Skip to Content

SOLICITUDE DE PRAZA PARA O NOVO ALUMNADO DO CURSO 2013 - 2014

A Consellería de educación deu a coñecer a orde que regula o procedemento de admisión de alumnos, que en breve publicará no Diario Oficial de Galicia, e polo tanto entrará en vigor.
Esta información é de especial interés para o alumnado de sexto e as súas familias.

   Polo que respecta ás solicitudes para o vindeiro curso 2013/14 a orde establece o seguinte:

   - Aqueles alumnos de sexto de primaria que desexen continuar estudios no IES OTERO PEDRAYO, ao que está adscrito o CEIP María Pita, deberán facer a reserva de praza entre o
18 e 22 de marzo mediante o impreso que lles entregaremos.

   - O alumnado de sexto que teña pensado continuar os estudios de secundaria noutro instituto público distinto ou noutro centro concertado o privado deberá presentar a solicitude no centro que elixan entre o 5 e o 17 de abril.

   Calquera dúbida ou pregunta que teñan non dubiden en dirixirse ao departamento de orientación ou á dirección do centro.


Para os pais e as nais que estean interesadas en coñecer o centro, faremos dúas sesións de portas abertas:


o luns, día 4 de Marzo de 2013, ás 17:00 h 


- o luns, día 8 de Abril de 2013, ás 17:00 h.


  • O prazo de entrega de solicitudes no centro vai do 5 ao 17 de abril de 2013, ambos os dous inclusive.

  • O modelo oficial para presentar solicitude recollerase na Secretaría, só se pode presentar nun colexio, e virá debidamente asinado por un dos proxenitores ou por ambos proxenitores no caso de divorcio, aportando a resolución xudicial.

  • Horario de entrega na Secretaría de 09:00 a 11:30 h e de 12:00 a 14:00 h.

  • O alumnado que solicite praza no Centro, debe acompañar copia do DNI, do libro de familia ou outro documento que acredite a súa data de nacemento, así como os nomes dos pais.

  • Certificado de empadroamento da unidade familiar actualizado.

  • Se opta porque se teña en conta o lugar de traballo:

 

 • Lugar de traballo por conta allea: deberá aportar certificado expedido pola empresa e unha copia do contrato laboral.

 • Lugar de traballo por conta propia: A proximidade do lugar de traballo acreditarase mediante alta censual inicial perante a Axencia Estatal Tributaria, e alta na Tesourería Xeral no Réxime da Seguridade Social correspondente.

 • Funcionarios: aportarase a oportuna certificación.

  • Fotocopia da declaración da renda (IRPF) do ano 2011, coa finalidade de realizar o baremo (se é mester)

  • Na solicitude debe constar en 1º lugar o CEIP María Pita.

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:Niveis de Educación Infantil 2º Ciclo


Niveis de Educación Primaria


 


4º EI, 3 anos (1º) ……..... 44


 


5º EI, 4 anos (2º) …….... 02


 


6º EI, 5 anos (3º)………... 02


 


 


(1)


 6


 


1º EP……………………………….. 00


2º EP……………………………….  00


3º EP……………………………….  02


4º EP ……………………………… 06


5º EP ……………………………… 00


6º EP ……………………………… 12


(1)


0


(1) Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas de apoio, que serán asignadas pola Comisión de Escolarización ou pola Inspección Educativa.
  


PUBLICACIÓN DA LISTAXE DE ALUMNADO ADMITIDO e non admitido: • Antes do día ...... estará exposta a resolución provisional no taboleiro de anuncios e nesta páxina web , podendo ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar dentro dos 5 días hábiles seguintes á publicación.


 • Resoltas as reclamacións farase publica a listaxe definitiva de admisión dentro dos 5 días hábiles seguintes á resolución das reclamacións.


 • Contra esta resolución pódese reclamar ante o Departamento Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitria no prazo dun mes.

 


PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: • En Secretaría do 20 ao 30 de xuño de 09:05 a 11:30 h e de 12:00 a 14:00 h . Se non se fai pérdese o dereito a praza obtida.

 paxina | by Dr. Radut