Admisión de Alumnado

Impresos para admisión de alumnado

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O NOVO ALUMNADO DO CURSO 2013 - 2014

A Consellería de educación deu a coñecer a orde que regula o procedemento de admisión de alumnos, que en breve publicará no Diario Oficial de Galicia, e polo tanto entrará en vigor.
Esta información é de especial interés para o alumnado de sexto e as súas familias.

   Polo que respecta ás solicitudes para o vindeiro curso 2013/14 a orde establece o seguinte:

   - Aqueles alumnos de sexto de primaria que desexen continuar estudios no IES OTERO PEDRAYO, ao que está adscrito o CEIP María Pita, deberán facer a reserva de praza entre o
18 e 22 de marzo mediante o impreso que lles entregaremos.

   - O alumnado de sexto que teña pensado continuar os estudios de secundaria noutro instituto público distinto ou noutro centro concertado o privado deberá presentar a solicitude no centro que elixan entre o 5 e o 17 de abril.

   Calquera dúbida ou pregunta que teñan non dubiden en dirixirse ao departamento de orientación ou á dirección do centro.


Para os pais e as nais que estean interesadas en coñecer o centro, faremos dúas sesións de portas abertas:


o luns, día 4 de Marzo de 2013, ás 17:00 h 


- o luns, día 8 de Abril de 2013, ás 17:00 h.


  • O prazo de entrega de solicitudes no centro vai do 5 ao 17 de abril de 2013, ambos os dous inclusive.

  • O modelo oficial para presentar solicitude recollerase na Secretaría, só se pode presentar nun colexio, e virá debidamente asinado por un dos proxenitores ou por ambos proxenitores no caso de divorcio, aportando a resolución xudicial.

  • Horario de entrega na Secretaría de 09:00 a 11:30 h e de 12:00 a 14:00 h.

  • O alumnado que solicite praza no Centro, debe acompañar copia do DNI, do libro de familia ou outro documento que acredite a súa data de nacemento, así como os nomes dos pais.

  • Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado.

  • Se opta porque se teña en conta o lugar de traballo:

 

 • Lugar de traballo por conta allea: deberá aportar certificado expedido pola empresa e unha copia do contrato laboral.

 • Lugar de traballo por conta propia: A proximidade do lugar de traballo acreditarase mediante alta censual inicial perante a Axencia Estatal Tributaria, e alta na Tesourería Xeral no Réxime da Seguridade Social correspondente.

 • Funcionarios: aportarase a oportuna certificación.

  • Fotocopia da declaración da renda (IRPF) do ano 2011, coa finalidade de realizar o baremo (se é mester)

  • Na solicitude debe constar en 1º lugar o CEIP María Pita.

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:Niveis de Educación Infantil 2º Ciclo


Niveis de Educación Primaria


 


4º EI, 3 anos (1º) ……..... 44


 


5º EI, 4 anos (2º) …….... 02


 


6º EI, 5 anos (3º)………... 02


 


 


(1)


 6


 


1º EP……………………………….. 00


2º EP……………………………….  00


3º EP……………………………….  02


4º EP ……………………………… 06


5º EP ……………………………… 00


6º EP ……………………………… 12


(1)


0


(1) Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas de apoio, que serán asignadas pola Comisión de Escolarización ou pola Inspección Educativa.
  


PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE ALUMNADO ADMITIDO e non admitido: • Antes do día ...... estará exposta a resolución provisional no taboleiro de anuncios e nesta páxina web , podendo ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar dentro dos 5 días hábiles seguintes á publicación.


 • Resoltas as reclamacións farase publica a listaxe definitiva de admisión dentro dos 5 días hábiles seguintes á resolución das reclamacións.


 • Contra esta resolución pódese reclamar ante o Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitria no prazo dun mes.

 


PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: • En Secretaría do 20 ao 30 de xuño de 09:05 a 11:30 h e de 12:00 a 14:00 h . Se non se fai pérdese o dereito a praza obtida.

 

RECOLLIDA DE HISTORIAIS ACADÉMICOS DO ALUMNADO

 

RECOLLIDA DE HISTORIAIS ACADÉMICOS DO ALUMNADO QUE CURSOU 6º DE PRIMARIA NO CURSO 2015-16

Poderán recollelos na conserxaría do colexio a partir do luns, día 5 de setembro os pais/nais/titores/as legais do alumnado;

e no caso de non poder facelo, autorizarán a outra persoa por escrito.

 

LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

LISTAS DEFINITIVAS DE TRANSPORTE ESCOLAR

Transporte escolar curso 23016/2017:

-Listado Facal.

