adxudicados no fondo solidario (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria): 8 de setembro nas aulas correspondentes, en horario de 12:00 a 13:00 h.

 

LISTAXES DEFINITIVAS  DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS DO FONDO DE LIBROS

-ADMITIDOS

-EXCLUIDOS

 

                                  - Entrega dos vales para axuda de compra de libros (1º e 2º de Primaria) e de material escolar (1º a 6º de Primaria) poderán elixir entre as seguintes datas de recollida:

-  6 e 7 de xullo: de 10:00 a 12:00 h.

-  1 de setembro: de 10:00 a 12:00 h.

 ADXUDICACIÓN DO FONDO DE LIBROS. NOTA IMPORTANTE:

Tede en conta que os libros de Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas de 3º e 5º E.P. están descatalogados e non os atopades nas librerías. Por ese motivo, o centro e/ou a ANPA tentará subministralos ao total do alumnado deses dous cursos.

 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO CURSO 2017/2018.

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º NIVEL

2º NIVEL

3º NIVEL

4º NIVEL

5º NIVEL

6º NIVEL

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º de E.I. (3 anos)

5º de E.I. (4 anos)

6º de E.I. (5 anos)

-Tríptico de E.I. para o curso 2017/2018.

Axudas libros de texto curso 2017/2018

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO 2017

(Orde do 16 de maio de 2017; DOG, 22 de maio de 2017)

1.- TIPOS DE AXUDAS

1.a.) Fondo solidario de libros de texto:

-Poderá solicitala todo o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria independentemente da renda que teñan.

Os libros adxudicaranse por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar, ata que se esgoten as existencias. Esgotados os libros dispoñibles no fondo, o Centro garantirá a entrega de 6 libros de texto ao alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400€ e 4 libros aos que teñan una renda superior a 5.400€ e inferior a 9.000€, se están catalogados e á venda.

1.b.)- Adquisición de libros de texto para 1º e 2º de primaria:

- Para o alumnado con renda per cápita familiar inferior a 5.400€ a axuda será de 170€.

- Para o alumnado con renda per  cápita familiar superior a 5.400€ e inferior a 9.000€ a axuda será de 90€.

1.c.).- Adquisición de material escolar:

- Poderá solicitalo todo o alumnado de primaria con renda per cápita inferior a 5.400€. A axuda será de 50€.

PARA OPTAR A CALQUERA DESTAS AXUDAS, É IMPRESCINDIBLE TER DEVOLTO OS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO OU OS MERCADOS COAS AXUDAS DO CURSO 2016/17 (agás os textos de 1º e 2º de Primaria), INCLUÍDO O MATERIAL REUTILIZABLE ADQUIRIDO COAS AXUDAS.

 

2. SOLICITUDES

2.1.- A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo Centro docente.

2.2.- As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais, titores ou representantes legais.

2.3.-No caso de traslado de centro do alumnado:

-Se é antes da entrega dos libros: o centro de orixe marcará a solicitude como trasladada e a persoa interesada solicitará a alta no centro de destino.

- Se é despois da entrega dos libros: actuarase igual, logo da devolución dos libros recibidos no centro de orixe.

2.4.- As persoas que desexen optar ás axudas deberán presentar a solicitude en formato papel (anexo I) preferentemente  no centro docente no que estea matriculado o alumno/a, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro .

2.5.- As solicitudes poderán obterse no centro, descargarse na súa páxina web, na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es; no portal educativo: http://www.edu.xunta.es e nas dependencias da xefatura territorial da Consellería de Educación e O.U.

2.6.- A solicitude deberá ser asinada polo pai, nai ou titor/a do alumnado, e a súa presentación implicará que acepta as bases da convocatoria, que cumpre os requisitos esixidos nela, que son certos os datos indicados e que se compromete a conservar en bo estado e a devolver ao finalizar o curso os libros e o material reutilizable.

2.7.-Prazo de presentación de solicitudes: do 23 de maio ao 23 de xuño (este incluído).

 

3. DOCUMENTACIÓN

a) Identidade: Copia do DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar, cando non autoricen a consulta telemática.

b) Libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar e copia do mesmo.

