Skip to Content

Lexislación

Documentos lexislativos

 -Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 4/05/2006) http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/index.php(Documento)

 
Lexislación Educación Infantil:

  -Decreto 426/1991, do 12 de decembro, polo que se establece o currículo de Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 8 do 14 de xaneiro de 1992)        
-Corrección de erros. Decreto 426/1991, do 12 de decembro, polo que se establece o currículo de Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 35 do 20 de febreiro de 1992)        
-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21/10/96).         
-Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 02/09/97).        
-Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil (BOE nº 4 do 4 de xaneiro)        
-Orde do 5 de maio de 1993 pola que se regula a avaliación da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 93 do 19 de maio)

Lexislación Educación Primaria
 
  -Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 09/07/2007).       
  -Decreto 245/1992, do 30 de xullo (D.O.G. do 14 de agosto) de currículo de Educación Primaria        
-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21/10/96).                                                                                                                                                 
-Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 02/09/97).
  -Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 30/11/07)
  -Lexislación da Educación Primaria en Galicia

 
 
Admisión de alumnos/as
 
Advertencias e salvidades legais
1. En cumprimento do establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmanse os
interesados e interesadas do que segue:
a) A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá gravar e procesar parte ou a totalidade da información aquí achegada
mediante os sistemas e procesos informáticos que estime oportunos, coa única finalidade de resolver a admisión de alumnos/as en centros
docentes sostidos con fondos públicos.
b) Toda aquela información que se solicite e non sexa debidamente acreditada implicará unha puntuación de cero no punto correspondente da
valoración.
c) De acordo co establecido nos artigos 15 e 16 da Lei orgánica 15/1999, os interesados poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación
e cancelación no momento que o estimen oportuno, mediante escrito dirixido ao director ou directora -titular, no caso dos centros privados
concertados- do centro no que se formalizou a instancia de admisión da praza.
2. En virtude do establecido no artigo 10 da Lei orgánica 15/1999, contemplado no artigo 22.7 da Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o
procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da educación infantil, primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en
centros docentes sostidos con fondos públicos, establécese que cantos interveñan en calquera das fases do proceso de admisión de alumnado en
centros docentes sostidos con fondos públicos están obrigados ao segredo profesional respecto deste, obrigación que subsistirán aínda despois de
finalizado o proceso.
3. Os interesados e interesadas autorizan a cesión de cantos datos se solicitan nesta solicitude, así como da documentación achegada que
acompaña esta solicitude, ao Consello Escolar do centro e, se é o caso, á Comisión de Escolarización ou á Inspección Educativa, para os efectos
previstos no capítulo V, da Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da
educación infantil, primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos, de acordo co
recollido no artigo 11 da Lei orgánica 15/1999.

                                                                                                                                                      

Distribuir contido


by Dr. Radut