-Listado Pombo.

-Listado Rico.

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO PARA O CURSO 2015-16

 


RECLAMACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS

 

Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación..

A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin á vía administrativa.

PRAZO DE MATRÍCULA

                         -Do 20 ao 30 de xuño

Listaxes definitavas de admisión curso 2015/2016:

                                                                              -4º de E. Infantil (3 anos)

                                                                              -5º de E. Infantil (4 anos)

                                                                               -1º de E. Primaria.

                                                                               -4º de E. Primaria.

                                                                               -5º de E. Primaria.

                                                                               -6º de E. Primaria.   

 


                                                      

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2015-16

 

A Admisión do alumnado neste Centro para o curso 2015 -16 axustarase á lexislación e proceso que se indican:

 

            1.- NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos… . (DOG 26/12/2012)

- Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

- Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

- Instrucións da Dirección Xeral de Centros da Consellería sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso 2015-16.

- Instrucións da Xefatura Territorial da Coruña sobre o proceso de admisión do alumnado para o curso 2015-16.

               

           2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

Cursos de Educación Infantil

Cursos de Educación Primaria

Postos dispoñibles

(1)

Postos dispoñibles

(1)

 

Cuarto (3 anos)………. 44

Quinto (4 anos)……….   0

Sexto (5 anos)………...  4

 

6

0

0

 

Primeiro………….  0

Segundo………….  2

Terceiro…………..  0

Cuarto  ……….. ..   0

Quinto    .………...  1

Sexto      …………  17

 

4

0

0

0

0

0

(1)    Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alum-

nado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do

 12 de marzo de 2013, DOG d0 15)

 

           3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A área de influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES Ramón Otero Pedrayo.

 

4.- XORNADAS DE PORTAS ABERTAS PARA E. INFANTIL

Co obxecto de que as persoas interesadas en solicitar praza para E. Infantil poidan coñecer o noso Centro, este ano teremos dúas sesións de portas abertas: 23 de febreiro e 2 de marzo ás 16:45 horas no salón de actos do colexio.           

 

5.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes de admisión axustaranse ao modelo oficial: Anexo II da Orde do 12  de marzo de 2013 (DOG 15/03/2013). O impreso de solicitude poderase recoller na Secretaría do Centro ou descargarse nas seguintes direccións:

https://sede.xunta.es/portada

http://www.xunta.es/portada

http://www.edu.xunta.es/web/node/14293

Presentaranse na Secretaría do Colexio do 2 ao 23 de  marzo debendo ir acompañadas da copia do DNI do alumno/a ou da copia do libro de familia.

Se desexan un xustificante de ter presentada a solicitude, sería conveniente que presentasen na secretaría do centro coa propia solicitude, unha copia da mesma para que sexa selada.

 

            6.- PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS      CRITERIOS DE BAREMACIÓN ALEGADOS

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente. O prazo de presentación desta documentación é do 26 de marzo ao 16 de abril; porén, para facilitar trámites e evitar viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

 

            7.- PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

-Antes do 25 de abril: Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do Centro no prazo de cinco días hábiles. . Esta publicación está condicionada a ter recibido antes desta data, se é o caso, a verificación de datos fiscais dos solicitantes, que debe ser enviada pola Xefatura Territorial de Educación.

- Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos Contra esta resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes.

 

            8.- PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa inscrición na Secretaría do 22 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

 

9.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

 • Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música,  Inglés e Relixión Católica.
 • Departamento de Orientación Escolar:

-  Orientadora.

- Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

 • Aula de PT.
 • Aula de AL.
 • Aula de apoio.
 • Aula de Informática.
 • Aula de Música.
 • 2 aulas de inglés.
 • Aula de relixión católica.
 • Aulas con dotación TICs.
 • Biblioteca
 • Salón de Actos.
 • Pavillón polideportivo semicuberto.
 • Ximnasio.
 • Comedor escolar.
 • Parque Infantil.
 • Patios exteriores de E. Infantil e Primaria.

 

10.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

XESTIONADOS POLA CONSELLERÍA

            10.1.- Transporte escolar

Existen tres rutas de transporte escolar para o alumnado  domiciliado nas zonas máis alonxadas do Centro, pero sempre dentro da área de influencia do mesmo:

EMPRESAS E PARADAS DE TRANSPORTE

FACAL

POMBO

RICO

Fábrica de Armas 

Avda da Pasaxe /Materno

Ponte Pasaxe  

Pedralonga 

Praza Caídos

Palavea (bus 22) 

Oncolóxico 

Os Castros 

Alcampo (bus 1A)

Colexio Eirís 

Gral. Sanjurjo nº 184 

Santa Gema 

As Cadenas

Gral.Sanjurjo 142-144

 

 

Non teñen dereito a este servizo os alumnos que, estando domiciliados nas áreas de influencia  doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).

Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do Centro, pero dentro da zona de influencia do mesmo.A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km., sempre que existan prazas vacantes, non comporte a modificación das rutas, non supoña a creación de novas paradas,  non incremente a duración do traxecto e non precise incorporación de acompañante. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

Lexislación aplicable:

. Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos… . (DOG 15/03/2013).

.   Orde de 12 de marzo de 2013.

                . Decreto 203/1986, do 12 de xuño, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do transporte escolar. (DOG, 09/0/1986).

                .  Real Decreto 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. (BOE, 02/05/2001).

                . Instrución 3/2012, do 22 de xuño, sobre a xestión do uso do transporte escolar.

 

 

XESTIONADOS POLA ANPA

Contacto

Horario: De 16:15h. a 18:00h. (de luns a xoves)

Tfno: 981918297

Móvil: 620426437

email: comunicacion.anpaxanela@gmail.com
Tamén estamos en:

http://www.anpaxanela.es/  
Facebook: www.facebook.com/anpaxanela
Twitter: @ANPAXanela

 

10.2.- Comedor Escolar.

Funciona con un servicio  de catering . A empresa é Jardanay

- Lexislación aplicable:

                . Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007).

                . Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

 

10.3.- Madrugadores (7:30 - 9:00h).

 

10.4.- Outras actividades extraescolares

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre outras actividades que se poidan organizar.

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

Alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo ao centro de orixe.

Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. A presentación de solicitudes estando vinculado por reserva. A reserva ten carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude noutro centro, salvo renuncia expresa por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumn@.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

           

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN 2015-16

Reserva de praza: Do 1 ao 15 de febreiro (Para alumnado de 6º de Primaria)

Sorteo público desempate:  25 de febreiro (resolución).

Publicación vacantes :antes do 1 de marzo

Presentación solicitude admisión: Do 2 ao 23 de marzo

Presentación documentación xustificativa: Do 26 de marzo ao 8 de abril ou coa solicitude de admisión

Publicación das listaxes provisionais de admitidos en non admitidos: Antes do 25 de abril (condicionada a ter recibido antes a verificación dos datos fiscais dos solicitantes)

Publicación das listaxes definitivas: Antes do 15 de maio

Formalización de matrícula en EI e EP: Do 22 ao 30 de xuño

Formalización de matrícula en ESO e BA: Do 25 de xuño ao 10 de xullo

 

                                                                A Coruña, a 25 de febreiro de 2015

 

 

DOCUMENTOS:

                    -TABOA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN

                    -SOLICITUDE GALEGO.

                    -SOLICITUDE CASTELÁ.

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO 2015-2016

Día de portas abertas para o curso 2015/2016.

NOTA: Para os pais e as nais ou titores legais que estean interesadas en coñecer o centro, faremos dúas sesións de portas abertas:

-LUNS DÍA 23 DE FEBREIRO ÁS 16:45 h.

-LUNS DÍA 2 DE MARZO ÁS 16:45 h.

 


 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2015-2016

-DECRETO 254/2012 ( Admisión de alumnado en centros docentes).

-INSTRUCIÓNS DO PROCESO DE ADMISIÓN.

-INSTRUCIÓNS XEFE TERRITORIAL.

-MODIFICACIÓNS.

-ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para
a admisión do alumnado.

 

Formalización de matrícula curso 2016-2017

HORARIO:
 

Do 20 de xuño ao 30 de xuño de  09:00 a 11:30 h

                                                      12.00 a 14:00 h

TELF: 981 29 22 35

FAX: 981 13 95 99

 

MATRÍCULA: 20 AO 30 DE XUÑO de 2016

Documentos a presentar:

 

·         6 fotos

·         Informe médico do pediatra

·         Certificado de matrícula do centro de procedencia (no caso de vir doutro colexio)

·         Padrón municipal (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         Fotocopia do libro de familia (no caso de non telo entregado no período de admisión ou escolarización)

·         De ser o caso, sentenza de separación ou divorcio (no caso de non telo entregado no período de escolarización)

·         Outros (especificar)

-Impreso de matrícula cursos   curso 2016-2017

 
 

Powered by Drupal - Design by artinet