No suposto de non ter libro de familia ou  se a situación familiar, a dia 31 de decembro de 2015 non coincidise coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación que acredite os membros da unidade familiar, tales como: sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso,  convenio regulador onde conste a custodia do alumno; certificado ou volante de convivencia; informe dos servizos sociais que acredite a situación familiar.

c) Grao de discapacidade de calquera membro da unidade familiar: achegarase certificado acreditativo, agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará se non autoriza expresamente a súa verificación.

d) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo, ou inutilidade, cando non autorice a consulta telemática.

e) Renda familiar: No caso de non autorizar a consulta telemática, achegarán copia da declaración da renda do ano 2015 ou, a falta desta, certificado tributario de imputacións dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante.

f) No caso de violencia de xénero no ámbito familiar: documentación acreditativa.

g) Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada. Acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

h) Alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia: copia da resolución administrativa ou xudicial xustificativa do acollemento, ou do certificado do centro de menores.

i)  Copia do Padrón no que se vexa reflectida a unidade familiar a 31 de decembro de 2015. (Art. 16.3.- O centro deberá requirir ás persoas interesadas que aclaren a documentación ou acheguen outra complementaria necesaria para constatar que concorren os requisitos da orde).

 

4.- ASPECTOS IMPORTANTES A TER EN CONTA

4.1.- Se a solicitude se presenta no centro docente onde está matriculado o alumno/a, presentarase orixinal e copia da documentación. No caso de que a presentación non se faga no centro, deberá presentar orixinal ou copia debidamente compulsada.

4.2.- A documentación debe reflectir a situación persoal, económica e familiar a 31 de decembro de 2015.

4.3.- Ademais do material escolar habitual, teñen tal consideración os caderniños das distintas materias (“Activity  Book” de Inglés, caderniño de Música, diccionarios,…).

4.4.- Cálculo da renda per cápita

Na declaración da renda do 2015, sumaranse os recadros 380 (base impoñible xeral) e 395 (base impoñible do aforro) de todos os membros da familia que obteñan ingresos e dividirase o resultado polo número de membros da familia; cando non a presentase, sumaranse os ingresos netos obtidos durante o exercicio 2015.

4.5.- Determinación da unidade familiar

Forman a unidade familiar:

- Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

- Os fillos/as menores de idade.

- Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os fillos/as solteiros menores de vinte e cinco anos e que convivan no domicilio familiar.

- A persoa separada legalmente ou divorciada cando teña custodia compartida.

- A persoa que por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar   coa persoa proxenitora do alumno/a.

- No caso de non existir vínculo matrimonial, a unidade familiar estará formada polo pai, a nai e os fillos que vivan con eles e que reúnan os requisitos dos puntos anteriores.

4.6.- Obrigas dos beneficiarios

- Conservar en bo estado os libros de texto adquiridos e incorporalos ao remate do curso a un fondo solidario (banco de libros) que permita a súa reutilización nos seguintes cursos.

-Devolver os libros de texto e material reutilizable adquirido coas axudas de libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17.

- Destinar o vale para adquirir os libros que indique o Centro.

- Destinar o importe do vale para adquirir o material escolar necesario e indicado polo centro.

5.- PRAZOS

·                                        -Devolución de libros de texto do fondo solidario na correspondente titoría: antes do 19 de xuño.

·                                        - Publicación das listas provisionais de beneficiarios: 30 de xuño.

·                                        - Prazo de reclamación ás listas provisionais: 3 e 4 de xullo.

·                                        -  Publicación das listas definitivas: 5 de xullo.

·                                      - Entrega dos vales para axuda de compra de libros (1º e 2º de Primaria) e de material escolar (1º a 6º de Primaria) poderán elixir entre as seguintes datas de recollida:

-  6 e 7 de xullo: de 10:00 a 12:00 h.

-  1 de setembro: de 10:00 a 12:00 h.

·         Entrega dos libros adxudicados no fondo solidario (3º, 4º, 5º e 6º de Primaria): 8 de setembro nas aulas correspondentes, en horario de 12:00 a 13:00 h.

 

*Estes prazos poderían variar dependendo do funcionamento das aplicacións informáticas da Consellería. As posibles modificacións serían anunciadas na páxina web do Centro : www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariapita/

*Esta información tamén é válida para o alumnado de 6º curso, que deberá entregar a solicitude no centro no que estea admitido para cursar 1º de ESO o vindeiro ano académico 2017-18.

             SOLICITUDE

 
Distribuir contido


by Dr. Radut